Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka (1036570011)

Naziv:

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka (54200011)

Klasius-P16:

Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka (1036570011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej standard znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka 10365700 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Najmanj izobrazba na ravni SOK 2.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI


Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež(%)

Načrtovanje naloge

­pravilna priprava delovne površine

­pravilna priprava materiala

­pravilna priprava delovnih sredstev

­upoštevanjepravil iz varstva pri delu

30

Izvedba

­pravilna izbira postopkov

­pravilna izvedba postopkov

­kakovost končnega izdelka

60

Zagovor

­utemeljitev uporabljenih postopkov in sredstev za delo

10

Izločilna merila:

Neupoštevanje varstva pri delu (neprimerna obleka, obutev, nespeti lasje, neprimerna dolžina nohtov)


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Ustrezen prostor z naslednjo opremo in delovnimi sredstvi:

 • navadni in specialni šivalni stroj
 • likalni stroj
 • rezalni stroj
 • stroj za termofiksiranje
 • krojilna miza
 • sukanec, igle, škarje, merilni trak, bucike, krojaška kreda
 • šablone za krojne dele
 • krojne slike

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

 • imata dva člana najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja tekstila in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju konfekcije in
 • en član mora izpolnjevati navedena merila v prvi alineji ali imeti najmanj izobrazbo na ravni SOK 5 s področja modnega oblikovanja in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju modnega oblikovanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
jemlje mere za enostavne tekstilne izdelke in izdela kroje
 • pozna glavne mere
 • določi potrebne mere glede na vrsto izdelka
 • jemlje mere
 • izdela kroje za enostavne tekstilne izdelke
 • izdela šablone za enostavne tekstilne izdelke z dodatki za šive
Vzame mere
 • vzame mere za osnovni kroj
 • zapiše osnovne mere
 • izračuna pomožne mere
Izdela osnovni kroj
 • izriše kroj po postopku
 • označi oznake na kroju
 • modelira kroj
 • izdela šablono z dodatki za šive
kroji enostavne tekstilne izdelke, jih številči in kompletira
 • pripravi delovno površino
 • nalaga plasti materiala
 • kontrolira dolžino in širino plasti
 • prepozna tkalske in barvne napake v blagu
 • pravilno (ravna nit, votkovna nit) polaga krojne slike ali šablone na tkanino
 • razreže plasti in kroji zelo enostavne izdelke
 • pozna osnovne vrste in lastnosti tekstilij
 • pravilno kroji izdelek
 • zna izbirati vrste medvlog
 • pozna krojne slike za krojenje medvloge
 • polaga in kroji medvlogo
 • pravilno ravna s stroji in z orodji za nalaganje blaga ter s krojilnimi stroji in z orodji
 • številči skrojene dele po navodilih
 • kontrolira čitljivost številk
 • sortira skrojene dele po velikosti
 • pripravi krojne dele za medvlogo
Pripravi tekstilni material za krojenje in položi šablone
 • zlika tekstilni material
 • pregleda tekstilni material zaradi napak v materialu
 • pravilno položi tekstilni material na krojilno mizo
 • pravilno položi šablono na tekstilni material (ravna nit, vzorec materiala)
 • racionalno ravna z materiali
 • upošteva maksimalen izkoristek materiala
 • primerno odstrani odpadni material
Ročno ali strojno kroji enostaven tekstilen izdelek in pomožni material
 • nastavi parametre na stroju za krojenje
 • ročno ali strojno kroji krojne dele
 • kroji pomožni material
 • označi zareze na skrojenih delih in oštevilči krojne dele
 • upošteva navodila za varno delo
fiksira medvloge in lepi aplikacije
 • pripravi stroj za fiksiranje po navodilih
 • polaga skrojene dele in medvloge v stroj za fiksiranje
 • nadzira delovanje fiksirnega stroja
 • zlaga izdelke iz stroja in jih sortira
 • opozori na napake pri fiksiranju
 • pozna osnovne lastnosti in uporabnost medvlog
Fiksira medvloge
 • nastavi parametre lepljenja (temperatura in čas)
 • izbere krojne dele in jih pripravi za lepljenje
 • ročno ali strojno fiksira medvloge na osnovni material
 • pojasni možne napake pri fiksiranju
šiva enostavne tekstilne izdelke
 • šiva enostavne tekstilne izdelke - ročno in strojno
 • pozna vrste strojnih šivov in njeno uporabo na izdelkih
 • šiva gumbe, etikete, pentlje
 • izdela gumbnice
 • izdela ozko in široko robljenje
 • ročno ali strojno šiva okrasne elemente
 • obšije krojne dele
 • odstranjuje nitke
 • ročno ali strojno veze motive na izdelke
 • kontrolira kakovost šiva
Šiva enostaven tekstilni izdelek po izboru komisije
 • pripravi šivalni stroj
 • izbere primerno iglo in sukanec za šivanje
 • nastavi pravilno dolžino vboda
 • šiva po tehnološkem postopku enostaven tekstilni izdelek
 • kontrolira kvaliteto šiva in odstranjuje nitke
 • pojasni vpliv izbire sukanca, igle, napetosti in dolžine vboda na kakovost šiva
 • kontrolira kvaliteto opravljenega dela
medfazno in končno lika enostavne izdelke ter jih pakira
 • razlika šive, polika robove in šive ter zalika žepe
 • lika med postopki šivanja (sestavni šivi, stranski šivi, žepi, dolžine, zapogibi ...)
 • lika enostavne gotove izdelke
 • pozna pogoje likanja (temperatura, pritisk, čas, hlajenje)
 • pravilno ravna z napravami za likanje
 • kontrolira zlikane površine
 • pozna načine zlaganja izdelkov
Medfazno lika
 • pripravi likalno napravo
 • pripravi polizdelek za likanje
 • razlika polizdelek (šive, všitke …)
 • zalika polizdelek (šive, dolžina, robljenje, zapogib …)
Končno lika in zloži izdelek
 • pripravi likalno napravo
 • preveri nastavitve likalnika
 • pripravi izdelek za likanje
 • lika izdelek po pravilnem zaporedju
 • kontrolira zlikane površine
 • pravilno zloži zlikan izdelek
 • pojasni pogoje likanja
 • razloži, kaj pomenijo oznake za nego in vzdrževanje tekstilnih izdelkov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Polak, Elizabeta (1993). Tekstilno-kemijska tehnologija, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Konečnik, Renata (2004). Praktični pouk za izdelavo oblačil, Ljubljana: Tehnična založba Slovenije.
 • Bojkovska-Bedrač, Zoja (1993). Poznavanje tekstilij - Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
 • Lidija Anzelm, Šiviljstvo Mal, Idrija
 • Tjaša Škapin, Atelje Tjaša, Kozina
 • Marija Hudovernik, Športna konfekcija Mimi, Radovljica
 • Mojca Tehovnik, Odeja Škofja Loka
 • Bernarda Klemenc, Strokovni izobraževalni center, Ljubljana
 • Tatjana Patafta, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje