Urar/urarka
NPK katalog, koda 0237740011

Naziv:

Urar/urarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.11.2013

Predhodniki:

Urar/urarka (52100221)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Urar/urarka (0237740011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Urar/urarka 02377400 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja poklicna izobrazba
 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja osnov tehniškega risanja in osnove oblikovanja materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

•praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat opravi praktično preverjanje z dveh področij:

•diagnosticiranjein odprava napak mehanske ure

•diagnosticiranje in odprava napak elektronske ure


5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

·strokovnost pristopa k delu,

·razumevanje dokumentacije,

·obvladovanje določenega zaporedja opravil,

·obvladovanje in pravilna uporaba delovnih pripomočkov,

·kakovost izdelka oziroma storitve,

·povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,

·upoštevanje standardov s področja urarstva,

·racionalna uporaba materiala in energije,

·kontrolo storitve,

·upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

Izločilna merila:

 • nepravilna uporaba materialov
 • nepravilna uporaba delovnih pripomočkov,
 • nerazumevanje dokumentacije,
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

15

Izvedba

70

Dokumentacija

5

Ustni zagovor

10


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Urar/urarka

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • urarska delovna miza

 • urarska stružnica
 • osnovno urarsko orodje in naprave
 • merilne naprave za testiranje mehanskih ur
 • merilne naprave za testiranje elektronskih ur

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih mora imeti:

·en član komisije najmanj višješolsko strokovno izobrazbo iz področja strojništva s poznavanjem urarske stroke in

·dva člana komisije pridobljeni naziv »urarski mojster«


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi delovno mesto, opremo, orodje in material
 • pripravi orodje, opremo in seznam potrebnega materiala
 • preveri stanje orodij in naprav
 • razlikuje med digitalnimi in analognimi signali in merilnimi prikazi
 • prouči tehnično in tehnološko dokumentacijo ter tehnična navodila za zahtevnejša popravila
 • izbere potrebne rezervne dele in drug potreben material za izvedbo del
 • preveri kakovost materiala
 • pozna lastnosti in uporabnost kovinskih in nekovinskih materialov ter njihovo kompatibilnost v urarstvu
vzdržuje in popravlja vse vrste mehanskih merilnikov
 • pregleda merilnik, kontrolira funkcije delovanja in ugotovi napake
 • izdeluje posamezne sestavne dele mehanskih urnih mehanizmov
 • sestavlja urne mehanizme
 • opravlja regulacijo urnih mehanizmov in jih testira
 • zamenjuje poškodovane ali izrabljene dele
 • opravlja meritve mehanskih ur
 • restavrira stare ure
 • opravlja čiščenje in mazanje urnih mehanizmov
 • izvaja kontrolo, regulacijo in testiranje mehanskih merilnikov
 • opravlja osnovna graverska dela na ohišjih ur
 • uvaja nove tehnologije v delo
 • razume osnovne zakone mehanike v urarstvu, ki temeljijo na majhnosti in preciznosti
 • obvlada postopke primarnega oblikovanja, preoblikovanja, odrezavanja, spajanja in plemenitenja materialov
 • pozna zakonitosti, na osnovi katerih lahko opredeli okvare urnih mehanizmov
 • razume postopke in vrstni red dela pri popravilu mehanske ure
 • pozna osnovne značilnosti in tehnologijo graviranja
 • obvlada tehnike, tehnologijo in namen zaščite merilnih mehanizmov


·Servisiranje in popravilo velike mehanske ure

ozbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila

opripravi orodja in naprave za izvajanje naloge

opregleda merilnik, kontrolira funkcije delovanja in ugotovi napake

opozna postopke diagnosticiranja napak

orazstavi mehanizem mehanske ure

opregleda vležajenje in odpravi napake

okontrolira mehanizem za navijanje

opregleda obrabo kolesja

okontrolira delovanje kazalčnega mehanizma

okontrolira delovanje zaskočnega mehanizma

okontrolira in nastavlja nihajni mehanizem

okontrolira in nastavlja mehanizem za bitje

ozamenja izrabljene ali poškodovane dele

očisti in maže gibljive dele

oregulira in testira posamezne sklope merilnika

ouporablja servisno dokumentacijo

oizdela poročilo o opravljenem delu

opozna vrste stroškov dela in materialov, ki jih uporablja

oseznanja stranke s stanjem ure in potrebnimi popravili

opozna osnove poslovnega komuniciranja

·Servisiranje in popravilo male mehanske ure

opripravi delovno mesto

oizbere orodje in pripomočke

opozna principe organizacije dela

ouporablja servisno dokumentacijo

opregleda navijalno gred

opregleda steklo

odemontira mehanizem iz ohišja

opreizkusi nemirko

odemontira kazalce

odemontira mostiček z nemirko

okontrolira zaskočni mehanizem

okontrolira tekalni mehanizem

okontrolira pogonski mehanizem

opregleda pogon kazalcev

orazstavi urni mehanizem

oočisti dele urnega mehanizma

osestavi posamezne dele in sklope urnega mehanizma

onamaže pomične dele mehanizma

vzdržuje in popravlja vse vrste električnih in elektronskih merilnikov
 • pregleda merilnik in ugotovi napake
 • obvlada temeljna znanja urne elektronike
 • uporablja postopke diagnosticiranja in sistematičnega odpravljanja napak elektronskih merilnikov
 • opravlja meritve in testiranja elektronskih ur
 • izdela protokol izvedenih meritev in jih primerja s tovarniškimi standardi
 • zamenjuje nadomestne dele, jih uravnava in testira
 • pozna sestavne dele in sklope električnih in elektronskih merilnikov časa
 • pozna elektronske elemente in vezja, ki se uporabljajo v urni elektroniki
 • razume dejavnike, ki povzročajo okvare in nenatančnost merilnika

·Servisiranje in popravilo analogne elektronske ure

o pripravi delovno mesto

o pregleda zunanjost in funkcionalnost merilnika

o diagnosticira napake

o odstrani mehanizem iz ohišja

o izmeri napetost baterije

o izmeri porabo energije

o izmeri upornost navitja

o testira izhodni impulz integriranega vezja

o preizkusi frekvenco kremenovega kristala

o zamenja nadomestne dele

o izvede čiščenje in mazanje mehanskih delov merilnika

o izdela protokol meritev

o upošteva standarde za zagotavljanje celovite kakovosti

oizpolni servisno dokumentacijo

izdeluje kalkulacije storitev in izdelkov ter naroča in shranjuje material, polizdelke in opremo ter prodaja izdelke in storitve
 • izdeluje kalkulacije storitev
 • ocenjuje in ovrednoti ponudbe in povpraševanja
 • sodeluje pri izbiri materialov in orodij
 • naroča osnovne in pomožne materiale, polizdelke in opremo
 • svetuje stranki v skladu z urarsko stroko in tradicijo
 • skladišči material, polizdelke in izdelke
 • prodaja izdelke in storitve v skladu s pravili stroke, predpisi in z navodili
 • obvlada sistem označevnja in iskanja rezervnih delov
 • razlikuje stroške dela in materialov, ki jih uporablja

·Izdela predračun za načrtovani izdelek

oDoloči potrebni material,

oDoloči število delovnih ur za servisiranje/popravilo.

oNa podlagi teh podatkov oblikuje predračun.

·Oceni vrednost opravljene storitve

oGlede na porabljeni material in število delovnih ur poda natančni izračun vrednosti opravljene storitve.

·Svetuje stranki ob nakupu izdelka oz. prevzemu servisiranega izdelka

oSpozna želje stranke glede namena nakupa (darilo, posebna priložnost, ipd.)

oUpošteva lastnosti posameznega izdelka, ki so primerne za določen namen

oSvetuje stranki kako vzdrževati in negovati uro

Ustrezno označi rezervne dele

12. Literatura, strokovno gradivo

·Franc Rakuša: Tehnologija urarstva, PAMI 1999

·Janez Jereb: Osnove kovinarstva in strojništva

·Dosedla, Ravnikar, Šuster: Elektrotehnika, TZS Ljubljana 1998

·Jože Furlan: Elektronski elementi, TZS Ljubljana 1984

·Breda Mejak Vrišer: Osnove strojnih elementov, TZS Ljubljana 1995

·Tehniška dokumentacija proizvajalcev ur

·Prospekti in navodila proizvajalcev ur


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Franc Rakuša, Šolski center Celje
 • Andrej Kambič, urarski mojster
 • Janko Rozman, OZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI
7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda:
 • Andrej Kambič, predsednik odbora urarjev OZS
 • Franc Rakuša, Šolski center Celje
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, CPI
 • Barbara Kunčič, CPI


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje