Katalog

  Naziv:

  Odgovorna oseba v cestnem prometu

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  11.7.2003

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Transport (1041)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Odgovorna oseba v cestnem prometu 84000031

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Odgovorna oseba v cestnem prometu  8400.003.0 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Dokončana najmanj tri letna srednja poklicna izobrazba oz. temu ustrezna izobrazba po prejšnjih predpisih

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Strokovne vsebine – znanja in spretnosti se deloma pokrivajo z vsebinami izobraževalnega programa - Višješolskega strokovnega izobraževanja za pridobitev naziva TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA PROMETA, - Visokošolskega strokovnega izobraževalnega programa za pridobitev naziva DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA - Univerzitetnega izobraževalnega programa za pridobitev naziva UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Portfolio kandidata: Znanja in spretnosti lahko kandidat dokazuje tudi z ustreznimi listinami: spričevali in diplomami javno veljavnih izobraževalnih programov, s potrdili o preizkusu strokovne usposobljenosti (javno veljavni dokumenti po prejšnjih predpisih s področja prometa); s potrdili o usposobljenosti ali drugimi listinami o doseganju standarda znanj in spretnosti iz tega kataloga, ki so jih kandidati pridobili v državah EU ali na mednarodnih projektih.
  • Znanja kandidata, ki opravlja preverjanje v celoti,se preverjajo pisno, po vseh tematskih sklopih z različno strukturiranimi izpitnimi vprašanji (1/3 v obliki testa, 1/3 v obliki krajših odprtih vprašanj, kjer kandidat dokazuje poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin), 1/3 zajema praktično preverjanje usposobljenosti in spretnosti, kar kandidat dokaže praktično z izvedbo naloge za dokazovanje usposobljenost v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
  • delno preverjanje znanj in spretnosti določi izpitna komisija na podlagi portfolia kandidata. Preverjanje se pripravi sorazmerno glede na že pridobljeno znanje ter znanje in spretnosti, ki jih mora kandidat še dokazati na preverjanju v skladu z 4.2. točko.

  5. Merila preverjanja


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Jih ni.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • učilnica, drugih posebnih materialnih pogojev ni.

  Kadrovski pogoji

  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo , ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj kot:
   • odgovorne oseba v cestnem prometu,
   • menedžerji v gospodarski družbi (s.p.), ki opravlja dejavnost v mednarodnem cestnem prometu
  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi…).


  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  dogovarja se o poslih in sklepa pogodbe v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami
  • zna spodbujati potrebe po prevozih z javnim prometom, spretno sodeluje z okoljem, zna svetovati, pozna principe marketinga
  • pozna osnove marketinga
  • pozna osnove Zakona o prevoznih pogodbah
  • pozna mednarodne konvencije in sporazume o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
  organizira in zagotavlja potek dela v skladu s predpisi
  • pozna principe integralnega transporta
  • zna uporabiti metode optimiranja
  • pozna predpise o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
  • pozna mednarodne predpise o mednarodnih prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
  • podrobno pozna principe in pravila delitve dovolilnic za mednarodne prevoze potnikov ali blaga
  • zna oblikovati navodila za delo
  spremlja gibanje prometa in zasedenost kapacitet
  • pozna metode spremljanja dela in rezultatov dela za dejavnost prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
  • zna izdelati različne analize
  spremlja rentabilnost poslovanja in pripravlja kalkulacije, obračune in ukrepe za zagotavljanje rentabilnosti
  • zna izdelati različne izračune in kalkulacije
  • zna izdelati kalkulacijo lastne in prodajne cene
  • zna analizirati učinkovitost dela celotnega prometa, posameznih skupin ali posamezne enote
  • zna oblikovati cene prevoznih storitev
  • zna ugotovljeni problem izraziti s številkami in z izračuni

  12. Literatura, strokovno gradivo


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti