Špediter/špediterka (0220558011)

Naziv:

Špediter/špediterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Špediter/špediterka (84000121)

Klasius-P16:

Transport (1041)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Špediter/špediterka (0220558011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Špediter/špediterka 84000120 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 4.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja
Merila ocenjevanja
Delež (%)
Načrtovanje
 • poznavanje carinsko-transportne dokumentacije
 • razumevanje zastavljene naloge
10
Izvedba
 • poznavanje cestnega, pomorskega in avio prometa
 • izvedba v skladu s predpisi carinske zakonodaje
 • poznavanje organizacije transporta
 • obvladovanje organiziranja prevozov
 • obvladovanje informacijske in komunikacijske tehnologije
40
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjena carinsko-transportna dokumentacija
20
Ustni zagovor
 • strokovnost in pravilnost ustnega zagovora posamezne naloge, ki se jo praktično preverja
30

Izločilna merila:
 • Nepoznavanje carinske zakonodaje
 • Nepoznavanje strokovne terminologije
 • Nerazumevanje transportne dokumentacije
 • Nepoznavanje zakonodaje na področju cestnega prevoza

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • učilnica
 • informacijsko-komunikacijska oprema in računalnik s programsko opremo za analizo prevoznih procesov
 • carinski ter uvozni in izvozni dokumenti (dokument: EUR1, ATA-zvezek, TIR- zvezek, dokument CMR ipd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 na področju strojne, prometne ali logistične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju špedicije in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju špedicije

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zbira in pripravlja dokumente za opravljanje carinskega postopka

 • pripravlja dokumente za carinske postopke, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, začasni izvoz, izvoz,
 • sprostitev blaga v prosti promet in tranzitni postopki
 • pripravlja dokumente za posle v zvezi s carinjenjem blaga
 • jemlje vzorce (vzorci pri carinjenju blaga, ki jih zahteva carina oziroma inšpektor)
 • pripravlja dokumente za nadzor kakovosti
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske dajatve in druge pristojbine
 • izpolnjuje špediterske dokumente
 • pozna carinsko zakonodajo
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah za pravilno uvrstitev blaga v KNCT (kombinirane nomenklature carinske tarife)
 • spremlja register že določenih carinskih tarif s strani carinskih laboratorijev (ZTI - zavezujoča tarifna informacija ipd.)
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • pozna ukrepe carinskega nadzora za posamezne vrste transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške ter ustrezno ravna ob carinskih prekrških in oprostitvah
Kandidat pojasni carinske pojme in postopke
 • pojasni posamezna špediterska dela
 • pojasni, kaj so carinske tarife in zakaj so pomembne
 • določi carinsko tarifo
 • razloži pojme, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, izvoz, sprostitev blaga v prost promet, tranzitni postopek, AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt)
 • pove, katere dokumente mora pridobiti, da lahko začne postopek carinjenja
 • izpolni izbrano dokumentacijo za izvedbo carinskega postopka
 • pove, kaj je carinska vrednost, pojasni, katere so razlike med dokumenti za uvozno oz. izvozno carinjenje
zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje ali transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • predhodno zavaruje plačilo za rizične naročnike
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi potrebno dokumentacijo za carinjenje (na področju carinjenja)
 • ugotavlja carinske stopnje za posamezno blago
 • pripravlja dokumente za carinski postopek
 • izvede kontrolo dokumentacije (preveri točnost podatkov na fakturi in ostalih dokumentih)
 • razume carinske prekrške in oprostitve ter ustrezno ravna ob carinskih prekrških in oprostitvah
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna transportno dokumentacijo, dokumente za carinjenje in špediterske dokumente
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna poenostavljene carinske postopke in poenostavitve v carinskih postopkih
 • pozna pravne vire carinskega prava skupnosti
 • pozna organizacijo transporta
Kandidat v simulirani situaciji opiše izvedbo postopka carinjenja blaga (špediterski posel - sprejem dispozicije)
 • sprejme in pregleda prejeto dispozicijo, ki mu jo izročijo člani komisije
 • navede, katere dokumente potrebuje, da lahko začne postopek carinjenja
 • izpolni dispozicijo za uvoz blaga in opiše posamezne rubrike
 • opiše pripravo potrebnih postopkov po sprejetju dispozicije
 • utemelji, kaj mora storiti, če prejeta dispozicija ne vsebuje vseh potrebnih podatkov
 • opiše, kaj mora storiti, če uvoznik ne pozna carinske tarife izdelka
 • opiše, kaj storiti po oprostitvi blaga v prost promet ali prepustitvi v izvoz
pripravlja potrebne dokumente za uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje oziroma transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse zahtevane rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • za rizične naročnike predhodno zavaruje plačilo
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi razne potrebne dokumente za carinjenje
 • vloži upravne listine (deklaracije …)
 • sprejme in vloži upravne listine pri carinskem organu za nadaljnje carinske postopke
 • pregleda blago
 • razvršča blago po carinski tarifi
 • razvršča blago po tarifnih številkah in TARIC- (integrirana tarifa EU) podštevilkah
 • nadzoruje in kontrolira zaključevanje izvoznih in tranzitnih postopkov na namembnih carinskih uradih
 • opravi vsa ostala dela, ki so vezana na carinjenje posamezne vrste blaga
 • pripravi dokumente za različne inšpekcijske preglede
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna pravila izpolnjevanja EUL (enotna upravna listina) in šifrant
 • pozna transportno dokumentacijo
 • razume elemente davčne zakonodaje, ki so pomembni za špeditersko dejavnost
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • pozna carinski nadzor
 • pozna ukrepe carinskega nadzora v različnih vrstah transporta
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
Kandidat opiše postopke uvozno-izvoznega carinjenja
 • opiše carinske postopke
 • pove, kako se pravilno uvrsti blago v tarifno skupino
 • opiše vrste dokumentov o dokazovanju porekla blaga EUR1, EUR-MED, ATR
 • opiše, kaj je dokument ATA-carnet in v katerih primerih se uporablja (mednarodni carinski dokument, ki se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen)
 • opiše, kaj je dokument TIR-carnet in v katerih primerih se uporablja (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • opiše, kaj je dokument CMR (mednarodni tovorni listi)
 • izpolni izbrani dokument: EUR1, ATA- zvezek, TIR-zvezek in dokument CMR
 • opiše klavzule INCOTERMS 2020 in pojasni njihovo uporabo (mednarodne transportne klavzule, ki določajo odgovornosti za plačila transporta in carinskih dajatev)
 • opiše, kaj naredi z nepopolno izpolnjeno carinsko deklaracijo ali deklaracijo, ki jo je carinski organ zavrnil
 • opiše, kakšna je razlika med dokumenti za tranzitni postopek EX1 in T1 (dokumenti, ki omogočajo prevoz blaga čez carinska območja brez plačila uvozne dajatve)
 • našteje vrste inšpekcijskih pregledov in navede njihovo vlogo
 • opiše dela in naloge carinskih organov
opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 • sestavlja in podpisuje carinsko dokumentacijo ter druga dela v carinskem postopku
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske in druge pristojbine
 • posreduje CARGO-zavarovanje (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • izpolni obrazec o poreklu blaga (po naročnikovem nalogu)
 • sklepa pogodbe o transportnem zavarovanju
 • ugotovi carinske osnove, vsote carine in drugih uvoznih pristojbin, ki bremenijo blago
 • opravi plačilo ugotovljenih zneskov carin in drugih pristojbin
 • skrbi za naknadno obračunavanje, plačilo in povračilo carin in drugih uvoznih pristojbin
 • izstavi TIR-karnet (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • izstavi tranzitne dokumente
 • pomaga pri izbiranju in posredovanju informacij nalogodajalcu v regresnem postopku proti tretji osebi
 • rešuje reklamacije (do določene škode in določenega zneska)
 • rešuje reklamacijo glede na obseg in višino poškodbe (do določene vsote in določenega zneska, reševanje višjih vsot preda nadrejenemu)
 • pomaga pri nalogodajalčevem kreditiranju
 • informira nalogodajalca
 • opravlja mednarodne pomorskoprometne agencijske posle
 • usmerja in zbira podatke v primeru generalne havarije
 • pozna konvencijo TIR-e in listine konvencije TIR-karnet (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • pozna konvencijo ATA in listine konvencije ATA-karnet (mednarodni carinski dokument, ki se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen)
 • pozna priročnik TIR-karneta in pojasnila pravil ATA-karneta
 • pozna dokumente o poreklu blaga EUR1, EUR-MED, ATR ipd. (dokumenti za dokazovanje porekla blaga)
 • pozna carinsko zakonodajo
 • pozna osnove CARGO-zavarovanja (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna zakonodajo o sklepanju pogodb
 • pozna oblike transportnega zavarovanja
 • pozna posamična zavarovanja in prednosti po generalni polici
 • pozna posebnosti zavarovanja v posameznih vejah prometa
 • pozna odgovornosti prevoznikov pri CARGO-zavarovanju (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna splošne in posebne pogoje, navedene na zavarovalni polici
Kandidat pojasni osnovna merila za optimizacijo operativnih procesov v dobavni verigi
 • opredeli najugodnejšo prevozno pot in klavzule v zvezi z določanjem obveznosti strank glede organizacije prevoza blaga
 • navede elemente prevozne pogodbe vseh prometnih podsistemov
 • navede elemente pogodbe o nakladanju, razkladanju, prekladanju, sortiranju, pakiranju, skladiščenju oziroma opravljanju teh in podobnih storitev
 • izdela osnutek izbrane pogodbe iz prejšnje alineje
Kandidat pripravi dokumentacijo carinskih postopkov na osnovi primera, ki mu ga poda komisija
 • pregleda in prouči prejete carinske dokumente
 • sestavi posamezne dokumente (špediterske in transportne dokumente)
 • izpolni obrazec o poreklu blaga EUR 1 (dokument za dokazovanje porekla blaga)
 • opiše način obračuna storitev in carinske ter davčne dajatve
 • pojasni vrste transportnih zavarovanja
 • našteje potrebne podatke za sklenitev zavarovanja
izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve
 • v dogovoru z naročnikom izdela ponudbe in sklepa pogodbe do določene višine in v določeni obliki
 • izdela ponudbe glede na dispozicijo oz. povpraševanje
 • zbira povpraševanja in ponudbe po blagovnih prevoznih storitvah
 • izdeluje kalkulacije in zaključuje posle
 • preveri dajatve (carinske dajatve v posamezni državi)
 • opravi kalkulacije transporta glede na dolžino in čas transporta
 • preveri specifiko zakonodaje v raznih državah
 • izračuna dajatve glede na tarifo blaga
 • podrobno pozna transportna sredstva (nosilnost, gabariti …)
 • pozna vse transportne podsisteme
 • zna izračunavati cene transporta
 • zna izračunati dajatve in carinsko osnovo
 • pozna vsebino dispozicije
 • pozna elemente za sklenitev prevoznih pogodb
 • pozna načine pogajanj z naročniki prevozov
 • pozna postopek obračuna stroškov špediterskih uslug
 • razume tržišče organizacije
 • zna sestaviti fakture, pozicije in ugotoviti dobiček
 • zna izbirati posamezne paritete
Kandidat izdela finančno konstrukcijo (strukturo stroškov) določenega posla na osnovi primera, ki mu ga poda komisija
 • pove, katere podatke potrebujemo za izdelavo ponudbe transporta (izredni prevoz)
 • pove, kateri parametri vplivajo na carinske dajatve
 • pove, katere podatke potrebujemo za izdelavo ponudbe uvoznega oz. izvoznega carinjenja
 • pojasni različne pravne ureditve mednarodnega transporta CEMT (dovolilnica za mednarodni cestni prevoz)
 • določi in preveri tehnične in tehnološke pogoje transporta
 • izdela prevozno ponudbo z uporabo paritet DAP (Delivered At Place of destination/dostavljeno do mesta) in DDP (Delivered Duty Paid/dostavljeno in plačane carinske dajatve)
svetuje naročnikom o pravilnem carinskem postopku
 • svetuje naročnikom o instradaciji (načrtovanje prevoza blaga)
 • svetuje naročnikom o načinu pridobivanja dovoljenj
 • svetuje naročnikom o zavarovanju pošiljk
 • svetuje naročnikom o načinu izvedbe transporta
 • svetuje o načinu pridobitve dovoljenj (izvoznih, uvoznih)
 • svetuje o raznih carinskih dajatvah v Sloveniji oziroma tujih državah
 • strokovno svetuje in sodeluje v pogajanjih pri sklepanju pogodb
 • podrobno pozna transportne tokove
 • pozna obseg geografije, zahtevan za opravljanje špediterskih del
 • pozna zakonodajo za pridobivanje različnih dovoljenj (uvozna dovoljenja, kontingenti …)
 • pozna osnove carinske zakonodaje v tujih državah
 • pozna osnove CARGO-zavarovanja (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna INCOTERMSE-klavzule (dobavni pogoji mednarodne transportne klavzule, ki določajo odgovornosti za plačila transporta in carinskih dajatev)
 • pozna načine učinkovitega komuniciranja
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
Kandidat na podlagi primera komisije pripravi navodila za naročnike
 • pojasni, kaj je instradacija
 • določi merila izdelave ugodnih pogodb
 • našteje vrste transporta
 • na podlagi primera komisije izdela instradacijo
 • pojasni merila za izvajanje špediterskih, carinskih, transportnih in skladiščnih dejavnosti
organizira transport blaga
 • opravlja instradacijo (načrtovanje prevoza blaga)
 • opravlja odpoklic blaga
 • sprejme blago z namenom odprave
 • skrbi za odpravo, dostavo in tranzit
 • izvede predajo naročila prevozniku (pri organizaciji transporta)
 • spremlja, ali je izvedba predaje popolna
 • posreduje povratne informacije naročniku, če predaja ni popolna
 • spremlja blago od pošiljatelja do prejemnika
 • izdaja in pridobiva prevozne in druge dokumente
 • izvaja zbirni promet (več pošiljk različnih naročnikov na istem prevoznem sredstvu)
 • sklepa pogodbe o prevozu
 • sklepa pogodbe o prevozu v multimodalnem transportu
 • organizira transport od vrat do vrat
 • sklepa pogodbe o natovarjanju, iztovarjanju, prekladanju, uskladiščenju
 • izpolnjuje špediterske dokumente
 • uporablja osnovne računalniške programe
 • pozna vse veje transporta
 • pozna transportno in skladiščno dokumentacijo
 • pozna zakone o sklepanju prevoznih pogodb
 • obvlada geografijo za instradacijo (načrtovanje prevoza blaga)
 • pozna metode sklepanja pogodb s podprevozniki
 • pozna elemente cen prevoznih storitev
 • pozna načine sodelovanja s sodelavci in strankami
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • pozna pravila, značilnosti in prednosti v cestnem prometu
Kandidat na podlagi primera komisije opiše postopek organizacije prevoza blaga in vse potrebne dokumente, ki nastajajo v postopku
 • opiše primer povpraševanja in ponudbe po prevoznih storitvah
 • pojasni različne kalkulacije glede na udeležence
 • ob pomoči virov (internet, dokumenti) pregleda pravno ureditev mednarodnega transporta glede na transportne obveznosti (dokumenti, dolžnosti voznega osebja, tehnični pogoji glede vozil itd.)
 • določi in preveri tehnične in tehnološke pogoje transporta
 • opiše prevozno pogodbo

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR-Karneta (Konvencija TIR), sprejeta v Ženevi 15. januarja 1959.
 • Carinski zakonik. Uredba (EU) št. 952/2013.
 • INCOTERMS-klavzule
 • Izvedbena uredba Komisije (EU), št. 2015/2447, o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU), št. 952/2013, Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije.
 • Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR), sprejeta v Ženevi 19. maja 1956, (glej tudi spremembe) Splošno pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije, Uradni list RS, št. 67/2009 z dne 24. 8. 2009.
 • Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije (Uradni list RS, št. 67/09)
DRUGO
 • Jakomin, I., Jelenc, M., Vlačič, P. (2006): Temelji poslovanja Špedicije. Portorož, Založba Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani.
 • Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M. (2006): Tehnologija prometa in transportni sistemi. Portorož, Založba Fakulteta za pomorstvo in promet.
 • Zavrl. J. (2002): Špedicija. Ljubljana, založba i2
 • Žvikart, B. (2004): Špedicija – Zbrano gradivo. Maribor, knjižnica Višje prometne šole

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga
 • Roman Krajnc, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje
 • Izidor Sirše, Milšped, d.o.o., Ljubljana
 • Damjan Kregar, Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana
 • Marko Komic, NOMAGO, d.o,o,, Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Malik d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Gašper Rudl, Prevozi Gašper, s.p., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, s.p., Podnanos
 • Branko Cipot, Murska Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje