Katalog

  Naziv:

  Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  21.9.2007

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Vojaštvo in obramba (1031)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vojak operater sistema nadzora zračnega prostora/vojakinja operaterka sistema nadzora zračnega prostora 86300201

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katerekoli smeri
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Pridobljena licenca za delo na sistemu TASOC-OSN
  • Pridobljena licenca FREQUENTIS-GP

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1 Potrjevanje

  V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


  4.2 Preverjanje

  Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • obvladovanje dela
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kontrolo storitve
  • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
  • obvladanje sistema nadzora zračnega prostora
  • obvladovanje pravil in postopkov NZP
  • obvladovanje sistema sredstev zvez Frequentis

  Izločilna Merila

  • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
  • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba70
  dokumentacija0
  ustni zagovor20

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Vojak/vojakinja

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • oborožitev in oprema pehote

  • delovna postaja ASOC
  • sredstvo zvez Frequentis

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • najmanj en mora biti častnik službe NZP
  • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik NZP
  • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
  • pisno zabeleži prevzem orožja
  • pripravi osebno opremo za uporabo in opremo za uporabo
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • uporablja orožje
  • očisti orožje
  • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
  • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupne oborožitve
  • pozna pravila streljanja in uporabe osebne in skupne oborožitve
  • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje in skupne oborožitve
  • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
   • pripravi osebno oborožitev
   • preveri varnostni mehanizem
   • preveri naboje ali strelivo
   • zavzame položaj za streljanje
   • izbere cilj
   • izvede merjenje in proženje
   • uporablja osebno orožje
   • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
   • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
   • očisti posamezne dele
   • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
   • odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
   • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
  izvaja stalen nadzor zračnega prostora ter identificira letala
  • vodi dnevno evidence preletov letal nad zračnim prostorom Republike Slovenije
  • vodi evidenco pregledov vojaških letov
  • izdela in vzdržuje realno sliko situacije v zračnem prostoru na podlagi podatkov iz različnih virov
  • prikazuje realno sliko situacije v zračnem prostoru
  • identificira zračna plovila v zračnem prostoru
  • nadzoruje operativnost radarjev
  • primerja načrte letov z realnimi leti plovil v zračnem prostoru
  • zbira podatke o letu “mimo normalne procedure” in jih posreduje nadrejenemu
  • pozna delovne naloge na delovnem mestu
  • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
  • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
  • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
  • pozna postopke uporabe orožja in opreme
  • Izvede nadzor zračnega prostora:
   • pregleda opremo za nadzor zračnega prostora
   • opravi nadzor operativnosti radarjev
   • pripravi sistem ASOC za nadzor zračnega prostora
   • uporabi sistem ASOC, v različnih načinih
   • z uporabo različnih virov prikaže realno sliko situacije v zračnem prostoru
   • opravi nadzor zračnega prostora
   • opravi identifikacijo zračnih plovil
   • pregleda usklajenost načrtovanih letov in realnih letov
   • upošteva navodila o delu operaterja v CNKZP
   • upošteva NATO-predpise o identifikaciji plovil v NATO-zračnem prostoru
   • upošteva navodila in NATO predpise, povezane z nadzorom zračnega prostora
   • simulira uporabo razpoložljivega sistema sredstev zvez in posreduje ugotovitve nadrejenemu
   • zaključi z nadzorom zračnega prostora
   • upošteva osnovne predpise s svojega strokovnega področja
   • našteje zračne koridorje
   • našteje osnovne funkcije sistema ASOC, ki jih uporablja pri svojem delu
   • opiše Navodilo o delu operaterja v CNKZP
   • opiše NATO-predpise o identifiikaciji plovil v zračnem prostoru
  predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ustreznim organom
  • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Republiki Sloveniji
  • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
  • ustvari pozicijo motilca na presečišču sektorjev motenj
  • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
  • pozna delovne naloge na delovnem mestu
  • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
  • pozna osnove sistema ASOC (TKM, TKX)
  • pozna dela v različnih načinih sistema ASOC (TKM, ID, TPO, EC, PB)
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
  • pozna postopke uporabe orožja in opreme
  • Simulira in opiše predajo podatkov o zračnem prostoru in identifikaciji letal:
   • pravilno uporabi ustrezen sistem sredstev zvez
   • ustvarja motnje na presečišču sektorjev v zračnem prostoru
   • preda podatke uporabnikom
   • podrobno opiše način predaje podatkov o zračnem prostoru in identifikaciji letal
   • opiše sistem sredstev zvez Frequentis GP in VHF/HF
   • opiše postopek ustvarjanja motenj na presečišču sektorjev v zračnem prostoru

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Navodilo za delo operaterja v CNKZP
  • Navodilo za delo delovne izmene v CNKZP
  • Taktični priročnik za vojaka

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
  • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
  • por Martina Kavar, Slovenska vojska
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje