Katalog

  Naziv:

  Skodlar/skodlarka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  27.2.2017

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Skodlar/skodlarka (7761520011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Skodlar/skodlarka in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju pokrivanja streh s skodlami ali deskami

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. PREVERJANJE

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor naloge.

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

   

  področje ocenjevanja

  merila ocenjevanja

  odstotek

   

   

  načrtovanje

  načrt dela

   

  10

  načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

  ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo

   

   

  izvedba

   

  uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

   

   

  70

  ustrezno tehnološko zaporedje del

  racionalna raba materialov

  uporaba osebnih zaščitnih sredstev

  kakovost  in natančnost izdelave

  upoštevanje lokalnih značilnosti in kulturne dediščine

   

   

  zagovor

  predstavitev opravljenega dela in utemeljitev

  ·           uporabe materialov in delovnih sredstev

  ·           izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja

  ·          izbire načina kritja glede na lokalne značilnosti in kulturno dediščino

   

  20

   

   

  Izločilna merila

  • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
  • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
  • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
  • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • prostor oz. delavnica s pripravljenimi simulacijami za izvedbo posameznih nalog iz tega kataloga ali ustrezni prostor na gradbišču/delovišču

  • ročno orodje, mehanizirano ročno orodje
  • material za izvedbo naloge

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član komisije univerzitetno izobrazbo etnološke ali arhitekturne smeri ali umetnostne zgodovine,
  • najmanj en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva ali lesarstva,
  • najmanj en član komisije najmanj pet let delovnih izkušenj s polaganjem kritin iz skodel ali desk, kar dokazuje z dokazili o izvedenih delih

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izbere drevesno vrsto in pripravi les za izdelavo skodel ali desk
  • izbere  drevo, predvideno  za  posek, namenjeno  izdelavi  skodel (ali narezu desk)
  • deblo  posekanega  drevesa kroji glede na  uporabnost (grobi, dolžinski razrez)
  • pripravi, organizira transport lesa do mesta predvidenega za  izdelavo skodel ali žagarski obrat
  • uporablja orodja za pripravo lesa in izdelavo skodel   
  • skladišči in nadzoruje potek sušenja lesa
  • zna določiti kakovost lesa za pokrivanje
  • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
  izbere drevesno vrsto in pripravi les za izdelavo skodel ali desk (po izboru komisije)
  • izbere   predvideno drevo   za   posek, namenjeno   izdelavi   skodel (ali narezu desk)
  • pojasni razlog za izbor drevesa, predvidenega za posek
  • deblo  posekanega  drevesa kroji glede na   uporabnost (grobi, dolžinski  razrez) in pri tem upošteva racionalno rabo materiala
  • pojasni izbiro dolžine lesa
  • uporablja ustrezna orodja in naprave
  • pojasni razlog za izbor drevesne vrste ter zahtevano kakovost lesa za izdelavo kritine
  • pojasni postopek sušenja in skladiščenja lesa

  izdela skodle za kritino streh
  • razreže hlod na končno dolžino za izdelavo skodel
  • grobo cepi les za izdelavo skodel
  • izseka  neuporabni  sredinski  del
  • označi končne debeline skodel  
  • cepi oz. izdeluje skodle
  • izvaja sprotno dokončno obdelavo (čiščenje) skodel
  • zlaga skodle v zaporedju cepljenja v zložaje, namenjene sušenju
  • spremlja potek sušenja skodel in jih po potrebi obteži in obrača
  • izvede razrez lesa v končne sortimente skladno z regionalnimi posebnostmi ter vrstami ostrešij
  • uporablja različne načine impregnacije ter pozna njene pozitivne in negativne strani
  izdela skodle za kritino po izboru komisije (pri tem se upošteva strokovne izkušnje kandidata z regionalnimi tehnikami)
  • razreže hlod na končno dolžino za izdelavo skodel
  • grobo cepi les za izdelavo skodel
  • izseka  neuporabni  sredinski  del
  • označi končne debeline skodel  
  • cepi inizdeluje skodle
  • izvaja sprotno dokončno obdelavo (čiščenje) skodel,
  • zlaga skodle v zaporedju cepljenja v zložaje, namenjene sušenju
  • pojasni postopek sušenja skodel
  • izvede razrez lesa v končne sortimente skladno z regionalnimi posebnostmi ter vrstami ostrešij
  • predstavi en način impregnacije ter pojasni pozitivne in negativne lastnosti le-te
  izdela deske, namenjene za strešnokritino
  • dogovori se  z žagovodjem za način razreza in po potrebi sortiranje v debelinske razrede za izdelavo desk
  • prevzame les
  • pripravi les za sušenje in skladiščenje
  • sortira (odbira) žagan les
  • razreže les po dolžini in širini
  • obdela čela desk
  • zlaga v zložaje, namenjene prekritju objekta
  • izvede razrez lesa v končne sortimente skladno z regionalnimi posebnostmi ter vrstami ostrešij
  • uporablja različne načine impregnacije ter pozna njene pozitivne in negativne strani

  izdela deske, namenjene  za   kritino  streh (z upoštevanjem kandidatovih strokovnih izkušenj z regionalnimi tehnikami)
  • sortira (odbira) žagan les
  • pojasni pomen debelinskih razredov za izdelavo desk
  • razreže les po dolžini in širini
  • obdela čela desk
  • zlaga v zložaje, namenjene prekritju objekta
  pripravi strešno konstrukcijo za polaganje skodel ali desk
  • pozna različne vrste ostrešij
  • upošteva naklon strehe glede na namembnost in regionalne posebnosti
  • sodeluje s tesarjem, da določi razmik med strešnimi prečkami
  • izdela izračun potrebnih materialov
  pripravi ponudbo glede na strešno konstrukcijo po izboru komisije (z upoštevanjem kandidatovih strokovnih izkušenj z regionalnimi tehnikami)  
  • pregleda strešno konstrukcijo
  • pojasni razlike med vrstami ostrešij
  • pojasni naklon strehe glede na namembnost in glede na regionalne posebnosti
  • pojasni potreben razmik med strešnimi prečkami
  • izdela izračun potrebnih materialov
  • pripravi ponudbo s popisom del ter potrebnim materialom
  pokriva ostrešje s skodlami in žaganimi deskami ter izdela in montira leseni žleb in namesti krov
  • preveri  čvrstost/ustreznost strešne  konstrukcije
  • deli strešino in ugotavlja razmik med  nosilnimi  letvami
  • montira nosilne letve
  • namešča kritino (pravilno obrača, izbira  primerne širine desk/skodel, poravnava vrste, daohranja smer)
  • uporablja različna orodja in pritrdilne materiale (kladiva, žage, žeblje, vijake, šablone, kotnike …)  pri polaganju lesenih kritin
  • opravi kontrolo vodne prepustnosti strehe
  • pozna postopke oblikovanja/krivljenja lesa
  • določi  razmike na strešini z upoštevanjem  prekritja spodnjih in zgornjih plasti kritine
  • izdela stranske zaključke, namesti krov, kljuke za žlebove
  • po potrebi izdela žleb (lesen) in ga tudi pravilno namesti
  • usklajuje delo med različnimi izvajalci krovskih del na objektu
  • pozna značilnosti kulturne dediščine pri izdelavi lesenih kritin
  pokrije del ostrešja s skodlami ali deskami po izboru komisije (z upoštevanjem kandidatovih strokovnih izkušenj z regionalnimi tehnikami)
  • pregleda  čvrstost inustreznost strešne   konstrukcije
  • razdeli strešino inugotavlja razmik med   nosilnimi  letvami
  • montira nosilne letve
  • namešča kritino  (pravilno obračanje, izbira   primernih širin desk inskodel, poravnavanje   vrste terohranjanje smeri)
  • uporablja različna orodja in pritrdilne  materiale (kladiva, žage, žeblje, vijake, šablone, kotnike …)  pri polaganju lesenih kritin
  • pri polaganju lesenih kritin upošteva racionalno rabo materiala
  • zna določiti  razmike na strešini z upoštevanjem   prekritja spodnjih in zgornjih plasti kritine
  • izdela stranske zaključke, namesti krov, kljuke   za žlebove
  • po potrebi izdela  žleb (lesen) in ga tudi pravilno  namesti
  • pojasni ključne značilnosti kulturne dediščine pri izdelavi lesenih kritin
  • obračuna svoje delo
  obrazloži izbiro tehnike polaganja skodel ali desk ter postopke dela
  • pri čemer upošteva lokalne značilnosti, kjer delo opravlja, ter kulturno dediščino
  vzdržuje kritine izdelane iz skodel ali žaganih desk
  • pozna poškodbe kritine iz skodel in vzroke za nastanek
  • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
  • pozna tehnologije za sanacijo in obnovo krovskih konstrukcij iz skodel in žaganih desk
  • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini
  • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje kritine
  • pozna načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo kritin iz skodel in žaganih desk
  sanira poškodovane skodle na strehi
  • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
  • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini in pri tem uporablja ustrezno tehnologijo dela
  • pojasni načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo kritin iz skodel
  • pojasni poškodbe kritine iz skodel in vzroke za nastanek
  sanira poškodovane deske na strehi
  • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
  • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini in pri tem uporablja ustrezno tehnologijo dela
  • pojasni načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo kritin iz žaganih desk
  • pojasni poškodbe kritine iz skodel in vzroke za nastanek

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • ŠARF, Franči; 1978: Lesene strehe na Slovenskem. Slovenski etnograf, let. XXIX, 1976. Ljubljana: Etnografski muzej v Ljubljani, str. 53-74.
  • ČODERL, Jerneja; 2001: Kozjaški šintli. Radlje ob Dravi: Študijski krožek »Šintli«.
  • RUS, Tone; 1975: Resonančni les s Pokljuke in njegova uporaba [diplomska naloga]. Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
  • GLUJT, Srečo; 2011: Kritje strehe s skodlami. Slovenska Bistrica: Ljudska univerza.
  • GABER, Silvo, IVARTNIK, Janez, POKERŽNIK, Dušan; 2001: Lesene skodle [raziskovalna naloga]. Slovenj Gradec: Šolski center, Poklicna gostinska in lesarska šola.
  • LANIŠEK, Martina; 2008: Skodla kot element kulturne dediščine na Slovenskem [diplomska naloga]. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.
  • KAKER, Ana; 2011: Izdelovanje skodel in prekrivanje streh v Zgornji Savinjski dolini [seminarska naloga]. FF, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
  • PŠAJD, Jelka: Šintli na Pohorju [Dokumentarni film]. Pokrajinski muzej Murska Sobota.    
  • Pokrivanje s skodlami - ŠC Novo mesto in skodlarstvo Bojan Koželj, https://www.youtube.com/watch?v=Rky8rNInYh0 (16. 10. 2015)

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Tomaž Bregant, Triglavski narodni park
  • Zdravko Cesar, Zavod za gozdove
  • Mag. Dušan Štepec, JZVKDS Restavratorski center Slovenije
  • Saša Roškar, JZVKDS Restavratorski center Slovenije
  • Janez Krnc, Marianum
  • Petra Krnič, B & B

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Barbara Kunčič Krapež, CPI