Stekloslikar / stekloslikarka
NPK katalog, koda 0168587011

Naziv:

Stekloslikar / stekloslikarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Stekloslikar / stekloslikarka (0168587011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Stekloslikar / stekloslikarka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dekorativne obdelave stekla, ki jih izkazuje s pogodbami ali z referenčnimi pismi delodajalcev ali dokumentiranimi izdelki iz kataloga izdelanimi v zadnjih petih letih

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Preverjanje

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

10 %

upoštevanje delovnih invarnostnih navodil ter tehnološke dokumentacije

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

60 %

opravljanje dela po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij ter naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

preglednost dokumentacije

5 %

strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih delovnih tehnik

25 %

Izločilna merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov
 • neupoštevanja tehnološkega zaporedja del
 • nerazumevanje tehnične dokumentacije
 • neustrezna uporaba delovnega orodja, sredstev, naprav

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezni materiali (stekleni izdelki, barve, čistilna sredstva, pripomočki, orodja za slikanje na steklo)

 • zagotovitev realnega delovnega okolja (poligona) za izvedbo praktičnega dela preizkusa znanja oziroma ustrezna delavnica

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja steklarstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju brušenja stekla ali dekorativne obdelave stekla


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti steklo in steklene izdelke in ga pripravi za nadaljnjo obdelavo
 • čisti steklo z različnimi čistilnimi sredstvi in različnimi čistilnimi pripomočki
 • uporablja pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili in pravili varnega ravnanja
 • kontrolira kakovost steklenih izdelkov pred slikanjem
 • pozna različne vrste stekla (kristal, kristalin, opal, barvano steklo in druge) in specifike dela z njimi
 • pozna napake v steklu ter merila za razvrščanje izdelkov v razrede kakovosti
priprava stekla za nadaljnjo obdelavo skladno s tehnično dokumentacijo
 • čisti steklo z različnimi čistilnimi sredstvi in različnimi čistilnimi pripomočki
 • uporablja pripomočke učinkovito in skladno s proizvajalčevimi navodili proizvajalca in pravili varnega ravnanja
 • kontrolira kakovost steklenih izdelkov pred slikanjem
 • pravilno odstranjuje odpadne snovi
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
pripravi barvo glede na zahteve tehnične dokumentacije
 • pripravi barvo za vzorce s tehtanjem
 • izračuna razmerje med velikostjo vzorca in količino barve, potrebne za izdelavo vzorca, da je ostanek barve čim manjši
 • pripravi manjšo količino barve s terilnikom v porcelanski posodi ali v strojčku za mletje
 • zmeša barvo do ustrezne gostote z raztopino, in sicer z leseno ali s kovinsko lopatico
 • kombinira barve glede na zahteve tehnične dokumentacije
 • preveri kakovost barve z žganjem glede na material
 • pozna pomen obdelave barv pred pričetkom slikanja in vpliv neustrezne priprave barv na končni učinek slikanja
 • pozna sestavo in lastnosti barv ter njihovo delovanje
 • pozna fiziološko delovanje barv in varnostne ukrepe
 • pozna razliko med čisto in nečisto barvo in vpliv na slikanje
 • pozna preparate žlahtnih kovin
 • pozna vrste kovinskih oksidov za pridobivanje osnovnih barv
 • pozna sestavine listrov
 • pozna vžigne temperature (stekla in emajlov, preparatov iz žlahtnih kovin, nadglazurne barve, podglazurne barve, znotrajglazurne barve) in delovanje oksidacijske in redukcijske atmosfere na vžgano barvo
 • pozna prekrivna sredstva
 • pozna napake pri žganju
priprava barve glede na zahteve tehnične dokumentacije
 • predstavi posamezne delovne faze
 • pripravi barvo za vzorce s tehtanjem
 • izračuna razmerje med velikostjo vzorca in količino barve, potrebne za izdelavo vzorca, da je ostanek barve čim manjši
 • pripravi manjšo količino barve s terilnikom v porcelanski posodi ali v strojčku za mletje
 • zmeša barvo do ustrezne gostote z raztopino, in sicer z leseno ali s kovinsko lopatico
 • kombinira barve glede na zahteve tehnične dokumentacije
 • preveri kakovost barve z žganjem glede na material
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
ustni zagovor
 • pojasni vpliv neustrezne priprave barv na končni učinek slikanja
 • predstavi sestavo in lastnosti barv ter njihovo delovanje
 • predstavi fiziološko delovanje barv in varnostne ukrepe
 • razloži razliko med čisto in nečisto barvo in vpliv na slikanje
 • našteje preparate žlahtnih kovin
 • prepozna vrste kovinskih oksidov za pridobivanje osnovnih barv
dekorira steklo z različnimi tehnikami in elementi
 • slika osnovne elemente (pike s kovinsko palčko, čopičem; posamezne cvetne liste, sestavlja cvetne liste, peclje, sadje)
 • ročno ali z uporabo programske opreme izdela šablono ali skico za slikanje na steklo ali brizganje na steklo
 • prenese motiv s skice na površino steklenega izdelka tako, da so elementi enakomerno razporejeni
 • motive prenaša na steklo z uporabo različnih tehnik
 • slika notranje in zunanje obročke različnih debelin in navpične črte z uporabo stroja
 • matira v pasovih ali celotno površino izdelka
 • dekorira izdelke z odlepnimi slikami z UV-lepilom ali tehniko sitotiska
 • izbere in pripravi ustrezne pripomočke za slikanje na steklo glede na motiv in tehniko
 • piše in slika reliefne in ploskovne črke ter reliefe
 • slika ornamente ter senči
 • izdeluje dekoracijo z brizganjem z razpršilno pištolo
 • zna uporabljati različne barvne palete
 • lepi steklene izdelke z UV-lepilom
dekoriranje stekla z različnimi tehnikami in elementi skladno s tehnično dokumentacijo
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • v simulirani situaciji predstavi delovne faze ter razdeli naloge v delovni ekipi
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • ročno ali z uporabo programske opreme izdela šablono ali skico za slikanje na steklo ali brizganje na steklo
 • prenese motiv s skice na površino steklenega izdelka tako, da so elementi enakomerno razporejeni
 • motive prenaša na steklo z uporabo različnih tehnik
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
utrjuje barvo na slikanih izdelkih z žganjem v peči
 • nastavi temperaturo žganja glede na vrsto stekla in barvno kolekcijo
 • kontrolira dekorirane žgane izdelke po določenih merilih v tehnični dokumentaciji
utrjevanje barve na slikanih izdelkih z žganjem v peči skladno s tehnično dokumentacijo na izdelek po izbori komisije
 • pregleda načrt izdelka in popis postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela in vzorec
 • preuči in predvidi ukrepe za varno delo
 • pripravi zaščitno opremo
 • nastavi temperaturo žganja glede na vrsto stekla in barvno kolekcijo
 • kontrolira dekorirane žgane izdelke po znanih merilih
 • uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti

ustni zagovor
 • oceni kakovost in estetski videz izdelka in pojasni merila iz tehnične dokumentacije
 • izbrani izdelek ovrednoti in mu določi uporabnost ter okvirno ceno
 • predstavi možne napake pri žganju
 • predstavi vžigne temperature (stekla in emajlov, preparatov iz žlahtnih kovin, nadglazurne barve, podglazurne barve) in delovanje oksidacijske in redukcijske atmosfere na vžgano barvo
 • predstavi možne poškodbe, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja pravil varovanja zdravja pri delu
 • pojasni najpogostejše nevarnosti v delovnem okolju in načine njihovega preprečevanja

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Alenka Maurer, Steklarna Hrastnik, d. d.
 • Klemen Žibret, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Darko Cverlin, Steklarna Rogaška, d. d.
 • Tanja Pak, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Ivan Lampret, Šolski center Rogaška Slatina
Koordinator:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje