Katalog

  Naziv:

  Asistent/asistentka režije

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  16.6.2016

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Umetnost, drugo (0219)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Asistent/asistentka režije (7741185011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard (Asistent/asistentka režije: 77411850) in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Najmanj srednja ali najmanj srednja strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije ali
  • najmanj srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta/asistentke režije.
  • Kandidatkandidatka/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj dokazuje tudi z dokazili o samostojnem delu na najmanj petih projektih (gledališki projekt, koncert, AV-delo, film oz. kombinacija omenjenih projektov) kot asistent/asistentka režije. Delo na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd., potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


  5. Merila preverjanja

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ%

  Načrtovanje

  predstavitev načina organiziranja delovnih postopkov, timskega in projektnega dela

  20

  Izvedba

  priprava vseh materialov za potrebe izvedbe snemanja oz. projekta

  40

  predstavitev in utemeljitev priprav na snemanje ter časovnih okvirov priprav vseh sektorjev

  poznavanje in obvladovanje postopkov dela asistenta/asistentkeke režije

  sposobnost komunikacije in timskega dela

  natančnost in doslednost pri delu

  sposobnost organiziranja in koordiniranja izvedbeno-tehnične ekipe

  sposobnost načrtovanja racionalne rabe časa, materialov in virov (kadri, programske in tehnične zmogljivosti)

  predstavitev in utemeljitev poteka snemalnega dneva

  predstavitev in utemeljitev mizanscenske postavitve nastopajočih na snemalnem mestu

  upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti

  Dokumentacija

  celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

  10

  Zagovor

  sistematičnost in strokovnost predstavitve

  30

  obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj s področja del asistenta/asistentke režije

   

  Izločilna merila:

  •  nerazumevanje, nepoznavanje in neobvladovanje pomena ter postopkov dela asistenta/asistentke režije.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • prostor s pripadajočo računalniško opremo

  • DVD predvajalnik
  • video projektor s projekcijskim platnom in možnostjo predvajanja zvokovnega posnetka

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje ter svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/imata:

  • dva najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali diplomo druge stopnje in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela filmskega ali televizijskega režiserja
  • en z najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter izkazanimi referencami uspešnosti na področju dela asistenta režije pri filmu ali televiziji

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi se na izvedbo AV-projekta
  • razčlenjuje programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
  • razčleni scenarij in snemalno knjigo projekta
  • podrobno se seznani z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
  • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
  • izdela razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih po sekvencah ter spiske vseh drugih posebnih potreb (garderoba, maska, rekviziti, pirotehnika, različni posebni učinki, kaskaderji, dvojniki, glasbeni efekti ...)
  • zbere vso potrebno gradivo (grafiko, fotomaterial, arhivske posnetke, nosilce slike, zvoka, glasbeno opremo, efekte ...)
  • obvlada televizijski in filmski jezik
  • pozna zvrsti AV-del
  • pozna osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
  • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
  • pozna osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
  • pozna vrste in lastnosti nosilcev in virov slike in zvoka ter načine njihove uporabe
  • pozna osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • pozna postopke in tehnike kreativnega mišljenja in izražanja
  • pozna postopke organiziranja delovnih postopkov
  • pozna delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi
  • natančno beleži vse člane ekipe – tehnične in izvedbene

  Izkaže znanja iz osnov televizije in filma:

  • našteje vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
  • našteje zvrsti AV-projektov
  • predstavi bistvene značilnosti televizijskega in filmskega jezika
  • predstavi osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
  • našteje postopke televizijske in filmske izvedbe
  • izkaže poznavanje osnov snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva, osvetljave in tona …
  Predstavi osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije

  Predstavi načine organiziranja delovnih postopkov ter osnovne značilnosti timskega in projektnega dela

  Predstavi in utemelji način svojih priprav na izvedbo avdiovizualnega projekta:

  • predstavi scenarij avdiovizualnega izdelka
  • izkaže poznavanje strokovne terminologije s producentskega in organizacijskega področja
  • opredeli postopke in tehnike razčlembe scenarija oz. snemalne knjige
  • predstavi razčlembo/razdelavo scenarija oz. snemalne knjige
  • kazalo sekvenc
  • spisek prizorišč
  • spisek nastopajočih
  • spisek nastopajočih po sekvencah
  • spisek vseh drugih posebnih potreb (garderoba, maska, rekviziti, pirotehnika, različni posebni učinki,  kaskaderji, dvojniki, različni posebni učinki ...)
  Predstavi in utemelji način svojih priprav pri pridobivanju slikovnega ali AV-gradiva za potrebe snemanja

  Predstavi in utemelji način postavitve natančnega snemalnega plana

  Predstavi način pridobivanja podatkov članov celotne ekipe za potrebe priprave končne špice in ostalih napisov  usklajuje izvedbene postopke AV- projekta
  • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
  • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski …)
  • sodeluje z režiserjem in producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj in snemanj (izvedbeni sestanki, ogledi terena …)
  • naroči dogovorjene potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
  • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (lektorskih, bralnih, morebitnih aranžirkah, hladnih, vročih …)
  • uskladi razdelavo scenarija in snemalne knjige z režiserjevimi zahtevami
  • sodeluje pri izvedbenih sestankih
  • seznani tehnično izvedbeno ekipo z režiserjevimi  zahtevami
  • usklajuje svoje naloge z nalogami tajnice režije
  • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
  • pozna poslovne in strokovno-vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu

  Usklajuje izvedbene postopke:

  • predstavi pomen in načine usklajevanja zahtev režije z oddelki izvedbe
  • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja s kreativnimi, izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
  • predstavi način usklajevanja scenarija in/ali snemalne knjige z režiserjevimi zahtevami
  • utemelji uskladitev svoje razdelave scenarija in/ali snemalne knjige z režiserjevimi zahtevami in s svojo razdelavo
  • predstavi končno različico razdelave

  Vodi zapiske in ureja dokumentacijo:

  • predstavi zapiske izvedbenih in drugih delovnih sestankov
  • predstavi spiske potreb za posamezna področja

  Usklajuje priprave in naloge z nalogami tajnice režije

  • predstavi dogovor o zagotavljanju gradiv za ostale ključne sodelavce
  • predstavi terminsko uskladitev del z deli tajnice režije (priprava zajema AV- ali slikovnega materiala za snemanje napisov,končnih špic ipd.)
  preveri, da so pred začetkom vaj oziroma snemanja vzpostavljeni pogoji za delo na projektu (kostumografija, maska, scenografija, snemalna tehnika)
  • zagotovi, da imajo vsi nastopajoči ter vsa tehnična in izvedbena ekipa vsa potrebna pisna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, scenosled, snemalni plan, dispozicija)
  • nadzoruje, da dela v studiu, garderobi in maski potekajo po snemalnem načrtu in so pravočasno opravljena
  • pozna časovna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
  • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
  Predstavi in utemelji:
  • način priprave gradiv ter predstavitev gradiva za izvedbeno ekipo
  • potek priprav na snemanje v studiu ter dela pred studijem (maska, garderoba) ter predstavi časovne okvirje
  • potek mizanscenske postavitve nastopajočih na snemalnem mestu


  koordinira potek vaj
  • usmerja in vodi mizansceno nastopajočih in jo usklajuje z  izvedbeno ekipo na snemalnem mestu
  • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
  • koordinira in nadzira potek vaj
  • vodi vaje po režiserjevih navodilih
  • obvlada prvine AV-pripovedi
  • razume tehnike in oblike formalnega pisanja scenarijev, scenosledov, snemalnih knjig idr.
  • pozna zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva …
  Predstavi in utemelji potek snemalnega dneva (časovnica, potek priprav na snemanje, vaje, snemanje/v živo):
  • na podlagi končnega izvedbenega teksta svojega AV-izdelka predstavi potek svojega dela med vajami in snemanjem
  • predstavi in utemelji način komunikacije z/s gosti/publiko/sodelavci v tujem jeziku
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
  usklajuje potek snemanja, nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo
  • vzpostavi disciplino in ustrezne delovne pogoje na snemalnem mestu med tehnično, izvedbeno in kreativno ekipo ter nastopajočimi
  • uporablja motivacijske tehnike vzpostavljanja delovnega vzdušja
  • da znak za začetek in konec snemanja oddaje za vse nastopajoče in celotno ekipo v studiu
  • vnaprej preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero
  • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi, in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
  • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
  • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
  • pozna tehnike organiziranja timskega dela
  • obvlada zakonitosti AV-jezika
  • obvlada zakonitosti spremljanja in nadzorovanja kontinuitete snemanja
  • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
  • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
  • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
  • usklajuje/vodi/koordinira goste/publiko/sodelujoče/nastopajoče v oddaji
  • pri manjšem številu gostov animira/usmerja/nadzira/ koordinira publiko oziroma goste

  Predstavi in utemelji potek snemalnega dneva (časovnica, potek priprav na snemanje, vaje, snemanje/v živo):
  • na podlagi končnega izvedbenega teksta svojega AV-izdelka predstavi potek svojega dela med vajami in snemanjem
  • predstavi in utemelji način komunikacije z/s gosti/publiko/sodelavci v tujem jeziku
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
  usklajuje potek oddaj in neposrednih prenosov (političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
  • usklajuje delo med dogajanjem na snemalnem mestu in režijo
  • usklajuje delovanje ekip organizatorja dogodka, realizacije prenosa in režije med pripravami in prenosom
  • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
  • upošteva načela neposrednega predvajanja oddaj
  • upošteva časovna merila za izvedbo posameznih nalog
  • obvlada načela timskega in projektnega dela
  • pridobi vsebinske podatke (sodelujoči, zunanje ekipe, zahvale …) in jih vsebinsko uskladi z urednikom projekta
  • pridobi ter preveri podatke tehnične in izvedbene ekipe in jih vnese v vsebinsko zasnovano končno špico
  Predstavi uskladitev poteka oddaj v živo in neposrednih prenosov
  • predstavi zvrsti in značilnosti tovrstnih oddaj
  • utemelji razlike v pristopih k oddajam v živo iz studia, v živo s terena ter z neposrednimi prenosi
  • razloži pomembnost časovnih meril za izvedbo posameznih nalog (vklopi v spored, dolžine oddaj, predvidene prekinitve …)
  • predstavi in utemelji način komunikacije z/s gosti/publiko/sodelavci v tujem jeziku
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

  pripravi material za postprodukcijo
  • grafični režiji predloži pripravljene in preverjene napise in končno špico
  • v primeru odsotnosti režiserja, grafičnega opremljevalca seznani s podrobnostmi glede napisov (velikost črk, postavitev...)


  Predstavi način priprave in potek dela pri zaključnih delih v grafični režiji

  12. Literatura, strokovno gradivo


  • Žižek, Fran  in Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo (RTV Slovenija in Univerza v Ljubljani, Izobraževalni center RTV in AGRFTV, oddelek za filmsko in televizijsko režijo), Ljubljana, 2003.
  • Jarvis, Peter: The Essential TV Director's Handbook, knjižnica AGRFT.
  • Drozg, Janez:Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija.
  • Orlebar, Jeremy: The Television Handbook, AGRFT, knjižnica.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • izr. prof. mag. Marko Naberšnik, režiser, visokošolski učitelj za področje televizijske režije, AGRFT
  • Klemen Dvornik, režiser, visokošolski sodelavec - asistent za področje televizijske režije, AGRFT
  • Igor Godina, pomočnik in asistent režije ter režiser masovnih prizorov
  • Monika Rijavec, strokovna vodja skupine asistentov režije, RTV Slovenija
  • mag. Mojca Jan Zoran, sekretarka, Ministrstva za kulturo RS
  • Denis Miklavčič, sindikat GLOSA


  Koordinatorica pri pripravi kataloga za NPK:

  • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje