Katalog

  Naziv:

  Čistilec/čistilka prostorov

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  12.12.2008

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Storitve za gospodinjstva (1011)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Čistilec/čistilka prostorov 81400021

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Čistilec/čistilka prostorov  8140.002.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za opravljanje poklica čistilec prostorov

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe za naziv čistilec/čistilka objektov in v programu nižje poklicne izobrazbe za naziv pomočnik /pomočnica gospodinje - oskrbnice.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Storitev z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • kakovost izvedbe storitve
  • racionalno porabo materiala in energije
  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
  • upoštevanje pravil o varovanju okolja
  • komunikativnost

  Izločilna Merila

  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba60
  dokumentacija10
  ustni zagovor20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Čistilec/čistilka prostorov

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki

  • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … )
  • prostor za ustni zagovor kandidata

  Kadrovski pogoji


  visokošolska ali višješolska znanja s področja tehnične vzgoje ali strojništva ali kemije ali tekstilne tehnologije ali varstva pri delu in

  • znanja srednjega strokovnega izobraževanja s področja strojništva ali kemije ali tekstilne tehnologije ali
  • pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija Čistilec prostorov in 5 let delovnih izkušenj

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  ročno čisti prostor
  • dnevno čisti talne, nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, inventar, koše, kuhinjske aparate, pripomočke in steklene površine, delovne površine na dosegu rok
  • namešča papirnate konfekcije, vrečke za odpadke
  • nanaša zaščitne premaze na talne obloge
  • čisti oz. pomiva
  • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
  • poroča o stanju opreme za delo
  • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
  • pozna čistila in premaze za čiščenje ter trajnost in uporabne značilnosti materialov, značilne poškodbe pri uporabi in vzdrževanju, rezultate nege na materialih pozna, materiale, ki jih čisti
  • Ročno čiščenje pisarniških in delovnih prostorov:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • izvaja ročno čiščenje pisarniških in delovnih prostorov v skladu z načrtom čiščenja
   • namešča sanitarni material in izvede doziranje posodic za milo
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  • Ročno čiščenje tal:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • izvaja ročno čiščenje tal v skladu z načrtom čiščenja
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  dezinficira
  • občasno dezinficira prostore
  • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišalnike, dezinficira kljuke in okolico kljuk na vratih
  • dozira in namešča razkužilna sredstva
  • pozna in uporablja dezinfekcijska sredstva
  • Dezinfekcija prostorov:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke (stroje za dezinfekcijo) in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • dezinficira prostor ročno ali strojno. odvisno od zahtev v načrtu čiščenja
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  čisti strojno
  • ekonomično uporablja delovne materiale, stroje in orodja
  • uporablja različne tehnologije čiščenja glede na vrsto materialov
  • upravlja stroje za čiščenje
  • čisti s pralnosesalnimi stroji
  • izvaja suho globinsko sesanje talnih oblog
  • polira talne obloge
  • poroča o stanju opreme za delo
  • pozna funkcijske značilnosti in proces delovanja različne strojne opreme, čistilnih orodij in pripomočkov; pozna postopke in tehnike čiščenj ter pomen uporabe vsakega izmed sredstev za delo

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • B. Aberšek et al.: Tehnika 7, učbenik in delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1999 (izbrane vsebine).
  • B. Bezenc et al.: Moja prva fizika 1, učbenik in delovni zvezek, Modrijan, Ljubljana 2000.
  • J. Sušnik: Ergonomska fiziologija. Didakta, Radovljica 1992.
  • M. Biban: Medicina dela. Zavod za varstvo, Ljubljana 1999.
  • N. Belopavlovič: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Inštitut za delovna razmerja, 1999.
  • P. Gspan: Ekologija dela, priročnik, Zavod SRS za varstvo pri delu, Ljubljana 1984.
  • P. Gspan: Varstvo okolja I, skripta. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Oddelek za tehniško varnost, Ljubljana 1996.
  • P. Gspan: Hrup in okolje. Višja tehniška varnostna šola, Ljubljana 1995.
  • S. Kocijančič, B. Sušnik, L. Hajdinjak: Tehnika in tehnologija 7, učbenik in delovni zvezek, TZS, Ljubljana 1999 (izbrane vsebine).
  • S. A. Glažar, T. Pretnar: Kemija za sedmi razred, učbenik in delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1995 (izbrane vsebine).

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Iztok Majhenič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • Mateja Žužek, Cleaning d. o. o., Zvonarska 1, 1000 Ljubljana
  • Andraž Šest, Saš d. o. o, Stegne 25, 1000 Ljubljana
  • Jože Valentinčič, Valina d. o. o. Družba za vzdrževanje in urejanje okolice, proizvodnjo in storitve, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  • Boris Ažbe, Valina d. o. o. Družba za vzdrževanje in urejanje okolice, proizvodnjo in storitve, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  • Anica Justinek, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana