Vzdrževalec/vzdrževalka cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
NPK katalog, koda 0558055011

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.12.2023

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnosignalno varnostnih naprav (03832201)

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije (0558055011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije 05580550 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti oz. popravil elektrotehničnih naprav, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

- upoštevanje predpisov na področju
varovanja zdravja okolja in varnosti v
cestnem prometu

- vpliv in pomen cestnih
telekomunikacijskih in električnih
naprav ter signalizacije na
zagotavljanje prometne varnosti ter
pretočnosti prometa

- razumevanje in upoštevanje tehničnih
predpisov, tehničnih smernic,
standardov in drugih normativnih
dokumentov

5

Izvedba

- upoštevanje tehničnih rešitev za pravilno,
varno in nemoteno obratovanje naprav

- priprava kandidata na delo

- upoštevanje postopkov dela/protokola

- priprava in uporaba orodij ter
pripomočkov

- obvladovanje določenega zaporedja
opravil

- pravilno vzdrževanje, diagnosticiranje in
odpravljanje napake na cestnih
telekomunikacijskih in električnih
napravah ter signalizaciji

- upoštevanje pravil o varnosti in zdravju
pri delu s poudarkom na varnem
opravljanju dela na in ob cesti

- upoštevanje pravil o varovanju okolja ter
prometa

- upoštevanje tehničnih navodil

- kakovost storitve

60

Dokumentacija

- izpolnjena zahtevana dokumentacija
(npr. delovni nalog, garancijska ali
jamstvena izjava, varnostni list)

5

Zagovor

- pravilnost, natančnost in korektnost
odgovora

- pravilnost interpretacije informacij

- povezovanje praktičnih in teoretičnih
znanj

- jasnost govorjenja ter izražanja

30

Izločilna merila:
 • Opravljanje dela na način, ki ogroža posameznikovo zdravje ali življenje.6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

Prostor oziroma simulacijska soba z najmanj naslednjo opremo:

 • merilni inštrumenti,
 • drobno servisno orodje,
 • primeri cestne telekomunikacijske ali električne naprave in signalizacije s pripadajočo tehnično dokumentacijo (najmanj tabla »vi vozite« – prikazovalnik hitrosti, semafor s krmilno napravo, cestna led svetilka z možnostjo simulacije okvare),
 • primeri delovne dokumentacije (obrazec delovni nalog ali delovni dnevnik - delovodnik).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:


 • en član ima izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju cestnega prometa, kar dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • dva člana imata izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali vzdrževanja cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije, kar dokazujeta z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vzdržuje in preverja pravilnost delovanja cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • izvaja preventivne vzdrževalne servisne posege
 • nadzira delovanje posameznih sestavnih delov oziroma sklopov cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije naprav
 • izvaja zamenjave in nastavitve elementov cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • samostojno redno vzdržuje in servisira cestne telekomunikacijske in električne naprave ter signalizacijo
 • pozna vrste in ravni signalov med senzorjem in krmilnikom
 • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in elektroenergetiki
 • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov ter osnovna programska orodja
 • pozna delovanje in funkcije sestavnih delov cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije

Vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije na napravi po izboru komisije:
 • opiše oziroma pojasni postopek pričetka dela na cestnih telekomunikacijskih in električnih napravah ter signalizaciji
 • opiše pripadajočo tehnično dokumentacijo naprav, potrebno za delovanje in vzdrževanje
 • opiše električne načrte in sheme vezav sestavnih delov naprav
 • izvede kontrolni preventivni pregled naprave
 • v simulirani situaciji pregleda oziroma testira cestne telekomunikacijske ali električne naprave ali signalizacijo ter prikaže komunikacijo med svojimi sodelavci na delovišču in nadzorniki prometa v nadzornem centru
 • utemelji kontrolne posege v sestavne dele cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • pojasni primerne načine skladiščenja/prevoza/prenosa cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • pojasni način kontrolnega (rednega vzdrževalnega) pregleda cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • pojasni način testiranja cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • pojasni postopke zamenjave in nastavitve elementov cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • opiše vrste in ravni signalov med senzorjem in krmilnikom
 • opiše delovanje sestavnih delov naprav in sistemov
 • opiše funkcije sestavnih delov signalnovarnostnih naprav in sistemov
 • opiše elemente, materiale in tehnologije, ki se običajno uporabljajo v elektroniki
sodeluje pri komisijskem prevzemu, zagonu in preizkušnji cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav
 • seznani se z načrti novih cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • poda svoje mnenje, opazke in pripombe pri zagonu cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacije
 • seznani se z napravami, protokoli in drugimi pomembnimi informacijami za nadaljnje vzdrževanje naprav
 • seznani se z osnovno programsko opremo naprav in sistemov
 • seznani se s postopki zagonov in preizkušanja enostavnih naprav in sistemov in sodeluje pri njih
V simulirani situaciji izvede zagon naprave po izboru komisije:
 • pojasni, katera dokumentacija je potrebna ob zagonu naprav in sistemov
 • opiše osnove programske opreme in okolja naprav in sistemov
 • pozna postopke pravilnega zagona signalnovarnostnih naprav in sistemov
 • pojasni načine preizkušanja in testiranja, primerne načine signalnovarnostnih naprav in sistemov
izvaja kontrolne meritve na cestnih telekomunikacijskih in električnih napravah ter signalizaciji in v sistemih, v katere so te naprave povezane
 • razume osnove merilne tehnike
 • uporablja merilno opremo in pripomočke
 • izvaja kontrolne meritve signalov senzorjev, pretvornikov signalov/napetosti in krmilnih signalov krmilnikov
 • izvaja kontrolne električne meritve na opremi, stikalnih blokih in napravah
 • izvaja redno vzdrževanje in popravila gradnikov sistema po proizvajalčevih navodilih
 • pozna delovanje sistema in posamezne naprave ter odkriva morebitne napake in vzroke napak
 • arhivira podatke meritev
Izvede kontrolne meritve na napravi po izboru komisije:
 • izvede postopek z uporabo instrumentov za izvedbo meritev električne napetosti
 • izvede postopek z uporabo instrumentov za izvedbo meritev toka
 • izvede postopek z uporabo inštrumentov za ugotavljanje prisotnosti komunikacije
 • izvede postopek z uporabo inštrumentov za izvedbo meritev kontrolnih in merilnih signalov
 • pojasni izbrane načine in postopke meritev
diagnosticira napake v delovanju naprav ali sistema in sodeluje s pooblaščenimi serviserji
 • ugotavlja napake s pomočjo naprav in pripadajoče opreme ter merilnih instrumentov programske opreme
 • obvlada pristope in postopke odkrivanja okvar v elektronskih napravah
 • pozna najpogostejše možne napake
 • odpravlja enostavnejše napake ali zamenja izrabljene elemente na elektronskih napravah po proizvajalčevih navodilih (npr. zamenjava napajalke, varovalke, zamenjava kondenzatorja, zamenjava svetilk/sijalk/dušilk ipd.) in preizkusi delovanje
 • uporablja programsko opremo za ugotavljanje napak
 • pozna zgradbo cestnih telekomunikacijskih in električnih naprav ter signalizacij ter funkcije njihovih delov
 • na podlagi prehodnih meritev in tehnične dokumentacije naprave ugotovi napako in se odloči o pristojnosti odprave napake
 • opiše stanje napake, ki zahteva zahtevnejši poseg pooblaščenega serviserja
 • naroča popravila pri pooblaščenih serviserjih
 • o napaki po potrebi obvesti pooblaščeno osebo (pooblaščenega serviserja ali pooblaščeno osebo v podjetju)
 • popravi manjše poškodbe in odpravi manjše napake na elektroinštalaciji
 • izvede funkcionalni preizkus delovanja skladno s predpisi
 • predlaga in izvaja izboljšave glede na potrebe in možnosti
 • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov (Programmable Logic Controllers)
 • uporablja računalniško programsko opremo
 • svetuje pri vzdrževanju opreme
Diagnosticira napako na napravi po izboru komisije:
 • ugotovi in locira napako z merilnimi pripomočki
 • izvede postopek lociranja napake
 • opiše postopek ukrepanja ob ugotovljeni napaki
 • opiše najpogostejše možne napake
 • pojasni svoje pristojnosti glede odpravljanja ugotovljene napake in sodelovanja s pooblaščenimi serviserji (povezano z garancijskimi roki ali z zahtevnostjo ugotovljene napake)

varno opravlja delo na in ob cesti
 • poskrbi za svojo varnost in varnost drugih udeležencev na kraju dela na in ob cesti (uporabi predpisano osebno varovalno opremo in signalizacijo)
 • najde varno mesto za ustavitev
 • pravilno prečka vozišče
 • obvesti pristojnega za upravljanje prometa o vrsti dela, lokaciji in času dela
 • pozna pravila varne zaustavitve servisnega vozila v zapori posameznih pasov
 • pozna pravila varne vključitve servisnega vozila iz delovne zapore v promet
 • pozna pravila postavitve cestne zapore v primerih intervencije ali rednega vzdrževanja
Varno opravi delo na cesti (v simulirani situaciji):
 • pojasni in opiše, kako poskrbi za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu na kraju dela na in ob cesti ter izpostavi pomen osebne varovalne opreme in signalizacije
 • pojasni in opiše varna mesta za ustavitev vozila
 • pojasni, kaj je potrebno za varno delo na višini
 • pojasni, kaj je potrebno za varno delo na višini nad voziščem
 • opiše in prikaže postopek prečkanja vozišča
 • opiše vsebino obvestila med delavci na terenu in nadzornikom prometa v nadzornem centru glede vrste dela, lokacije in časa dela
 • opiše postopek in pravila varne zaustavitve servisnega vozila na cesti brez prometne zapore
 • opiše postopek in pravila varne zaustavitve servisnega vozila v prometni zapori
 • opiše pravila varne vključitve servisnega vozila iz delovne zapore v promet

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
 • Pravilnik o zaporah na cestah
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
 • Zakon o cestah
 • Zakon o gradbenih proizvodih

DRUGO
 • Bastian, P. (2013). Elektrotehniški priročnik. Ljubljana: TZS.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Andrej Košir, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje
 • dr. Matej Bernard Kobav, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
 • Tadej Marolt, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Ljubljana
 • Tomaž Logar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Uroš Brumec, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje