tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 604-19/2010
Nasledniki:
-
- Medičar/medičarka 5173007011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

medičar/ medičarka 8163464011

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Medičar/ medičarka 81634640 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovnošolska obveznost.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, komisija določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo osnovnih sredstev
 • obvladanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno rabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih predpisov pri opravljanju dela

 

Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 15 %
izvedba 50%
dokumentacija 15%
ustni zagovor 20%

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Lectar-mediear/lectarka-mediearka (7412.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • stroji za mehansko in termično obdelavo živil
  • kuhalna posoda
  • kuhinjski pripomočki
  • živila
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • najmanj en član komisije najmanj višjo ali visokošolsko izobrazbo s področja živilstva
  • najmanj en član komisije ima najmanj višješolsko izobrazbo s področja ekonomije
  • najmanj en član komisije z najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja medičarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja medena testa
 • pripravlja osnovne in pomožne surovine ter dodatke za izdelavo medenih test
 • ročno ali strojno obdeluje surovine ter dodatke po proizvajalni specifikaciji
 • izdeluje medena testa s pomočjo različnih strojev in naprav
 • pripravlja medena testa za medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge medene izdelke
 • pozna postopke priprave surovin za medene izdelke
 • obvlada tehtanje in merjenje volumna pripravljenih surovin
 • pozna tehnološke postopke za  izdelavo medenih test za različne medene izdelke
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine

Pripravi medeno testo

 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • izbere surovine
 • določi razmerja surovin in vseh dodatkov        
 • pripravi surovine ter dodatke
 • tolmači proizvajalno specifikacijo
 • pojasni postopek priprave medenega testa za medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke ter druge medene izdelke
 • predstavi tehnologijo za različne izdelke v medičarski stroki
 • racionalno rabi material in čas
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 •  zagotavlja kakovost opravljenega dela
oblikuje in izdeluje izdelke iz medenega testa
 • oblikuje pripravljena medena testa glede na vrsto izdelka
 • valja testo in ga izrezuje ročno ali strojno
 • oblikuje tradicionalne medene kruhke
 • nadzira procese fermentacije medenih test in peke medenih izdelkov
 • okrašuje medenjake, medeno pecivo, lect, dražgoške in škofjeloške kruhke in druge izdelke iz medenega testa
 • nadzira sušenje okrašenih medenih izdelkov
 • senzorično kontrolira izdelke pred pakiranjem
 • pozna tehnike oblikovanja medenih test glede na vrsto izdelka
 • obvlada izdelavo medenjakov, medenega  peciva, lecta, dražgoških in škofjeloških kruhkov in drugih  izdelkov  iz medenega testa
 • pozna biokemične procese, ki se dogajajo v testih med fermentacijo in peko
 • obvlada različne tehnike okraševanja medenih izdelkov
 • pozna postopke priprave različnih mas in oblivov za okraševanje medenih izdelkov
 • pozna osnove senzorične kontrole medenih izdelkov
 • pozna temeljne značilnosti medičarske kulturne dediščine

Oblikuje in izdeluje izdelke iz medenega testa

 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • oblikuje in krasi testo glede na namembnost
 • pojasni postopke sušenja izdelkov
 • pojasni biokemične procese, ki se dogajajo v testih med fermentacijo in peko
 • določi razmerja surovin in vseh dodatkov za končne izdelke
 • predstavi osnovne značilnosti medičarske kulturne dediščine
 • racionalno rabi material in čas
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pakira in skladišči izdelke
 • tehta medene izdelke ter jih ročno ali strojno pakira v primerne embalažne materiale
 • kontrolira maso pakiranih izdelkov
 • deklarira izdelke
 • nadzira skladiščenje medenih izdelkov
 • pozna predpise o pakiranju, deklariranju in skladiščenju izdelkov
 • pozna stroje in naprave za pakiranje in skladiščenje izdelkov
 • zna kontrolirati čas in pogoje skladiščenja
 • pozna osnove pakiranja in primernost embalažnih materialov
 • zna tehtati pakirane izdelke
 • pozna osnove estetskega pakiranja izdelkov

Pakira in skladišči izdelek (po izboru komisije)

 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • izbere in pripravi pripomočke
 • izbere embalažo
 • reže in tehta izdelek
 • pakira izdelek
 • izpolni deklaracijo za izdelek
 • določi rok trajanja izdelka
 • shrani izdelek na primernem mestu
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
trži svoje izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, s certifikati in (ali) z zloženkami
 • vabljivo predstavi izdelke v izložbenem oknu
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah
 • upošteva želje strank in se jim prilagaja
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • skrbi za prepoznavnost lastnih medenih izdelkov
 • nastopa na sejmih in razstavah ter sodeluje na natečajih
 • skrbi za ekonomičnost prodaje medenih izdelkov
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna oblikovati izložbo z izdelki
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke
 • zna pravilno zaviti  izdelke
 • zna napisati račun
 • obvlada osnove trženja
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen

Trži izdelke

 • pripravi se za delo
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • našteje ustrezne znake, certifikate in (ali) zloženke, s katerimi se opremi izdelke
 • določi ceno izdelka
 • napiše račun na ustrezen obrazec
 • predstavi namembnost izdelka
 • predstavi način promocije izdelka
 • kratko predstavi pomen medičarske dediščine
 • upošteva sanitarno-higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj J. Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana, 1991.
 • Perger H. Edinstveni katalog rokodelcev Slovenije: Art & craft Slo. Slovenj Gradec: Združenje rokodelcev Slovenije, 2004
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.
 • MOJSTROVINE SLOVENIJE. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Darinka Gostenčnik, Izobraževalno središče Piramida
 • Hrabroslav Perger, Medičarstvo Perger
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum, Veržej
 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Jekla Čop, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word