Realizator/realizatorka AV del
NPK katalog, koda 0254040011

Naziv:

Realizator/realizatorka AV del

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Realizator oddaj / realizatorka oddaj (43738131)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Realizator/realizatorka AV del (0254040011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Realizator/realizatorka AV del 02540400 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju realizacije AV del

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA
Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela realizatorja/ke AV-del, in sicer tako, da vsebuje čim več elementov iz nalog, predstavljenih v točki 11 tega kataloga. K strokovni nalogi priloži tudi AV-delo v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

poznavanje in obvladovanje postopkov dela realizatorja AV del

70

sposobnost komunikacije in timskega dela

natančnost in doslednost pri delu

sposobnost organiziranja in koordiniranja izvedbeno-tehnične ekipe

sposobnost načrtovanja racionalne rabe časa, materialov invirov

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti

celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

Zagovor

sistematičnost in strokovnost predstavitve

30

obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj s področja del realizatorja AV del

Izločilna merila:

 • nepravilna in nedosledna uporaba terminologije realizacije AV-del
 • nenatančnost in nedoslednost pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj visokošolsko izobrazbo režiserske smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj pri realizaciji AV-del (realizaciji oddaj),
 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj kot realizator AV-del (realizator oddaj),
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri pripravi vsebinske zasnove AV- del
 • uporablja elektronski in pisni medij
 • pregleda vsebinski plan AV-del
 • pripravi plan realizacije AV-del
 • usklajuje se z urednikom in voditeljem oddaje o tehnični izvedbi vsebinskega načrta AV-del
 • sodeluje z avtorji prispevkov
 • sodeluje in svetuje pri snemanju in montaži prispevkov
 • pregleda in predlaga morebitne popravke prispevkov
 • določi postavitev mizanscene: kamer, gostov v studiu, javljanja v živo …
 • pripravi, vodi in izvede vročo vajo
 • izdela realizacijskinačrt AV-dela
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami realizacijskega načrta
 • uporablja internet in ostalo informacijsko-komunikacijsko opremo
 • uporablja specifično programsko opremo za pripravo in izvedbo oddaj
 • uporablja filmsko-televizijski jezik pri kadriranju, montaži itd.
 • uporablja različne vrste televizijske tehnologije
 • pozna različne zvrsti AV-del
 • pozna različne načine realizacije vsebinske zasnove AV-del
 • pozna tehnične postopke montaže slike in zvoka
Spodnje naloge so hkrati tudi napotki za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2.):
Izkaže znanja iz osnov televizije ali multimedije:
 • našteje vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • predstavi bistvene značilnosti televizijskega jezika
 • našteje in obrazloži bistvene značilnosti različnih zvrsti AV-del
 • predstavi, kako spremlja razvoj stroke
Predstavi in utemelji način svojih priprav na izvedbo AV- dela
 • opiše vsebinski načrt AV-dela in predstavi, katere medije je pri tem uporabljal
 • upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
opravi realizacijo AV- dela na terenu ali v studiu
 • sodeluje z avtorjem, urednikom in voditeljem AV-dela pri pripravi scenarija
 • sodeluje s producentom in z organizatorjem pri naročanju izvedbene ekipe
 • sodeluje na izvedbenih sestankih
 • na ogledu terena izvedbeni ekipi poda realizacijske zahteve
 • predlaga in določi postavitev in izvedbo scenografije
 • določi postavitev kamer glede na mizansceno (dogajanje)
 • sodeluje pri pripravi AV-materialov (prispevki, glasba, špice)
 • sodeluje pri izdelavi grafične podobe
 • nadzoruje montažo posnetega gradiva in daje napotke zanjo
 • vodi ekipo skozi vaje do prenosa oz. snemanja
 • pozna tehnične postopke za izvedbo AV-dela
 • pozna načine razporeditve kamer
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Predstavi realizacijo AV-dela na terenu ali v studiu
 • predstavi zvrsti in značilnosti tovrstnih AV- del
 • utemelji razlike v pristopih k oddajam v živo s terena (vklop), z neposrednimi prenosi in s posnetim AV-delom na terenu
 • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja z izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
 • obrazloži pomen ogleda terena
 • opiše postavitev kamer
 • utemelji postavitev in izvedbo scenografije in opiše svojo vlogo in odločitve pri tej postavitvi
 • obrazloži sodelovanje pri pripravi AV-materialov (prispevki, glasba, špice)
 • opiše način vodenja izvedbene ekipe od vaje do prenosa oz. snemanja
 • predstavi načine varovanja zdravja in okolja ob nesreči pri delu
vodi in nadzira potek realizacije AV del
 • opozori na začetek snemanja oz. začetek oddaje v živo
 • usmerja, vodi in nadzira delo celotne izvedbene ekipe: kamermanov – prekadriranje in premikanje kamer v studiu, tonskih tehnikov, videomešalcev slike; o virih prispevkov in posebnostih znotraj posameznih prispevkov in ostalih članov ekipe (dodano)
 • narekuje ukaze za javljanja v živo članom ekipe
 • sproti preverja pripravljenost grafične opreme in drugih AV-virov
 • spremlja časovno usklajenost – dolžino AV-dela
 • sproti opozarja voditelja in ostalo ekipo na spremembe tehničnega načrta izvedbe AV-dela
 • pripravljen je na nepredvidene dogodke
 • pozna TV-izrazoslovje in ga zna ustrezno in pravočasno podati celotni izvedbeni ekipi
 • se zna pravilno odločiti, če gre kaj narobe
 • pozna osnove delovanja TV-tehnologije
 • pozna načine, kako nadaljevati realizacijo AV-dela ob napakah, okvarah ali drugih nepredvidenih dogodkih
Predstavi in utemelji potek realizacije AV-del oddaj
 • pove, na kakšen način začne z realizacijo AV del
 • utemelji vodenje in nadziranje dela celotne izvedbene ekipe
 • predstavi načine narekovanja ukazov za posamezne člane ekipe
 • predstavi narekovanja ukazov za javljanja v živo
 • obrazloži sprotno preverjane pripravljenosti grafik in drugih AV-virov
 • utemelji sprotno opozarjanje voditelja in ostalih članov ekipe na spremembe tehničnega načrta izvedbe AV-del
 • utemelji načine ukrepov ob nepredvidenih dogodkih
 • utemelji in predstavi pomen kakovostno opravljene realizacije AV-dela
 • utemelji pomen opravljanja dela na način, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine/imetja/premoženja in okolja
 • razloži pomen odgovornega in etičnega ravnanja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Drozg, Janez: Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, CIP 792.027:654.17 (075.8), Ljubljana, 2002.
 • Davis, Desmond: Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana, 1991.
 • Košir, Igor Maksim: Televizijski vademecum, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2007.
 • Žižek, Fran, Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2003.
 • Arijon, Daniel: Gramatika filmskega jezika, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988.
 • Wurtzel, Alan, Acker, Stephen R.: Television Production - third edition, McGRAW-HILL Book company, ISBN 0-07-072126-2, 1989.
 • Čučkov, Z.: Osnove filmske in televizijske montaže, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
 • Eridžon, D. (1988). Gramatika filmskog jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu.
 • Aldridge, Henry B. and. Liggett, Lucy A.: Audio/video Production: Theory and Practice. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
 • Armer, Alan A.: Directing Television and Film. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co., 1990.
 • Directors Guild of America. Constitution and Bylaws. Rev. Hollywood, California, 1991.
 • Green, Kathleen. "The Other Side of the Camera: Behind-the-scenes Jobs in Television and Motion Pictures.(Cover Story)." Occupational Outlook Quarterly (Washington, D.C.): Spring 1995.
 • Hickman, Harold R.: Television Directing. New York: McGraw Hill, 1991.
 • Colby. Lewis: The TV Director/Interpreter. New York: Hastings House, 1968.
 • Kindem, Gorham. The Live Television Generation of Hollywood Film Directors: Interviews with Seven Directors. Jefferson, North Carolina: McFarland, 1994.
 • Kuney, Jack: Take One: Television Directors on Directing. New York, 1990.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Roswitha Grah Jovanovič, POP TV
 • Ečo Vodnik, RTV Slovenija
 • Vojko Boštjančič, RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Barbara Gregorič Gorenc, CPI
Koordinacija:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Sabina Brdnik, TV Veseljak
 • Denis Miklavčič, Glosa
 • Roswitha Grah Jovanovič, Pro Plus, članica komisije za NPK
 • Božo Grlj, član komisije za NPK
 • Miha Zakrajšek, IAM
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje