Katalog

  Naziv:

  Podčastnik zvez/podčastnica zvez

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  24.8.2009

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Vojaštvo in obramba (1031)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Podčastnik zvez/podčastnica zvez (8630.049.5.1)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard podčastnik / podčastnica zvez 8630.049.5.0 in točko 11 tega kataloga.

  Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled
  • Srednja strokovna izobrazba, smer telekomunikacije ali elektrotehnika
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljeno usposabljanje za podčastnike SV, smer zveze

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Praktično preverjanje.


  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • obvladovanje dela,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kontrolo storitve,
  • upoštevanje pravil ovarnosti pri delu z oborožitvijo,
  • uporabo vseh predpisanih varovalnih sredstev,
  • upoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez,
  • pravilno vzdrževanje MTS.

  Izločilna merila:

  • nezadostno obvladovanje dela,
  • nepravilno vzdrževanje naprav in sistemov zvez,
  • neuporaba vseh predpisanih varovalnih sredstev
  • neupoštevanje pravil o varnem delu z napravami in sistemi zvez.

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja Delež  (%)
  načrtovanje in priprava naloge 30
  izvedba 40
  dokumentacija 20
  ustni zagovor 10

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Podčastnik/podčastnica

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • naprave in sistemi zvez

  • dokumenti zvez
  • osebna oprema in oborožitev kandidata
  • poligon za postavitev naprav

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • najmanj en častnik zvez,
  • najmanj en podčastnik ali častnik zvez,
  • najmanj en podčastnik ali častnik SV.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
  • pisno zabeleži prevzem orožja
  • pripravi orožje in opremo za uporabo
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • uporablja  orožje
  • očisti orožje
  • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu

  • pozna taktično tehnične lastnosti osebne oborožitve
  • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
  • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve

  Izvede streljanje (po izbiri komisije)

  • izvzame osebno oborožitev
  • preveri orožje in varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izvede izbor cilja
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v pravilnem vrstnem redu razstavi orožje  v določenem času
  • očisti posamezne dele
  • sestavi orožje v predpisanem vrstnem redu in preveri brezhibnost
  • odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
  Poveljuje podrejenim in vodi njihovo delo
  • poveljuje in usmerja delo podrejenih
  • oblikuje, organizira in izvaja delo
  • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
  • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
  • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
  • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
  • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične pripravljenosti
  • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
  • poroča o rezultatih dela nadrejenim
  • predstavlja enoto, ki ji poveljuje

  • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
  • pozna načine sprejemanja odločitev
  • obvlada načine podajanja ukazov
  • seznanjen je z osnovami nacionalno varnostnega sistema s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
  • pozna delo in naloge podrejenih
  • ima  znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu (motoriziranemu, protioklepnemu, minometnemu) oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
  • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru

  Z oddelkom prikaže poveljevanje in vodenje enote

  • sprejme in preuči nalogo
  • izda pripravljalno povelje
  • načrtuje in koordinira pripravljalne aktivnosti
  • zbira in analizira pridobljene podatke
  • izda povelje za izvedbo naloge
  • poveljuje izvedbi naloge
  • nadzira izvajanje
  • poroča
  • analizira izvedbo naloge
  Nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
  • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
  • poroča o izvedbi nalog
  • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
  • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
  • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
  • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
  • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
  • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
  • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v SV
  • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
  • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
  • organizira in izvaja  redne dnevne, tedenske in periodične preglede

  • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
  • pozna delo podrejenih
  • pozna kriterije in načine ocenjevanja
  • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
  • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
  • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem

  Z oddelkom prikaže nadzorovanje in kontroliranje dela podrejenih

  • predstavi načine in sredstva za izvajanje pregledov oborožitve
  • spremlja izvedbo naloge in predlaga sprotne izboljšave
  • predstavi naloge posameznih članov enote
  • predstavi kriterije za ocenjevanje izurjenosti vojakov
  • ocena posameznika in enoto
  • predlaga nadaljnjo karierno pot posameznika
  • prikaže metodo dela pri urjenju oddelka
  Vodi stalne ali začasne enote zvez pri postavljanju elementov komunikacijskega sistema in jim poveljuje
  • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
  • izdaja ukaza za izvidovanje, premik in  za postavitev postaje zvez
  • uri podrejene in skrbi za izurjenost skupine zvez
  • organizira premik vozil zvez
  • določi razmestitev elementov postaje zvez
  • organizira in usmerja delo skupine zvez med postavljanjem elementov postaje zvez (antenski sklop, energetski sklop, ozemljitveni sklop, naprave zvez)
  • organizira pripravo, vpisovanje in nastavitev naprav za delo
  • organizira inženirijsko ureditev postaje zvez
  • organizira maskiranje postaje zvez
  • sodeluje pri varovanju postaje zvez
  • usposablja skupino zvez

  • pozna postopke pregleda sistema zvez
  • pozna norme in kriterije izurjenosti posameznika in skupine
  • pozna postopke izvajanja premika vozil
  • pozna shemo razmestitve elementov postaje zvez
  • pozna postopke postavitve postaje zvez
  • pozna pripravo postaje za delo
  • pozna organizacijo dela postaje zvez
  • pozna postopke inženirijske ureditve postaje zvez
  • pozna postopke varovanja postaje zvez
  • pozna dolžnosti posameznih članov posadke zvez
  • pozna ukrepe taktike zvez postaje zvez
  • pozna izdelavo ukaza za izvidovanje, premik in postavitev postaje zvez
  • pozna ukrepe maskiranja postaje zvez

  Kandidat načrtuje postavitev elementa komunikacijskega sistema po odločitvi komisije

  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
  • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
  • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
  • izda ukaz za izvidovanje, premik in za postavitev postaje zvez v skladu s sprejeto nalogo
  • po prihodu na lokacijo postavitve postaje zvez izvede izvidovanje, določiti razmestitev elementov postaje in izdela ustrezno skico razmestitve elementov postaje zvez
  • organizira varovanje lokacije postavitve
  • organizira postavitev postaje zvez v skladu s predpisi
  • organizira pripravo, vpisovanje in nastavitev naprav za delo
  • organizira vse elemente za zagotovitev delovanja postaje zvez
  • poroča o izvedeni nalogi
  Vodi stalne in začasne enote zveze pri vzdrževanju elementov sistema zvez in jim poveljuje
  • vodi vzdrževanje naprav zvez
  • vodi vzdrževanje sklopov sistema zvez

  • pozna osnovno vzdrževanje naprav zvez
  • pozna osnovno vzdrževanje sklopov sistemov zvez

  Kandidat načrtuje vzdrževanje sklopa sistema zvez po odločitvi komisije

  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
  • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
  • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
  • s posadko izvede postopke vzdrževanja določenega sklopa postaje ali sistema zvez, pri čemer komisija preverja sposobnost kandidata za organizacijo vzdrževanja
  • poroča o izvedeni nalogi
  Vodi stalne in začasne enote zvez pri vzpostavljanju in vzdrževanju zvez in jim poveljuje
  • organizira in usmerja delo enote zvez med vzpostavljanjem, vzdrževanjem in prekinitvijo zvez
  • organizira varovanje in razpored dela
  • organizira izpolnjevanje dokumentov zvez
  • izvaja taktične postopke posadke zvez
  • zagotavlja optimalno izkoriščenost vseh tehničnih zmožnosti sistema zvez
  • zagotavlja racionalno uporabo sistema zvez v skladu z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in z elektronskimi zaščitnimi ukrepi

  • pozna tehnične zmožnosti sistema zvez
  • pozna lastnosti širjenja elektromagnetnega valovanja
  • pozna elektronske zaščitne ukrepe
  • pozna postopke vodenja dokumentov zvez
  • pozna osnovne taktične postopke
  • pozna ukrepe varovanja postaje zvez

  Kandidat vodi vzpostavitev in vzdrževanje zveze po odločitvi komisije

  • analizira sprejeto nalogo in obrazloži kratek načrt izvedbe
  • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
  • opiše način doseganja izurjenosti posadke ali enote za izvedbo naloge
  • organizira vzpostavitev, vzdrževanje in prekinitev zveze po dobljenem načrtu dela postaje zvez
  • izdela in obrazloži razpored dela na postaji zvez
  • organizira in preveri izpolnjevanje predpisanih dokumentov zvez
  • vodi posadko pri izvedbi taktičnega postopka (npr. napad na postajo zvez, RKB nevarnost ipd.)
  • obrazloži način optimalne izkoriščenosti vseh tehničnih zmožnosti sistema zvez
  • obrazloži racionalno uporabo sistema zvez v skladu z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in elektronskimi zaščitnimi ukrepi
  Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
  • izvaja zaščito in reševanje
  • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
  • izvaja varovanje
  • izvaja opazovanje
  • izvaja preglede ljudi in vozil
  • sodeluje pri nadzoru množic

  • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
  • pozna v taktične postopke
  • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
  • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
  • pozna v postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti

  Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije)

  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno s SOP
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
  Izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
  • sodeluje pri reševanju
  • sodeluje pri evakuaciji
  • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
  • nudi prvo pomoč

  • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
  • zna uporabiti sredstva in opremo za  zaščito in reševanje

  Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):

  • sodeluje pri načrtovanju naloge
  • pripravi oborožitev in opremo
  • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
  • poroča
  • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
  • upošteva varnostne ukrepe
  Varuje tajnost podatkov vojaških organov
  • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
  • upošteva vse predpise o shranjevanju in  uporabi tajnih podatkov
  • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo

  • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
  • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v SV

  Opravi preizkus o poznavanju predpisov o varovanju tajnih podatkov:

  • sprejme tajni podatek skladno s predpisi
  • posreduje tajni podatek skladno s predpisi
  • hrani tajni podatek skladno s predpisi
  • upravlja informacijsko tehnologijo skladno s predpisi
  • arhivira ali uniči tajni podatek
  • razloži klasifikacijo dokumentov
  • našteje stopnje zaupnosti
  • razloži vstop v objekte
  • uporablja informacijsko tehnologijo

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Guid, Boris: Začasni vodi, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1995
  • Guid, Boris: Navodilo za uporabo induktorskega telefonskega aparata M-63, Ljubljana, MORS, 1994
  • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo VHF radijske naprave RC-04, Ljubljana, MORS, 1998
  • Ramor, Dular in Andrej: Navodilo za uporabo HF radijske naprave RC-40, Ljubljana, MORS, 1998
  • Šantelj, Stanislav: Ročna radijska naprava RRC-02, navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1994
  • Radiotelefonski sistem RASTO, začasno navodilo za uporabo, Ljubljana, MORS, 1998
  • Kranjc, Jože: Navodilo za uporabo induktorske telefonske centrale ITC-10, MORS, Uprava za telekomunikacije, Ljubljana, 1994
  • Kadunc, Jože: Navodilo za uporabo radiorelejne naprave RRS-7, MORS, Ljubljana, 1994

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Maj. Ferdinand Pavelšek, Slovenska vojska
  • Maj. Samo Flisek, Slovenska vojska

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  Klement Drofenik, CPI