tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 28.01.2019 , Ur.l. 909-2/2010/13
Nasledniki:
-
- Lončar/lončarka 4414576011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Lončar/lončarka 75408621

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Lončar/lončarka 75408620 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, določi naloge za preverjanje.


4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo na izvedbo naloge,
 • uporabo gradiv, orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalno porabo materiala in energije,
 • ekološko ravnanje,
 • poznavanje izdelkov lončarske dediščine,
 • poznavanje tehnik prodaje izdelkov in načinov predstavitve na sejmih, razstavah.

Kriteriji ocenjevanja

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 70
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Lončar/lončarka (7321.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  9.1 MATERIALNI POGOJI

  Učna delavnica, opremljena z ustreznimi sredstvi: vreteno, tekoča voda, lončarska peč, ustrezna orodja, ustrezni materiali in surovina. 


 • Kadrovski pogoji

  9.2 KADROVSKI POGOJI

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • univerzitetno izobrazbo etnološke ali oblikovne smeri in
  • najmanj en član komisije višješolsko izobrazbo s področja ekonomije
  • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja lončarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi surovine z različnimi metodami obdelave in z različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov na vretenu in stiskalnici
 • nabavlja ustrezen material
 • pozna način izkopavanja in priprave gline
 • pripravi različne vrste gline glede na vrsto   izdelka
 • pozna načine ročne obdelave gline
 • ročno obdela glino z gnetenjem, valjanjem
 • obdela glino pred preoblikovanjem na vretenu
 • pozna načine strojne obdelave gline
 • strojno obdela glino
 • nadzira sita, filtrirne črpalke in filtre, demontira filter, odvzema glinaste kolute iz filtra
 • gnete in skladišči različne vrste gline
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način skladiščenja mase glede na namen uporabe
 • predstavi nabavo ustreznega materiala, ki je potreben za izdelovanje glinenih izdelkov na lončarskem vretenu, za vlivanje v kalupe in za stiskanje na stiskalnici
 • predstavi načine izkopavanja gline, glede na vrsto glinokopa ter načine skladiščenja gline do nadaljnje predelave (čas in način skladiščenja)
 • obdela/pripravi glino, da bo primerna za nadaljnjo uporabo (na lončarskem vretenu, stiskalnici in za vlivanje v kalupe)
 • ročno pregnete glino pred oblikovanjem na vretenu
 • predstavi načine strojne obdelave gline
 • predstavi proces nadziranja delovanja stroja za obdelavo gline
 • utemelji proces skladiščenja različnih vrst že obdelane gline (gnetljivo in tekočo glino)
 • utemelji in prikaže ustreznost gline za določene namene (vrsto izdelkov) glede na njene lastnosti (elastičnost, mehkoba, primesi)
pripravi surovine z različnimi metodami obdelave in z različnimi sredstvi za izdelovanje izdelkov iz livne mase
 • naloži boben in dodaja dodatke po predvidenih postopkih
 • odnaša glino in jo vlaga v gnetilec
 • pripravi maso za vlivanje glede na namen uporabe
 • prepozna ustreznost mase glede na lepljivost, gostoto, trdnost
 • pozna način odnašanja gline in vlaganje v gnetilec
 • pozna izdelavo mavčnih odlitkov za vlivanje
 • naloži oz. dodaja glino in dodatke v boben za utekočinjanje gline
 • razloži razmerje gline, vode, krogel in praznega prostora v bobnu
 • utemelji pomen dodatkov za utekočinjanje gline s čim manj vode
 • opiše postopek izpraznitve bobna s tekočo glino
 • obrazloži izdelavo mavčnega kalupa iz gline
oblikuje izdelek
 • izdela zasnovo izdelka
 • pozna temeljne značilnosti lončarske dediščine in različnosti lončarskih središč po posameznih pokrajinah Slovenije
 • pozna temeljne značilnosti lončarstva v svetu
 • zna utemeljiti inovacije glede na funkcijo, tehnologijo, okras
 • pozna temeljna estetska merila za razlikovanje med kakovostnimi izdelki in kičem
 • izdela idejno zasnovo izdelka s pomočjo skice z okvirnimi dimenzijami izdelka

 • navede temeljne primere lončarske dediščine in prepozna razlike med posameznimi lončarskimi središči
 • argumentira izbor izdelka z vidika funkcije in tehnologije
 • izmed razstavljenih izdelkov izbere izdelke domače obrti
izdeluje lončarske izdelke na vretenu in prostoročno
 • pripravi glino na delovni plošči
 • vsestransko obvlada lončarsko vreteno na nožni in električni pogon ter centriranje gline
 • oblikuje enostavne izdelke
 • oblikuje zahtevnejše izdelke, tudi z več elementi in sestavnimi deli
 • pozna pravilno in varno uporabo vretena
 • obvlada prostoročno oblikovanje lončarskih izdelkov
 • obvlada izdelovanje lončenih zvočil, piščali
 • pozna postopek sušenja izdelkov
 • razloži in prikaže izpolnjevanje pogojev za varno delo na vretenu
 • centrira maso na vretenu
 • prikaže in razloži postopek izdelave izdelka
 • prikaže in razloži postopek izdelave zvočila ali piščali
 • predstavi in utemelji postopke sušenja izdelkov glede na vrsto gline, iz katere so izdelki narejeni, predstavi dejavnike, ki vplivajo na hitrost sušena
izdeluje lončarske izdelke iz livne mase
 • pozna postopek izdelave izdelkov iz livne mase
 • zna pripraviti livno maso in ravnati z orodji za odlivanje
 • pripravi livno maso za odlivanje
 • izdela mavčni odlitek izdelka za vlivanje
 • napolni odlitek z livno maso
 • odlije presežek livne mase
 • vzame izdelek iz mavčnega odlitka in ga odloži na polico
 • pravočasno odlije presežek odlivne mase
 • utemelji pripravo izdelka iz livne mase
 • utemelji pripravo livne mase za vlivanje
 • utemelji način ravnanja z mavčnimi kalupi med vlivanjem in po njem
 • razloži pripravo mavčnega kalupa za vlivanje 
 • pojasni polnjenje orodja z livno maso
 • pojasni odtok presežka livne mase
 • razloži postopek jemanja izdelka iz orodja in postopek nalaganja na polico
izdeluje lončarske izdelke na stiskalnici oziroma stružnici
 • pozna modele, orodja in stiskalnico v celoti
 • pozna postopek priprave in namestitve modela
 • pozna nastavitve stiskalnice
 • pozna zakonitosti sušenja
 • izbere model in orodja za stiskalnico
 • nastavi stiskalnico
 • pripravi model
 • namesti model na stiskalnico
 • pripravi glino
 • rokuje s stiskalnico
 • vzame izdelek iz modela
 • očisti izdelek
 • pripravi izdelek za žganje oziroma sušenje
 • navede primere modelov, orodij in stiskalnic ali stružnic
 • pojasni nastavitve stiskalnice oziroma stružnice
 • pojasni postopek namestitve modela na stiskalnico ali stružnico
 • razloži postopek priprave gline za uporabo na stiskalnici ali stružnici
 • pojasni odločitev za količino gline za izbrani izdelek
 • predstavi ukrepe za varno delo s stiskalnico
 • očisti izdelek in ga pripravi za sušenje
 • pojasni način razstavitve modela
 • predstavi in utemelji zakonitosti sušenja
peče izdelke v peči
 • nastavi peč po izbranem programu
 • naloži izdelke v peč in jo pripravi za vklop
 • izprazni peč
 • vzdržuje peč
 • pozna klasične postopke žganja lončenine
 • je usposobljen za nastavitve in programiranja peči
 • pozna programe peči
 • zna ekonomično naložiti izdelke v peč
 • pozna postopke in materiale za vzdrževanje peči
 • nastavi peč po izbranem programu (biskvitno, glazurno žganje)
 • naloži izdelke v peč in jo pripravi za vklop
 • izprazni peč
 • opiše postopke in materiale za vzdrževanje peči
 • predstavi klasične postopke žganja gline
pripravlja lošče in z njimi lošči izdelke
 • pozna ustreznost, neoporečnost loščev glede varovanja zdravja
 • pripravi lošč ustrezne gostote glede na recept
 • izbere orodje za loščenje glede na izbrani izdelek
 • zmeša lošč v mlinčku
 • nanaša lošč na izdelek oziroma namoči izdelek v lošč
 • pozna različne načine za nanos loščev
 • zna ravnati z mlinčkom za mešanje loščev
 • zna izbrati orodja za loščenje
 • pripravi lošč po določenem receptu
 • zmeša lošč v mlinčku
 • prepozna gostoto lošča
 • izbere orodje za loščenje glede na izbrani izdelek
 • namoči izdelek v lošč
 • prikaže neposredni nanos lošča na izdelek
 • predstavi načine loščenja
krasi lončarske izdelke z različnimi metodami
 • riše z »račko«
 • riše s čopičem
 • riše s čopičem po skici in šabloni
 • pripravi pištolo za lakiranje
 • nanaša lošč z brizgalno pištolo
 • pozna tradicionalne vzorce poslikave po regijah in načine njihove aplikacije na lončenino
 • pozna orodja za risanje
 • zna zamenjati iglo in vzdrževati orodja za risanje
 • zna ravnati s strojem za izsesavanje
 • pripravi orodja za risanje
 • izdelek poslika z vzorcem
 • pripravi primerno šablono
 • pripravi pištolo za brizganje
 • predstavi temeljne razlike med tradicionalnimi lončarski vzorci po regijah ali med posameznimi lončarji glede na vrsto poslikave, barv in materialov, ki jih pri tem uporabljajo
 • prikaže vzdrževanje orodij za risanje
 • obrazloži postopek ravnanja s strojem za izsesavanje iz komore za brizganje
trži svoje izdelke
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, certifikati in (ali) zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • ugotavlja potrebe na trgu
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • nastopa na sejmih in razstavah in sodeluje na natečajih
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • obvlada osnove trženja
 • pozna uporabnost in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • pozna ciljno skupino potrošnikov
 • našteje ustrezne znake, certifikate in (ali) zloženke, s katerimi se opremi izdelke
 • napiše račun na ustrezen obrazec
 • predstavi namembnost izdelka
 • predstavi način promocije izdelka
 • kratko predstavi pomen lončarske dediščine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • BOGATAJ, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1991.
 • BOGATAJ, Janez: Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana 1994.
 • BOGATAJ, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana 1993.
 • BOGATAJ, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana 2000.
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.
 • KAROVŠEK, Jože: Lončarstvo na Slovenskem. Slovenski etnograf, III – IV, Ljubljana 1951.
 • Katalogi bienalnih razstav domačih in umetnih obrti v Slovenj Gradcu in v Ljubljani od leta 1977 dalje.
 • KONESTABO, Nataša: Doneski k podeželskemu lončarstvu v Prekmurju. Katalog stalne razstave: Pokrajinski muzej, Murska Sobota 1997, 173 – 186.
 • Lončarske zbirke v slovenskih muzejih in muzejskih zbirkah.
 • MOJSTROVINE SLOVENIJE. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.
 • NOVAK, Vilko: Lončarstvo v Prekmurju. Slovenski etnograf, III – IV, Ljubljana 1951, 111 – 131.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Stupar, DART d. o. o.
 • Dragica Horvat, LKC d. o. o.
 • Jože Tompa, LKC d. o. o.
 • Samo Tompa, LKC d.o.o.
 • Nataša Konestabo, Pokrajinski muzej Murska Sobota
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Veronika Šlander, Center RS za poklicno izobraževanje

14. Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Saša Žuman, Lončarstvo Žuman
 • Franc Zelko, Lončarstvo Zelko
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum, Veržej
 • Janez Krnc, Zavod Marianum, Veržej

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word