Upravljavec/upravljavka kanalizacije (0607007011)

Naziv:

Upravljavec/upravljavka kanalizacije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljavec/upravljavka kanalizacije (0607007011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Upravljavec/upravljavka kanalizacije 06070070 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 5 in
 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju dela z odpadnimi vodami, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanjaMerila ocenjevanjaDelež%
Načrtovanje
 • izbor in priprava ustreznih sredstev za delo (podatkov, materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov …)
20
Izvedba
 • izbor ustreznih virov in postopkov
35

 • upoštevanje gospodarnih pristopov
 • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter predpisov s področja kanalizacije
 • kakovost storitve (natančnost pri delu, strokovnost, celovitost…)
Dokumentacija
 • pravilno izpolnjevanje dokumentacije
5
Zagovor
 • točnost in strokovnost odgovorov oziroma pojasnil
40
SKUPAJ100
Izločilna merila:
 • Ni izločilnih meril.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor za preverjanje kandidatov, opremljen z računalnikom in internetnim dostopom,
 • dostop do javne kanalizacije vključno z dokumentacijo in aplikacijami, vezanimi na vzdrževanje in upravljanje kanalizacije, (dostop do geografsko-informacijskega sistema (GIS) (aplikacija ali print), posnetki pregleda kanalizacije s TV- kamero, aplikacija za nadzor delovanja črpališča in ostalih objektov na kanalizaciji (SCADA ali print), poročila in zapisi o pregledu stanja kanalizacije),
 • varovalna oprema (zaščitne rokavice, zaščita sluha (čepki, glušniki), zaščitna očala, zaščitne maske, čelada, varnostni komplet za delo na višini, delovna zaščitna obleka in čevlji, delovna zaščitna obleka za enkratno uporabo, gumijasti škornji, detektor plinov …).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja kemije oziroma kemijske tehnologije in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja odvajanja komunalne odpadne vode in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja naravoslovja ali tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem ter obratovanjem kanalizacije in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj 5 let delovnih izkušenj operativnega dela z vzdrževanjem in obratovanjem kanalizacije.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira in koordinira izvedbo del pri vzdrževanju in obratovanju kanalizacije
 • organizira, razporeja, nadzira in analizira delo organizacijske enote (npr. pripravi letni delovni načrt in terminski načrt izvedbe ter periodično analizira doseganje zastavljenih ciljev)
 • organizira nabavo in pripravo potrebnega materiala, delovnih sredstev in storitev za delo na terenu
 • zagotavlja gospodarno rabo delovnih sredstev, materiala, energije in časa skladno z načeli trajnostnega razvoja
 • spodbuja in motivira zaposlene k vseživljenjskemu učenju, sodelovanju in trajnostni naravnanosti
 • sodeluje pri pripravi letnih planov, poročil, obrazcev in dokumentacije za nadzor kanalizacije
 • upošteva načela timskega dela
Naravno kroženje vode v vodnem krogu
 • pojasni proces naravnega kroženja vode v vodnem krogu
 • pojasni trajnostni pomen varovanja vodnih virov
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
 • pojasni pomen in procese odvajanja ter čiščenja odpadne vode
 • opiše procese odvajanja ter čiščenja odpadne vode
Kataster javne kanalizacije
 • pojasni pomen katastra javne kanalizacije
 • razloži uporabo katastra javne kanalizacije
Priprava načrta za izvedbo naloge
 • pregleda dane podatke (slikovni, video podatki, poročila …)
 • zbere potrebne podatke
 • analizira podatke
 • zahteva dodatne ključne podatke (po potrebi)
 • pripravi predviden obseg izvedbe naloge (z upoštevanjem delovnih sredstev, materialov, človeških virov, storitev, terminskega načrta, ocene stroškov …)
 • interpretira svoje odločitve
 • upošteva gospodarne pristope
 • pojasni ključne elemente, ki so pomembni pri pripravi letnih načrtov
 • pojasni nevarnosti in dejavnike tveganja za zdravje in okolje
 • pojasni pomen previdnostnega načela
vodi skupine v delovnem procesu
 • vodi, usklajuje in nadzira delo skupine v organizacijski enoti
 • optimira delovne procese
 • svetuje sodelavcem v skupini in drugim deležnikom ter zagotavlja učinkovit pretok informacij
 • upošteva načela vodenja in timskega dela (spodbuja in motivira zaposlene)
 • zagotavlja lastno usposobljenost in usposobljenost zaposlenih na strokovnem področju
Sestava delovne skupine
 • izbere število, profil sodelavcev
 • pojasni dejavnike, ki jih mora upoštevati pri sestavljanju delovnih skupin
 • izbere zunanje izvajalce (po potrebi)
 • predvidi časovni obseg za izvedbo naloge
 • pojasni pomembnost pravočasnega pretoka informacij med delavci in njihovimi vodji
 • pojasni postopek komunikacije v primeru reševanja težav
 • utemelji optimiranje in potek delovnega procesa
 • našteje ukrepe, ki lahko vodijo k posameznikovi motivaciji
 • pojasni pomen upoštevanja predpisov s področja varstva in zdravja pri delu pri sestavljanju delovne skupine
 • opiše zdravstvena in varnostna tveganja ter pomembnost uporabe osebne varovalne opreme
 • pojasni pomen upoštevanja poslovnega bontona
 • pojasni pomembnost posameznikovega izobraževanja in razvoja in skupine (skrb za vseživljenjsko učenje)
nadzira in upravlja delovanje kanalizacije ter vodi potrebno dokumentacijo
 • redno pregleduje, nadzoruje in upravlja s kanalizacijo
 • upravlja strojno in elektro opremo ter SCADA-nadzorni sistem (daljinski nadzor) kanalizacijskih objektov
 • načrtuje in koordinira vzdrževalna dela na kanalizaciji v različnih časovnih okvirih
 • prevzemnikom oddaja vse odpadke skladno z zakonodajo
 • vodi evidence (npr. dnevnike, delovna poročila, situacije, delovne in potne naloge, dobavnice …)
 • pripravlja poročila in analize svojega delovnega področja
 • upošteva navodila proizvajalcev opreme
 • spremlja napredek novih procesov in tehnologij na področju dela
 • razume procese naravnega kroženja vode v vodnem krogu
 • razume pomen in procese odvajanja ter čiščenja odpadne vode
 • obvlada delovanje naprav in druge opreme v sistemu kanalizacije ter ustrezno odreagira ob odstopanjih
Nadzorni sistem SCADA
 • pojasni pomen in uporabo nadzornega sistema SCADA
Izvedba nadzora delovanja kanalizacije
 • pregleda dane podatke
 • zbere potrebne podatke
 • zahteva dodatne ključne podatke (po potrebi)
 • analizira podatke
 • interpretira ugotovitve ter izpostavi ključne podatke
 • predstavi preventivne in korektivne ukrepe
 • pripravi zapis ugotovitev (po potrebi)
 • pojasni pomen evidentiranja podatkov
 • našteje, s katerimi snovmi in plini se lahko sreča pri svojem delu in pojasni njihove značilnosti
Zakonsko predpisan obratovalni dnevnik
 • pojasni, kaj je obratovalni dnevnik
 • pojasni namen obratovalnega dnevnika
 • pojasni informacije in zapise, ki se vodijo v obratovalnem dnevniku
Zakonske podlage, vezane na ravnanje z odpadki
 • pojasni tipične odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacije
 • pojasni zakonodajne zahteve (ločeno zbiranje, označevanje, ustrezna predaja prevzemniku, vodenje evidenčnih listov, vodenje evidence o nastajanju in ravnanju z odpadki, letno poročanje pristojnim inštitucijam, načrt gospodarjenja z odpadki)
pripravlja projektne naloge in pregleduje projektno dokumentacijo
 • pridobiva, obdeluje, analizira in interpretira podatke za spremljanje odločitev na področju upravljanja kanalizacije z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • pripravlja projektne naloge za rekonstrukcijo, obnovo in gradnjo kanalizacije
 • pregleduje projektno dokumentacijo
 • pripravlja pripombe in mnenja na pregledano projektno dokumentacijo
 • uporablja različne vrste tehnične dokumentacije, geografske informacijske sisteme in kartografske prikaze
Projektna naloga rekonstrukcije, obnove oziroma gradnje kanalizacije
 • opredeli in utemelji ključne podatke, ki jin potrebuje za uspešno pripravo projektne naloge pri rekonstrukciji, obnovi oziroma gradnji kanalizacije
 • pojasni najpogostejše ovire, ki nastopajo pri pripravi projektne naloge in načine njihovega odpravljanja
Analiza in interpretacija podatkov že izvedene projektne naloge
 • pregleda dane podatke
 • zbere potrebne podatke
 • zahteva dodatne ključne podatke (po potrebi)
 • analizira podatke
 • pripravi strokovno mnenje izvedbe
 • pojasni, v kašni meri je v projektu zastopan vidik trajnostnega razvoja
 • pojasni pomen upoštevanja predpisov s področja varstva okolja ter požarne varnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
 • Uredba o odpadkih
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o varstvu okolja
DRUGO
 • Drev, D. in Čuvan, J. (2013). Okoljevarstvene tehnologije. Celje, Fit Media.
 • Kolar, J. (1983). Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda: tehnika zbiranja, odvoda, čiščenja in dispozicije odpadne vode ter padavinske vode. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
 • Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode: https://www.gov.si/teme/odvajanje-in-ciscenje-komunalne-in-padavinske-odpadne-vode/
 • Roš, M. (2015). Sodobni postopki čiščenja odpadnih voda. Celje, Fit Media.
 • Roš, M. (2020). Oznake in izrazi pri čiščenju odpadnih voda. Roš, Ljubljana, SDZV.
 • Roš, M. in Panjan, J. (2012). Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Celje, Fit Media.
 • Roš, M. in Toman, M. J. (2015). Izrazi na področju voda. Celje, Fit Media.
 • Roš, M. in Zupančič, G. D. (2010). Čiščenje odpadnih voda. Gregor D. Zupančič, Velenje, VŠVO.
 • Roš, M. in Zupančič, G. D. (2016). Zbirka nalog Čiščenje odpadnih voda. Velenje, VŠVO.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Iztok Rozman, GZS, Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, Javno podjetje Čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje