tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 604-19-2010/23
Nasledniki:
- Umetnostni kovač/umetnostna kovačica 1452863011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica 82546851

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Umetnostni kovač/ umetnostna kovačica in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Zaključena osnovnošolska obveznost.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava kandidata na delo,
 • priprava in uporaba pripomočkov,
 • obvladanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalna uporabo materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil varovanja okolja,
 • upoštevanje predpisov varnosti in zdravja pri delu in predpisov s področja veterine.

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

 

Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 65
ustni zagovor 15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Umetnostni kovač/umetnostna kovačica (7221.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • kovačnica
  • kovaška oprema, pripomočki in orodje za kovanje
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • najmanj en član komisije najmanj univerzitetno izobrazbo etnološke ali oblikovne smeri,
  • najmanj en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo s področja ekonomije,
  • najmanj en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja kovaštva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira
 • razreže ali razseka material
 • kuje elemente oz. jih izdela po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: tezanje, okroglo tezanje, koničenje, krčenje, nakrčevanje, ploskanje, stopničenje, kovanje v utopih
 • oblikuje elemente po delavniški risbi z uporabo različnih tehnik: cepljenje, luknjanje, pretikanje, vrtenje, navijanje, krivljenje oglov, upogibanje, poravnavanje
 • modelira izdelek
 • popravi morebitne napake, nastale med kovanjem elementov
 • pili, strga in tušira elemente
 • pripravi elemente za spajanje – vrta, povrtava in grezi ter vrezuje navoje
 • spoji elemente z uporabo različnih tehnik: kovičenje, vijačenje, varjenje, vezanje, prepletanje, gozdenje, pretikanje, grbljenje, prekrivanje, kovaško varjenje
 • zbrusi igle in zvare
 • pripravi izdelek za površinsko obdelavo in zaščito
 • zaščiti elemente pred korozijo
 • površinsko obdela izdelek z različnimi postopki: luženje, razmaščevanje, nevtraliziranje, peskanje, fosfatiranje, bonderiziranje, galvaniziranje, toplo cinkanje, patiniranje, matiranje, lakiranje, barvanje, …
 • zaščiti element pred poškodbami pred in med montažo izdelka
 • montira elemente
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave materialov
 • pozna pomen in značilnosti toplotne obdelave kovin
 • pozna merila in merilne pripomočke
 • obvlada ročna orodja ter stroje in naprave za kovanje
 • obvlada tradicionalne kovaške postopke
 • obvlada postopke ročne in strojne obdelave kovin (žaganje, piljenje, vrezovanje navojev, sekanje, točkanje...)
 • pozna postopke rezanja kovin: plamensko, s plazmo
 • obvlada postopke preoblikovanja kovin: koničenje, ostrenje, vlečenje, ploskanje, krčenje, luknjičanje in pretikanje, odsekavanje, cepljenje, stopničenje, žlebljenje, zavijanje, navijanje in vrtenje, krivljenje oglov, upogibanje, razpiranje, kovaško varjenje, utopno kovanje, grbljenje in prekrivanje, modeliranje, površinsko graviranje
 • obvlada postopke obdelave izvrtin
 • obvlada postopke brušenja izdelkov
 • pozna napake na kovanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek
 • obvlada izdelavo razstavljivih in trdnih zvez: kovičenje, spajanje z objemkami, zatiči in vijačnimi zvezami, spajkanje, plamensko varjenje in rezanje ter elektro obločno varjenje
 • obvlada tehnike in tehnologijo površinske in protikorozijske zaščite
 • pozna pomen in postopke protikorozijske zaščite
 • obvlada postopke montaže kovaških izdelkov
 • pozna postopke kaljenja materialov
Izdeluje, popravlja in vzdržuje kovaške izdelke (po izbiri komisije)
 • izdela delavniško risbo
 • načrtuje delo v skladu z delovno dokumentacijo
 • pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke: pripravi peč, stroje, naprave in orodje za kovanje
 • kuje elemente, jih spaja v izdelke, zaščiti in montira
 • popravlja in vzdržuje kovaške izdelke izvaja dela v skladu s standardi, predpisi in cehovskim izročilom ter upošteva kovaško tradicijo in razvojne trende
 • nadzira proces kovanja
 • sodeluje z arhitektom, s projektantom, z restavratorjem in drugimi zunanjimi sodelavci
 • vodi evidenco izdelave, zaščite in montaže kovanega izdelka in hrani delovno dokumentacijo
 • nabavlja in skladišči material in orodje ter prodaja izdelke
 • vzdržuje orodje in kovaške stroje
 • svetuje stranki
 • upošteva predpise o varnosti pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bogataj, Janez, Mojstrovine Slovenije : srečanja s sodobnimi, Rokodelci, Rokus, Ljubljana, 1999
 • Bogataj, Janez, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, Domus, Ljubljana, 1993
 • Janez Bogataj, Domače obrti na Slovenskem, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1989
 • Hoischen, A., Zeichenfibel für Bau- und Kunstschlosser: das technische Zeichen von Bau- und Kunstschlosserarbeiten. Ausgabe C,Oberstufe und Weiterbildung, W. Girardet, Essen, 1952
 • Kühn, Fritz, Stahl- und Metallarbeiten, Tübingen, 1959
 • Scheel, Hans, Der Bau-, Kunst- und Konstruktionsschlosser, Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1960
 • Scheel, Hans, Die Schmiedearbeiten : Technik, Formgebung und Anwendung, J. Hoffmann, Stuttgart, 1936
 • Wolf, Fridolin, Kunstschmiedepraxis : Arbeitstechniken, Beispiele, Oberflächenbehandlung, Coleman, Lübeck, 1974
 • Kumer, Milan: Kovane mreže, Partizanska Knjiga, 1973

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Bojan Rajšek, Srednja strojna šola Maribor
 • Mihael Krištof, Vinarje 52, 2000 Maribor
 • Drago Kamenik, 2310 Zgornja Bistrica
 • Bernard Vogrinc, Srednja šola kmetijske mehanizacije, Maribor
 • Tomaž Peternel, UKO Kropa
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani
 • Bogdan Badovinac, Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine
 • Franc Jelenc, Gorenjski mizej Kranj
 • Siegfried Steiner, kovaški mojster in mojster poljedelskih strojev, WKO, Celovec, Avstrija
 • Willi Moschitz, Slovenska gospodarska zveza, Celovec, Avstrija

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnoh znanj in spretnosti:

 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Boštjan Košorok, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STROKOVNIH SPRETNOSTI IN ZNANJ

 • Bernard Vogrinc, Srednja šola kmetijske mehanizacije, Maribor
 • Ivan Kuhar, Center Marianum Veržej
 • Janez Krnc, Center Marianum Veržej
 • Helena Žnidarič, Center RS Za poklicno izobraževanje

Koordinator pri reviziji: Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word