Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka (0526063011)

Naziv:

Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

suhorobar – zobotrebčar / suhorobarka – zobotrebčarka (40282821)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka (0526063011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka 05260630 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni vstopnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Suhorobar zobotrebčar/suhorobarka zobotrebčarka.
5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, pripomočkov …

20 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kakovost izdelka

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih tehnik dela

10 %


Izločilna merila:

-nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list RS št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

Materialni pogoji

 • Ustrezna delavnica z ustreznimi orodji in materiali

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja lesarstva, oblikovanja, etnologije ali ekonomije in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 s področja lesarstva in
 • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja suhorobarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
ročna ali strojna izdelava zobotrebcev
 • izbere ustrezen les
 • pripravi les ustreznih dimenzij
 • odstranjuje lubje in dimenzionira les
 • cepi les in ročno izdeluje zobotrebce
 • dimenzionira in pripravi letvice ali kocke za strojno izdelavo zobotrebcev
 • strojno izdeluje zobotrebce (skoblja, rezka in brusi)
 • pozna drevesne vrste in njihove lastnosti
 • zna izbrati les glede na rast in lastnosti
 • zna ustrezno krojiti les glede na napake v lesu
 • obvlada principe cepljenja lesa
 • obvlada spretnost ročne obdelave lesa
 • obvlada nastavitve in delo na obdelovalnih strojih
 • pozna stroje in ukrepe za varno delo na strojih
 • pozna temeljne značilnosti zobotrebčarske dediščine
Ročna izdelava zobotrebcev:
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno orodje in surovino/les za izdelavo končnega izdelka
 • z nožem obeli leskovo palico
 • obeljeno palico na krožni žagi nareže na 6 cm kose-krcličke
 • krcličke na lesenem podstavku razcepi na četrtinke s pomočjo noža in lesenega bata
 • z nožem razcepi četrtinko na manjše kose (skodle), debeline 2–3 mm
 • z nožem/krivcem razcepi skodle na debelino zobotrebca
 • zobotrebec ošili na obeh koncih
 • zobotrebec obreže s krivcem po dolžini na enako debelino
 • zobotrebce sortira in zloži v pripomoček za sušenje (taco)
 • zobotrebce z vrvico poveže v butarice
 • butarice pakira v paket po 50 zobotrebcev
Strojna izdelava zobotrebcev:
 • pripravi delovno mesto
 • pripravi delovno orodje in surovino za izdelavo končnega izdelka
 • izbere ustrezen les za strojno izdelavo
 • razžaga izbran les na letvice za strojno obdelavo
 • razžaga izbran les na kocke za strojno obdelavo
 • kratko pojasni pripravo stroja za skobljanje ali rezkanje ali brušenje zobotrebcev
 • skoblja ali rezka ali brusi zobotrebce na pripravljenem stroju
 • kratko pojasni načine strojne izdelave zobotrebcev: skobljanje, rezkanje, brušenje
 • kratko pojasni vsaj eno značilnost zobotrebčarske dediščine

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Rigler Grm, Polona (ur.): Strokovne osnove za geografsko označbo Suha roba, več avtorjev, založila Miklova hiša muzej, 2002.
 • Trošt, Janko, uredila Orel, B., Matičev, M.: Ribniška suha roba v lesni domači obrti, v Slovenski etnograf, letnik III?–IV, Etnografski muzej v Ljubljani, 1951, str. 28??–68, vključno z;
a) Zgodovina ribniške dekanije, Anton Skubic, rokopis,
b) Zemljevid kočevskega okraja, Janko Trošt, Ljubljana,1937,
c) Zdomarji, Dolenjska, Janko Trošt, 1938,
d) Arhiv Zadruge Suha roba v Sodražici, 1946?–1949,
e) Der Ehre des Herzogthums Krain, III. knjiga, J. V. Valvasor, 1689.
 • Rus, Jože: Suha roba, Brihtna Ribnica In Široki svet, H geografiji naše lesene domače obrti, Jutro št. 208, 1930.
 • Rus, Jože: Suha roba ali ribniški mali človek, Ljubljana, 1941.
 • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija, Darila Rokus, d. o. o., 2005.
 • Bogataj, Janez: Mojstrovine Slovenije, Založba Rokus, d. o. o., 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Milena Glavač, RC Kočevje
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Franc Vesel, suhorobar
 • Sašo Hočevar, suhorobar
 • Helena Pucelj, suhorobarka
 • Barbara Nosan, suhorobarka
 • Pavel Hočevar, OZS
 • Matjaž Nosan
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje