Talilec/talilka jekla
NPK katalog, koda 0606524011

Naziv:

Talilec/talilka jekla

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Talilec/talilka jekla (0606524011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Talilec/talilka jekla 06065240 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja jekla

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregled tehnološke dokumentacije

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

­priprava strojev in naprav za zagon peči za taljenje jekla, vakuumske naprave, ponovčne peči in AOD- konvertorja

­izvedba zagona peči za taljenje jekla, vakuumske naprave, ponovčne peči in AOD-konvertorja

­izveden postopek taljenja jekla in sekundarne obdelave taline jekla skladno s tehnološkimi predpisi, navodili za delo in predpisi o varnem delu

60

Dokumentacija

­ustrezno izpolnjena dokumentacija

­zapisi skladni z zahtevami sistema kakovosti

10

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije

­razumevanje izvedenih tehnoloških postopkov

­razumevanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje ukrepov ob slabi kakovosti izdelkov,
 • nepoznavanje vzrokov in ukrepov za odpravo neustrezne kemične sestave taline.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • osebna varovalna oprema

 • peč za taljenje jekla
 • merilne/kontrolne naprave
 • surovine ter pomožni materiali za taljenje
 • transportne in ostale pomožne naprave
 • tehnološka navodila in navodila za delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva
 • en član, najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces taljenja jekla v elektroobločni peči ter rafinacije jekla skladno s standardi in predpisi
 • pozna osnovne fizikalne in kemične lastnosti jekla
 • pripravi talilno peč za obratovanje (krpanje peči, menjava elektrod, zasipavanje prebodne odprtine … )
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja jekla
 • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za taljenje jekla in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja jekla
 • obvlada postopek in tehniko taljenja jekla
 • izbira osnovne parametre tehnologije taljenja jekla
 • zalaga vložek in dodatke v elektroobločno (talilno) peč
 • izvaja taljenje vložka
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja in spremlja proces oksidacije jeklene taline
 • skrbi za postopke priprave nove žlindre
 • skrbi za postopke priprave peneče žlindre
 • vizualno nadzira izgled žlindre
 • upravlja proces rafinacije taline (odprava fosforja, kroma, silicija ...)
 • odstranjuje žlindro
 • izlije jekleno talino iz peči
 • transportira jekleno talino od talilne peči do naprave za obdelavo jekla (vakuumske naprave, ponovčne peči ali AOD-konvertorja)
 • izvaja in spremlja tehnologijo in postopek priprave jeklene taline
 • preveri predpisane parametre in začne proces sekundarne rafinacije jekla na vakuumski napravi, ponovčni peči ali AOD-konvertorju
 • uporablja postopke merjenja in spremljanja temperature taline jekla
 • izvaja postopek sekundarne obdelave jekla (ogrevanje jeklene taline, prepihovanje jekla, razžveplanje, dezoksidacijo ali razplinjanje taline po predpisanih tehnoloških postopkih)
 • izvaja postopek legiranja oziroma dolegiranja jeklene taline
 • izvaja postopek razogljičenja jekla ali oksidacije ogljika
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja in sekundarne obdelave jekla
 • jemlje vzorce taline jekla za kemijski pregled in ostale analize
 • razlikuje osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za taljenje ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • uporablja računalniško programsko orodje, ki spremlja potek izdelave jeklene taline
Po izboru komisije tali odpadno železo v elektroobločni peči EOP:
 • preveri, če osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • upošteva navodila za varno delo
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo
 • preveri parametre taljenja in jih razloži
 • pripravi naprave in pomožne agregate
 • skupaj z okolico pregleda talino peč
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja jekla
 • po potrebi popravi obzidavo stene ter dna peči za taljenje jekla,
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pripravi talilno peč in jo zažene po tehnoloških navodilih in navodilih za delo
 • talilno peč segreje na delovno temperaturo
 • preverja in kontrolira temperaturo ogretosti v talilni peči
 • nadzira stanje in delovanje peči za taljenje kovin in po potrebi spremeni parametre
 • zalaga vložek in dodatke v talilno peč
 • meri naplinjenost in livnost materiala
 • meša talino
 • meri temperaturo taline
 • jemlje vzorce in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo
 • ugasne talilno peč oziroma zmanjša njeno moč
 • izlije talino iz peči v vmesno ponovco
 • odstrani žlindro
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • transportira talino do mesta za rafinacijo taline jekla
 • izpolni dokumentacijo o delu, ki jih zahtevajo tehnološka navodila
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri taljenju
 • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oz. stroju
 • našteje možne napake pri taljenju in opiše vzroke za nastanek
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše postopek v primeru požara
 • opiše postopek v primeru poškodbe pri delu
 • opiše elektroobločno peč
 • opiše postopek taljenja
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • pozna osnovne fizikalne in kemijske lastnosti jekla
Po izboru komisije obdela talino v ponovčni peči LF/ vakuumski napravi VOD :
 • preveri, če osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • upošteva navodila za varno delo
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo
 • opiše ponovčno peč/vakuumsko napravo
 • pred začetkom dela preveri če ponovčna peč/vakuumska naprava VOD pravilno deluje
 • preveri parametre obdelave taline in jih razloži
 • pregleda in prekontrolira dodajne materiale in surovine glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • skupaj z okolico pregleda ponovčno peč/ vakuumsko napravo
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči/naprave
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek rafinacije taline jekla
 • po potrebi popravi obzidavo sten naprav za rafinacijo taline jekla
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • posnema žlindro iz livne ponovce pred vakuumsko obdelavo skladno z navodili za delo
 • glede na vrsto jekla izbere tehnološko pot in nadaljnji potek dela uskladi s tehnološkimi predpisi za rafinacijo taline jekla
 • transportira ponovco s talino v VOD- komoro
 • pripravi naprave za rafinacijo taline jekla, ter jih zažene po tehnoloških navodilih in navodilih za delo
 • preveri in kontrolira temperaturo ogretosti naprav za rafinacijo taline jekla
 • glede na vrsto jekla izvede oksidacijo taline
 • glede na vrsto jekla izvede razogličenje taline
 • glede na vrsto jekla izvede redukcijo žlindre
 • glede na vrsto jekla izvede degazacijo taline
 • transportira ponovco s talino na ponovčno peč
 • ogreva talino na ponovčni peči
 • dodaja ustrezne dodatke apna in ostale legirne elemente, ki jih je potrebno dodati v talino jekla
 • nadzira stanje in delovanje ponovčne peči/ vakuumske naprave, ter po potrebi spremeni parametre
 • meri temperaturo taline jekla
 • jemlje vzorce jekla za kemijsko analizo
 • kontrola rezultate kemične analie in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo
 • pripravi ponovco s talino jekla za ulivanje
 • transportira talino do mesta vlivanja
 • izpolni dokumentacijo o delu, kot jo zahtevajo tehnološka navodila
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri rafinaciji taline jekla,
 • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oz. stroju
 • našteje možne napake pri rafinaciji taline jekla in opiše vzroke za nastanek
 • opiše postopek v primeru nastanka napake v procesu rafinacije taline jekla
 • upošteva navodila za varno delo
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše postopek rafinacije taline jekla za posamezno vrsto jekla
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • pozna osnovne fizikalne in kemijske lastnosti jekla
Po izboru komisije obdela talino v AOD-konvertorju :
 • upošteva navodila za varno delo
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo
 • opiše AOD-konvertor
 • pripravi naprave in pomožne agregate
 • skupaj z okolico pregleda AOD konvertor
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave konvertorja
 • preveri in pripravi stanje surovin v sistemu ter delovna sredstva glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za rafinacijo taline jekla
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • po prebodu iz elektroobločne peči preveri količino žlindre in jo posname
 • nadzira prevoz žlindre in menjave žlindrinih banj
 • poskrbi za transport livne ponovce iz mesta posnemanja žlindre do AOD-konvertorja
 • izvede izlivanje taline iz livne ponovce v AOD-konvertor
 • preveri parametre taline izdelane na elektro- obločni peči ter na osnovi kemične analize in temperature doda ustrezne surovine in žlindrotvorne dodatke
 • pripravi AOD-konvertor in ga zažene po tehnoloških navodilih in navodilih za delo
 • izbere ustrezen program za vodenje oksidacije taline glede na vrsto jekla
 • nadzira vodenje procesa
 • med oksidacijo zalaga kovinske in nekovinske materiale v AOD-konvertor
 • skrbi za koordinacijo zakladanja hladilnega vložka s pomočjo livnega žerjava
 • izvede redukcijo žlindre
 • meri temperaturo in vzame vzorec taline
 • na osnovi kemične analize izvede ustrezno korekcijo sestave
 • ustavi oz. zmanjša pretok kisika , dušika in argona
 • nadzira pripravo ustrezne livne ponovce za prebod taline
 • izvede prebod taline
 • poskrbi za transport livne ponovce na mesto za posnemanje žlindre
 • izvede in nadzira posnemanje žlindre
 • nadzira transport livne ponovce na oddelek sekundarne metalurgije
 • prejema in upošteva navodila tehnologov
 • izpolni dokumente, ki jih zahtevajo tehnološka navodila
 • opiše postopek v primeru določene napake na konvertorju
 • našteje možne napake pri obdelavi taline na AOD-konvertorju in opiše vzroke za nastanek
 • opiše postopek v primeru nastanka napake v procesu obdelave taline na AOD- konvertorju
 • upošteva navodila za varno delo
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše postopek obdelave taline jekla na AOD-konvertorju za posamezno vrsto jekla
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • pozna osnovne fizikalne in kemijske lastnosti jekla
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za taljenje jekla in sekundarno rafinacijo jekla ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja jekla in sekundarne rafinacije jekla ter ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na pečeh in napravah za taljenje jekla in na kakšen način jih prepozna
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na pečeh in napravah za taljenje jekla
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju pečeh in napravah za taljenje jekla ter pojasni, na kakšen način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
 • Vehovar, Leopold. Nerjavna jekla in njihova korozijska odpornost –, Ljubljana, 2010.
 • Tolar, Miha. Elektrojeklarstvo. –, SIJ Acroni, Jesenice, 2006.
 • Arh, Jože. Jeklarstvo. –Železarsko-izobraževalni center Jesenice, Jesenice, 1979.
 • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter.–Ažman, Slavko - prevod. Jekla - Mikrostruktura in lastnosti, Jesenice, 2009.
 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 03.12. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12, 14. 01.1994.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje