tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 67/11.07.2003

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Odgovorna oseba v cestnem prometu 8400.003.6.1

Klasius-P16

Transport (1041)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Odgovorna oseba v cestnem prometu  8400.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Dokončana najmanj tri letna srednja poklicna izobrazba oz. temu ustrezna izobrazba po prejšnjih predpisih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Strokovne vsebine – znanja in spretnosti se deloma pokrivajo z vsebinami izobraževalnega programa - Višješolskega strokovnega izobraževanja za pridobitev naziva TEHNOLOG/TEHNOLOGINJA PROMETA, - Visokošolskega strokovnega izobraževalnega programa za pridobitev naziva DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA - Univerzitetnega izobraževalnega programa za pridobitev naziva UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Portfolio kandidata: Znanja in spretnosti lahko kandidat dokazuje tudi z ustreznimi listinami: spričevali in diplomami javno veljavnih izobraževalnih programov, s potrdili o preizkusu strokovne usposobljenosti (javno veljavni dokumenti po prejšnjih predpisih s področja prometa); s potrdili o usposobljenosti ali drugimi listinami o doseganju standarda znanj in spretnosti iz tega kataloga, ki so jih kandidati pridobili v državah EU ali na mednarodnih projektih.
 • Znanja kandidata, ki opravlja preverjanje v celoti,se preverjajo pisno, po vseh tematskih sklopih z različno strukturiranimi izpitnimi vprašanji (1/3 v obliki testa, 1/3 v obliki krajših odprtih vprašanj, kjer kandidat dokazuje poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin), 1/3 zajema praktično preverjanje usposobljenosti in spretnosti, kar kandidat dokaže praktično z izvedbo naloge za dokazovanje usposobljenost v skladu s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
 • delno preverjanje znanj in spretnosti določi izpitna komisija na podlagi portfolia kandidata. Preverjanje se pripravi sorazmerno glede na že pridobljeno znanje ter znanje in spretnosti, ki jih mora kandidat še dokazati na preverjanju v skladu z 4.2. točko.

5. Merila preverjanja

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Jih ni.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica, drugih posebnih materialnih pogojev ni.
  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo , ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj kot:
  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi…).
 • Kadrovski pogoji
  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo , ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj kot:
   • odgovorne oseba v cestnem prometu,
   • menedžerji v gospodarski družbi (s.p.), ki opravlja dejavnost v mednarodnem cestnem prometu
  • Osebe z najmanj visoko strokovno izobrazbo, ki imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj pri urejanju sistema prevozov v mednarodnem cestnem prometu (na zbornicah, ministrstvih, univerzi…).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word