Maniker/manikerka (0500714011)

Naziv:

Maniker/manikerka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.6.2020

Predhodniki:

Maniker/manikerka (81500051)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Maniker/manikerka (0500714011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Maniker/manikerka 05007140 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Znanja anatomije roke in fiziologije kože in kožnih boleznih, ki so določena z izobraževalnimi programi na ravni najmanj SOK 4, s področja frizerstva ali kozmetike ali zdravstva ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o opravljenih modulih oz. pridobljenih znanjih, ki jih izdajo verificirani izvajalci navedenih programov.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat na preverjanju sam zagotovi model za praktičen prikaz storitve.

5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

-strokovnost izvedbe razgovora s stranko

-ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in pripomočkov)

-pravilna anamneza stranke in strokovna priprava stranke na storitev

10

Izvedba

-kakovost izvedbe storitve (upoštevanje proizvajalčevih navodil, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

-upoštevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

-strokovnost svetovanja za nadaljnjo nego

50

Dokumentacija

-ugotavljanje anamneze – zapis ključnih podatkov o stranki

-označevanje kozmetičnih izdelkov skladno s higienskimi predpisi

10

Ustni zagovor

-točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oz. odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

30

Izločilna merila:

-neupoštevanje higienskih pravil

-neupoštevanje proizvajalčevih navodil za uporabo kozmetičnih izdelkov

-opravljanje storitve na način, ki ogroža strankino zdravje ali povzroča poškodbe


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • delovna mizico z dvema stoloma

 • namizna lučka in lupa
 • sanitarno-higienski pripomočki
 • osebna zaščitna sredstva in zaščitna sredstva za stranko
 • pripomočki in pribor za manikiro
 • kozmetični izdelki in materiali za manikiro
 • lučka za strjevanje materialov (ujemajoča se lučka z materiali)
 • sterilizator z vsemi pripomočki in materiali za ustrezno izvajanje sterilizacije

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 6 s področja kozmetike, zdravstva ali farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja manikire*
 • dva člana izobrazbo SOK 4 ali SOK 5 s področja frizerstva, kozmetike, zdravstva ali farmacije in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja manikire*

*kar kandidat/kandidatka dokazuje z listinami, ki izkazujejo njegove/njene lastne delovne izkušnje na področju manikire (pogodbe o delu, referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, opravljenem projektu itd.)


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
posvetuje se s stranko o želeni storitvi in opravi pregled
 • sprejme stranko in prisluhne strankinim željam in pričakovanjem glede storitve manikire
 • opravi pregled in ugotavlja anamnezo stranke, indikacije in kontraindikacije za storitev manikire
 • ugotavlja, predvideva in upošteva različne vplive na potek in izvedbo manikire
 • pozna in izvaja različne tehnike in postopke izvedbe manikire
 • pozna in uporablja različne materiale za modeliranje nohtov
 • na podlagi pregleda priporoča stranki izbiro ustreznega postopka
 • zna presoditi kdaj stranko napotiti k zdravniku
 • stranki predstavi tveganja in posledice izbrane storitve ter razmejitev odgovornosti
 • pozna pomen estetike pri manikiri
Izvede simuliran razgovor s stranko:
 • razloži postopek storitve, ugotavlja strankine želje in ji predhodno pojasni tveganja za njeno zdravje ob izvajanju storitve – pojava alergijskih reakcij, pogoje reverzibilnosti posameznih posegov
 • predstavi minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti
 • pri komunikaciji s stranko uporablja strokovno terminologijo
 • zbira ključne informacije o stranki in zna ustrezno ravnati (preveri starost, kronične bolezni, alergije, trenutno počutje, zdravstvene posebnosti, okužbe kože in nohtov, ugotavlja tveganja za prenos nalezljivih bolezni) ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • prepozna akutna bolezenska stanja in zna ustrezno ravnati ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanja pri delu z ljudmi
 • opravi informativni pregled rok in nohtov in pri tem izkaže znanja osnovne anatomije in fiziologije kože in nohtov, prepozna bolezni kože in nohtov, vnetja in vnetne procese kože in nohtov, fizikalno povzročene dermatoze; pozna alergijske in reaktivno tolerančne bolezni kože in nohtov, nevarnosti zaradi prisotnosti kožnih znamenj in druga morebitna tveganja za strankino zdravje in/ali sebe
 • zbrane informacije uredi in povzame strankino anamnezo
 • skladno s strankino anamnezo in njenimi željami ji svetuje pri izbiri storitve
 • z zbranimi podatki ravna skladno s predpisi varovanja osebnih in občutljivih podatkov
načrtuje postopke manikire ter pripravi stranko, pripomočke in aparate za izvedbo storitve manikire
 • izdela načrt za izvedbo postopkov manikire
 • izdela individualni načrt postopka manikire glede na ugotovljene potrebe, želje stranke in glede na anamnezo
 • izvede test za preobčutljivost na kozmetične izdelke in prilagodi individualni načrt glede na rezultate testa
 • pripravi stranko na izbrano storitev – očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo
 • pozna in upošteva anatomijo in delovanje človeškega telesa s poudarkom na koži rok in nohtih
 • pozna osnovne bolezenske procese v koži in nohtih ter njihovo manifestiranje
 • prepozna najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože, nohtov ter jih poimenuje
 • pozna pojme iz splošne mikrobiologije, epidemiologije in imunologije ter jih poveže v načela varnega dela v kozmetičnem salonu
 • pozna značilnosti različnih tipov kože in nohtov v različnih starostnih obdobjih
 • pozna metode za določanje tipov kože in nohtov
 • izbere in pripravi potrebne izdelke, materiale, pripomočke in aparate za načrtovano storitev
 • uporablja potrebna zaščitna sredstva in upošteva načela dobre higienske prakse
 • pripravi obravnavano področje na izvedbo načrtovane storitve
 • pozna sestavo, delovanje in uporabo različnih izdelkov in materialov, pripomočkov in aparatov
 • pozna delovanje in učinke kozmetičnih aparatov za nego rok in nohtov na roke in nohte
 • zna uporabljati kozmetične aparate za nego rok in nohtov skladno s proizvajalčevimi navodili in prepozna kontraindikacije za njihovo uporabo
 • izbrane kozmetične izdelke in preparate, ki jih uporabi, zapiše v dnevnik in v primeru alergijskih reakcij poda informacije o sestavinah; o zapisu predhodno obvesti stranko in pridobi privoljenje, zapis hrani in uniči skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov
 • Pojasni in prikaže izvedbo testa za preobčutljivost na kozmetične izdelke.
 • Pojasni metode za določanje tipov kože in nohtov.
 • Opredeli zaporedje opravil za izbrano storitev – predstavi načrt izvedbe.
 • Pripravi delovno mesto, sebe in stranko skladno s sanitarno-higienskimi predpisi za izbrano storitev.
 • Izbere in pripravi potrebne kozmetične izdelke in pripomočke za izbrano storitev.
izvaja temeljno nego rok in naravnih nohtov
 • izvaja temeljne ročne tehnike nege rok in nohtov
 • krajša in oblikuje nohte
 • neguje in ureja obnohtno kožico, odstranjuje kutikulo
 • izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • zaščiti nohte s podlakom
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • razlikuje med suho in mokro manikiro
 • uporablja različne pripomočke za piljenje in oblikovanje nohtov
 • razloži namen in izvaja različne vrste pilingov
 • razloži namen uporabe podlaka, baze, laka in nadlaka
 • pozna in izvaja različne tehnike lakiranja
 • ureja obnohtno kožico z uporabo različnih postopkov, s kozmetičnimi izdelki, s pripomočke in aparati
 • obrazloži in izvaja postopek moške manikire
Izvede temeljno (osnovno) manikiro:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože rok in nohtov
 • prepozna spremembe na nohtih, ki zahtevajo manikiro
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in s pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na roki
 • utrdi noht glede na tip nohta
 • izvede masažo rok z negovalnimi izdelki
 • čisti in polira noht
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
Razloži razlike med postopki suhe in mokre manikire.
Razloži postopek moške manikire.
izvaja specialne nege rok in naravnih nohtov
 • izbere preparate in postopke za specialno nego nohtov glede na ugotovljeni tip nohta
 • krajša in oblikuje nohte
 • neguje in ureja obnohtno kožico, odstranjuje kutikulo
 • izvaja nego nohtov (nanaša negovalni preparat)
 • zaščiti nohte s podlakom, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • izbere barvo laka in lakira nohte
 • nanaša nadlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • razloži namen in izvaja kopeli za specialno nego rok in nohtov
 • razloži namen in izvaja različne postopke površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne tehnike masaž
 • razloži namen in izvaja nego rok z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne rokavice, tople obloge)
 • izbere in nanaša preparate za specialno nego rok glede na stanje kože
 • zaščiti kožo in nohte po specialni negi in svetuje glede nadaljnje nege
Izdela zahtevnejšo (specialno) manikiro (po izboru komisije).

Izvede specialno nego rok in naravnih nohtov:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • pregleda in ugotovi stanje kože rok in nohtov
 • prepozna spremembe na nohtih, ki zahtevajo manikiro
 • izbere pravilno metodo dela
 • pripravi noht za obdelavo (očisti in odstrani obstoječe nanose na nohtih z različnimi preparati in s pripomočki skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo)
 • krajša in oblikuje nohte
 • uredi obnohtno kožico
 • opravi piling nohta in kože na roki
 • nanaša specialne izdelke za nohte in kožo
 • izvede masažo rok z negovalnimi izdelki
 • čisti noht
 • nanaša podlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • lakira nohte
 • nanaša nadlak, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
Izvede nego rok z grelnimi tehnikami (po izboru komisije):
 • pripravi stranko, sebe in delovne pripomočke
 • opravi dezinfekcijo rok
 • nanese izdelek za odstranjevanje maščob
 • izvede piling kože na roki z uporabo ustreznega proizvoda
 • izbere in nanaša preparate za specialno nego rok glede na stanje kože
 • izvede izbrano grelno tehniko
 • zaščiti kožo in nohte po specialni negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvaja sprostitveno nego rok (spa/velnes manikira)
 • zagotovi sproščujoče okolje za izvedbo sprostitvene nege (izbere glasbo, dišave, svetlobo)
 • izbere preparate in postopke za sprostitveno nego rok
 • obrazloži razlike in izvaja različne kopeli za sprostitvene nego rok
 • razlikuje med postopki površinskega luščenja in izvaja površinsko luščenje poroženelih celic kože na rokah (piling)
 • izbere in izvaja različne ročne in aparaturne sprostitvene tehnike masaž
 • izbere in nanaša preparate za sprostitveno nego rok
 • obrazloži namen in izvaja nego rok z grelnimi tehnikami (parafinska kopel, grelne rokavice, tople obloge)
 • zaščiti kožo in nohte po sprostitveni negi in svetuje glede nadaljnje nege
Izvede spa manikiro:
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko in zagotovi sproščujoče okolje
 • pregleda in ugotovi stanje kože rok in nohtov
 • izbere pravilno metodo dela
 • opravi piling nohta in kože na roki
 • nanaša specialne izdelke za nohte in kožo
 • izvede masažo rok z negovalnimi izdelki
 • zaščiti kožo in nohte po negi in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
izvaja modeliranje nohtov
 • obrazloži postopek priprave in pripravi naravni noht za izbrano tehniko modeliranja in glede na izbrani material za modeliranje nohtov
 • razlikuje med tehnikami in izbere tehniko modeliranja nohta glede na ugotovljeni tip nohta
 • izvaja različne postopke odstranjevanja in korekcije modeliranih nohtov
 • izvaja različne tehnike utrjevanje naravnih nohtov z uporabo materiala, ki ga izbere glede na ugotovljeni tip nohta
 • izvaja različne tehnike podaljševanja nohtov z uporabo različnih plastičnih konic
 • izvaja različne tehnike podaljševanja nohtov z uporabo različnih šablon
 • razlikuje materiale in uporablja različne materiale za podaljševanje nohtov
 • uporablja različne pripomočke in aparate za piljenje in oblikovanje modeliranih nohtov
 • prilagaja izbrane plastične konice ali šablone naravnim nohtom
 • lepi, krajša, izenačuje prehode, oblikuje in matira plastične konice glede na izbrano plastično konico
 • namešča šablone za podaljševanje nohtov glede na želeno dolžino in obliko modeliranih nohtov
 • nanaša materiale za oblikovanje in utrjevanje modeliranih nohtov
 • oblikuje modelirane nohte v končno strukturo in obliko prilagojeno fizikalnim zakonitostim nohta
 • izbere in izvaja zaključno tehniko modeliranega nohta (poliranje, priprava na lakiranje)
 • zaščiti kožo in nohte po modeliranju in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva mehanski vpliv uporabe pripomočkov na nohte
 • upošteva značilnosti materialov in njihovo učinkovanje
Po izboru komisije izvede enega izmed postopkov modeliranja nohtov ( gel sistem, akrilni gel, akril idr.):
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • prepozna stanje nohtov, ki dovoljuje uporabo umetnih nohtov
 • opravi dezinfekcijo rok in nanese preparat za odstranjevanje maščob
 • izbere umetni material za modeliranje glede na dolžino, ukrivljenost, širino, obliko, elastičnost, fleksibilnost naravnih nohtov in želeno obliko in dolžino podaljšanih nohtov
 • pripravi noht
 • izbere, nalepi in krajša plastično konico ali uporabi šablono
 • izvede postopek izenačenja stranskih robov in konice ter matiranje nohta (blendiranje konice)
 • nanese pripravek za oprijemanje umetnega materiala skladno s proizvajalčevimi navodili
 • nanese (po potrebi utrjuje v ujemajoči se lučki) umetni material skladno s proizvajalčevimi navodili
 • po potrebi odstrani preostanek odvečnega materiala s čistilom
 • oblikuje noht s pilo
 • polira noht in odstrani prah
 • lakira ali poslika nohte po želji stranke
 • nanese negovalno olje za nohte in obnohtno kožico
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
izvaja različne tehnike lakiranja in poslikave nohtov
 • izbere in nanaša podlak, lak in nadlak
 • izvaja permanentno lakiranje
 • pozna in izvaja tehnike odstranjevanja laka, permanentnega laka in drugih poslikav
 • izvaja različne tehnike francoske manikire
 • izvaja različne tehnike poslikave nohtov z različnimi materiali
 • izvaja tehnike in uporablja izdelke za poslikavo nohtov
 • pozna in upošteva zakonitosti barvnega kroga
Izvede tehniko lakiranja/poslikave po izboru komisije (enobarvno, večbarvno, francosko, permanentno idr.):
 • pripravi sebe, delovno mesto in stranko
 • nanese podlak, barvni lak in nadlak
 • uporablja izdelke za hitrejše sušenje lakov
 • uporablja lučko za strjevanje permanentnih lakov
 • zaščiti kožo in nohte po lakiranju in svetuje glede nadaljnje nege
 • upošteva higienske predpise
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kalkulacijo storitve
izbira in uporablja različne kozmetične izdelke za manikiro
 • pozna sestavo in delovanje kozmetičnih izdelkov, jih zna uporabiti pri manikiri ter skladiščiti
 • izbira ustrezne kozmetične izdelke za manikiro
 • pozna stranske učinke sestavin kozmetičnih izdelkov za manikiro
 • kozmetične izdelke uporablja in shranjuje skladno s proizvajalčevimi navodili in skladno z načeli dobre higienske prakse
 • pozna oblike fizikalne, mikrobiološke in kemijske nestabilnosti kozmetičnih izdelkov in jih prepozna z organoleptičnimi testi
 • pripravlja in uporablja različne kozmetične izdelke za manikiro
 • Pojasni izbiro določenega kozmetičnega izdelka (po izbiri komisije) za uporabo pri določeni storitvi manikire.
 • Pojasni (in demonstrira) shranjevanje kozmetičnih izdelkov skladno s proizvajalčevimi navodili in z načeli dobre higienske prakse (predpisi).

načrtuje, svetuje in trži izdelke in pripomočke za manikiro
 • pridobiva informacije za sprejemanje tržnih odločitev
 • ugotavlja nakupne odločitve strank
 • spremlja novosti, gibanja in spremembe ponudbe na tržišču
 • prodaja in sodeluje pri promociji kozmetičnih izdelkov, aparatov, storitev in drugih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje)
 • redno spremlja novosti na strokovnem področju
 • informira in trži produkte za manikiro in storitve za posamezne ciljne skupine
 • pozna osnove poslovanja in trženja
 • strokovno svetuje in odgovarja na vprašanja v zvezi s kozmetičnimi izdelki, z aparati in s storitvami, ki se uporabljajo oz. izvajajo pri manikiri
 • svetuje o negi rok in nohtov prilagojeno individualnim potrebam in glede na strankino stanje/počutje
 • pozna in spremlja splošne smernice zdrave prehrane in zdravega načina življenja in jih promovira
 • pozna pomen preventivnega delovanja kozmetičnih storitev in izdelkov in svetuje v zvezi s tem


 • V simulirani situaciji svetuje stranki nakup in uporabo določenega kozmetičnega izdelka za nadaljnjo nego.

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik. Ljubljana: TZS.
 • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
 • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2011). Splošna kozmetologija, učbenik. Ljubljana: DZS.
 • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2015). Kozmetični izdelki, učbenik. Ljubljana: Grafenauer Založba d. o. o.
 • Predpisi s področja sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Schoon, D. (2005 – 2. izdaja). Nail Structure and Product Chemistry. Book Depository Milady.
 • Biddle, S. (2018). Nail Art Secrets. London: Inspired Publishing.
 • Loszczyk, E. (2015). The Nail Shapes & Structure Compedium. Edinburgh: Nail Experts Academy.
 • Kodeks etike kozmetikov Slovenije. (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Karin Jurglič, AS estetika – kozmetične in poslovne storitve, Šentrupert
 • Anja Mitrović, Sanoped, profesionalna nega nog, d. o. o., Vodice
 • Kati Grom, Zdravstvene in kozmetične storitve, Kati Grom, s. p., Ljubljana
 • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana

Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje