tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen 19.04.2012 , Ur.l. 604-8/2012/5

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Graver / graverka 7517225011

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Graver/graverka in točko 11. tega kataloga.

2.2.    Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Dokončana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2 Načini preverjanja

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje predpisov o varovanju okolja.
Izločilna merila

Jih ni.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela


Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge40
izvedba45
dokumentacija5
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Graver/graverka (7223.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • CNC stroj z računalniško podprto tehnologijo,
  • graverski stroji,
  • brusilni in polirni stroj,
  • žaga,
  • graverska ročna orodja in pripomočki,
  • merilna orodja in priprave,
  • zaščitna obleka in zaščitna sredstva,
  • materiali za izdelavo izdelkov.
 • Kadrovski pogoji Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:
  • en član vsaj poklicno izobrazbo s področja strojništva ali steklarstva ali srednjo izobrazbo s področja grafičnega ali industrijskega oblikovanja ali izobrazbo s področja arhitekture in 5 let delovnih izkušenj na področju graverstva ali graverstvu podobnim tehnikam dela,
  • dva člana vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja graverstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje, vzdržuje in popravlja graverske izdelke
 • izdeluje skice, risbe, šablone in modele
 • uporablja različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • prenaša predlogo na material
 • ročno obdeluje in izdeluje gravure (ploski vtisk, jekloreze in bakroreze) s tehnikami damasciranja, punciranja, tauširanja
 • strojno obdeluje in izdeluje (izdeluje gravure: ploski vtisk, jekloreze in bakroreze)
 • menja orodja
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev (po potrebi)
 • uporablja računalniške programe za delo na CNC-stroju
 • izvaja dela na CNC-stroju
 • izvaja dela z ročnimi in računalniškimi graverskimi stroji ter lasersko vodenimi stroji za obdelavo kovin in plastike
 • zaporedno izvaja posamezne faze izdelave
 • spremlja potek posameznih faz in po potrebi spreminja tehnološke parametre na stroju
 • izdeluje žige in graversko orodje ter pripomočke za vtiskovanje
 • izvaja različne tehnike površinskega oblikovanja
 • preverja izdelane ali popravljene izdelke in po potrebi izvršuje dodatne popravke
 • uvaja nove tehnologije v delo

 • zna izdelati skico, risbo, šablono in model z upoštevanjem lastnosti materiala ter zahtevami naročnika
 • pozna osnove konstruiranja z računalnikom
 • pozna različne tehnike izdelave dekoracij in pisav
 • zna prenesti predlogo na material
 • pozna postopke in značilnosti ročnega in strojnega graviranja
 • pozna vrste in uporabo strojev, orodij in naprav, ki se uporabljajo v graverstvu
 • pozna tehnološke postopke izdelave in tehnike obdelave različnih materialov
 • pozna postopke izdelave, obdelave orodja ter pripomočkov za vtiskovanje
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak
Pripravi in izvede tipografsko rešitev za graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na naročilo stranke
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • določi tipografsko rešitev
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • naroči ustrezni material za izdelek
 • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
 • izdela gravuro
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na povpraševanje stranke
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • naroči ustrezni material za izdelek
 • pripravi izbrani material, stroje, naprave, orodja in pripomočke
 • določi tehnološki delovni postopek
 • izdela naročeni izdelek
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Ročno izdela graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • se odzove na naročilo naročnika
 • svetuje stranki glede naročila
 • sprejme naročilo in izdela predloge na osnovi želja stranke
 • s stranko dogovorita dokončno podobo izdelka,  izbor materiala, rok izdelave in ceno
 • pripravi orodja, pripomočke in material za delo
 • izvede nalogo po izbranem predlogu
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izdela predlog izdelka s pomočjo programa za strojno obdelavo (po naročilu komisije):
 • stranki predstavi realne možnosti izdelave izdelka
 • izbere postopek prenosa vzorca v računalniški program
 • računalniško obdela vzorec na željo stranke
 • izdela  več predlogov končne podobe vzorca
 • določi končno dimenzijo  in obliko izdelka
 • izbrani vzorec shrani, natisne in ga posreduje stranki
 • izbrani vzorec pripravi za obdelavo na CNC stroju oziroma drugih ustreznih strojih
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Restavrira oz. popravi oz. dopolni graverski izdelek (po naročilu komisije):
 • pridobi čim več informacij o popravilu oziroma dopolnitvi oziroma o restavriranju izdelka s strani naročnika
 • predlaga sestavo skupine strokovnjakov različnih strok glede na potrebe naročnika in specifike izdelka (v primeru restavriranja)
 • svetuje naročniku
 • z naročnikom dogovori dokončno podobo izdelka,  rok izdelave in ceno
 • pripravi  stroje, naprave, orodja in pripomočke za potrebna popravila
 • določi tehnološki delovni postopek
 • restavrira oz. popravi oz. dopolni izdelek
 • poskrbi za urejeno delovno mesto
 • pripravi dokumentacijo za izdelek
 • izdela kalkulacijo za opravljeno storitev oz. izdelek
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • upošteva načela ustreznega ločevanja odpadnih materialov
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Beharić, Z.; Čonč, M.; Zorec, M..(2008). Materiali in obdelava v strojništvu. Ljubljana: TZS.
 • Golob, Nataša. (2010). Umetnostna zgodovina. Učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicnem tehniškem izobraževanju. Ljubljana: DZS.
 • Šuštaršič, Nina. (2004). Likovna teorija. Učbenik za likovno teorijo v umetniški gimnaziji-likovna smer. Ljubljana: Debora

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Blejec, Sitar d.o.o.
 • Vinko Tomšič, Graverstvo Tomšič d.o.o.
 • Fani Al Mansour, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana
 • Gregor Markelj, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana
Koordinator: Majda Stopar CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word