Talilec/talilka barvnih kovin
NPK katalog, koda 0201068011

Naziv:

Talilec/talilka barvnih kovin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Talilec/talilka barvnih kovin (0201068011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Talilec/talilka barvnih kovin 02010680 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja barvnih kovin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregled tehnološke dokumentacije

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

­pregled in priprava talilne peči

­izvedba taljenja

­ustreznost kemijske sestave taline

­pravilno ravnanje z opremo ter racionalna poraba energentov in materiala

50

Dokumentacija

­ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija

­izpolnjena dokumentacija skladno z zahtevami sistema kakovosti

20

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije

­razumevanje opravljenih postopkov dela

­razumevanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje vzrokov zaneustrezno kakovost taline,
 • nepoznavanje ukrepov v primeru neustrezne kemične sestave taline.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • osebna varovalna oprema

 • materiali za taljenje
 • merilne/kontrolne naprave
 • peč za taljenje barvnih kovin
 • ustrezne transportne in pomožne naprave
 • delovno orodje in pripomočki za taljenje
 • tehnološka dokumentacija in navodila za delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces taljenja barvnih kovin v indukcijski, elektro ali plinski peči skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja barvnih kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje indukcijskih, elektro ali plinskih peči za taljenje barvnih kovin in po potrebi spreminja delovne parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja barvnih kovin
 • posnema in odstranjuje žlindro
 • uravnava temperaturo taljenja barvnih kovin
 • upošteva tehnološke predpise pri pripravi taline
 • izlije talino iz peči
 • izprazni livne kanale in peči
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave, v kolikor to zahteva delovni proces
 • spremlja tehnološki postopek za pripravo taline
 • izbere osnovne parametre procesa taljenja barvnih kovin ter pozna osnovne fizikalne in kemične lastnosti teh kovin
 • razlikuje osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja barvnih kovin
Pripravi peč, naprave in orodje za taljenje:
 • preveri, če osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • prouči delovno dokumentacijo
 • pripravi naprave in pomožne agregate
 • pregleda peč in njeno okolico
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja
 • preveri temperaturo v pečeh ter jo po potrebi segreje na delovno temperaturo
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • izpolni dokumente o stanju naprav
Pripravi talino za litje:
 • upošteva navodila za varno delo
 • nadzira stanje in delovanje peči za taljenje barvnih kovin in po potrebi spremeni parametre
 • zamenja nalivne lijake, stožce in dozirne cevi
 • zalaga talilni material in dodatke v livno peč
 • meša talino
 • meri temperaturo taline
 • jemlje in pripravi vzorce in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo taline
 • odstrani žlindro
 • izlije talino iz peči
 • transportira talino do mesta ulivanja
 • ulije talino v dozirno peč ali valilno ponovco
 • izpolni dokumentacijo o delu
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja nastalih napak pri taljenju
 • našteje možne napake pri taljenju in opiše vzroke za nastanek
 • opiše ukrepe v primeru določene napake v procesu taljenja
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter njen pomen
 • opiše postopek v primeru požara
 • opiše postopek v primeru poškodbe pri delu
 • opiše peč
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • opiše osnovne fizikalne in tehnične lastnosti kovin
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje barvnih kovin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja barvnih kovin in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na talilni peči in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na talilni peči
 • našteje nekaj primerov nepravilnosti v delovanju talilnih peči in naprav ter pojasni, na kakšen način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja talilnih peči
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine –, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik –, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
 • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
 • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 03.12. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12, 14. 01.1994.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Delovna skupina za pripravo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinatorica pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje