tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
-
- Oskrbnik/oskrbnica 2271306011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oskrbnik/oskrbnica 8140.007.4.1

Klasius-P16

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Oskrbnik/oskrbnica  8140.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


  • Osnovna šola ali NPI katerekoli smeri

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programih za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe: - SPI Oskrbnik/ oskrbnica - SPI Kmetovalka gospodinja - SPI Gastronomsko hotelirske storitve Program SPI Oskrbnik/ oskrbnica: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene: – v strokovnoteoretične predmete: - Kultura bivanja, - Prehrana, - Poznavanje tekstila, - Poslovna informatika, - Osnove ekonomike in prava; – v predmet Praktični pouk: - Priprava in serviranje jedi, - Oblikovanje tekstila. Program SPI Kmetovalka gospodinja/kmetovalec gospodinjec: znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so delno vključene: – v strokovnoteoretične predmete: - Gospodinjstvo, - Tekstilije in urejanje doma, - Gospodarsko poslovanje, - Računalništvo; – v predmet Praktični pouk: - Kuhanje in strežba, - Oblikovanje tekstilij, - Vzdrževanje prostorov. Program SPI Gastronomsko hotelirske storitve: znanja in spretnosti so vključene v naslednje strokovne module: - Osnove v gostinstvu, - Komuniciranje in poslovanje, - Eko turizem, - Kulturo bivanja, - Tekstilije.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost storitve
  • racionalno uporabo materiala, energije in časa
  • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
  • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil
  • pravilno vzdrževanje strojev, naprav in opreme
  • upoštevanje bontona in pravil poslovnega komuniciranja

Izločilna Merila

  • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija5
ustni zagovor15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oskrbnik/oskrbnica (5121.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se naslednje prilagoditve: - podaljšanje časa izdelave izdelka, - prilagoditev prostora in opreme, - opravljanje izpita s pomočjo pomočnika, - prilagoditev oblike izpitnega gradiva, - prilagoditev načina izdelave izdelka, - prilagoditev ocenjevanja. Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  • Materialni pogoji
    • kuhinja z ustreznim inventarjem
    • prostor za goste - jedilnica
    • strežni inventar: perilo, porcelan, steklenina, pribor, kovinska posoda, mala namizna oprema, pomožni strežni inventar
    • sobe za goste
    • pralni in sušilni stroj
    • šivalni stroj in likalnik
  • Kadrovski pogoji

    Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

    • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gospodinjstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gospodinjstva
    • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gospodinjstva
    • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje, organizira in vodi turistični dejavnost na turistični kmetiji in v penzionu
  • pripravi letni plan dela
  • načrtuje porabo proizvodov za potrebe turistične dejavnosti na turistični kmetiji in v penzionu
  • načrtuje in organizira vzdrževalna dela za potrebe turistične dejavnosti na turistični kmetiji in v penzionu
  • zbira informacije o lokalnem dogajanju
  • pripravi in izdela hišni red
  • pozna osnovna pravila organizacije dela
  • pozna značilnosti lokalnega okolja
  • Izdela načrt dejavnosti na turistični kmetiji oziroma penzionu:
    • načrtuje aktivnosti in izdela časovni načrt
    • opredeli kadrovske potrebe za izvedbo posamezne aktivnosti
    • pripravi seznam potrebnih sredstev za izvajanje turističnih dejavnosti
    • izdela kalkulacijo stroškov storitve
    • izračuna lastno ceno storitve
promovira turistično dejavnost na turistični kmetiji in v penzionu
  • oblikuje turistično ponudbo na turistični kmetiji in v penzionu
  • promovira izdelke in storitve (izvaja medijske promocijske aktivnosti, se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih) za turistično kmetijo in penzion
  • skrbi za promocijski material
  • sodeluje s turističnimi agencijami
  • sprejema rezervacije
  • prijavlja in odjavlja goste
  • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala in zna izbrati ter oblikovati sodobne oblike in načine promocije
  • pozna načela estetike in etike
  • pozna vsebino lastne turistične ponudbe
  • pozna novosti in trende v turizmu in se jim prilagaja
  • pozna postopek prijave in odjave gostov
  • Izdela ponudbo turistične dejavnosti na turistični kmetiji oziroma penzionu:
    • sestavi turistično ponudbo, tako da upošteva aktualne smernice v turizmu
    • v turistično ponudbo vključuje ljudska izročila iz svojega okolja
    • izdela načrt promocije, predvidi potrebna sredstva, oblike in časovni okvir promocije
    • predvidi možne načine sodelovanja med turističnimi agencijami
    • oblikuje ustrezno promocijsko gradivo
    • upošteva načela estetike
    • upošteva načela etike
    • predstavi lastno turistično ponudbo
ureja in vzdržuje prostore na turistični kmetiji in v penzionu
  • pospravlja in ureja sobe in druge prostore za goste
  • čisti, pospravlja in ureja kuhinjo in pripravljalnico
  • čisti, pospravlja in ureja skladiščne prostore
  • uredi družabne prostore glede na različne priložnosti
  • izdela menijske kartice, darila in posvetila
  • izdela preproste dekorativne izdelke in dekoracije
  • uredi okolico nastanitvenega objekta za potrebe gostov
  • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta glede na kategorizacijo nastanitvenega obrata
  • pozna osnove dobre higienske prakse
  • pozna pravila skladiščenja živil
  • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev
  • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
  • pozna osnovna načela ureditve okolice
  • pozna osnovna načela estetske izdelave dekorativnih izdelkov
  • Uredi bivalne prostore za goste in druge prostore na turistični kmetiji ali v penzionu (po izbiri komisije):
    • pripravi pripomočke, stroje in materiale za različne vrste del
    • razlikuje med kemičnimi in mehanskimi čistilnimi sredstvi
    • izbere ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
    • upošteva varnostna navodila pri uporabi čistil
    • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
  • Izdela meni karto/dekorativni izdelek/aranžma za izbrano priložnost (po izbiri komisije):
    • pripravi delovni prostor, pripomočke in orodja
    • izbere ustrezen material
    • oblikuje izdelek ali aranžma
    • upošteva načela estetske izdelave dekorativnih izdelkov
    • upošteva navodila za varno delo
    • počisti delovni prostor, pripomočke in orodja
  • Uredi okolico (po izbiri komisije):
    • pripravi orodja in pripomočke za ureditev okolice
    • pripravi pripomočke za oskrbo rastlin
    • pospravi dvorišče
    • oskrbi cvetlična korita, cvetlične grede, grmovnice
    • poskrbi za vrtni inventar (klopi, gugalnice ...)
sprejme goste in organizira njihovo bivanje na turistični kmetiji in v penzionu
  • pripraviti dobrodošlico ob sprejemu
  • predstavi gostom hišni red
  • predstavi gostom turistično kmetijo oziroma penzion in njegovo ponudbo
  • predstavi gostom kraj ter ponudbo kraja in okolice
  • posreduje gostom propagandni material
  • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
  • pripravi in vodi animacije za različne skupine gostov
  • pripravi informacijsko mapo za goste
  • pozna načine motivacije različnih ciljnih skupin gostov za aktivno preživljanje prostega časa
  • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
  • pozna načine posredovanja informacij gostom o dogajanju na turistični kmetiji oziroma penzionu in okolici
  • Pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov (po izbiri komisije):
    • pripravi pripomočke in materiale za delo
    • uredi prostor za sprejem gostov v skladu s kulturno dediščino
    • pripravi propagandni material
    • ponudi napitek ali prigrizek
  • Sprejme goste in predstavi kmetijo oz. penzion:
    • predstavi družinske člane in zaposlene
    • predstavi dejavnost in prireditve na kmetiji oz. v penzionu in okolici ter možnosti aktivnega vključevanja gostov
    • predstavi značilne praznike, običaje in jedi svoje regije
    • predstavi kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti kraja
    • posreduje gostom mape s propagandnim gradivom
    • upošteva pravila bontona
    • prijavi gosta
pripravlja in servira hrano in pijačo gostom na turistični kmetiji in v penzionu
  • pripravi časovni plan delitve obrokov
  • sestavlja jedilnike in jedilne liste
  • pripravi hrano tako, da upošteva lokalne posebnosti
  • pripravi hrano tako, da upošteva načeal zdrave prehrane
  • pripravlja prehrano za posebne potrebe gostov
  • pripravlja alternativne oblike prehrane
  • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti
  • servira hrano in pijačo gostom
  • pozna organizacijo dela v kuhinji
  • pozna hranilne vrednosti živil
  • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
  • pozna sodobna načela zdrave prehrane
  • zna sestavljati različne jedilnike glede na vrsto obroka
  • zna pripravljati hrano za različne priložnosti in potrebe gostov
  • pozna pravila strežbe gostov
  • Pripravi jed (po izbiri komisije):
    • uredi sebe za delo tako, da upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
    • pripravi kuhinjo in izbere pripomočke za delo
    • prevzame živila in ugotovi uporabnost in kakovost živil
    • sestavi jedilnike za obroke
    • pripravi jedi (tudi krajevne in regionalne)
    • upošteva načela zdrave prehrane
    • jedi porcionira in dekorira
    • opravlja delo po pravili HACCP
    • upošteva navodila za varno delo
    • očisti in pospravi kuhalno posodo in pripomočke
    • očisti delovne površine
    • sortira organske in anorganske odpadke
    • upošteva predpise o varovanju okolja
  • Pripravi pogrinjek (po izbiri komisije):
    • uredi sebe za delo v strežbi
    • pripravi strežni inventar
    • pripravi pogrinjek glede na izbrano priložnost (enostavni, razširjen, svečani)
    • izdela namizno dekoracijo
    • opravlja delo po pravilih HACCP
    • upošteva navodila za varno delo
  • Servira gostu hrano in pijačo (po izbiri komisije):
    • uredi sebe za delo v strežbi
    • postreže obroke in posamezne jedi
    • postreže pijačo in tople napitke
    • deservira
    • uredi mizo po odhodu gosta
    • upošteva pravila lepega vedenja v stikih z gosti
oblikuje in vzdržuje tekstil
  • loči tekstilije glede na material in uporabo
  • pere tekstilije
  • suši in lika tekstilije
  • zlaga in pospravi tekstilije
  • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke
  • pozna pravila ločevanja umazanega perila
  • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
  • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
  • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
  • zna zašiti in zarobiti enostavne tekstilne izdelke
  • Čisti in vzdržuje tekstilije (po izbiri komisije):
    • pripravi delovno mesto, pripomočke in stroje
    • loči tekstilije po barvi, materialu in umazanosti perila
    • ročno očisti trdovratne madeže z ustreznim čistilnim sredstvom
    • glede na oznake na vzdrževalni etiketi tekstilnega izdelka izbere ustrezno pralno sredstvo in ustrezen program pranja
    • razvrsti perilo za strojno sušenje ali perilo obesi na sušilo
    • lika, zlaga in pospravlja perilo v omaro
    • upošteva navodila za varno delo
    • racionalno rabi material, čas in energijo
  • Izdela različne tekstilne izdelke (po izbiri komisije):
    • pripravi gospodinjski šivalni stroj in likalnik
    • izbere ustrezen material glede na namembnost izdelka
    • določi potrebno količino materiala
    • izdela tekstilni izdelek
    • popravi tekstilijo (prišije gumb, zamenja zadrgo, skrajša dolžino oblačila, zašije strgano tekstilijo …)
    • upošteva navodila za varno delo
    • racionalno uporablja material, čas in energijo
ohranja kulturno dediščino
  • uredi bivalne prostore in okolico v skladu s kulturno dediščino
  • uporablja naravne materiale
  • ohranja tradicionalne domače praznike in običaje regije
  • ohranja slovenske narodne jedi
  • pozna krajevne naravne in kulturne značilnosti
  • pozna krajevne in praznične običaje
  • pozna krajevno turistično ponudbo
  • pozna slovenske narodne jedi po pokrajinah
  • pozna ljudsko izročilo iz svojega okolja
  • pozna motive slovenske narodne vezenine
  • Pripravi in vodi animacije ob izbranem običaju (po izbiri komisije):
    • načrtuje izvedbo dejavnosti ob izbranem običaju (trgatev, ličkanje koruze ipd.)
    • pripravi prostor, pripomočke in orodja
    • pripravi propagandni material
    • predstavi gostom dejavnosti ob izbranem običaju
    • pri opremi različnih ambientov uporablja naravne materiale
    • upošteva pravila bontona

12. Literatura, strokovno gradivo

  • Pepika Levstek: Kuharstvo. DZS, Ljubljana, 2003
  • Frelih Janez: Strežba. DZS, Ljubljana, 2003
  • Fink Alojzija, Elizabeta Pikovnik: Kuhinjska posoda. Pogrinjki. DVD, CPI, Ljubljana, 2007
  • Fink Alojzija, Elizabeta Pikovnik: Nakup živil. Shranjevanje živil;. DVD, CPI, Ljubljana, 2007
  • Jitke Titovšek: Oblikovanje tekstila 1. Ljubljana, 1999
  • Ana Kraker Starman: Čist dom - zdrav dom. ČZD Kmečki glas, 1994
  • Anka Bernard: Okrasni vrt. ČZD Kmečki glas, 1999
  • Ruth Podgornik Reš: Rožice za vse letne čase. ČZD Kmečki glas, 2004
  • Niko Kuret: Praznično leto Slovencev. Družina, 1989

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
  • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
  • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
  • Vida Babšek, ŠC Ptuj
  • Veronika Gorjanc, BC Naklo
  • Helena Žnidarič, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word