Katalog

  Naziv:

  Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  15.1.2018

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gozdarstvo in lov (0821)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem (7828188011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 78281880 in 11. točko tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • praktično preverjanje in zagovor

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež %

  1. Načrtovanje

  Priprava načrta storitve

  15

  Izbor ustrezne opreme

   

  2. Izvedba

  Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodja …)

  55

  Racionalnost in pravilna uporaba orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov

  Upoštevanje predpisov iz varnosti in varovanja zdravja pri delu,  predpisov varstva okolja in gozdarskih predpisov

  Kakovost storitve

  (natančnost pri delu, kakovost izvedbe storitve …)

  3. Zagovor

  Predstavitev opravljenega dela s komentarjem

  30

  Zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

  SKUPAJ

  100

   

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  Stroji za sečnjo:

  • stroji za sečnjo z goseničnim podvozjem ali
  • stroji za sečnjo s kolesnim podvozjem ali
  • stroji za izvoz lesa (zgibni polprikoličarji)

  Dodatna oprema stroja:

  • kolesne verige
  • gasilni aparat
  • komplet opreme za prvo pomoč
  • posoda za gorivo
  • sekaški meter
  • premerka
  • opozorilni znaki za označitev nevarnosti na deloviščih
  • rezervni meči za procesorsko glavo
  • rezervne verige za procesorsko glavo

  Orodja in pripomočki za vzdrževanje:

  • vsa potrebna orodja in pripomočki za vzdrževanje stroja

  Objekti:

  • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja

  Vozila:

  • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevoz učnih pripomočkov
  • vozilo za prevoz goriv in maziv ter opreme za vzdrževanje

  Osebna varovalna oprema:

  • varovalna čelada po ustreznih evropskih standardih
  • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih
  • varovalna obleka
  • varovalne rokavice
  • komplet opreme za prvo pomoč

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
  • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva,
  • en član srednjo strokovno izobrazbo s področja gozdarstva in pet let delovnih izkušenj s področja gozdarstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvede pripravljalna dela za strojno sečnjo, pregleda delovišče ter oceni in predvidi nevarnosti oz. prehodnost na delovišču
  • pregleda delovišče, ugotovi njegove značilnosti ob upoštevanju ureditvenih ali parcelnih mej ter sečnih oziroma spravilnih poti
  • postavi opozorilne table na gozdno cesto
  • predvidi način in potek dela na podlagi sestojnih in terenskih  razmer ter koncentracije dreves za posek
  • načrtuje smer izvoza lesa
  • vzpostavi delovno temperaturo stroja in preizkusi delovanje funkcij na stroju
  • pripravi prostor oziroma lesno deponijo
  Opravi dnevni pregled stroja
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebno varovalno opremo
  • preveri nivo motornega olja, hidravličnega olja, olja za mazanje verige, hladilne tekočine in goriva, pritrjenost vijakov koles in kolesnih verig, kontrolne naprave v kabini stroja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o požarni varnosti in varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  Zavaruje delovišče
  • postavi opozorilne table na gozdni cesti
  • določi kritične točke na sečnih in spravilnih poteh
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • uporabi varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede strojno podiranje drevesa
  • pred podiranjem se prepriča, da ni nikogar v nevarnem območju
  • stabilno pozicionira stroj
  • določi stopnjo poškodovanosti v notranjosti drevesa  – prisotnost trohnob
  • oceni težišče in izbere pravilen način podiranja
  • izbere smer podiranja
  • spodreže drevo na ustrezni višini in usmerja padec drevesa
  • pozna nevarnosti, ki lahko nastanejo pri podiranju drevesa
  • pozna postopek podiranja drevesa s strojem za sečnjo
  • pozna predpise in usmeritve glede višine panjev
  • pozna postopek podiranja drevesa, ki je debelejše od dolžine letve procesorske glave
  Izvede strojno podiranje drevesa
  • pozicionira stroj
  • oceni stanje drevesa
  • določi težišče drevesa
  • določi smer podiranja drevesa
  • prepriča se, da v delovnem območju stroja ni nikogar
  • spodreže drevo na primerni višini in usmerja padec drevesa v določeno smer podiranja
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti in o varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa in sortiranje gozdnih lesnih sortimentov (GLS)
  • določi ustrezno mesto izvajanja procesa kleščenja, prežagovanja in sortiranja
  • kroji drevo na GLS tako, da upošteva osnovne standarde za klasiranje GLS oziroma po delovnem nalogu
  • razume navodila, ki so napisana v delovnem nalogu glede razvrstitve gozdnih lesnih sortimentov
  • sortira GLS
  • pozna razliko med lesom za hlodovino in lesom za celulozo in drva,
  • ravna s sečnimi ostanki glede na navodila iz delovnega naloga
  Izvede strojno kleščenje, krojenje in prežagovanje podrtega drevesa
  • kroji in po potrebi odžaga korenovec
  • izvede kleščenje drevesa
  • izvede krojenje in prežagovanje debla na gozdne lesne sortimente
  • izvede sortiranje gozdnih lesnih sortimentov
  • zloži sečne ostanke po navodilih z delovnega naloga
  • delovni stroj uporablja skladno z navodili in s predpisi  
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti in varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede premike med drevesi za posek
  • pozna pravila, ki veljajo za gibanje s stroji v gozdu
  • izvede premik po predvideni sečni poti, če je ta določena
  • pozna zakonitosti glede stabilnosti med premiki različnih tipov strojev
  • izvede premik ob upoštevanju stabilnosti stroja
  • izvede premik ob upoštevanju stanja tal
  • pozna načine spreminjanja težišča stroja med premiki
  • pozna posledice poškodb na stoječih drevesih z gozdarsko mehanizacijo
  Izvede premike med drevesi za posek
  • poišče naslednje drevo, ki je označeno za posek
  • izvede premik po označeni sečni poti
  • izvede premik z upoštevanjem stabilnosti stroja
  • izvede premik tako, da ne dela poškodb na drevesih in objektih
  • delovni stroj uporablja skladno z navodili in s predpisi
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti in varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede prazno vožnjo z zgibnim polprikoličarjem
  • prepriča se o prevoznosti terena ter pravočasno opazi in prepozna oviro ali nevarnost, ki lahko vpliva na varen izvoz lesa
  • prepriča se o morebitnem obstoju/legi objektov, elektrovodov ipd. na in ob delovišču
  • izvede prazno vožnjo z dvigalom v pravem položaju
  • pozna pravila varnega izvajanja prazne vožnje
  • pozna načine povečanja nosilnosti tal
  • pozna načine prečkanja prečnih jarkov in strug
  Izvede prazno vožnjo z zgibnim polprikoličarjem
  • izvede premik po predvideni sečni poti, če je ta določena
  • izvede premik ob upoštevanju stabilnosti stroja
  • izvede premik ob upoštevanju stanja tal
  • izvede ukrepe za povečanje nosilnosti tal
  • izvede ukrepe za prečkanje prečnih jarkov in strug
  • opiše prednosti in slabosti različnih tipov tal, ki vplivajo na izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem
  • delovni stroj uporablja skladno z navodili in s predpisi
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti in o varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede nakladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom na zgibni polprikoličar
  • izvede nakladanje smiselno in racionalno na tovorni prostor
  • naklada tako, da minimalno poškoduje ostala stoječa drevesa, mladje in pri tem ne ogroža sebe
  • izkoristi zmogljivost ter velikost grabeža in dvigala  med nakladanjem
  • naloži optimalno količino sortimentov na nakladalni prostor glede na terenske razmere
  Izvede nakladanje sortimentov z gozdarskim  hidravličnim dvigalom na zgibni polprikoličar

  • izvede nakladanje smiselno in racionalno na tovorni prostor
  • naklada tako, da minimalno poškoduje ostala stoječa drevesa in mladje ter pri tem sebe ne ogroža
  • izkoristi zmogljivost ter velikost grabeža in dvigala med nakladanjem
  • naloži optimalno količino sortimentov na tovorni prostor glede na terenske razmere
  • delovni stroj uporablja skladno z navodili in s predpisi
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti in varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  izvede izvoz lesa z zgibno polprikolico
  • zloži oziroma odloži dvigalo na primerno mesto oziroma položaj
  • redno spremlja tovor na prikolici ter hitrost in način vožnje prilagodi količini tovora
  • pozna nevarnosti polne vožnje
  • izogiba se poškodovanju dreves in objektov med izvozom GLS iz gozda do rampnega prostora
  Izvede izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem
  • zloži dvigalo v transportni položaj
  • izvede izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem
  • redno spremlja tovor in nagibe tovornega prostora
  • pri polni vožnji upošteva bočne naklone in po potrebi podlaga sortimente pod spodnja kolesa
  • vozi s primerno hitrostjo glede na terenske razmere
  • ovire, ki se jim ne more izogniti, prevozi s sredino koles
  • izogiba se poškodbam dreves in objektov med izvozom GLS iz gozda do rampnega prostora

  izvede razkladanje sortimentov s hidravličnim nakladalnikom z zgibne polprikolice
  • preveri okolico stroja pred pričetkom razkladanja
  • sortira sortimente
  • zlaga sortimente tako, da so v skladovnici čela poravnana in ustrezno odmaknjena od roba ceste
  • odstrani večje veje, lubje in sečne ostanke, ki ob razkladanju padejo s polprikolice na cesto, da ne ovirajo prometa
  • pozna pravila prijemanja sortimentov z grabežem
  • pozna pravila varnega dela z dvigalom
  Izvede razkladanje lesa na skladišču ob gozdni cesti.
  • preveri okolico stroja pred pričetkom razkladanja
  • sortira sortimente glede na zahteve v delovnem nalogu
  • pravilno prijema sortimente z grabežem
  • zlaga sortimente tako, da so v skladovnici čela poravnana in ustrezno odmaknjena od roba ceste
  • odstrani večje veje, lubje in sečne ostanke, ki ob razkladanju padejo iz polprikoličarja na cesto


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Košir B.: Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb. Gozdarski vestnik, 62, 1:3–11
  • Košir B.: Učinki dela za strojno sečnjo. Gozdarski vestnik, 62, 1:3–11
  • Košir B.: Tehnološke možnosti strojne sečnje v Sloveniji. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gozdarstvo: 66–82, 2004
  • Krč J.: Sestojne in terenske možnosti za strojno sečnjo v Sloveniji. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gozdarstvo: 21–32
  • Bajc, S.: Krojenje lesa, DZS, Ljubljana, 2006
  • Medved, M., Košir, B.: Varno delo pri sečnji, Ljubljana, 1995
  • Žigon P.: Delo v nevarnih razmerah, Logatec, 1997
  • Primeri vprašanj za zagovor nalog pri UPRAVLJALEC/UPRAVLJALKA  STROJEV ZA STROJNO SEČNJO IN IZVOZ LESA Z ZGIBNIM POLPRIKOLIČARJEM, Postojna 2017, http://sola.sgls.si/wp-content/uploads/2015/03/vprasanja-gozdarski-gojitelj.pdf


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Dušan Gradišar, Gozd Ljubljana, d. d.
  • Janko Kerneža, Sindikat gozdarstva Slovenije
  • Andrej Andoljšek, KGZS
  • Tomaž Remic, MKGP
  • Jaka Klun, GIS
  • Josip Maljavec, SGLŠ Postojna
  • Andrej Čeč, SGLŠ Postojna
  • Igor Leban, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI