Katalog

  Naziv:

  Steklobrusilec / steklobrusilka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  16.6.2016

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

  Klasius-SRV:


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Steklobrusilec / steklobrusilka (8007201011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Steklobrusilec/steklobrusilka  in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju brušenja stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. Preverjanje

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


  5. Merila preverjanja

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

   

      10 %

  upoštevanje delovnih in varnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

  Izvedba

  priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

   

   

    60 %

  opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

  kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

  varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij ter naprav

  upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

  Dokumentacija

  preglednost dokumentacije

   

     5 %

  strokovna ustreznost dokumentacije

  Zagovor

  predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

   

  25 %

   

  Izločilna merila

  • neupoštevanje varnostnih predpisov
  • neupoštevanje tehnološkega zaporedja del
  • nerazumevanje tehnične dokumentacije
  • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

   


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • ustrezni materiali (stekleni izdelki, tehnični načrti), pripomočki (brusni trakovi, brusne, polirne, gladilne plošče, brusi) stroj za brušenje stekla

  • zagotovitev realnega delovnega okolja za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica s simuliranim delovnim mestom

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

  najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  reže in žaga steklo skladno s tehnično dokumentacijo tako, da je dosežen čim boljši izkoristek
  • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek materiala pri rezanju
  • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
  • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
  • razreže  in žaga steklo različnih debelin z uporabo različnih pripomočkov  tako, da je najmanj kala
  • odreže steklene kape z rezalnim strojem
  • uporablja ustrezne  rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
  • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja s stroji
  • pravilno odstranjuje odpadno steklo in ga ločuje
  • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
  • razume vpliv temperature steklene mase na posamezne delovne faze
  • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
  razrez stekla za izdelek po izboru komisije
  • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
  • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
  • pripravi zaščitno opremo
  • pripravi orodja in naprave za rezanje in žaganje
  • izračuna površine stekla tako, da doseže čim boljši izkoristek pri rezanju
  • izmeri in označi zahtevane dimenzije ter zariše izmere
  • odreže steklene kape z rezalnim strojem
  • uporablja ustrezne  rezalne stroje glede na debelino izdelka ter lastnosti stekla
  • uporablja stroje in pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja s stroji
  • pravilno odstranjuje odpadno steklo
  • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

  izvaja dodelavo stekla z uporabo različnih strojev in sredstev in upošteva tehnično dokumentacijo ter zagotavlja ravnost reza in čistost površine
  • sortira steklo in izdelke in izloča neustrezne izdelke glede na kakovostni razred ter napake v steklu
  • pripravi polizdelke za brušenje
  • pripravi stroj za brušenje
  • pripravi gladilne in polirne plošče in druga polirna sredstva
  • zamenja brusne, gladilne in polirne plošče, ko je to potrebno
  • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
  • po potrebi uravnoveša brusno ploščo
  • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
  • obvlada pravilen način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
  • zatali robove z ustrezno mešanico zemeljskega plina in kisika glede na vrsto stekla in debelino, da prepreči deformacijo izdelka
  • brusi osnovne prvine na  izdelek po tehnični dokumentaciji in vzorcu
  • brusi posamezne faze dodelave
          -predbrušenje in glajenje dna
          -predbrušenje in glajenje vrha
          -notranje in zunanje robljenje
          -robljenje dna
          -poliranje in filcanje dna
          -poliranje in filcanje vrha
          -mehansko popravilo napak na steklu z brusnimi in polirnimi sredstvi
  • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
  • površinsko čiščenje izdelka z brusnimi trakovi
  • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
  • pozna način dodelave posamezne vrste stekla
  • pozna razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
  • očisti steklo in razume pomen čiščenja stekla s higienskega in estetskega vidika
  • dela na horizontalnih, vertikalnih in plano- brusilnih strojih

  izvedba dodelave stekla na izdelku po izbiri komisije
  • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
  • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
  • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
  • pripravi zaščitno opremo
  • sortira steklo in izdelke in izloči neustrezne glede na kakovostni razred ter druga merila in napake v steklu
  • pripravi brusilni stroj in vpne diamantno ploščo
  • po potrebi uravnovesi brusno ploščo
  • oživlja brusno ploščo z uporabo pripomočka za oživljanje diamantne plošče oziroma ročno obdela korundni brus
  • izbere pravilen način dela z izdelkom, da se le-ta ne poškoduje in da ne pride do nesreče pri delu
  • zatali robove pri ustrezni temperaturi, da prepreči deformacijo izdelka
  • brusi posamezne faze dodelave glede na izbiro komisije
  • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
  • pojasni  razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet

  vrta steklo na označenih mestih s strojem za vrtanje stekla in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši
  • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
  • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
  • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
  • obvlada različne vrtalne tehnike
  • pozna zahteve prilagoditev pritiska in hitrosti vrtanja za določeno steklo oz. debelino stekla
  • nenehno preverja natančnost lastnega dela z ustreznimi meritvami
  vrtanje stekla skladno s tehnično dokumentacijo
  • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
  • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
  • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
  • pripravi zaščitno opremo
  • označi mesto glede na tehnično dokumentacijo
  • na stroju nastavi ustrezno frekvenco vrtanja ter izdela vrtino
  • odpravi nastale napake s poliranjem in čiščenjem stekla
  • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
  • predstavi možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev  

  brusi enostavne elemente skladno s tehnično dokumentacijo in pri tem pazi, da je okrušek čim manjši, ter prilagaja pritisk in hitrost vrtanja vrsti stekla oz. debelini stekla
  • označi izdelek v skladu s tehnično dokumentacijo
  • preriše skico in jo prenese na izdelek
  • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
  • brusi posamezne elemente (kroglice, zrna, polzrna, kvadrati, črte, listi, plitke in globoke zareze, mreže, zvezde, čiščenje prvin z brusnimi trakovi in karira enostavne prvine) z ustreznimi brusnimi ploščami ter jih sestavlja  v relief po tehnični dokumentaciji ali potrjenem vzorcu
  • površinsko čiščenje izdelka z brusnimi trakovi
  • po potrebi prilagodi brušen  vzorec velikosti izdelka ali odpravi napako
  • brusi izdelek po  potrjenem vzorcu  in tehnični dokumentaciji
  • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
  • uporablja ustrezna sredstva za označevanje ter načine označevanja
  • pozna vrste brusov in vrste profilov brusov
  • pozna osnove likovne kompozicije
  • obvlada osnove tehniškega risanja

  brušenje elementov skladno s tehnično dokumentacijo na izdelek po izbori komisije
  • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
  • v simulirani situaciji predstavi potek dela delovni ekipi in posamezne zadolžitve
  • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
  • pripravi zaščitno opremo
  • označi izdelek skladno s tehnično dokumentacijo
  • preriše skico in jo prenese na izdelek
  • izbere brusilni stroj ter pripomočke glede na prvino
  • pojasni razlog za izbor pripomočkov
  • brusi posamezne elemente (kroglice, zrna, polzrna, kvadrati, črte, listi, plitke in globoke zareze, mreže, zvezde, čiščenje prvin z brusnimi trakovi in karira enostavne prvine) z ustreznimi brusnimi ploščami ter jih sestavlja  v relief po tehnični dokumentaciji ali potrjenem vzorcu
  • mehansko polira in filca izdelke na polirnem kolesu
  • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila, ki izvirajo iz tehnične dokumentacije
  • izdelek primerno ovrednoti in mu določi uporabnost ter okvirno ceno
  • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

  ustni zagovor
  • pojasni, kako vpliva temperatura steklene mase na posamezne delovne faze
  • pojasni specifike dela z različnimi vrstami stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge)
  • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnične dokumentacije
  • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi  neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
  • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja
  • pojasni ukrepe prve pomoči ob opeklinah
  • pojasni  razliko med reliefnim brušenjem, brušenjem utorov, brušenjem ravnih in zaobljenih robov ter ravnih in zaobljenih fazet
  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
  • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
  • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
  • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
  • Ivan Lampret,  Šolski center Rogaška Slatina

  Koordinatorica:
  • Barbara Kunčič Krapež, CPI