tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 01.04.2020 , Ur.l. 909-2/2011/24
Nasledniki:
-
- Ročni tkalec/ročna tkalka 6147128011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ročni tkalec / ročna tkalka 84755001

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Ročni tkalec / ročna tkalka 84755000 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2.  NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

 

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalno rabo materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • način izražanja, pri katerem se preverja predvsem strokovne izraze.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • neskladnost izvedbe naloge z popolno vzornico za tkanje


Kriteriji ocenjevanja

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 50
izvedba 40
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Ročni tkalec/ročna tkalka (7332.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  Učna delavnica opremljena z ustreznimi sredstvi, orodji in materiali, primernimi za ročno tkanje. 

 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

   

  • najmanj en član komisije univerzitetno izobrazbo etnološke smeri ali smeri tekstilno oblikovanje,
  • najmanj en član komisije srednješolsko izobrazbo s področja tekstilstva,
  • najmanj en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj z ročnim tkanjem.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Pripravi osnovne niti
 • pripravi niti za snovanje
 • snuje niti na snovalu (nitni križ, prevezovanje, snemanje)
 • pozna različna snovala (snovalni okvir, pokončno snovalo)
 • pripravi izračun za snovanje niti
 • zna nasnuti osnovne niti
 • zna določiti širino, dolžino in gostoto končne tkanine (preračun)
 • pozna elemente snovanja
 • pozna postopke priprave na tkanje
 • pozna strokovno terminologijo s področja ročnega tkanja

Pripravi osnovne niti

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi niti za snovanje
 • pripravi izračun za snovanje niti
 • izvede snovanje niti na osnovi izračuna
 • našteje različna snovala
 • pojasni namembnost elementov snovanja
 • razloži osnovne pojme s področja ročnega tkanja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Pripravi statve za tkanje
 • nastavi ročne statve glede na vrsto vzorca, ki ga tke
 • izbere tkalski greben/glavnik primerne gostote
 • prenese nasnute niti na ročne statve
 • navija osnovne niti na osnovni valj
 • vdeva osnovne niti v ničalnice na posameznih listih  po načrtu popolne vzornice
 • napelje osnovne niti v greben
 • priveže osnovne niti na blagovno letev oz. valj
 • zna naviti osnovo na osnovni valj
 • pozna različne dele ročnih statev
 • pozna pripravo listov (listnega brda)  
 • pozna napeljavo niti v greben/glavnik
 • zna pravilno podvezati liste s podnožkami

Pripravi statve za tkanje

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi ročne statve po načrtu popolne vzornice
 • prenese nasnute niti na ročne statve in jih navija na osnovni valj
 • demonstrira vdevanje osnove v ničalnice na posameznih listih  po načrtu popolne vzornice
 • izbere greben in napelje osnovne niti
 • priveže osnovne niti na blagovno letev oz. valj
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Tke
 • pripravi votek
 • uporablja čolniček, pretikalo
 • tke na ročnih statvah
 • preveri kakovost tkanine in popravi morebitne napake
 • pozna postopke tkanja
 • zna previjati votek
 • zna uporabiti najprimernejše vezave, barve in vzorce glede na namembnost tkanine
 • pozna delovanje in nastavitev posameznih sklopov ročnih statev
 • pozna različne vrste čolničkov, pretikal
 • zna vnašati votek med osnovne niti
 • pozna tkalske vozle in ve pravilno zvezati utrgano osnovno nit
 • zna pribijati votek k tkanini
 • zna navijati tkanino na blagovni valj
 • pozna postopke zagotavljanja kakovosti izdelane tkanine

Tke

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • pripravi votek glede na debelino preje
 • demonstrira uporabo čolnička
 • demonstrira ročno tkanje glede na vrsto vezave
 • demonstrira popravilo morebitnih napak
 • demonstrira nastavitev posameznih sklopov ročnih statev
 • našteje vrste čolničkov, pretikal
 • demonstrira navijanje tkanine na blagovni valj
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • BOGATAJ, Janez: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana 1991.
 • BOGATAJ, Janez: Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Domus, Ljubljana 1993.
 • BOGATAJ, Janez: Mojstrovine Slovenije. Ljubljana 2000.
 • DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM. Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije, Ljubljana 2000.
 • MARINIČ, Ivo: Sodobno ročno tkalstvo. Cinkarna Celje, 1983

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Sonja Toplak Kociper, KPG
 • Daniela Topolovec, KPG
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum
 • Jernej Jemc, Čipke Mojca
 • Goran Lesničar Pučko, OZS

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word