Katalog

  Naziv:

  Čistilec/čistilka prostorov

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  12.12.2008

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Storitve za gospodinjstva (1011)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Čistilec/čistilka prostorov 81400021

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Čistilec/čistilka prostorov  8140.002.0 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Zaključena osnovnošolska obveznost
  • Zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za opravljanje poklica čistilec prostorov

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe za naziv čistilec/čistilka objektov in v programu nižje poklicne izobrazbe za naziv pomočnik /pomočnica gospodinje - oskrbnice.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Storitev z zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • kakovost izvedbe storitve
  • racionalno porabo materiala in energije
  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
  • upoštevanje pravil o varovanju okolja
  • komunikativnost

  Izločilna Merila

  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba60
  dokumentacija10
  ustni zagovor20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Čistilec/čistilka prostorov

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • sredstva in čistila, delovna oprema in pripomočki

  • prostor z osnovnimi materiali, ki so predmet čiščenja (les, kamen, steklo, keramika, tekstilije – naravna in umetna vlakna, umetne mase … )
  • prostor za ustni zagovor kandidata

  Kadrovski pogoji


  visokošolska ali višješolska znanja s področja tehnične vzgoje ali strojništva ali kemije ali tekstilne tehnologije ali varstva pri delu in

  • znanja srednjega strokovnega izobraževanja s področja strojništva ali kemije ali tekstilne tehnologije ali
  • pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija Čistilec prostorov in 5 let delovnih izkušenj

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  ročno čisti prostor
  • dnevno čisti talne, nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, inventar, koše, kuhinjske aparate, pripomočke in steklene površine, delovne površine na dosegu rok
  • namešča papirnate konfekcije, vrečke za odpadke
  • nanaša zaščitne premaze na talne obloge
  • čisti oz. pomiva
  • čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja
  • poroča o stanju opreme za delo
  • pozna vrste in lastnosti materialov, ki določajo vrste čiščenja
  • pozna čistila in premaze za čiščenje ter trajnost in uporabne značilnosti materialov, značilne poškodbe pri uporabi in vzdrževanju, rezultate nege na materialih pozna, materiale, ki jih čisti
  • Ročno čiščenje pisarniških in delovnih prostorov:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • izvaja ročno čiščenje pisarniških in delovnih prostorov v skladu z načrtom čiščenja
   • namešča sanitarni material in izvede doziranje posodic za milo
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  • Ročno čiščenje tal:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • izvaja ročno čiščenje tal v skladu z načrtom čiščenja
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  dezinficira
  • občasno dezinficira prostore
  • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišalnike, dezinficira kljuke in okolico kljuk na vratih
  • dozira in namešča razkužilna sredstva
  • pozna in uporablja dezinfekcijska sredstva
  • Dezinfekcija prostorov:
   • organizira svoje delo v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
   • se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke (stroje za dezinfekcijo) in čistilne materiale
   • preveri stanje materiala in si ga pripravi na voziček
   • dezinficira prostor ročno ali strojno. odvisno od zahtev v načrtu čiščenja
   • izvede lasten nadzor nad opravljenim delom
   • vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu
   • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala
  čisti strojno
  • ekonomično uporablja delovne materiale, stroje in orodja
  • uporablja različne tehnologije čiščenja glede na vrsto materialov
  • upravlja stroje za čiščenje
  • čisti s pralnosesalnimi stroji
  • izvaja suho globinsko sesanje talnih oblog
  • polira talne obloge
  • poroča o stanju opreme za delo
  • pozna funkcijske značilnosti in proces delovanja različne strojne opreme, čistilnih orodij in pripomočkov; pozna postopke in tehnike čiščenj ter pomen uporabe vsakega izmed sredstev za delo

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • B. Aberšek et al.: Tehnika 7, učbenik in delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1999 (izbrane vsebine).
  • B. Bezenc et al.: Moja prva fizika 1, učbenik in delovni zvezek, Modrijan, Ljubljana 2000.
  • J. Sušnik: Ergonomska fiziologija. Didakta, Radovljica 1992.
  • M. Biban: Medicina dela. Zavod za varstvo, Ljubljana 1999.
  • N. Belopavlovič: Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s komentarjem. Ljubljana: Gospodarski vestnik, Inštitut za delovna razmerja, 1999.
  • P. Gspan: Ekologija dela, priročnik, Zavod SRS za varstvo pri delu, Ljubljana 1984.
  • P. Gspan: Varstvo okolja I, skripta. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Oddelek za tehniško varnost, Ljubljana 1996.
  • P. Gspan: Hrup in okolje. Višja tehniška varnostna šola, Ljubljana 1995.
  • S. Kocijančič, B. Sušnik, L. Hajdinjak: Tehnika in tehnologija 7, učbenik in delovni zvezek, TZS, Ljubljana 1999 (izbrane vsebine).
  • S. A. Glažar, T. Pretnar: Kemija za sedmi razred, učbenik in delovni zvezek, DZS, Ljubljana 1995 (izbrane vsebine).

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Iztok Majhenič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
  • Mateja Žužek, Cleaning d. o. o., Zvonarska 1, 1000 Ljubljana
  • Andraž Šest, Saš d. o. o, Stegne 25, 1000 Ljubljana
  • Jože Valentinčič, Valina d. o. o. Družba za vzdrževanje in urejanje okolice, proizvodnjo in storitve, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  • Boris Ažbe, Valina d. o. o. Družba za vzdrževanje in urejanje okolice, proizvodnjo in storitve, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
  • Anica Justinek, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana