tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 8256847011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 8110.015.6.1

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 8110.015.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba ter 5 let delovnih izkušenj iz področja hotelirstva ali
 • srednja poklicna izobrazba ter 8 let delovnih izkušenj iz področja hotelirstva;

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost praktične izvedbe storitve: doslednost, natančnost, strokovnost,
 • nastop kandidata: samostojnost, odločnost, prepričljivost,
 • komuniciranje z gostom in s poslovnim partnerjem z upoštevanjem bontona in pravil poslovnega komuniciranja,
 • upoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil,
 • racionalna poraba materiala, energije in časa,
 • ustrezno okoljevarstveno ravnanje,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja                           Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge              10
izvedba      50
dokumentacija 10
ustni zagovor            30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja (5121.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Prostori v nastanitvenem obratu,
  • prostor za preverjanje znanja,
  • obrazci za vodenje evidenc,
  • osebni računalnik z dostopom do interneta.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

  • najmanj en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja hotelskega gospodinjstva,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja ekonomskih ali organizacijskih znanosti in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelirstva ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo s področja tujega jezika (angleščina ali nemščina ali italijanščina) in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelirstva ali izobraževanja na področju turizma in gostinstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
programira delo na oddelku hotelskega gospodinjstva
 • načrtuje, organizira in spremlja delo svoje poslovne enote
 • sodeluje pri načrtovanju poslovne politike in ciljev podjetja
 • oblikuje strateške razvojne usmeritve enote, določa operativne cilje in naloge za vsako poslovno leto
 • mesečno spremlja in analizira izvajanje letnega načrta
 • spremlja dogovorjene standarde poslovanja in analize odmikov
 • izdela načrt potreb po delavcih
 • pripravi načrt potrebnih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, materialov in čistil, delovnih oblek ter delovnih sredstev
 • pripravlja načrt potrebnih obnov hotelskih sob in drugih prostorov ter površin
 • načrtuje in zagotavlja permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v poslovni enoti
 • pozna organizacijsko strukturo in koordinacijske funkcije poslovne enote
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
 • pozna ponudbo in zmogljivosti v namestitvenem delu hotela
 • pozna opremo v namestitvenem delu hotela in spremlja novitete in trende v tehnologiji
 • obvlada organiziranje, načrtovanje in izvajanje del ter sodeluje pri organizaciji večjih dogodkov
 • pozna standarde v namestitvenem delu hotela in instrumente nadzora
 • pozna delovne naloge in kompetence posameznih poklicev v poslovni enoti
 • pozna pravne predpise
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • pozna delovnopravne predpise

Izkaže znanje iz načrtovanja in organizacije dela na oddelku:

 • izkaže poznavanje predpisov o kategorizaciji nastanitvenih obratov
 • pripravi razpored dela zaposlenih
načrtuje in organizira delo zaposlenih ter zagotavlja optimalno razporeditev glede na potrebe delovnega procesa in optimalno stroškovno učinkovitost poslovanja
 • spremlja načrtovano zasedenost hotela (mesečno, tedensko, dnevno) in koordinira delo v poslovni enoti glede na zasedenost tekočega dneva
 • organizira, vodi in razporeja delo sobaric, peric, likaric, šivilj, čistilk, aranžerk in drugih pomožnih delavcev glede na potrebe in zasedenost hotela
 • informira zaposlene in zna ustvariti pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • spodbuja in motivira zaposlene ter skrbi za uveljavljanje in izvajanje načel hotelskega kodeksa
 • sodeluje v večjih gostinskih ponudbah (sprejemi, banketi, konference itd.)
 • organizira, spremlja in izvaja pripravo javnih in skupnih prostorov (salonov, dvoran, sprostitvenih in drugih centrov) na osnovi internih naročilnic
 • skrbi za urejenost, oblikovanje in načrtovanje ambienta, ki omogoča prijetno počutje gostov
 • skrbi za čisto in urejeno poslovno perilo in delovne obleke zaposlenih
 • zagotavlja optimalne zaloge materialov, drobnega inventarja, sobnih standardov itd. ter njihovo optimalno rabo
 • skrbi za obnavljanje dotrajanih osnovnih sredstev, obnavljanje hotelskih sob ter vodi evidence za vsako sobo
 • pozna in obvladuje metode dela v poslovni enoti in zna predvideti potreben čas za določeno delo
 • zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco in strokovno zahtevnost dela
 • obvladuje in zna optimirati stroške dela
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov

Na konkretnem primeru pojasni pripravo poslovnega poročila o:

 • zasedenosti sob, prihodih in odhodih gostov
 • dnevniku dela zaposlenih
 • osnovnih sredstvih, drobnem inventarju in delovnih oblačilih zaposlenih, porabljenih čistilih, poslovnem perilu
 • izgubljenih in najdenih predmetih
 • vzdrževalnih delih tehnične službe

Na konkretnem primeru izkaže poznavanje s področij dekoracije in urejanja prostorov:

 • utemelji pomen estetike pri urejanju prostorov
 • predstavi priložnosti primerno dekoracijo prostora
 • našteje različne vrste tkanin, talnih površin in njihovega vzdrževanja
upravlja kadrovske zadeve v hotelskem gospodinjstvu
 • načrtuje kadrovske potrebe poslovne enote v vseh sezonah poslovanja
 • sodeluje pri izbiri kadrov
 • nadzoruje in izvaja uvajanje novih zaposlenih v poslovni enoti
 • pripravi načrt izrabe letnega delovnega časa in letnega dopusta
 • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
 • skrbi za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje podrejenih – načrtuje strokovno kariero zaposlenih
 • informira zaposlene in skrbi za dobre medsebojne odnose
 • spremlja uspešnost posameznika
 • vodi evidence za zaposlene (kakovostna in količinska norma)
 • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
 • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
 • razume pomen mentorstva
 • pozna pravne vidike poslovanja
 • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
 • obvlada timsko delo
 • pozna nivoje menedžmenta in obvlada kontrolni razpon
 • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih

Na konkretnem primeru analizira uspešnost zaposlenih.

Opravi razgovor  z zaposlenim.

učinkovito vodi sodelavce in zagotavlja kakovost in uspešnost dela v hotelskem gospodinjstvu v skladu s standardi
 • nadzira urejenost poslovne enote in zaposlenih
 • preverja urejenost in čistost hotelskih sob, javnih, skupnih, poslovnih in drugih prostorov
 • nadzira kakovost opravljenega dela, ocenjuje delo zaposlenih in rešuje eventualne reklamacije gostov
 • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
 • nadzira uporabo hotelskih pravil in kodeksov, ki se nanašajo na odnos do gostov ter izgled zaposlenih
 • nadzira kakovostno optimalno nabavo, skladiščenje in potrošnjo poslovnega perila, sobnih standardov, drobnega inventarja, delovnih oblek za zaposlene, pijač za sobni bar, čistil in čistilnih sredstev itd.
 • nadzira udobnost ambienta prostorov in površin
 • nadzira kakovost in količino opravljenega dela zaposlenih in o tem vodi evidence
 • pozna standarde kakovosti, kadrovske normative in predpise
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti storitev
 • pozna metode za izvajanje nadzora kakovosti opravljenih storitev
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • pozna pravila stroke, etike in estetike
 • zna identificirati ozka grla in jih odpraviti
 • razume pomen etičnih kodeksov in jih zna uporabljati v praksi
 • pozna metode preprečevanja pritožb

Opiše in utemelji metode spremljanja poslovanja hotelskega gospodinjstva (po izboru komisije):

 • izkaže poznavanje preverjanja čistoče, urejenosti in dekoracije v nastanitvenem obratu,
 • našteje zakonske predpise, ki se nanašajo na poslovanje hotelskega gospodinjstva,
 • našteje sisteme zagotavljanja kakovosti,
 • našteje postopke in načine zagotavljanja racionalne rabe energije, materiala in časa.
opravlja storitve za goste
 • skrbi za različne kategorije gostov (VIP-goste, goste s posebnimi potrebami, športnike itd.)
 • rešuje reklamacije in morebitna nesoglasja z gosti (v zvezi s čistočo sob in delom sobaric)
 • evidentira najdene predmete in zanje odgovarja; predmete posreduje ustreznemu naslovniku (lastniku)
 • spremlja organiziranje garderob za goste
 • vodi in organizira oddajo osebnega perila gostov v pranje, čiščenje ali likanje
 • vodi in organizira funkcioniranje in obračunavanje sobnega bara

V simulirani situaciji izkaže znanje iz poslovne komunikacije v slovenskem in tujih jezikih (po izboru komisije):

 • opravi razgovor z domačim in tuje govorečim gostom,
 • posreduje splošne informacije
 • reši reklamacijo v slovenskem in tujem jeziku
 • uporabi osnovne jezikovne funkcije in strokovno terminologijo
 • sprejme VIP-gostov
 • se pogaja z dobaviteljem

 

Našteje in pojasni kulturne posebnosti posameznih narodov

 

Opiše potencialne ciljne skupine gostov in ravnanje z njimi (po izboru komisije):

 • opiše različne kategorije gostov
 • opiše dodatne hotelske storitve
 • opiše vsebino sobnega bara
 • opiše različne vrste dobrodošlic v hotelski sobi (cvetje, sadje vino ipd.)
 • opiše postopek oddaje gostovega osebnega perila v pranje, čiščenje in likanje
 • opiše protokol poslovnih dogodkov
 • opiše pomen varovanja poslovnih skrivnosti
organizira in spremlja delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbi za urejenost in udoben videz prenočitvenega obrata
 • nabavlja ali sodeluje pri izbiri osnovnih sredstev, drobnega inventarja, strojev za čiščenje, čistil, delovnih oblek, poslovnega perila in pri pripravi hotelskih standardov glede na poslovnik podjetja ter skrbi za gospodarno ravnanje z le-temi
 • nadzira in spremlja stroške v hotelskem gospodinjstvu
 • sodeluje pri letnih inventurah osnovnih sredstev, drobnega inventarja in perila
 • skrbi za izvajanje dekoracije prostorov in miz ter za pripravo spremljajočega materiala, pregled zaves, oken in talnih oblog
 • skrbi za čistočo, vzdrževanje in izgled zelenih površin
 • nadzoruje higieno in čistočo v vseh enotah hotela
 • skrbi za redno dezinfekcijo in po potrebi deratizacijo v hotelu
 • kontrolira kakovost opravljenega dela in reševanje eventualnih reklamacij gostov
 • skrbi za celotno podobo hotelske hiše in optimalno udobje gostov

Predstavi in pojasni evidence:

 • opiše sistem arhiviranja poslovne in tehnične dokumentacije
 • opiše postopek inventure
 • pojasni način vodenja baze dobaviteljev
 • pojasni način spremljanja  materialnega knjigovodstva v hotelskem gospodinjstvu

Izkaže znanje iz osnov higiene:

 • razloži pomen upoštevanja sanitarno-tehničnih predpisov
 • opiše ukrepe za preprečevanje mikrobiološke, kemijske in fizikalne kontaminacije
 • izkaže poznavanje izvajanja del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Žerovec, M. (2003). Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
 • Bojkovska – Bedrač, Z. (1993). Poznavanje tekstilij. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
 • Casado Matt A. (2000). Housekeeping management. New York: J. Wiley & Sons.
 • Jones, T. J. A. (2008). Professional management of housekeeping. 5th ed. Hoboken (New Jersey): J. Wiley & Sons, cop.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Polak Tomšič, GH Union
 • Marko Budja, OZS
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Iris Kociper, Športni center Pohorje
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word