Katalog

  Naziv:

  Manipulant/manipulantka odpadkov

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  3.6.2005

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Javna higiena in komunalne storitve (1021)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Manipulant/manipulantka odpadkov 85000011

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Manipulant/manipulantka odpadkov  8500.001.0 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Končana osnovnošolska obveznost

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • storitev z zagovorom

  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost izvedbe storitve
  • racionalno uporabo materiala in energije
  • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
  • upoštevanje pravil varovanja okolja
  • upoštevanje strokovnih predpisov za delo
  • komunikativnost

  Izločilna Merila

  • upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
  • upoštevanje pravil varovanja okolja
  • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba70
  dokumentacija0
  ustni zagovor20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Pometalci/pometalke, smetarji/smetarke ipd., n.o.

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • učilnica

  • delovni prostor: zbirni center, javna površina
  • zbirno vozilo, zbirna posoda, sortirna linija, ročno orodje in pripomočki za čiščenje in demontažo
  • zaščitna obleka
  • garderoba, sanitarni prostor

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolske izobrazbe naravoslovno-tehniške smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z odpadki
  • najmanj en član, ki ima certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Manipulant/manipulantka odpadkov 8500.00.3.1 ali 10 let delovnih izkušenj s področja ravnanja z odpadki

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  čisti javne površine in odstranjuje divja odlagališča
  • čisti javne površine
  • odstranjuje divja odlagališča
  • čisti ekološke otoke
  • vzdržuje prometne poti in ostale površine na zbirnem centru
  • prazni peskolove
  • uporablja osebna zaščitna sredstva
  • pozna orodja, materiale za čiščenje javnih površin in odlagališč
  • razlikuje vrste odpadkov in odlagališč
  • pozna vrste čiščenja
  • razume navodila za delo
  • zaveda se pomena zbiranja, predelave, reciklaže in odstranjevanja odpadkov
  • Čisti javne površin, okolico ekoloških otokov, vzdržuje prometne poti
   • prevzema naloge
   • seznani se z območjem čiščenja
   • izbira in pripravi potrebno orodje in pripomočke za čiščenje območja
   • oceni stanje onesnaženosti
   • ugotavlja in določa prioritete dela
   • razlikuje nevarne od nenevarnih odpadkov
   • javlja kritična območja
   • v zimskem času: odstranjuje sneg, pregleda poledenelost površin in posipava površine
   • čisti površine in skladišči odpadke
   • prazni peskolove
   • čisti orodja in naprave
   • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  • Odstranjuje divja odlagališča
   • seznani se z območjem čiščenja
   • pripravi potrebno orodje in pripomočke za čiščenje območja
   • določa vrsto, sortira in javlja specifičnosti odpadkov
   • razlikuje nevarne od nenevarnih odpadkov
   • pripravi odpadke za transport
   • čisti orodja in naprave
   • komunicira s sodelavci in strokovnjaki
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  prevzema posamezne vrste odpadkov
  • prazni posode (kesone)
  • kontrolira vsebino posod
  • dostavlja posode do vozila
  • vpenja posode v dvižni sistem
  • prazni in kontrolira izpraznjenje posod
  • vrača posode na odjemno mesto
  • skrbi za čistočo na odvzemnem mestu
  • izvede prevoz do naslednjega odvzemnega mesta
  • čisti dvižne naprave na vozilu
  • sprejme odpadke in jih transportira
  • skladišči odpadke
  • sortira odpadke po frakcijah in zagotavlja kakovost
  • upravlja z delovno opremo (smetarska vozila, hidravlična kamionska dvigala)
  • razlikuje različne frakcije odpadkov
  • pozna sistem zbiranja odpadkov
  • pozna tehnološke procese zbiranja in začasnega skladiščenja odpadkov
  • Prevzema posamezne vrste odpadkov
   • kontrolira vsebino posod
   • prazni posode (kesone)
   • dostavlja posode do vozila
   • vpenja posode v dvižni sistem
   • kontrolira izpraznjenje posod
   • vrača posode na odjemno mesto
   • počisti odvzemno mesto
   • čisti dvižne naprave na vozilu
   • prazni in kontrolira izpraznjenost vozila
   • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  izvaja dela pri pregledu in analiziranju odpadkov ter ročno sortira odpadke
  • sprejema in pregleduje kvaliteto odpadkov
  • ročno pripravlja odpadke za sortiranje
  • ročno sortira odpadke po materialih, kakovosti in uporabnosti oz. po predpisanih in dogovorjenih merilih
  • ročno izloča neustrezne odpadke
  • skladišči odpadke/surovine za oddajo kupcu
  • pregleduje, čisti in vzdržuje delovno opremo
  • oblikuje enostavne rešitve za reševanje individualnih problemov pri izvajanju procesa sortiranja in predelave odpadkov
  • pozna vrste odpadkov po materialih
  • pozna orodja in naprave za razvrščanje in predelavo odpadkov
  • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
  • pozna navodila za opravila pri predelavi odpadkov
  • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
  • Ročno sortira odpadke
   • pripravi odpadke za sortiranje
   • prepoznava odpadke po materialih
   • sortira odpadke po materialih
   • očisti delovno mesto
   • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  ročno razvršča in izvaja demontažo različnih vrst odpadkov: železnih in barvnih kovin, lesa, plastike, papirja, stekla in gradbenega materiala
  • sprejema različne vrste odpadkov
  • načrtuje aktivnosti ročnega sortiranja različnih vrst materiala po frakcijah glede na dane kriterije
  • izvaja fizična dela ročnega sortiranja in zbiranja sekundarnih surovin na zbirnem centru
  • ročno sortira odpadke in zbira sekundarne surovine v namenske zaboje
  • ročno demontira izdelke in sortira posamezne vrste odpadkov: železne in barvne kovine, les, plastiko, papir, steklo, gradbeni material, mešane odpadke ... po lastnostih in namembnosti predelave oz. možnosti za nadaljnjo obdelavo
  • uporablja orodja in naprave za ročno demontažo izdelkov in sortiranje posameznih vrst odpadkov
  • identificira in izločae tuje materiale in nevarne, škodljive odpadke
  • pripravlja zabojnike za odvoz
  • čisti zabojnike na zbirnem centru
  • načrtuje vzdrževanje in popravilo orodij
  • pozna vrste odpadkov
  • pozna orodja in naprave za razvrščanje in predelavo odpadkov
  • pozna tehnologije predelave in obdelave odpadkov
  • pozna predpise za predelavo odpadkov
  • pozna možnosti uporabe odpadkov kot surovinskih in energijskih virov
  • izvaja predpise o varstvu pri delu
  • Razstavlja odpadke iz različnih materialov
   • pripravi odpadke za sortiranje
   • prepoznava odpadke po materialih
   • izbere ustrezno orodje
   • razstavi in sortira odpadke po materialih
   • očisti delovno mesto
   • komunicira s sodelavci, strokovnjaki
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  ročno razvršča, izloča, razporeja in skladišči možne nevarne odpadke
  • prepoznava in ločuje nevarne in škodljive odpadke
  • skladišči nevarne odpadke
  • upošteva osnovna pravila glede ravnanja z nevarnimi odpadki
  • izvaja predpise o varstvu pri delu
  • pozna različne vrste in načine ravnanja z nevarnimi odpadki
  • pozna orodja in naprave za izločanje, razporejanje in skladiščenje nevarnih odpadkov
  • pozna predpise za ravnanje z nevarnimi odpadki
  • pozna negativne vplive nevarnih odpadkov na zdravje in okolje
  • Izloča in skladišči nevarne odpadke
   • pripravi delovni prostor za začasno shranjevanje nevarnih odpadkov
   • prepozna nevarne odpadke
   • loči nevarne od ostalih odpadkov
   • začasno skladišči
   • očisti delovno mesto
   • komunicira s sodelavci
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje
  izvaja skladiščnomanipulativna dela
  • skladišči material
  • pripravlja material za odpremo
  • pozna pogoje in načine skladiščenja posamezne vrste odpadkov
  • pozna način priprave posamezne vrste materiala za transport
  • zna izpolniti ustrezno interno dokumentacijo
  • Izvaja skladiščno manipulativna dela
   • materiale skladišči po različnih frakcijah in lastnostih odpadkov
   • pripravlja material za odpremo
   • uporablja ročna transportna orodja
   • očisti delovno mesto
   • komunicira s sodelavci
   • uporablja osebna zaščitna sredstva
   • varuje zdravje in okolje

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ogrizek, Komunala Vrhnika, periodični časopis
  • Hej – Bravo, Mestna občina Ljubljana 2003
  • Zgodba s srečnim koncem, Mestna občina Ljubljana 2003
  • Kam z odpadki v Kuštrovem, Saubermacher-Sud
  • J. Zore, D. Marc: Odpadki v Sloveniji – Priročnik za ravnanje s komunalnimi odpadki, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana 2001
  • Keuc A.: Ravnanje z odpadki v Sloveniji, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
  • Keuc A.: Pravica vedeti – Register izpustov in prenosov onesnaževal, Gaia – Društvo za trajnostni razvoj, Maribor 2001
  • Keuc A.: Kako ravnati z odpadki, Umanotera – Fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana 2002
  • Lah A: Leksikon okolje in človek, ČZD Kmečki glas, Ljubljana 1995
  • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 1, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
  • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 2, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2000
  • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 3, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
  • Ravnanje z odpadki, Pojasnila k predpisom št.: 4, Agencija RS za okolje, Ljubljana 2001
  • Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št.: 21/01)
  • Steve Parker, Odpadki in recikliranje, Pomurska založba Murska Sobota, 2004

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Jani Zore, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Nevenka Cesar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Damjana Gruden, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Andrej Golob, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Goran Makar, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Jože Winkler, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
  • Blaž Weber, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
  • Darinka Kozinc, Tehnični šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
  • Vlasta Ojsteršek, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
  • mag. Mojca Knez, Srednja gradbena šola Maribor, Smetanova 35, 2000 Maribor
  • Simon Štukelj, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Slavko Janežič, Komunala Novo mesto, Podbevškova 112, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Vesna Fabijan, Dinos d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Drago Simončič, Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
  • Dušan Butina, GZS, Združenje za varstvo okolja, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
  • Igor Leban, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  • mag. Slava Grm Pevec, Damajan CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana