Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021)

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka cest

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka cest, koda 02024710, in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

- Izobrazba najmanj na ravni SOK 1, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in

- najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,

2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,

3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja


Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev, orodij, strojev in naprav ...

20

Izvedba

-priprava delovnih sredstev za opravljanje storitve

60

-opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

-varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

-upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu

Zagovor

-predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

20


Izločilna merila:

-nepravilna uporaba zaščitne opreme

- nezavarovanje sebe in svojega dela


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji


 • poligon, ki omogoča izvedbo določenih vzdrževalnih del
 • sredstva za delo, ki jih potrebuje vzdrževalec cest

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • izobrazbo na ravni SOK 6 ali SOK 7 s področja gradbeništva ali prometa in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja cest.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
čisti ceste in obcestja
 • čisti ceste, mulde, koritnice in kanalete
 • čisti obcestja in počivališča
 • čisti vozišča po nezgodnih dogodkih (intervencijska služba)
 • ločeno zbira odpadke
 • čisti cestišče po nezgodi
 • pozna sestavne dele ceste
 • pozna meje cestnega sveta
 • pozna pomen pravočasnega čiščenja in popravila cest
 • pozna pomen urejenega in čistega okolja
 • pozna predpisano signalizacijo za zavarovanje ovire na cesti
 • pozna principe delovanja in ravnanja z absorpcijskimi sredstvi
 • pozna predpisani način za ročno usmerjanje prometa

Opiše postopke čiščenja cest in obcestja ter prikaže praktični postopek čiščenja po izboru komisije:

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za čiščenje cest in obcestja
 • uporabi zaščitno opremo in postopke za zaščito svojega dela
 • na terenu praktično prikaže postopek čiščenja
 • našteje osnovno zakonodajo in loči ter opiše cestni svet in varovalni pas
redno vzdržuje prometne površine
 • ročno krpa gramozna vozišča
 • gramozira gramozna vozišča
 • ročno krpa udarne jame s hladno asfaltno maso
 • ročno krpa udarne jame z vročo asfaltno maso
 • sanira globinske poškodbe
 • popravlja bankine
 • zaliva reže in razpoke na cestišču
 • izdela zaseke za odvod voda z vozišča
 • utrjuje bankine
 • izdela prečni izpust za meteorno vodo
 • sanira globinsko poškodbo
 • pozna značilnosti gramoznega vozišča
 • pozna vzroke za nastanek poškodb gramoznega vozišča
 • zna izmeriti posedek ceste oz. vozišča zaradi kolesnic
 • pozna vrste poškodb na asfaltu in vzroke za njihov nastanek
 • pozna posledice opuščanja ročnega krpanja udarne jame
 • pozna način shranjevanja in vgradnje hladne asfaltne mase
 • obvlada delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • pozna pomen utrditve posameznih slojev vozišča
 • pozna osnove vgrajevanja asfalta
 • pozna višino in nagib bankin

Na praktičnem primeru po izboru komisije pokaže vzdrževanje prometne površine:

 • našteje orodja, pripomočke in materiale, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • našteje vrste vozišč in poškodbe na vozišču
 • na primeru poškodbe na vozišču našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja prometne površine
redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest
 • čisti naprave za odvodnjavanje
 • izdeluje enostavne naprave za odvodnjavanje
 • popravlja naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opustitve čiščenja
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila in izdelavo naprav za odvodnjavanje

Na simuliranem primeru prepozna in opiše napravo za odvodnjavanje cest:

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje pri odvodnjavanju cest
 • uporabi zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja naprave za odvodnjavanje (npr. koritnice)
redno vzdržuje brežine
 • popravlja brežine, zaščitne mreže in ozelenitve
 • odstranjuje nanose z brežin in čisti za mrežo

Na praktičnem primeru določi postopek vzdrževanja brežin:

 • pojasni, do kam sega območje brežine
 • v simulirani situaciji ali na terenu oceni in določi potrebne ukrepe sanacije na brežini
redno vzdržuje vegetacijo
 • obsekuje in obrezuje rastlinje z ročnim orodjem
 • obsekuje in obrezuje rastlinje z motorno žago in motornim obrezovalnikom
 • ročno kosi travo
 • pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • pozna pravila za osebno zaščito
 • zna varno ravnati z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • zna varno nalagati veje v rezalnik
 • obvlada delo s koso in z nahrbtno kosilnico

Na praktičnem primeru prikaže vzdrževanje obcestne vegetacije po izboru komisije:

 • pripravi osebna varovalna sredstva
 • glede na nalogo:
 • izvede postopek obsekovanja rastlinja z motorno žago
 • izvede postopek košnje trave s kosilnico
 • delo izvede skladno s pravili o varnem delu z motorno žago in motornimi obrezovalniki ter ostalimi delovnimi sredstvi
 • pojasni možne poškodbe pri nepravilni uporabi orodij, ki jih uporablja pri svojem delu
redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo
 • čisti prometne znake, smernike in opremo
 • postavlja oz. popravlja prometne znake in opremo
 • z ustreznim orodjem popravlja prometne znake in opremo
 • pozna sredstva za čiščenje
 • uporablja potrebno opremo

Opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme ter ga izvede na praktičnem primeru:

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
 • izvede vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
 • uporabi zaščitno opremo in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše postopek postavitve prometnih znakov
 • opiše pomen postavitve prometne signalizacije za zaščito svojega dela


redno vzdržuje cestne objekte
 • čisti cestne objekte
 • izvaja manjša popravila cestnih objektov
 • pozna vrste cestnih objektov
 • uporablja gradbene materiale in orodja za manjša popravila
 • zaveda se posledic opustitve vzdrževanja

Po izboru komisije prikaže vzdrževanje cestnega objekta:

 • pregleda tehnično dokumentacijo za delo
 • pripravi orodja, delovna sredstva in osebno zaščitno opremo ter izvede enostavno vzdrževanje cestnega objekta
 • našteje vrste cestnih objektov
 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za redno vzdrževanje cestnega objekta
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek vzdrževanja cestnega objekta


izvaja dela v zimski službi
 • ročno odstranjuje sneg in preprečuje poledico
 • pomaga voznikom pri montaži in demontaži zimske mehanizacije (plugi, posipalci)
 • dela skupaj z voznikom v zimski službi
 • odstranjuje ledene sveče na objektih
 • pozna vrste in uporabo materialov za preprečevanje poledice
 • pozna vpliv materialov za preprečevanje poledice na okolje
 • pozna vrste in delovanje zimske mehanizacije
 • pozna nevarnosti, ki jih povzročajo ledene sveče

Opiše zimsko vzdrževanje cest in način meritve slanosti vozišča:

 • našteje pojave v zimskem času, ki vplivajo na stanje cest, ter posipne materiale pri zimskem vzdrževanju cest
 • opiše orodja, delovna sredstva, posipne materiale in osebno zaščitno opremo pri zimskem vzdrževanju cest
 • izvede meritve slanosti vozišča
 • opiše vrste materialov za preprečevanje poledice


zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • izvaja dela v območju, kjer se odvija promet
 • postavlja signalizacijo pod nadzorom
 • postavlja signalizacijo za zavarovanje svojega dela in dela manjše skupine
 • pozna prometno signalizacijo

V simulirani situaciji postavi prometno signalizacijo za zaščito svojega dela:

 • postavi prometno signalizacijo za zaščito svojega dela in na primeru razloži način postavitve prometne signalizacije za zavarovanje svojega dela
 • v simulirani situaciji prikaže komunikacijo v skupini, prenos informacij pri postavljanju signalizacije

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

- Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga

- Brankica Kropf, Pomgrad, d. d, Murska Sobota

- Meta Zajc Pogorelčnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana

- Olga Kobal, DARS, d. d, Ljubljana

- Aleš Arhar, DARS, d. d, Ljubljana

- Janko Rozman, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana

- Zdenka Kračun, NaPok, d. o. o., Celje

- Ciril Ambrož, Srednja gradbena šola in gimnazija, Maribor

- Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubjana

Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje