Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav (0383220011)

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.1.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)

Klasius-SRV:

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav (0383220011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalnih varnostnih naprav in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj in
 • najmanj izobrazba na ravni SOK 4tehnične smeri

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določitista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat s pisnim testom dokaže teoretično razumevanje zahtevanih poklicnih. V praktični delovni nalogi dokaže praktično obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge.


5. Merila preverjanja

5.1 Pisno preverjanje

Merila ocenjevanja:

 • točnost odgovorov
 • strokovnost in zakonitost
 • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
 • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

5.2Praktično preverjanje z zagovorom

Praktično preverjanje z zagovorom v skupnem deležu preverjanja znaša 70 %.

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

 • upoštevanje predpisov na področju varovanja zdravja in okolja
 • vpliv in pomen signalnovarnostnih naprav na zagotavljanje prometne varnosti
 • poznavanje in razumevanje tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov
 • racionalna poraba časa in materiala,pravilna uporaba računalniških programov in spletnih aplikacij za nadzor cestnih signalnih varnostnih naprav

5

Izvedba

 • poznavanje in razumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij
 • priprava kandidata na delo,
 • poznavanje postopkov dela/protokola
 • priprava in uporaba orodij ter pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • pravilno ravnanje z vgrajenimi stroji in napravami, napeljavami ter vgrajeno opremo
 • pravilno ravnanje z merilno in računalniško tehniko
 • sistematičnost in jasnost posredovanih informacij
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • upoštevanje tehničnih navodil
 • kakovost storitve

60

Dokumentacija

 • celosten in natančen prikaz podatkov

5

Ustni zagovor

 • ­pravilnost, natančnost in korektnost odgovora
 • pravilnost interpretacije informacij
 • poznavanje postopkov dela/protokola
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • jasnost govorjenja ter izražanja

30

Izločilna merila:

 • nepoznavanje in nerazumevanje tehničnih predpisov, tehničnih smernic, standardov in drugih normativnih dokumentov,
 • nepoznavanje in nerazumevanje tehničnih rešitev za pravilno, varno in nemoteno obratovanje sistema vgrajenih električnih inštalacij,
 • nepravilna priprava in uporaba orodij ter pripomočkov,
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Teren oziroma simulacijske sobe.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) na ravni SOK 7 ali visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (diploma prve stopnje) na ravni SOK 7 in zadnja tri leta delovnih izkušenj na področju cestnega prometa
 • en član pa ima najmanj višjo strokovno izobrazbo na ravni SOK 6 in zadnja tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike, od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj z nadzorom in vodenjem cestnega prometa v nadzornem centru.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vzdržuje in preverja pravilnost delovanja signalnovarnostnih naprav
 • izvaja preventivne vzdrževalne servisne posege
 • nadzira delovanje posameznih sestavnih delov oziroma sklopov signalnovarnostnih naprav,
 • izvaja zamenjave in nastavitve elementov signalnovarnostnih naprav
 • sodeluje pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju signalnovarnostnih naprav
 • samostojno vzdržuje in servisira signalnovarnostne naprave
 • pozna aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
 • pozna vrste in ravni signalov med senzorjem in krmilnikom
 • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki
 • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov
 • pozna delovanje in funkcije sestavnih delov signalno- varnostnih naprav in sistemov
 • pozna osnove elektroenergetskih elementov in naprav energetske elektronike
 • pozna SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik

Vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja posameznih sklopov signalno varnostnih naprav

 • opiše oziroma pojasni postopek pričetka dela na signalnovarnostnih napravah
 • opiše pripadajočo tehnično dokumentacijo signalno- varnostnih naprav, potrebno zadelovanje in vzdrževanje
 • opiše električne načrte in sheme vezav sestavnih delov signalnovarnostnih naprav
 • izvede osnovni preventivni pregled signalnovarnostne naprave
 • v simulirani situaciji pregleda oziroma testira signalnovarnostne naprave med prometom prikaže komunikacijo med svojimi sodelavci na delovišču in nadzorniki prometa v nadzornem centru
 • utemelji potrebne posege v sestavne dele signalno- varnostne naprave
 • pojasni postopek nabave rezervnih delov
 • pojasni primerne načine skladiščenja signalno- varnostnih naprav
 • pojasni način osnovnega pregleda signalno- varnostnih naprav v predorih, pokritih vkopih in galerijah med prometom
 • pojasni način testiranja signalnovarnostnih naprav v predorih, pokritih vkopih in galerijah med prometom
 • pojasni postopke zamenjave in nastavitve elementov signalno- varnostnih naprav med prometom
 • pojasni postopke zamenjave in nastavitve elementov signalno- varnostnih naprav v predorih, pokritih vkopih in galerijah med prometom
 • opiše vrste in ravni signalov med senzorjem in krmilnikom
 • opiše delovanje sestavnih delov signalnovarnostnih naprav in sistemov
 • opiše funkcije sestavnih delov signalnovarnostnih naprav in sistemov
 • opiše elemente, materiale in tehnologije, ki se običajno uporabljajo v elektroniki
sodeluje pri zagonu naprav in sistemov
 • seznanja se z načrti novih sistemov signalnovarnostnih naprav
 • pozna osnove programske opreme in okolja naprav in sistemov
 • pozna postopke zagonov enostavnih naprav in sistemov
 • sodeluje pri zagonu sistemov
 • sodeluje pri preizkušanju in testiranju delovanja naprav in sistemov

V simulirani situaciji se izvede zagon signalnovarnostne naprave

 • pojasni, katera dokumentacija je potrebna ob zagonu naprav in sistemov
 • opiše osnove programske opreme in okolja naprav in sistemov
 • pozna postopke pravilnega zagona signalnovarnostnih naprav in sistemov
 • pojasni načine preizkušanja in testiranja primerne načine signalnovarnostnih naprav in sistemov
izvaja meritve na napravah in sistemih
 • pozna in razume osnove merilne tehnike
 • pozna merilne pripomočke in naprave in jih zna uporabljati
 • uporablja merilno opremo
 • izvaja meritve v elektroniki
 • izvaja kontrolne meritve signalov senzorjev, pretvornikov signalov/napetosti in krmilnih signalov krmilnikov
 • izvaja kontrolne električne meritve na opremi, stikalnih blokih in napravah
 • arhivira podatke meritev

Izvede meritve po izboru komisije na izbrani signalno- varnostni napravi

 • izvede postopek z uporabo instrumentov za izvedbo meritev električne napetosti
 • izvede postopek z uporabo instrumentov za izvedbo meritev toka
 • izvede postopek z uporabo inštrumentov za ugotavljanje prisotnosti komunikacije
 • izvede postopek z uporabo inštrumentov za izvedbo meritev kontrolnih in merilnih signalov
 • pojasni izbrane načine in postopke meritev
diagnosticira napake
 • ugotavlja napake s pomočjo napravi pripadajoče programske opreme
 • pozna najpogostejše možne napake
 • pozna programsko opremo za ugotavljanje napak
 • pozna zgradbo signalno- varnostnih naprav ter funkcije njihovih delov
 • ugotavlja napake s pomočjo ustreznih merilnih instrumentov

Diagnosticiranje napake na signalnovarnostni napravi

 • ugotovi in locira napako s pripomočki
 • opiše postopek lociranja napake
 • opiše postopek ukrepanja ob ugotovljeni napaki
 • opiše najpogostejše možne napake
odpravlja napake v delovanju sistemov in uvaja izboljšave
 • obvlada pristope in postopke odkrivanja okvar v elektronskih napravah
 • zna diagnosticirati napake v elektronskih sklopih in jih odpraviti
 • izvaja redno vzdrževanje in popravila gradnikov sistema po proizvajalčevih navodilih
 • pozna delovanje sistema in posamezne naprave ter odkriva morebitne napake in vzroke napak
 • zna opisati stanje napake, ki zahteva zahtevnejši poseg pooblaščenega serviserja
 • popravlja enostavnejša elektronska vezja
 • odpravlja napake in vzdržuje elektronske in elektro sisteme
 • odpravlja napake delovanja signalnovarnostnih naprav s pomočjo vizualizacijskihsistemov (SCADA)
 • zamenja posamezen element oziroma napravo in preizkusi delovanje
 • popravi inštalacije, posamezen element ali napravo in izvede funkcionalni preizkus delovanja
 • izvaja izboljšave glede na potrebe in možnosti
 • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov
 • pozna računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
 • obvešča ustrezen oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • svetuje pri vzdrževanju opreme
 • predlaga ustrezen poseg v opremo

Odpravljanje napake v delovanju elektronskih naprav in sklopov

 • odpravi napako v elektronski napravi ali sklopu z upoštevanjem proizvajalčevih navodil
 • našteje možne in najpogostejše napake na signalnovarnostnih napravah in sistemih
 • pojasni postopke odpravljanja zahtevne napake
 • pojasni postopke odpravljanja manj zahtevne napake
 • opiše komunikacijo pri odpravljanju napak med svojimi sodelavci na delovišču ter nadzorniki prometa v nadzornem centru
 • opiše izpolnitev delovnega naloga
 • pojasni razlike in ukrepe med manj zahtevnimi in zahtevnimi napakami
Varno opravlja delo na cesti
 • najde varno mesto za ustavitev
 • pravilno prečka vozišče
 • obvesti pristojnega za upravljanje prometa o vrsti dela, lokaciji in času dela
 • pozna pravila varne zaustavitve servisnega vozila v zapori posameznih pasov
 • pozna pravila varne vključitve servisnega vozila iz delovne zapore v promet

Varno opravljanje dela na cesti

 • pojasni in opiše varna mesta za ustavitev vozila
 • pojasni, kaj je potrebno za varno delo na višini
 • pojasni, kaj je potrebno za varno delo na višini nad voziščem
 • opiše in prikaže postopek prečkanja vozišča
 • opiše vsebino obvestila med delavci na terenu in nadzornikom prometa v nadzornem centru glede vrste dela, lokacije in časa dela
 • opiše in/ali prikaže postopek in pravila varne zaustavitve servisnega vozila na cesti brez prometne zapore
 • opiše in/ali prikaže postopek in pravila varne zaustavitve servisnega vozila v prometni zapori
 • opiše pravila varne vključitve servisnega vozila iz delovne zapore v promet

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Boris Milič, DARS, d. d., Ljubljana
 • Rok Kresevič, DARS, d. d., Ljubljana
 • Andrej Košir, DARS, d. d., Ljubljana
 • Boris Podobnik, Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana
 • Davorin Majkus, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje