Organizator/organizatorka poslovanja
NPK katalog, koda 0318671011

Naziv:

Organizator/organizatorka poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)

Klasius-SRV:

Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK (26200)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/organizatorka poslovanja (0318671011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Organizator/organizatorka poslovanja 03186710 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
 • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
Praktično preverjanje in zagovor.


5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

načrtovanje in organiziranje izvedbe dela

10

pridobivanje morebitne manjkajoče informacije v zvezi z zadano nalogo

uporaba ustreznih metod dela

Izvedba

samostojnost in izvirnost

50

uporabnost rešitve naloge – tehnična izvedba rešitve naloge

uporaba razpoložljivih informacijskih virov

upoštevanje standardov za zagotavljanje kakovosti

uporaba dokumentacije, potrebne za izvedbo naloge

upravičenost stroškov za izvedbo naloge

upravičenost porabljenega časa za izvedbo naloge

Dokumentacija

preglednost in celovitost dokumentacije

10

popis porabljenega materiala

Zagovor

predstavitev aktivnosti

30

utemeljitev predlagane rešitve

razlaga drugih možnih načinov izvedbe naloge

Izločilna merila:
 • Neznanje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica

 • računalnik
 • računalniška aplikacija za podatkovne obdelave

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • vsi člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri (prejšnja) ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje).

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira poslovne procese (usklajuje posamezne aktivnosti poslovnih procesov)
 • sodeluje pri planiranju, razvoju in oblikovanju delovnih procesov, sistemov in rešitev
 • usklajuje aktivnosti za zagotavljanje virov izvajanja poslovnih procesov (kadri, finance, materialne možnosti, infrastruktura …)
 • organizira, pripravi, vodi in koordinira delovne procese v skladu s pravili in navodili poslovanja
 • koordinira in usklajuje delo in podatke z ostalimi organizacijskimi enotami
 • zastopa enoto/oddelek pri poslovanju z drugimi enotami družbe ali zunanjimi partnerji
 • seznanja in informira sodelavce s predpisi in navodili
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna, organizira in usklajuje izvajanje projektov
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke na izdelovalnem nivoju, analizira izvajanje delovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom in predlaga rešitve
 • sodeluje pri izdelavi in sestavljanju poročil, predlogov in navodil
 • pozna oblike analiz ter vrednotenje lastnega dela in dela skupine
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje delovnih procesov
 • zna uporabljati in dopolnjevati tehnične in tehnološke baze podatkov
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke na izdelovalnem nivoju
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Izkaže znanja in spretnosti usklajevanja posameznih aktivnosti poslovnega procesa:
 • našteje temeljne prvine poslovnega procesa ter razloži vlogo posamezne prvine v poslovnem procesu
 • opiše način priprave načrta svojega dela in dela sodelavcev, oddelka, enote oz. tima
 • opiše način optimiziranja motiviranosti in produktivnosti zaposlenih
 • demonstrira pripravo plana sredstev za izvedbo planiranih delovnih procesov in ga utemelji
 • opredeli dejavnosti v projektu in opiše predvideno izvedbo projekta
 • pojasni organizacijo podjetja in naloge posameznih oddelkov
 • kritično ovrednoti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj poslovnega procesa
 • opiše metode izračunavanja lastne cene izdelka ali storitve
 • pojasni odnos med prihodki, odhodki in uspehom poslovanja podjetja
 • utemelji vpliv zakona ponudbe in povpraševanja, lastne cene izdelkov in strukture trga na oblikovanje prodajnih cen
 • pojasni vsa merila uspešnosti gospodarjenja in dejavnike, ki vplivajo na posamezno merilo uspešnosti
 • razloži osnovne kazalnike iz bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha
 • opiše potrebno sodobno tehnično/ informativno ter programsko opremo za dobro poslovanje podjetja na konkretnem primeru za:
 • zbiranje in zajemanje ustreznih podatkov,
 • za pripravo podatkov v obliki, ki je primerna za obdelavo s sodobnimi računalniškimi orodji
 • uporabo računalniških orodij za obdelavo podatkov
 • grafične prikaze podatkov
 • za oblikovanje besedil in poročil
 • za analizo in interpretacijo podatkov
 • opiše novosti na področju zakonodaje lastnega delovnega področja
 • pojasni osnove ekonomike in podjetništva
uvaja izboljšave poslovnih procesov
 • analizira izvajanje delovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom in predlaga rešitve
 • sodeluje pri izdelavi in sestavljanju poročil, predlogov in navodil
 • predlaga ukrepe za racionaliziacijo procesov in za omejevanje stroškov
 • spremlja novosti na področju in skrbi za posodabljanje poslovanja, strojne in programske opreme
 • vodi time ali sodeluje v timih za uvajanje novosti, izboljšav, procesov, postopkov, metodologij …
 • izdeluje, sestavlja in ažurira sistemske dokumente, poročila, predloge izboljšav in navodila ter jih izvaja
 • uvaja odobrene izboljšave in spreminja tehnično dokumentacijo
 • pozna oblike analiz ter vrednotenj lastnega dela in dela skupine
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje delovnih procesov
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zna uporabljati in dopolnjevati tehnične in tehnološke baze podatkov
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke izboljšav na izdelovalnem nivoju
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Demonstracija uvedbe delovnih procesov
 • našteje glavne vzroke za neskladja med načrtom in izvedbo poslovnega procesa in na primeru pojasni rešitve
 • analizira izvajanje delovnega procesa ter demonstrira načrt izboljšave poslovnega procesa
 • na konkretnem primeru predstavi vodenje poslovnega procesa in oblikuje načrt za njegovo izboljšavo
 • pojasni osnove ekonomike in podjetništva12. Literatura, strokovno gradivo

 • Kotler, P. (1998). Marketing management. Ljubljana: Slovenska knjiga.
 • Možina S. (et. al). (2002). Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
 • Mihelič A. (2002). Organizacija poslovanja. Ljubljana: Višja strokovna šola za poslovne sekretarje.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Cvetka Babšek, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Blanka Gaberc – Kotnik, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Suzana Bele – Požar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Lucija Arnold, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje