Katalog

  Naziv:

  vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (48100081)

  Klasius-P16:

  Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni posebnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA
  Praktično preverjanje z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:
  • natančnost in doslednost pri izvajanju,
  • upoštevanje standardov kakovosti,
  • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov,
  • pravilno dokumentiranje procesa dela,
  • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
  • sistematičnost odgovorov,
  • skladnost izvedbe z načrtom.
  Izločilna merila:
  • Neupoštevanje zaporedja opravil,
  • nepoznavanje operacijskih sistemov,
  • nepoznavanje računalniških omrežij.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge
  10
  izvedba naloge
  45
  dokumentacija
  15
  ustni zagovor in preverjanje teoretičnih znanj
  30


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  Učilnica z računalnikom, s projektorjem in z ostalo programsko in računalniško strojno opremo ter s povezavo z internetom.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.  Komisijo sestavljajo trije člani, ki morajo imeti:

  • vsaj srednješolska znanja s področja računalništva na nivoju splošne srednje šole in 5 let delovnih izkušenj na področju računalništva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  namešča in vzdržuje programsko opremo
  • namesti operacijski sistem in periferne naprave ter preveri njihovo delovanje
  • nadzira delovanje strežnikov
  • proži aplikacije v časovnih obdobjih glede na načrt dela
  • izvaja izredne, manj zahtevne obdelave podatkov
  • sodeluje pri izvajanju kompleksnih računalniških obdelav
  • sprejema sistemska sporočila (računalniškega sistema)
  • odpravlja predvidljive napake sistema (skrb za preventivno zaščito sistema)
  • organizira servisiranje sistemske programske opreme
  • izdeluje in shranjuje varnostne kopije
  • namešča in po navodilih testira standardno programsko opremo
  • namešča operacijski sistem na računalnike odjemalcev
  • posodablja programsko opremo in gonilnike
  • menjava medije (CD, DVD, tračna enota) za avtomatizirano arhiviranje datotek
  • prepisuje ali kopira programske datoteke na medije za zunanje uporabnike
  • pozna operacijski sistem, delovanje sistema, požarnega zidu in periferne enote
  • pozna različno aplikativno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto
  • zna namestiti operacijski sistem odjemalcem računalnikov
  • pozna pogoste programske napake in načine njihovega odpravljanja
  • pozna medije in programsko opremo za shranjevanje in arhiviranje podatkov
  • pozna elektronsko poslovanje
  • pozna orodja za nadzor delovanja strojne in programske opreme v računalniškem omrežju
  Preveri delovanje programske opreme in ustrezne sistemske nastavitve ter odpravi napake:
  • ugotovi, katera programska oprema je v uporabi
  • preveri ustreznost licenc programske opreme
  • preveri delovanje programske opreme
  • zapiše ugotovitve
  • načrtuje potek dela
  • razloži izdelan načrt dela
  • odpravi napako oz. po potrebi ustrezne sistemske nastavitve in/ali posodobitve programske opreme
  • opiše in razloži opravljeno delo
  • našteje pogoste napake programske opreme in pove, kako jih odpravi
  • našteje medije za arhiviranje podatkov
  • predstavi način vodenja dokumentacije
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas

  Opiše delovanje programske opreme:

  • opiše delovanje različnih operacijskih sistemov, požarnega zidu in perifernih enot
  • opiše namen programske opreme (urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto ...)
  • razloži pomen elektronskega poslovanja
  nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
  • zaganja in zaključuje delo na računalniškem sistemu
  • skrbi za brezhibno delovanje tiskalnikov (sistemski, omrežni, lokalni)
  • tiska izpisne liste na sistemskem tiskalniku
  • namešča standardno programsko opremo po navodilih
  • izvaja opravila znotraj operacijskih sistemov (vključevanje in nastavitve tiskalnikov, pravice uporabnikov, nameščanje programov uporabnikov, nastavitev arhiviranja datotek uporabnika)
  • odpravlja enostavnejše računalniške napake, ki jih je povzročil uporabnik
  • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
  • pozna računalniški sistem in njegovo delovanje
  • pozna parametre računalniškega sistema
  • pozna pomen in prednosti uporabe licenčne programske opreme
  • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
  Namešča in posodablja programsko opremo:
  • namesti računalnik, periferno napravo in jo vključi v sistem
  • izvede nastavitev uporabnika
  • namesti programsko opremo
  • nastavi arhiviranje datotek uporabnika
  • izdela in shrani varnostno kopijo programa
  • ugotovi napako, ki jo je povzročil uporabnik, jo odpravi in utemelji izvedbo
  • opiše principe računalniškega arhiviranja podatkov
  • opiše nastavitve in delovanje sistemskih, mrežnih in lokalnih tiskalnikov oz. drugih perifernih naprav
  • opiše postopek nalaganja, posodabljanja in arhiviranja različne programske opreme
  • predstavi način varovanja podatkov
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  namešča in vzdržuje programsko opremo v omrežju
  • namešča in posodablja aplikacije
  • testira nove programe v omrežju
  • preverja delovanje in odpravlja enostavne napake na računalniških omrežjih
  • spremlja sporočila o napakah na računalniškem omrežju in odpravlja enostavne napake
  • organizira odpravljanje večjih napak z zunanjim izvajalcem ali drugim strokovnjakom
  • spremlja pojavljanje posameznih napak
  • pozna delovanje internetnih servisov
  • pozna računalniška omrežja
  Vključi računalnik ali periferno napravo v omrežje, namesti mrežni tiskalnik:
  • vključi uporabnika v omrežje
  • sprejme sporočilo o računalniškem omrežju
  • presodi, ali lahko javljeno napako odpravi sam ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • opiše osnovne principe delovanja računalniških omrežij
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  Omogoči skupno rabo podatkov:
  • nastavi pravice uporabnikov
  • odpravi napake v skupni rabi
  • predstavi način varovanja podatkov
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas

  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
  • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
  • Boštjan Gspan, Avtenta, Ljubljana
  • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
  • Darko Hribar, CPI
  • Koordinatorka: Bojana Sever, CPI


  14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
  • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
  • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
  • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
  • Srečko Vrečko, ZSSS
  • Milan Žižek, ZSSS oo Podravje in Koroška
  • Islam Mušić, ŠC Velenje
  • Davorin Majkus, CPI
  • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI