Katalog

  Naziv:

  Asfalter/asfalterka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.11.2020

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Gradbeništvo (0732)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Asfalter/asfalterka (7838534021)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Asfalter/asfalterka, koda 78385340, in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

   -  Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in

   - najmanj pet let delovnih izkušenj pri asfalterskih delih


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti


  4.1. POTRJEVANJE


  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej

  predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega

  standarda, lahko komisija:


  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   

  4.2.        NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja


  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje

  -         izbira  delovnega postopka, materiala, orodja in  uporaba zaščitnih sredstev/ukrepov

   

  10

  Izvedba

  -       izbira pravilne tehnike dela ter obvladovanje določenega zaporedja opravil

   

   

   

   

   

   

   

  70

  -      uporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev in varstvenih ukrepov

  -      kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

  -      varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  Zagovor

  -        predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

   

  20

   Izločilna merila:

  -    neustrezna kakovost izdelka

  -    neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev

  -    neupoštevanje pravil varnega dela


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji


  -    ustrezno gradbišče za izvedbo testnega polja

  -    ustrezno navodilo skupinovodje za izvedbo del

  -    zagotovljena asfaltna zmes

  -   zagotovljena ustrezna mehanizacija

  -   zagotovljeni ustrezni prevozi

  -   zagotovljeno ročno asfaltersko orodje in ročni stroji

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  en član izobrazbo na ravni SOK 5 gradbene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta in

  en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 6 gradbene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj pri proizvodnji in vgrajevanju asfalta in

  tretji član lahko izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alineje.


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.


  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi delovne površine
  • sodeluje pri zakoličenju površine za asfaltiranje
  • pripravi stike za asfaltiranje
  • zavaruje odtočne segmente z ločilnim sredstvom
  • pripravi stik pri asfaltiranju
  • izvede pobrizg manjše površine z bitumensko emulzijo
  • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje

   Pregleda in pripravi delovne površine:

  • pregleda navodila za delo
  • podlage za asfaltiranje
  • višine pripravljene podlage
  • ravnost podlage
  • prečni in vzdolžni naklon
  • zakoliči površine za asfaltiranje
  • označenje vodilnega roba za finišer, označevanje jaškov, ventilov, mrež in drugih inštalacij na cesti
  • kontrolira kakovost in predvideno kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
  • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu


  vgrajuje asfaltne zmesi ročno ali s finišerjem
  • pripravlja podlage in utrjuje zemljino z lahko gradbeno mehanizacijo
  • koordinira iztres asfaltne zmesi
  • ročno vgrajuje asfaltno zmes
  • dela pri finišerju
  • ročno popravlja napake za finišerjem
  • grobo razprostre asfaltno zmes
  • fino razprostira in ravna asfaltno zmes
  • dodaja asfaltno zmes pri ravnanju z ravnjačo
  • izdeluje stike in obrobe
  • ročno izdela robove in iztoke z ročnim nabijalom ter vibracijsko ploščo
  • pozna vrste in sestavo asfaltnih zmesi
  • pozna tehnologijo vgrajevanja asfalta s finišerjem
  • pozna delo pri ureditvi in precizni izdelavi sredinskega stika
  • zna kontrolirati naklone na delovni površini

  Vgrajevanje asfaltne zmesi na gradbišču:

  • po potrebi koordinira delo finišerja in vozil in pri tem uporablja tehnično izrazoslovje iz svojega področja
  • dopolnjuje eventuelne pomanjkljivosti za finišerjem
  • ročno razgrinja in planira asfaltno zmes
  • obdeluje prečne in vzdolžne stike
  • kontrolira ravnost vgrajenega sloja, potek robov, enakomeren izgled površine
  • obdeluje in zgošča robove, iztoke, jaške in pokrove z ročnim nabijalom in/ali vibracijsko ploščo
  • pojasni robne temperaturne pogoje za vgrajevanje asfaltnih zmesi
  • kontrolira kakovost in kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
  • pojasni, kako vpliva količina porabljenega materiala na finančno uspešnost njegovega dela
  • stroje in orodja uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
  • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o zagotavljanju osebne varnosti zaradi prometa
  počisti delovne površine in okolico
  • očisti ostanke asfaltnih zmesi ob gradbišču
  • očisti robove asfaltnih površin
  • pozna pomen odstranjevanja asfaltnih zmesi ob gradbišču ter čiščenja robov asfaltnih površin in sodeluje pri čiščenju

   

   Čisti gradbišča:

  • čisti in odstranjuje ostanke asfaltnih zmesi in drugih ostankov na gradbišču
  • kontrolira kakovost in kvantiteto lastnega dela skladno z načrtom
  • stroje in orodja uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
  • uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva pravila o zagotavljanju osebne varnosti zaradi prometa

  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  - Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

  - Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

  - Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

  - Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

  - Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

  - Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

  - Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

  - Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor

  - Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana