Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka
NPK katalog, koda 0222868011

Naziv:

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka (21500051)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka (0222868011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kamnosek restavratorski sodelavec/kamnosekinja restavratorska sodelavka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Kamnosek/kamnosekinja ali opravljen mojstrski izpit iz kamnoseštva ali končana najmanj srednja poklicna izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Kamnosek/kamnosekinja in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju kamnoseštva, ter
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh različnih posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)Načrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

10

Posnetek obstoječega stanja

Načrtovanje vrstnega reda opravil in posegov

Priprava delovne risbe inšablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo60

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajani delovni postopki

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Kakovost izdelave profilov in površinskih obdelav (preverjanje odstopanj profila ali površinske obdelave od kontrolne šablone)

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Vsebinska in tehnična kakovost dokumentacije o posegu

10


Zagovor

Predstavitev izdelka:

·Problematika posega

·Utemeljitev uporabe materialov in delovnih sredstev

·Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja


20

100

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost opravljanja kamnoseških delavniških del ali zagotoviti možnost dela na terenu, kadar je to mogoče

 • kamnoseško ročno orodje in ročni stroji, restavratorsko orodje ter pribor
 • pribor za fotodokumentiranje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost izvedbe simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti kamnitih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja elementov iz naravnega kamna; obdelave in montaže; zaščite kamnitih elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture ali restavratorstva ali gradbeništva ali zgodovine umetnosti ali naravoslovnih znanj z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
 • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu Kamnosek/kamnosekinja in 10-letne delovne izkušnje na področju restavriranja kamna ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja restavratorstva in pet let delovnih izkušenj s področja restavriranja kamna in
 • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture z 10-letnimi izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih kamnitih elementov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
demontira, montira in izvaja transport kamnitih elementov
 • demontira kamnite elemente
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • zaščiti kamnite elemente za transport do mesta obdelave
 • izvaja demontažo oz. montažo
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materialov in elementov
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
demontira oz. montira izbran objekt (npr. vodnjak, portal, stopnice ...):
 • načrtuje in pripravi delovne postopke
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • ugotavlja sestavne dele
 • ugotavlja poškodbe na elementih
 • izdela predlog in načrt demontaže
 • demontira izbrani element
 • pripravi element na transport in ga zaščiti, oziroma
 • izdela predlog in načrt montaže
 • montira element
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
čisti in vzdržuje vgrajene kamnite elemente
 • čisti kamen z uporabo različnih metod (mehansko, kemijsko/kemična?)
 • sproti opazuje in opozarja na posledice čiščenja kamna
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
ugotavlja spremembe na površini kamna (madeži apnenega beleža, oljni madeži, mahovi, lišaji, črne obloge, soli) in jih očisti:
 • načrtuje in pripravi postopek
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • ugotavlja vrste poškodb in umazanije, definira vzroke za poškodbe, oceni posledice na kamnu
 • izbere pravilen postopek glede na vrsto kamna in vrsto oblog na kamnu
 • demonstrira čiščenje na manjšem delu vsakega od elementov
 • v skladu z konservatorsko-restavratorski smernicami površine zaščiti
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
popravlja površinske in strukturne poškodbe kamnitih elementov
 • utrjuje kamen
 • lepi kamen
 • odpravlja površinske in strukturne poškodbe
 • pozna metode in materiale za utrjevanje in lepljenje kamna
 • se zaveda posledic nepravilnih postopkov odpravljanja površinskih in strukturnih poškodb
•lepi elemente - primeri razbitih kosov:
 • načrtuje in pripravi delovne postopke
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
 • ugotavlja poškodbe
 • dokumentira stanje pred posegom
 • pripravi, sortira, čisti in spaja elemente
 • sestavlja kose, določi zaporedja in način lepljenja
 • dokumentira stanje med posegom
 • pripravi lepila in vrtine za sidra
 • lepi kose
 • čisti zlepljene elemente
 • utrdi površine
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto
nadomešča poškodovane elemente, izvaja historične in sodobne načine obdelave in vgrajevanja kamnitih elementov
 • dopolnjuje manjkajoče dele v naravnem ali umetnem materialu
 • ročno ali strojno izdeluje kamnite elemente
 • vgrajuje kamnite elemente
 • zaščiti kamnite elemente po vgrajevanju oz. montaži
 • pozna tradicionalne kamnoseške tehnike in tehnologije ter njihovo uporabo
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove kamnoseških elementov z nadomestnim kamnom in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje kamna
domodelira profilacije ali vstavlja kose na mestih pomanjkljivosti:
 • pripravi delovno mesto in pri tem upošteva ukrepe za varno ter zdravo delo
 • ugotavlja vzroke in stanje poškodb
 • načrtuje postopke in pripravi šablone
 • izbere in pripravi orodje, materiale in nadomestni kamen
 • pripravi mesto za domodeliranje
 • pripravi mesto za vstavljanje
 • dopolnjuje poškodovane kose z nadomestnim kamnom
 • poenoti površinsko obdelavo domodeliranega izdelka
 • utrdi površino in jo zaščiti
 • dokumentira vse faze postopka
 • sortira odpadke in uredi delovno mesto

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik, Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
 • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
 • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
 • Kregar, Rado: Naše stavbno gradivo. Naš dom, Ljubljana, 1946.
 • Kavčič, M. et. al.: Stavbna dediščina, Vračanje izvirnih podob: restavratorski posegi. str. 37?47, Ljubljana, 2004.
 • Kavčič, M.: Obnove fasad in vrednost pristnega. Spomeniškovarstveni razgledi, Ljubljana, 2006.
 • Deu, Živa et. al.: Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec, 2009.
 • Brandner Gruber et. al.: Brezmejna doživetja stavbne dediščine Avstrijska Koroška-Gorenjska, Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah, Kranj, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf
 • Kavčič M.: Tehnologija apna za izvedbo fasad, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/ [20. 6. 2015]
 • Benedejčič B. et. al.: Kraška hiša, Priročnik za prenovo. Komen, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/PRIROCNIK_KRASKA_HISA.pdf [20. 6. 2015]
 • ŽAGAR, K. et. al.: Tradicionalne rokodelske veščine. Priročnik standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj, Celovec, 2013.
 • Varstvo kulturne dediščine, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/[20. 6. 2015]
 • Orbanič B. et.al.: Priročnik za suhogradnjo. ZVKDS; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/SUHOGRADNJA_PRIROCNIK.pdf [20. 6. 2015]
 • Nasveti za lastnike, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/ [20. 6. 2015]

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Jože Drešar, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Zvone Predalič, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Janko Brunček, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI
14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje