Katalog

  Naziv:

  Programer/programerka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  17.4.2012

  Predhodniki:

  Koder/koderka algoritmov (48100111)

  Klasius-P16:

  Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Programer/programerka (8872523011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Programer/programerka algoritmov in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • vsaj dve predhodno izdelani aplikaciji z izvorno kodo skupaj z izvršno obliko aplikacije, posredovani na ustreznem pomnilniškem mediju (CD, DVD, USB-ključ), z dokumentacijo (zapis izhodišč, načrt vsebinske strukture, arhitektura uporabniškega vmesnika, načrt tehnične izvedbe – izvedba posameznih funkcionalnosti, navodila za namestitev, kratka uporabniška navodila). Spletna aplikacija naj bo nameščena na strežniku in dostopna komisiji.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

   V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
   Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   
  4.2. NAČIN PREVERJANJA
  • Zagovor vsaj dveh predhodno izdelanih aplikacij z izvorno kodo in z dokumentacijo, ki jih kandidat priloži k osebni zbirni mapi (glej točko 2.2.) ter jih predstavi pred komisijo v lastnem programskem okolju.
  • Praktična naloga po izboru komisije, v kateri kandidat dokaže obvladovanje procesa razvoja programske opreme, sintakse vsaj enega programskega jezika in orodij za razvoj.
  Po presoji komisije je kandidat lahko oproščen opravljanja praktične naloge.

  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
  • pripravo postopka za izdelavo praktičnega izdelka,
  • uporabo različnih virov informacij,
  • uporabo ustreznih metod dela in ustreznih pripomočkov,
  • samostojnost in izvirnos,
  • zanesljivost rešitve v skladu z zahtevami naročnika,
  • brezhibno delovanje, napisane aplikacije,
  • pri ustnem zagovoru je potrebno upoštevati sledeče: jasnost, komunikativnost kandidata, pravilnost, natančnost, kompleksnost, celovitost odgovora, povezovanje z operativnimi deli in povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.
  Izločilna merila:
  • nedelujoča ali nepravilno delujoča predhodno izdelana aplikacija,
  • nepoznavanje osnov podatkovnih ba,
  • nepoznavanje algoritmo.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
  Delež  (%)
  Vsaj dve predhodno izdelani aplikaciji z izvirno kodo, ki sta/so del zbirne mape
  20
  Dokumentacija vsaj dveh predhodno izdelanih aplikaciji z izvirno kodo, ki sta/so del zbirne mape
  10
  Izvedba praktične naloge
  40
  Ustni zagovor
  30


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o.

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Uporabljajo se prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  Računalniško opremljena učilnica, projektor, povezava z internetom.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani:

  • en član komisije mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo s področja računalništva ali informatike ter 5 let delovnih izkušenj s področja programiranja,
  • en član komisije mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja računalništva ali informatike in 5 let delovnih izkušenj s področja programiranja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Programer/-ka ali Koder/-ka algoritmov,
  • tretji član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi koncept rešitve v programskem jeziku
  • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev programskih rešitev
  • pridobi ustrezne podatke za izdelavo oz. posodobitev programskih rešitev
  • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zna uporabljati programske pakete
  • zna izdelati načrt za novo programsko rešitev oz. njeno posodobitev
  • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  Izdela koncept za izdelavo oz. posodobitev programske rešitve:
  • načrtuje svoje delo
  • obdela zahtevek del
  • izdela idejno programsko rešitev
  • dokumentira svojo idejno programsko rešitev
  • razloži idejni izdelan načrt programske rešitve
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  izvede rešitve v programskem jeziku
  • programira v aktualnih programskih jezikih
  • izbere ustrezno (učinkovito) tehnologijo glede na dani primer
  • izdela programske module oziroma aplikacijo
  • nudi tehnično pomoč uporabnikom v okviru programskih rešitev
  • zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov
  • namešča in konfigurira aplikativno programsko opremo
  • pozna programska orodja in jezike za izdelavo programov
  • pozna standardne metodologije uporabe programskih vzorcev
  • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
  • zna izdelati aplikacijo oz. programske module
  • zna izvesti popravke v izdelani aplikaciji
  • zna izdelati obrazec v izbranem programskem orodju
  • zna prilagoditi obrazce novim zahtevam
  • pozna programske vzorce
  • zna povezati aplikacijo in podatkovno bazo
  • zna oceniti učinkovitost aplikacije glede na izbrane kriterije (čas, sistemski viri, energija …)
  Predstavi in utemelji rešitve v izbranem programskem jeziku:
  • utemelji izbiro aktualnega programskega jezika
  • zna razložiti uporabljeni algoritem s pomočjo diagramov poteka
  • utemelji ustreznost uporabe določenega programskega vzorca
  • utemelji izdelavo (spletne) aplikacije na podlagi zahtev naročnika
  • izkaže znanje s področja vključevanja obrazcev v aplikacijo in njihovo smiselno medsebojno povezavo
  • izkaže poznavanje osnovnih principov povezave aplikacije z izbrano podatkovno bazo
  • razloži povezavo med (spletno) aplikacijo in podatkovno bazo
  • razloži pomen zaščite podatkov
  • zna uporabiti in vključiti možnost sledenja spremembam podatkov
  • izkaže poznavanje tehnologij omejevanja dostopnosti do podatkov na osnovi uporabniške prijave
  • zna popraviti manjše sintaktične in semantične napake v (spletnih) aplikacijah (v programski kodi in obrazcih)
  • opiše postopek zagotavljanja tehnične podpore uporabnikom
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi in drugih podatkovnih strukturah
  • obdeluje podatke v podatkovni bazi in drugih podatkovnih strukturah
  • izdela strukturo preprostejše podatkovne baze
  • uporablja poizvedovalne jezike nad podatkovno bazo
  • shranjuje in restavrira podatkovno bazo
  • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
  • pozna programski jezik in orodja za delo s podatkovno bazo
  • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
  • pozna osnovne koncepte relacijskih podatkovnih baz
  • zna delati z drugimi podatkovnimi strukturami (XML …)
  • zna izdelati strukturo preprostejše podatkovne baze
  • zna ažurirati podatke v podatkovni bazi
  • zna uporabiti poizvedovalne jezike (SQL, QBE …)
  • zna shraniti in restavrirati podatkovno bazo
  • pozna postopke za zaščito podatkov v podatkovni bazi
  Predstavi uporabo in upravljanje podatkov v podatkovni bazi:
  • zna utemeljiti izbiro ustreznega SUPB
  • utemelji izdelavo fizične PB na podlagi konceptualnega modela in njeno vključitev v (spletno) aplikacijo
  • utemelji vključitev poljubne poizvedbe v aplikacijo
  • opiše postopek ažuriranja podatkov v podatkovni bazi
  • komunicira s sodelavci in s strankami
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  dokumentira in testira programske rešitve
  • pripravi primerne testne podatke
  • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev in ovrednoti rezultate
  • dokumentira rezultate testiranj
  • izdela tehnično in uporabniško dokumentacijo programske rešitve
  • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
  • zna izvesti standardne oblike testiranj
  • pozna orodja za testiranje in validacijo
  • pozna lastnosti, sestavne dele, tehnične postopke in pomen uporabniške dokumentacije
  Izvede testiranje programske rešitve:
  • pripravi testne podatke
  • zna izvesti standardne oblike testiranj s pomočjo znanih postopkov za testiranje programskih rešitev
  • zna predstaviti rezultate testiranja - poda poročilo o zaključku testiranja
  • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • R. Sedgewick: Algorithms in C (C++, Java), MIT Press / Addison-Wesley
  • N. Wirth: Računalniško programiranje, 1. del, LJ, DMFA 1979. 2. del, LJ, DMFA 1983. Prev. Boštjan Vilfan.
  • I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture I, LJ, FRI 2003.
  • Z. Michalewicz, D. B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristics. Springer, 2004.
  • Uvod v programiranje: http://up.fmf.uni-lj.si/
  • U. Mesojedec: Java 2 – Temelji programiranja, Pasadena, 2009

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
  • Mag. Boštjan Vouk, TŠC Nova Gorica
  • Marjan Kaligaro, TrendNet
  • Timotej Globačnik, Gorenje Velenje
  • Davorin Majkus, CPI
  • Koordinacija pri pripravi kataloga standardov in strokovnih znanj: Barbara Velkov Rozman, CPI


  14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
  • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Timotej Globačnik, Gorenje d. d., Velenje
  • Islam Mušić, ŠC Velenje
  • Dušan Zupančič, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
  • Alenka Tepina, MVZT, Direktorat za informacijsko družbo
  • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
  • Gregor Krnec, Logon informacijske tehnologije d. o. o., Ljubljana
  • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
  • Davorin Majkus, CPI
  • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI