Vizažist/vizažistka
NPK katalog, koda 0381024011

Naziv:

Vizažist/vizažistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Vizažist/vizažistka (81500031)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vizažist/vizažistka (0381024011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vizažist/vizažistka 03810240 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

- najmanj izobrazba na ravni SOK 4 katerekoli smeri


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

A. Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali

B. praktično preverjanje z zagovorom

Kandidati/kandidatke smejo pri praktičnem preverjanju uporabljati svoje kozmetične proizvode in pripomočke za ličenje.

Praktično preverjanje poteka na modelu, ki ga zagotovi kandidat/kandidatka.5. Merila preverjanja

1.MERILA PREVERJANJA


Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Ustno

Praktično z zagovorom

A Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

40 %

60 %

B Praktično preverjanje z zagovorom

/

100 %

Ustno preverjanje


Merila ocenjevanja:

-točnost odgovorov

-strokovnost in poznavanje predpisov

-poznavanje vsebin s področja izločilnih meril

Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-strokovnost izvedbe razgovora s stranko

5

-pravilna anamneza stranke (ugotavljanje indikacij in kontraindikacij za izvedbo ličenja) in strokovna priprava stranke na storitev

Izvedba

-strokovno ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in pripomočkov, upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov)

75

-kakovost izvedbe storitve (upoštevanje proizvajalčevih navodil, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

-upoštevanje sanitarno-higienskih in zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti ličenja

-strokovnost svetovanja stranki

Ustni zagovor

-točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

20


IZLOČILNA MERILA

-neupoštevanje higienskih pravil

-opravljanje storitve na način, ki ogroža strankino zdravje ali povzroča poškodbe


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • stol za ličenje z asistentsko mizico

 • ogledalo
 • dobro osvetljen delovni prostor, priročna luč
 • kozmetični proizvodi za ličenje (nabor podlag različnih nians in struktur, paleta senčil za oči in lica, črtala za usta in oči, paleta šmink (rdečil) za usta, maskare, korektorji, stabilizatorji ličil, različne umetne trepalnice - strip, čopki in lepilo za pritrjevanje trepalnic)
 • kozmetični proizvodi za odstranjevanje ličil
 • pripomočki in pribor za ličenje (osnovni set čopičev, gobice za enkratno uporabo, vata in vatirane palčke, palčke za nanos, paleta za mešanje barv, pincete)
 • osebna zaščitna sredstva in zaščitna sredstva za stranko
 • umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo
 • oprema za vzdrževanje higiene: razkužilo, čistilo ipd.

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

*kar kandidat/kandidatka dokazuje z listinami, ki izkazujejo njegove/njene lastne delovne izkušnje na področju ličenja (pogodbe o delu, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, opravljenem projektu itd.)


Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imajo:

 • dva člana najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja kozmetike in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj na področju ličenja* in
 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 4 s področja frizerstva in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj na področju ličenja* ali najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja kozmetike in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj na področju ličenja* ali NPK Vizažist ali NPK Masker ali NPK Oblikovalec maske in najmanj 5 let praktičnih delovnih izkušenj na področju ličenja/maske*,

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve ličenja
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za storitev ličenja
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo ličenja
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži ter njihovo manifestiranje na koži
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože in dlak ter jih poimenuje
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • zna presoditi, kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • analizira značilnosti obraza
 • svetuje ličenje glede na priložnost, namen in modni trend
 • svetuje strankam pri izbiri izdelkov in pripomočkov za ličenje
 • pozna anatomijo in fiziologijo kože in kožnih priveskov
 • pozna metode za določanje tipov kože
 • pozna morfološke tipe in prepozna morfologijo obraza
 • pozna različne stile ličenja glede na priložnost, namen in glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • pozna klasične in trenutne trende
Izvede razgovor s stranko v simulirani situaciji:
 • zbere podatke o strankinih željah
 • svetuje ličenje glede na namen in trende
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
Opravi pregled kože in ugotovi indikacije in kontraindikacije za izvedbo ličenja:
 • zaščiti sebe in stranko s predpisanimi zaščitnimi sredstvi
 • pojasni, kateri pojmi iz mikrobiologije, epidemiologije in imunologije so pomembni pri postopkih varnega dela v kozmetičnem salonu
 • opravi pregled kože in določi tip kože in morfološki tip obraza
 • predstavi tipe kože in metode za določanje le-teh
 • pojasni najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože in dlak ter jih poimenuje
 • opiše, v katerih primerih je potrebno stranko napotiti k zdravniku
Svetuje o izvedbi ličenja:
 • glede na strankine želje in ugotovljeno anamnezo svetuje izvedbo ličenja
 • pojasni stile ličenja in priporoča stranki izbiro
 • predstavi klasične in trenutne trende ličenja
 • predvidi potreben čas izvedbe storitve in porabe materiala
 • seznani stranko o predvidenem strošku storitve
na osnovi pregleda načrtuje postopek ličenja in pripravi stranko
 • izdela individualni načrt postopka ličenja glede na ugotovljene strankine potrebe in želje
 • zaščiti stranko z zaščitnimi sredstvi
 • odstrani morebitne nanose ličil in očisti kožo
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži in kožnih priveskov
 • pozna značilnosti različnih tipov kože v različnih starostnih obdobjih
 • pozna metode za določanje tipov kože
Izvede temeljno ličenje:
 • pripravi sebe in stranko
 • svetuje stranki individualno ličenje
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • pojasni izvedbo testa preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek
 • oblikuje obrvi ter pojasni pravila oblikovanja obrvi
 • izbere in nanese puder ter pojasni korekcijske tehnike za preoblikovanje obraza
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega ličenja
 • pojasni korekcijsko preoblikovanje oči, nosa, ličnic in ustnic
 • izbira in nanaša različna ličila
 • analizira oči in liči oči
 • pojasni tehnike občrtavanja oči
 • namesti umetne trepalnice
 • liči nos
 • liči ustnice
 • oblikuje ličnice
 • liči obrvi
 • utrjuje ličila
 • pojasni pravila senčenja in osvetljevanja
 • pojasni upoštevanje kromatologije, barvnega kroga in pravil mešanja barv
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi in predstavi kalkulacijo storitve
 • priporoča izdelke za izvedbo izbranega ličenja doma
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
Pojasni in obrazloži postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
 • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
 • način hrambe in označevanje
 • uporabljenih kozmetičnih proizvodov
 • čiščenje delovne površine
 • skrb za lastno higieno
 • ravnanje z odpadno embalažo
Našteje osnovne elemente poslovnega načrta in navede nekaj možnih produktov in storitev pri izvajanju dejavnosti ličenja, ki bi jih bilo smiselno predstaviti v poslovnem načrtu.izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za ličenje
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, ki jih uporablja pri ličenju
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov za ličenje
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • izbira, meša in uporablja različne kozmetične izdelke za ličenje
 • izbrane kozmetične izdelke in preparate, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkovIzvede temeljno ličenje:
 • pripravi sebe in stranko
 • svetuje stranki individualno ličenje
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • pojasni izvedbo testa preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek
 • oblikuje obrvi ter pojasni pravila oblikovanja obrvi
 • izbere in nanese puder ter pojasni korekcijske tehnike za preoblikovanje obraza
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega ličenja
 • pojasni korekcijsko preoblikovanje oči, nosa, ličnic in ustnic
 • izbira in nanaša različna ličila
 • analizira oči in liči oči
 • pojasni tehnike občrtavanja oči
 • namesti umetne trepalnice
 • liči nos
 • liči ustnice
 • oblikuje ličnice
 • liči obrvi
 • utrjuje ličila
 • pojasni pravila senčenja in osvetljevanja
 • pojasni upoštevanje kromatologije, barvnega kroga in pravil mešanja barv
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi in predstavi kalkulacijo storitve
 • priporoča izdelke za izvedbo izbranega ličenja doma
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
Pojasni in obrazloži postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
 • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
 • način hrambe in označevanje
 • uporabljenih kozmetičnih proizvodov
 • čiščenje delovne površine
 • skrb za lastno higieno
 • ravnanje z odpadno embalažo
Našteje osnovne elemente poslovnega načrta in navede nekaj možnih produktov in storitev pri izvajanju dejavnosti ličenja, ki bi jih bilo smiselno predstaviti v poslovnem načrtu.izvaja temeljno ličenje
 • pripravi kožo na ličenje
 • izvaja tehnike in uporablja kozmetične izdelke in pripomočke za čiščenja obraza
 • oblikuje obrvi in odstranjuje odvečne dlake na obrazu
 • izbere tip in barvo podlage glede na tip in ten kože
 • preoblikuje morfologijo obraza z uporabo korekcijskih tehnik
 • ročno in aparaturno nanaša kozmetične izdelke za ličenje
 • pozna in uporablja pripomočke za ročno nanašanje kozmetičnih izdelkov za ličenje (čopiči, gobice ...)
 • pozna pripomočke za aparaturno nanašanje kozmetičnih izdelkov (air brush tehnika)
 • izbira in izvaja tehnike korekcijskega ličenja, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega ličenja za različne namene
 • pozna in izbira kozmetične izdelke, s katerimi lahko doseže želeni rezultat
 • pozna anatomijo obraza in telesa z vidika ličenja
 • pozna pravila oblikovanja obrvi glede na elemente (morfologijo) obraza
 • pozna in izvaja tehnike oblikovanja obrvi
 • pozna estetiko in simetrijo obraza
 • prepozna neestetske pojave na obrazu
 • pozna in prepozna podtone kože ter tene kože
 • pozna osnove senčenja in osvetljevanja
 • pozna in izvaja tehnike teniranja, niansiranja, senčenja, barvanja
 • pozna osnove kromatologije
 • pozna barvni krog in osnove mešanja barv
Izvede temeljno ličenje:
 • pripravi sebe in stranko
 • svetuje stranki individualno ličenje
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • pojasni izvedbo testa preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek
 • oblikuje obrvi ter pojasni pravila oblikovanja obrvi
 • izbere in nanese puder ter pojasni korekcijske tehnike za preoblikovanje obraza
 • upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri oblikovanju korekcijskega ličenja
 • pojasni korekcijsko preoblikovanje oči, nosa, ličnic in ustnic
 • izbira in nanaša različna ličila
 • analizira oči in liči oči
 • pojasni tehnike občrtavanja oči
 • namesti umetne trepalnice
 • liči nos
 • liči ustnice
 • oblikuje ličnice
 • liči obrvi
 • utrjuje ličila
 • pojasni pravila senčenja in osvetljevanja
 • pojasni upoštevanje kromatologije, barvnega kroga in pravil mešanja barv
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi in predstavi kalkulacijo storitve
 • priporoča izdelke za izvedbo izbranega ličenja doma
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
Pojasni in obrazloži postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
 • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
 • način hrambe in označevanje
 • uporabljenih kozmetičnih proizvodov
 • čiščenje delovne površine
 • skrb za lastno higieno
 • ravnanje z odpadno embalažo
Našteje osnovne elemente poslovnega načrta in navede nekaj možnih produktov in storitev pri izvajanju dejavnosti ličenja, ki bi jih bilo smiselno predstaviti v poslovnem načrtu.liči oči
 • analizira oblike oči
 • izbere barve in teksture senčil glede na obliko in barvo oči
 • izbere čopiče
 • nanese in utrdi senčila s čopiči
 • občrta oči
 • izbere in nanaša maskaro
 • izbere in uporabi pripomočke za namestitev umetnih trepalnic
 • namesti umetne trepalnice
 • pozna vrste umetnih trepalnic (strip - cele, čopki) in jih nanaša/pritrjuje
 • pozna oblike oči in vek
 • pozna in uporablja pripomočke in izdelke za ličenje oči
 • pozna tehnike senčenja, občrtavanja oči
Liči oči:
 • pripravi sebe in stranko
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • analizira naravno obliko oči
 • pojasni izbrano tehniko občrtavanja in senčenja oči
 • našteje vrste umetnih trepalnic in pojasni razliko med njimi
 • namesti umetne trepalnice
 • pojasni tveganja in nevarnosti za povzročitev poškodb oči
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
liči nos
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo nosu
 • korigira nos glede na razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike za korekcijo nosu
Liči nos:
 • pripravi sebe in stranko
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • analizira naravno obliko nosa in določi razmerja med elementi obraza
 • izvede tehniko korekcije nosa
 • obrazloži izbiro barve in teksturo korekcijskega ličila
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
liči ustnice
 • oceni velikost in obliko ustnic glede na razmerja med elementi obraza
 • nanese podlago
 • občrta ustnice s svinčnikom
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil z ozirom na celotno usklajenost
 • pozna in izbere vrsto šminke glede na teksturo (sijaj, obstojnost, ipd.)
 • pozna in izvaja različne tehnike nanašanja šminke
 • pozna velikosti in oblike ustnic glede na razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike občrtavanja ustnic s svinčnikom
 • pozna usklajenost barve šmink glede na celoten izgled
 • pozna in izvaja tehnike in izdelke za utrjevanje šminke
Liči ustnice:
 • pripravi sebe in stranko
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • analizira naravno obliko ustnic in določi razmerja med elementi obraza
 • utemelji izbiro barve in teksturo ličila oz. šminke
 • utemelji zaporedje opravil pri ličenju ustnic in opravila izvede
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
liči ličnice
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo ličnic
 • korigira ličnice glede na razmerje med elementi obraza z uporabo korektivnih izdelkov (podlage in senčila)
 • pozna razmerja med elementi obraza
 • pozna tehnike in izdelke za korekcijo ličnic
Liči ličnice:
 • pripravi sebe in stranko
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • analizira in določi razmerja med elementi obraza
 • pojasni razmerja med elementi obraza
 • izvede tehniko korekcije ličnic
 • pojasni izbiro barve in teksturo korekcijskega ličila
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
liči in oblikuje obrvi
 • odstrani odvečne dlačice obrvi in oblikuje lok obrvi z ustreznimi tehnikami (pinceta, škarje, britvica) za neposreden nanos ličil
 • izbere ustrezne barve in teksture ličil ter tehnike za korekcijo obrvi
 • pozna in izvaja različne tehnike ličenja obrvi
Liči in oblikuje obrvi:
 • pripravi sebe in stranko
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • pripravi pripomočke in izbere kozmetične proizvode
 • analizira obrvi in določi razmerja med elementi obraza
 • pojasni pravila oblikovanja obrvi glede na elemente (morfologijo) obraza
 • izvede tehniko korekcije obrvi tako, da oblikuje ali preoblikuje lok obrvi
 • pojasni izbiro barve in teksturo korekcijskega ličila
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
izvaja namensko in specialno ličenje
 • pozna in razlikuje tehnike ličenja glede na namen, in sicer:izvaja tehnike ličenja za črno-belo in barvno fotografijo ter snemanjeizvaja tehnike ličenja za posebne priložnosti (poroka, večerno ličenje, korekcijsko ličenje ipd.)izvaja osnovne tehnike ličenja glede na značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za fotografijo
 • pozna in upošteva zakonitosti črno-bele in barvne fotografije in razliko med njima
 • pozna in upošteva učinke osvetlitve telesa in prostora ter razdalje
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za televizijsko kamero
 • pozna in upošteva zakonitosti ličenja za filmsko kamero
 • pozna in upošteva značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
Izvede specialno (poročno, zgodovinsko, večerno) ali namensko ličenje (za barvno ali črno-belo fotografiranje, televizijsko snemanje ipd.) po izboru komisije:
 • pripravi sebe in stranko
 • uporabi predpisana zaščitna sredstva ter pripravi pripomočke in kozmetične proizvode
 • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke ličenja
 • izdela celosten make-up (z ličili urejen obraz) glede na posebni namen
 • pojasni zakonitosti ličenja za fotografiranje in televizijsko kamero
 • pojasni značilnosti različnih zgodovinskih obdobij
 • uporabi tehnike za posebne efekte
 • utrjuje in fiksira ličila
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi in predstavi kalkulacijo storitve
 • pri komunikaciji uporablja strokovno terminologijo
liči telo
 • uskladi ten kože na drugih delih telesa s tenom kože na obrazu
 • z ličili korigira nepravilnosti na koži telesa
 • ustvari želen videz kože na telesu (sijaj, matirano, ipd.)
Preveri, ugotovi in uskladi ujemanje tenov kože na obrazu in drugih delov telesa in ga korigira.

Pojasni in opiše izvedbo ličenja tako, da dosežemo različne učinke:
 • učinek sijaja kože
 • učinek matiranja kože

12. Literatura, strokovno gradivo

Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik, Ljubljana: TZS.
Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
Mežnaršič, Svoljšak, I. (2015). Kozmetični izdelki, učbenik. Ljubljana: Grafenauer Založba.
Predpisi s področja sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
Kodeks etike kozmetikov Slovenije (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
Brown, B. (2008). Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro. San Francisco: Chronicle Books.
Brown, B. (2012). Beauty Rules. Sun Francisco: Chronicle Books.
Brown, B. & Bliss, S. (2012). Pretty Powerful. Sun. Francisco: Chronicle Books.
Brown, B. & Bliss, S. (2014). Everything Eyes. Sun Francisco: Chronicle Books.
Delamar, P. (2002). The Complete Make-up Artist: Working in Film, Television and Theatre. Evanston: Northwestern University Press.
Kidd, J. (2009). Make-up Masterclass: Beauty Bible of professional techniques and wearable looks. New York: St. Martin's Press.
Jones, R. (2006). Makeup Makeovers: Weddings: Stunning Looks for entire bridal party. Beverly: Fair Winds Press.
Academy of Freelance Makeup (2013). Makeup is Art: Professional techniques for creating original looks. London: Carlton Books.
Eldridge, L. (2015). Face Paint: The story of Makeup. New York: Harry N. Abrams.
Mills M. (2013). Glitter and Glam: Dazzling Makeup tips for date night, club night and beyond. New York: Perigee Books.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
 • Marjanca Sešek, Opera Ljubljana, Ljubljana
 • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
 • Saša Godejša, Fi Produkcija, d. o. o., Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje