Nadzornik/nadzornica cestnega prometa
NPK katalog, koda 0132883011

Naziv:

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa (0132883011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Nadzornik/nadzornica cestnega prometa s kodo 01328830 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • ­srednja strokovna ali splošna izobrazba in
 • ­vozniško dovoljenje B-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­upoštevanje predpisov na področju varovanja zdravja in okolja

­racionalna poraba časa in materiala

­pravilna uporaba računalniških programov in spletnih aplikacij za nadzor cestnega prometa

5

Izvedba

­pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja ob intervencijah

­obvladovanje predvidenega zaporedja opravil

­poznavanje postopkov dela – protokola

­sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata

­kakovost storitve

60

Dokumentacija

­celosten in natančen prikaz podatkov

5

Ustni zagovor

­pravilnost, natančnost in korektnost odgovora

­pravilnost interpretacije informacij

­poznavanje postopkov dela – protokola

­povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj

­jasnost govorjenja ter izražanje

30IZLOČILNA MERILA:

 • nepoznavanje protokola zaporedja opravil in ukrepanja
 • nepoznavanje protokolov obveščanja
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu
 • nepoznavanje veljavnih standardov in predpisov, ki urejajo delovanje nadzornega centra

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • nadzornokrmilni sistem za nadzor in vodenje cestnega prometa

 • učilnica z ustreznimi didaktičnimi pripomočki
 • skice, fotografije, videoposnetki s področja cestnega prometa
 • računalniška oprema in komunikacijska sredstva (stacionarni in mobilni telefon, radijska postaja in druga komunikacijska sredstva)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) in zadnja tri leta delovnih izkušenj na področju cestnega prometa
 • en član pa ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in zadnja tri leta delovnih izkušenj na področju prometa, od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj z nadzorom in vodenjem cestnega prometa v nadzornem centru.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja s cestnim prometom
 • ­vodi in nadzira cestnoprometne tokove
 • ­izvaja nadzor nad stanjem na cestah in v predorih v času, ko ni dogodkov
 • ­spremlja delo vzdrževalcev cest in drugega tehničnega osebja, zadolženega za zagotavljanje cestnoprometne varnosti in pretočnosti.
 • ­upošteva predpise o varovanju osebnih in tajnih podatkov in poslovnihskrivnosti pri svojem delu (videonadzor, varovanje osebnih in tajnih podatkov)
 • ­pripravlja predloge za ukrepanje na področju zagotavljanja cestnoprometnevarnosti in za izboljševanje pretočnosti cestnega prometa.
 • ­deluje skladno z etičnim kodeksom
 • ­razume osnove prometnih tokov
 • ­pozna navodila za upravljanje s sistemi, namenjenimi za vodenje in nadzor cestnega prometa
 • -pozna vsebino načrtov zaščite in reševanja za predore in za cestno- prometno omrežje
 • ­pozna osnovne zakone in pravilnike s področja cestnega prometa, ki se navezujejo na področje urejanja prometa
predstavi cestno nadzorni center ter njegove vitalne funkcije:
 • predstavi vitalne funkcije in pomen delovanja cestno- nadzornega centra
 • našteje vrsto varnostne dokumentacije in osnovno vsebino teh dokumentov
 • pojasni in opiše komunikacijsko pot v primeru cestnega dogodka
 • našteje vire informacij, pove od koga pridobiva informacije in komu jih posreduje
 • našteje zanesljive vire informacij
po izboru komisije v simulirani situaciji izvede upravljanje cestnega prometa brez dogodka:
 • preveri prometno stanje na cestnem odseku, ki ga pokriva cestno nadzorni center
 • preveri vremensko stanje na odseku, ki ga pokriva cestno nadzorni center
 • preveri statuse sistemov, s katerimi upravlja
 • krmili video nadzorno kamero preko števcev prometa, preveri trenutne prometne tokove na območju, ki ga pokriva cestno nadzorni center
 • preveri aktualne dogodke v spletni aplikaciji KAŽIPOT
ukrepa ob dogodkih na področju cestnoprometne varnosti in pretočnosti
 • ­pravočasno presoja in izvaja ukrepe ob kriznih situacijah na cesti
 • ­prilagaja se nepredvidenim izrednim dogodkom na cesti
 • ­koordinira aktivnosti in ukrepa v primeru dogodkov in incidentov v cestno- prometnem omrežju ali v predorih
 • ­izvaja aktivnosti v primeru vzdrževalnih ter drugih del na cestnoprometnem omrežju
 • ­izvaja aktivnosti v primeru vzdrževalnih ter drugih del v predorih
 • ­izvaja ukrepe skladno z načrti zaščite in reševanja
 • ­posreduje informacije prometnoinformacijskemu centru
 • ­sprejema informacije o nesrečah in drugih izrednih dogodkih ter jih posreduje pristojnim službam
 • ­obvešča uporabnike cestnoprometnega omrežja o nevarnostih v predorih skladno z načrti zaščite in reševanja (predorski radio ter ozvočenje)
 • ­zajema, shranjuje ter obdeluje podatke o nesrečah in drugih izrednih dogodkih
 • ­opravlja nadzor cestnega prometa za zagotavljanje večje cestnoprometne varnosti
 • ­zajema in shranjuje videoposnetke ter slike skladno z zakonodajo, ki ureja to področje
 • ­vodi evidence podatkov ter pripravlja poročila
 • ­sprejema in se pravilno odziva na sporočila sodelujočih intervencijskih služb
 • ­nudi informacije ter pomoč uporabnikom preko SOS-stebričkov ter drugih klicnih povezav
 • ­izvaja ukrepe ter druga sredstva in dolžnosti ter po potrebi obvešča policijo, centre za obveščanje (112) ter ostale pristojne službe za nadziranja cestnega prometa
 • ­vodi, koordinira in spremlja izredne prevoze v cestnoprometnem omrežju
 • ­ukrepa v primeru dogodkov v predorih (usmerja in vodi potrebne aktivnosti) skladno z načrti zaščite in reševanje za predore
 • ­ukrepa v primeru dogodkov v cestnoprometnem omrežju (usmerja in vodi potrebne aktivnosti) skladno z načrti zaščite in reševanja v cestnoprometnih omrežjih
 • ­prepozna nevarne okoliščine na področju cestnega prometa in ustrezno ukrepa skladno s pravili, podanimi navodili ali sprejetimi sklepi/ukazi
 • ­upošteva pristojnosti različnih organov za zaščito in reševanje
 • ­komunicira s službami, ki sodelujejo v sklopu zaščite in reševanja, ter jih obvešča o stanju na področju cestnega prometa
 • ­obvešča uporabnike cestnoprometnega omrežja s pomočjo aplikacij in sistemov za upravljanje cestnega prometa
 • ­vodi cestni promet z ostalimi napravami in sistemi, ki so na voljo
 • ­spremlja delovanje sistemov in naprav za upravljanje cestnega prometa ter morebitne napake v delovanju javlja pristojnim službam
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja na področju predorov ter na področju cestno- prometnega omrežja
 • ­pozna postopke komuniciranja v kriznih situacijah
 • ­pozna osnove Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • ­pozna osnove Worda, Excela ter dela z elektronsko pošto
 • ­pozna specifične aplikacije za upravljanje s prometom, ki se uporabljajo v nadzornih centrih
 • ­pozna osnove predmetne zakonodaje s področja cestnega prometa
 • ­pozna osnove cestnoprometnih tokov
 • ­pozna navodila za upravljanje s sistemi, namenjenimi za vodenje in nadzor cestnega prometa
 • ­pozna navodila za delo z nadzornokrmilnimi sistemi
 • ­pozna osnove pravilnika, ki ureja način označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovirah v cestnem prometu
 • ­pozna osnove pravilnika, ki ureja vrste vzdrževalnih del in ravni rednega vzdrževanja javnih cest
po izboru komisije v simulirani situaciji izvede ukrep v cestnem predoru (primer zastoja, primer prometne nesreče ipd.):
 • opiše potrebne aktivnosti v primeru simuliranega dogodka (ukrepanje, obveščanje …)
 • našteje, katere predorske sisteme bo uporabil pri upravljanju prometa
 • izvede postopek ukrepanja simuliranega dogodka (ukrepanje, obveščanje …) skladno z veljavnim Načrtom zaščite in reševanja
 • izvede postopek obveščanja skladno z veljavnim Načrtom zaščite in reševanja
 • opiše osnovne predorske algoritme pri dogodkih (npr: kako bodo reagirali sistemi v primeru požara)
 • našteje vrste komunikacijskih sredstev (GSM, UKV, analogna telefonija …)
 • v simulirani situaciji pojasni postopke napotitve intervencijske skupine, prepozna razsežnosti situacije oziroma dogodka)
 • pojasni pomen komunikacije z uporabniki (opiše, kako naj vozniki ravnajo v simuliranim primeru)
 • našteje in opiše osnovno opremo v predoru (prometna signalizacija, prezračevanje, požarno javljanje …)
po izboru komisije v simulirani situaciji izvede ukrep na trasi (primer zastoja, prometne nesreče
…)
 • opiše potrebne aktivnosti v primeru simuliranega dogodka (ukrepanje, obveščanje …)
 • našteje, katere sisteme bo uporabil pri upravljanju prometa
 • izvede postopek ukrepanja skladno z veljavnim Načrtom zaščite in reševanja
 • pravilno izbere prometno vsebino na SPIS- portalu
 • izvede postopek obveščanja skladno z veljavnim Načrtom zaščite in reševanja
 • našteje vrste komunikacijskih sredstev (GSM, UKV, analogna telefonija)
 • v simulirani situaciji pojasni postopke napotitve intervencijske skupine, prepozna razsežnosti situacije oziroma dogodka
 • pojasni pomen komunikacije z uporabniki (opiše, kako naj vozniki ravnajo v simuliranim primeru)
 • našteje in opiše osnovno opremo na trasi (prometna signalizacija, naprave za nadzor in detekcijo, naprave za obveščanje uporabnikov …)
opiše osebne pogoje za opravljanje dela upravljavca cestnega prometa in osnovne pogoje za uporabo opreme:
 • našteje ukrepe in druga sredstva upravljavcev cestnega prometa ter obrazloži pogoje za uporabo le-teh
 • pojasni dolžnosti upravljavca cestnega prometa pri uporabi ukrepov
 • pojasni pomen in primere, ko je potrebno obvezno obveščanje policije
 • pojasni pomen in svoje obveznosti pri varovanju osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
 • pojasni pomen etičnega kodeksa za svoje delo
 • našteje zakonsko predpisane evidence, ki urejajo varstvo osebnih podatkov
 • razloži pojem PLDP (specifičen prometni izraz)
po izboru komisije v simulirani situaciji izvede komunikacijo s strankami oz. z udeleženci v cestnem prometu:
 • sprejme klic in usmeri stranko
 • zna od stranke pridobiti potrebne podatke o dogodku
 • prikaže profesionalno komunikacijo z različnimi strankami/udeleženci
 • opiše postopek s težavno stranko oz. udeležencem
 • svetuje stranki/udeležencu v situaciji in ji posreduje povratne informacije
 • opiše osnovne komunikacije z mediji
 • prikaže sporazumevanje s tuje govorečim udeležencem
vodi evidence in pripravlja poročila
 • ­zajema ter obdeluje cestnoprometne podatke
 • ­pripravlja statistike za analizo cestnoprometnih nezgod
 • ­zajema podatke iz sistemov za štetje cestnega prometa
 • ­zajema podatke iz nadzorno-krmilnih sistemov
 • ­pripravlja poročila o stanju cestnega prometa
 • ­pripravlja podatke za izračun napovedi zastojev
 • ­uporablja podatke iz števcev cestnega prometa
 • ­pozna programe sistemov za izvoz raznih podatkov
 • ­pozna postopke za izračun pretočnosti cestnega prometa
 • ­pozna postopke za izračun in napoved možnosti nastanka zastoja
 • ­uporablja Office-programe za preračun podatkov (Excell, Word, Acces …)
po izboru komisije izvede zajem in obdelavo cestno- prometnih podatkov:
 • izvozi cestnoprometne podatke iz števca v predoru
 • pridobljene cestnoprometne podatke uredi, jih zloži v tabelo ter oblikuje graf

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/10) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del in nivoju ravni rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS, št. 62/1998) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 65/2008) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 116/2006) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. list RS, št. 116/2006).
 • Direktiva o izboljšanju varnosti v cestnem prometu.
 • Bela knjiga: Evropska prometna politika.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • ­Ulrich Zorin, DARS, d. d.
 • ­Olga Kobal, DARS, d. d.
 • ­Robert Kompan, DARS, d. d.
 • ­Denis Grk, DARS, d. d.
 • ­Boštjan Smrdelj, DARS, d. d.
 • ­Mitja Stojnšek, DARS, d. d.
 • ­Viktor Bezek, JP LPT, d. o. o.
 • ­Aleš Žibert, JP LPT, d. o. o.
 • ­Simon Čolnik, JP LPT, d. o. o.
 • ­Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo
 • ­Bogdan Brus, DRI
 • ­Mihaela Dovč, DRSI
 • ­Ljiljana Herga, DRSI


Koordinator pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • ­Klement Drofenik, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje