Katalog

  Naziv:

  Graver / graverka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Graver / graverka (7517225011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Graver/graverka in točko 11. tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Dokončana osnovna šola.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1 Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2 Načini preverjanja
  • Storitev z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati
  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  • komunikativnost na strokovnem področju
  • upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje predpisov o varovanju okolja.
  Izločilna merila

  Jih ni.

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela


  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge40
  izvedba45
  dokumentacija5
  ustni zagovor10


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Graver/graverka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • CNC stroj z računalniško podprto tehnologijo,

  • graverski stroji,
  • brusilni in polirni stroj,
  • žaga,
  • graverska ročna orodja in pripomočki,
  • merilna orodja in priprave,
  • zaščitna obleka in zaščitna sredstva,
  • materiali za izdelavo izdelkov.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

  • en član vsaj poklicno izobrazbo s področja strojništva ali steklarstva ali srednjo izobrazbo s področja grafičnega ali industrijskega oblikovanja ali izobrazbo s področja arhitekture in 5 let delovnih izkušenj na področju graverstva ali graverstvu podobnim tehnikam dela,
  • dva člana vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja graverstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izdeluje, vzdržuje in popravlja graverske izdelke
  • izdeluje skice, risbe, šablone in modele
  • uporablja različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
  • prenaša predlogo na material
  • ročno obdeluje in izdeluje gravure (ploski vtisk, jekloreze in bakroreze) s tehnikami damasciranja, punciranja, tauširanja
  • strojno obdeluje in izdeluje (izdeluje gravure: ploski vtisk, jekloreze in bakroreze)
  • menja orodja
  • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev (po potrebi)
  • uporablja računalniške programe za delo na CNC-stroju
  • izvaja dela na CNC-stroju
  • izvaja dela z ročnimi in računalniškimi graverskimi stroji ter lasersko vodenimi stroji za obdelavo kovin in plastike
  • zaporedno izvaja posamezne faze izdelave
  • spremlja potek posameznih faz in po potrebi spreminja tehnološke parametre na stroju
  • izdeluje žige in graversko orodje ter pripomočke za vtiskovanje
  • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
  • preverja izdelane ali popravljene izdelke in po potrebi izvršuje dodatne popravke
  • uvaja nove tehnologije v delo

  • zna izdelati skico, risbo, šablono in model z upoštevanjem lastnosti materiala ter zahtevami naročnika
  • pozna osnove konstruiranja z računalnikom
  • pozna različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
  • zna prenesti predlogo na material
  • pozna postopke in značilnosti ročnega in strojnega graviranja
  • pozna vrste in uporabo strojev, orodij in naprav, ki se uporabljajo v graverstvu
  • pozna tehnološke postopke izdelave in tehnike obdelave različnih materialov
  • pozna postopke izdelave, obdelave orodja ter pripomočkov za vtiskovanje
  • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak
  Pripravi in izvede tipografsko rešitev za graverski izdelek (po naročilu komisije):
  • se odzove na naročilo stranke
  • svetuje stranki glede naročila
  • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
  • določi tipografsko rešitev
  • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
  • naroči ustrezni material za izdelek
  • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
  • izdela gravuro
  • poskrbi za urejeno delovno mesto
  • pripravi dokumentacijo za izdelek
  • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
  • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
  • upošteva načela poslovne komunikacije
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
  • se odzove na povpraševanje stranke
  • svetuje stranki glede naročila
  • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
  • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
  • naroči ustrezni material za izdelek
  • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
  • določi tehnološki delovni postopek
  • izdela naročeni izdelek
  • poskrbi za urejeno delovno mesto
  • pripravi dokumentacijo za izdelek
  • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
  • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
  • upošteva načela poslovne komunikacije
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Ročno izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
  • se odzove na naročilo naročnika
  • svetuje stranki glede naročila
  • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
  • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
  • pripravi orodja, pripomočke in material za delo
  • izvede nalogo po izbranem predlogu
  • poskrbi za urejeno delovno mesto
  • pripravi dokumentacijo za izdelek
  • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
  • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
  • upošteva načela poslovne komunikacije
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Izdela predlog izdelka s pomočjo programa za strojno obdelavo (po naročilu komisije):
  • stranki predstavi realne možnosti izdelave izdelka
  • izbere postopek prenosa vzorca v računalniški program
  • računalniško obdela vzorec na željo stranke
  • izdela  več predlogov končne podobe vzorca
  • določi končno dimenzijo  in obliko izdelka
  • izbrani vzorec shrani, natisne in ga posreduje stranki
  • izbrani vzorec pripravi za obdelavo na CNC stroju oziroma drugih ustreznih strojih
  • upošteva načela poslovne komunikacije
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Restavrira oz. popravi oz. dopolni graverski izdelek (po naročilu komisije):
  • pridobi čim več informacij o popravilu oziroma dopolnitvi oziroma o restavriranju izdelka s strani naročnika
  • predlaga sestavo skupine strokovnjakov različnih strok glede na potrebe naročnika in specifike izdelka (v primeru restavriranja)
  • svetuje naročniku
  • z naročnikom dogovori dokončno podobo izdelka,  rok izdelave in ceno
  • pripravi  stroje, naprave, orodja in pripomočke za potrebna popravila
  • določi tehnološki delovni postopek
  • restavrira oz. popravi oz. dopolni izdelek
  • poskrbi za urejeno delovno mesto
  • pripravi dokumentacijo za izdelek
  • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
  • upošteva načela poslovne komunikacije
  • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Beharić, Z.; Čonč, M.; Zorec, M..(2008). Materiali in obdelava v strojništvu. Ljubljana: TZS.
  • Golob, Nataša. (2010). Umetnostna zgodovina. Učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS.
  • Šuštaršič, Nina. (2004). Likovna teorija. Učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji-likovna smer. Ljubljana: Debora

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Barbara Blejec, Sitar d.o.o.
  • Vinko Tomšič, Graverstvo Tomšič d.o.o.
  • Fani Al Mansour, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana
  • Gregor Markelj, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana
  Koordinator: Majda Stopar CPI