tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen , Ur.l. 85/21.09.2007

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema 8630.021.5.1

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vojak operater radarskega sistema/vojakinja operaterka radarskega sistema  8630.021.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
 • Pridobljena licenca za delo na radarju
 • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
 • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
 • Opravljen zdravniški pregled
 • Pridobljeno dovoljenje tehničnega osebja URSCL

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 Potrjevanje

V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 Preverjanje

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje dela
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kontrolo storitve
 • upoštevanje pravil varnosti pri delu z oborožitvijo
 • obvladanje sistema nadzora zračnega prostora
 • obvladovanje pravil in postopkov NZP
 • obvladovanje sistema sredstev zvez VHF/HF

Izločilna Merila

 • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija10
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vojak/vojakinja (0110.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • oborožitev in oprema pehote
  • radar AN/TPS-70 (77)
  • sredstva zvez VHF/HF
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani

  • najmanj en mora biti častnik službe NZP
  • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik službe NZP
  • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi osebno opremo za uporabo in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne in skupne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne in skupne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne in skupne oborožitve
 • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
  • pripravi osebno oborožitev
  • preveri varnostni mehanizem
  • preveri naboje ali strelivo
  • zavzame položaj za streljanje
  • izbere cilj
  • izvede merjenje in proženje
  • uporablja osebno orožje
  • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
  • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
  • očisti posamezne dele
  • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
  • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
  • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
uporablja radarsko tehnologijo
 • izvaja predpisane postopke dela z radarskim sistemom AN/TPS-70
 • sodeluje z radarskimi tehniki pri izvajanju tehničnih pregledov
 • uporablja plan position indicato (PPI-UPA-62)
 • uporablja komunikacijske podsklope v radarju AN/TPS-70
 • uporablja osnovne menije na plazma ekranu
 • prepoznava in odkriva elektronske motnje
 • avtomatsko, polavtomatsko in konvencionalno oddaja radarske podatke
 • obvlada osnove elektrotehnike
 • obvlada teorijo in prakso osnov radarske tehnike
 • pozna elemente, sklope in sisteme v radarju
 • pozna tehnologijo telekomunikacij
 • pozna tehniko in tehnologijo v proizvodnji radarjev
 • pozna namen, TT značilnosti in sestavo radarskega sistema AN/TPS-70
 • izurjen mora biti za posamezne pogoje delovanja radarskega sistema AN/TPS-70
 • pozna postopke pravilnega vklopa in izklopa radarskega sistema AN/TPS-70
 • pozna dolžnosti radarskega operaterja na radarju AN/TPS-70
 • obvlada angleški jezik
 • pozna sistem sredstev zvez
 • pozna osnove radarske tehnike
 • pozna vrste elektronskih motenj in zaščito pred njimi
 • pozna načine in postopke izvedbe tehničnih pregledov radarja
 • pozna načine oddajanja radarskih podatkov
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna postopke uporabe orožja in opreme
 • Pripravi radar za delo in uporabi radarsko tehniko v simuliranih okoliščinah:
  • pravilno vklopi radar
  • praktično prikaže uporabo osnovnih menijev na plazemskem displeju
  • izvede predpisane postopke dela z radarjem
  • izvede »plan position indicato«
  • uporabi komunikacijske podsklope
  • prepozna elektronske motnje
  • odda radarske podatke
  • pravilno izklopi radar
  • uporabi radarska sredstva skladno z navodili proizvajalca
  • zagotovi varovanje podatkov
  • opiše funkcije radarja dolgega dosega AN/TPS-70 (77)
  • opiše vrste elektronskih motenj in zaščito pred njimi
  • našteje elemente, sklope in sisteme radarja
  • opiše tehnologijo telekomunikacij
  • našteje osnovne predpise s svojega področja
  • opiše načine oddajanja radarskih podatkov
  • opiše navodila o delu in normativne predpise o varovanju tajnih podatkov
  • opiše NATO predpise o identifikaciji plovil v NATO zračnem prostoru
nadzoruje prenos radarskih podatkov
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru ostalim uporabnikom v Sloveniji
 • predaja podatke o situaciji v zračnem prostoru NATO-centrom
 • posreduje podatke o situaciji v zračnem prostoru preko sredstev zvez
 • pozna sistem sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
 • Simulira in opiše prenos radarskih podatkov:
  • pravilno uporabi ustrezen sistem sredstev zvez
  • simulira in opiše uporabo sistema sredstev zvez (FREQUENTIS GP in VHF/HF)
  • našteje način predaje podatkov o situaciji v zračnem prostoru
  • opiše standardne postopke in pravila predaje podatkov različnim uporabnikom
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • nosi uniformo oziroma zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja določila kodeksa specialnih sil
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenske vojske, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • pozna NATO-standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • Pripravi radar za delo in uporabi radarsko tehniko v simuliranih okoliščinah:
  • pravilno vklopi radar
  • praktično prikaže uporabo osnovnih menijev na plazemskem displeju
  • izvede predpisane postopke dela z radarjem
  • izvede »plan position indicato«
  • uporabi komunikacijske podsklope
  • prepozna elektronske motnje
  • odda radarske podatke
  • pravilno izklopi radar
  • uporabi radarska sredstva skladno z navodili proizvajalca
  • zagotovi varovanje podatkov
  • opiše funkcije radarja dolgega dosega AN/TPS-70 (77)
  • opiše vrste elektronskih motenj in zaščito pred njimi
  • našteje elemente, sklope in sisteme radarja
  • opiše tehnologijo telekomunikacij
  • našteje osnovne predpise s svojega področja
  • opiše načine oddajanja radarskih podatkov
  • opiše navodila o delu in normativne predpise o varovanju tajnih podatkov
  • opiše NATO predpise o identifikaciji plovil v NATO zračnem prostoru

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Navodilo za delo vojaka operaterja na radarskem sistemu
 • Navodila proizvajalca radarskega sistema za uporabo in vzdrževanje RS
 • Taktični priročnik za vojaka

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ppk Jani Topolovec, Slovenska vojska
 • npor Andreja Bogataj Markelj, Slovenska vojska
 • por Martina Kavar, Slovenska vojska
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word