Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda
NPK katalog, koda 1126422011

Naziv:

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda (1126422011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda 11264220 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Izobrazba najmanj na ravni SOK 3,
 • vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B- in C-kategorije ter
 • dve leti delovnih izkušenj v komunalni dejavnosti, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa
Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja
Delež %
Načrtovanje
 • priprava načrta dela/storitve
 • izbor ustrezne opreme
 • preverba ustreznosti dokumentacije
10
Izvedba
 • priprava na izvedbo naloge (z upoštevanjem ustrezne osebne varovalne opreme, priprave in pregleda delovišča, strojev, opreme, orodja …)
 • gospodarno ravnanje z vozilom, racionalnost in pravilna uporaba opreme, orodij in naprav ter upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov
 • razumevanje in upoštevanje predpisov s področja:
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • prometne zakonodaje,
  • varstva okolja ter
  • odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
 • kakovost kot del storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe dela/storitve ...)
60
Dokumentacija
 • pravilno in jasno izpolnjevanje dokumentacije
 • strokovna ustreznost dokumentacije
10
Zagovor


 • predstavitev in utemeljitev opravljene naloge
 • razumljivost, sistematičnost in strokovnost odgovorov
20
SKUPAJ
100

Izločilna merila:
 • Nepoznavanje prometne signalizacije in cestnoprometnih predpisov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor, opremljen z računalnikom in dostopom do medmrežja,
 • vzorci odpadnih vod in odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode,
 • osebna varovalna oprema (delovna obleka, delovni čevlji, čelada, rokavice, detektor plinov),
 • mobilne svetilke (naglavne, ročne),
 • delovno vozilo za področje odpadnih voda,
 • delovno orodje in oprema (kramp, lopata, metla …),
 • dostop do kanalizacijskega sistema s pripadajočimi jaški ali črpališča odpadnih vod ali male komunalne čistilne naprave - MKČN < 50 PE (populacijski ekvivalent) ali greznice ali čistilne naprave > 50 PE.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • dva člana izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja naravoslovja in tehnike (klasifikacija ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja opravljanja gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in
 • en član najmanj 5 let delovnih izkušenj z vožnjo in upravljanjem delovnih vozil za področje odpadnih voda.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi pogoje za izvedbo del na terenu
 • dogovori postopek dela z upravljavcem kanalizacijskega sistema
 • zavaruje delovišče
 • preveri koncentracijo nevarnih plinov v objektu in podatke ustrezno zabeleži
 • uporabi dodatno osebno varovalno opremo (po potrebi)
 • pripravi vozilo in dodatno opremo za izvajanje naloge
 • pozna morebitne nevarnosti ob vstopu v objekt
Priprava pogojev za vstop v objekt
 • uporabi osebno varovalno opremo skladno s predpisi
 • zavaruje in označi delovno površino (v primeru cestišča)
 • navede opremo, ki je potrebna za primer zavarovanja delovišča
 • izmeri koncentracijo kisika in drugih plinov
 • na podlagi izmerjenih vrednosti kisika in drugih plinov se odloči o nadaljnjem delu
 • sodelavcem poda jasna navodila za postopek nadaljnjega dela
 • pojasni pogoje vstopanja v objekt glede na meritev plinov
 • pojasni ukrepanje v primeru nezgode v objektu
Priprava pogojev za izčrpavanje (prevzem) blata iz greznice oz. male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (MKČN< 50 PE)
 • načrtuje in organizira delo po navodilih
 • lastnika objekta seznani s prihodom in postopkom dela
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • zavaruje in označi delovno površino (v primeru cestišča oz. drugih javnih površin)
 • navede opremo, potrebno za primer zavarovanja delovišča
 • senzorično preveri stanje vsebine greznice/MKČN<50 PE
upravlja vozilo glede na različne zahteve procesov na kanalizacijskem sistemu ali čistilni napravi
 • upravlja vozilo in specialno opremo glede na tip naloge
 • upravlja s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
 • izvede postopek izčrpavanja, (prevzema) in odvoza blata iz greznice in male komunalne čistilne naprave
 • izvede postopek čiščenja kanalizacijskega omrežja s čistilno glavo
 • očisti delovišče po opravljenem delu
 • preda izpolnjeno delovno dokumentacijo naročniku in nadrejenemu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • pozna postopek čiščenja kanalizacijskega sistema in objektov na kanalizacijskem sistemu (peskolovi, ločevalniki maščob, črpališča …)
Izčrpanje in očiščenje objekta kanalizacijskega sistema oz. čistilne naprave

Izpraznjenje peskolova ter izčrpanje maščob in olja na kanalizacijskem sistemu
 • pojasni primere, ko ne sme prazniti objekta
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi cevi za črpanje
 • pojasni, kako bo izvedel praznjenje lovilec maščobe in olja
 • z upravljanjem vozila izvede praznjenje oz. izčrpavanje odpadkov iz peskolova, ločevalnika maščob in lovilnika olj
 • pospravi cevi
 • očisti delovišče po opravljenem delu
 • pripravi dokument o opravljenem delu, ki ga potrdi stranka
 • upošteva predpise o varovanju zdravja, okolja in požarni varnosti
Izčrpanje (prevzem) blata iz greznice
 • načrtuje in organizira delo skladno s prejetimi navodili
 • pojasni primere, ko ne sme prazniti objekta
 • uporabi osebno varovalno opremo
 • pripravi cevi za črpanje
 • pojasni, kateri prekat greznice bo izpraznil
 • z upravljanjem vozila izvede praznjenje greznice
 • pospravi cevi
 • očisti delovišče po opravljenem delu
 • pripravi dokument o opravljenem delu, ki ga potrdi stranka
 • upošteva predpise o varovanju zdravja, okolja in požarni varnosti
Izčrpanje (prevzem) blata iz MKČN <50 PE
 • načrtuje in organizira delo skladno s prejetimi navodili
 • pojasni primere, ko ne sme prazniti objekta
 • pripravi cevi za črpanje
 • pojasni, koliko blata bo izčrpal iz MKČN < 50 PE
 • z upravljanjem vozila izvede izčrpavanje blata iz MKČN < 50 PE
 • pospravi cevi
 • očisti delovišče po opravljenem delu
 • pripravi dokument o opravljenem delu, ki ga potrdi stranka
 • upošteva predpise o varovanju zdravja, okolja in požarni varnosti
odvaža odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
 • seznani se s prevzemniki posamezne vrste odpadka
 • dogovori prevzem odpadka s prevzemnikom
 • izpolni in potrdi delovno dokumentacijo pri prevzemniku
 • preda odpadek
 • očisti delovišče po opravljenem prevzemu (po potrebi)
 • pozna odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
Odvoz odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
 • načrtuje in organizira delo skladno s prejetimi navodili
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • seznani se s prevzemniki posamezne vrste odpadka
 • dogovori prevzem odpadka s prevzemnikom
 • izpolni in potrdi delovno dokumentacijo pri prevzemniku
 • očisti delovišče po opravljenem prevzemu (po potrebi) z lopato in s čisto vodo, ki jo ima v cisterni vozila
 • preda odpadek
 • našteje vrste odpadkov, način nastanka in ravnanja z njimi
 • upošteva predpise o varovanju zdravja, okolja in požarni varnosti
redno pregleduje in vzdržuje brezhibno stanje vozila
 • opravlja dnevne in tedenske preventivne preglede:
  • vizualno pregleda vozilo
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
  • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
  • preveri stanje in tlak pnevmatik
  • preveri osnovno in zimsko opremo …
 • odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti na vozilu in opremi v okviru svojih pooblastil
 • ukrepa v primeru zaznane napake na vozilu in ob večjih okvarah ali poškodbah
 • redno vzdržuje vozilo ter higieno vozila in delovne opreme
 • izvaja oskrbo vozila z gorivom
 • zagotavlja strokovno usposobljenost za opravljanje del skladno z zakonodajo

Preverjanje tehničnega stanja vozila
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • vizualno pregleda vozilo
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • preveri stanje in tlak v pnevmatikah
 • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri osnovno in zimsko opremo
 • preveri prisotnost in veljavnost prve pomoči in požarnega aparata
 • preveri kontrolnik porabe goriva
 • preveri datum zadnjega opravljenega tehničnega pregleda vozila
 • vse naštete ugotovitve evidentira
 • pojasni ukrepe v primeru ugotovljene nepravnosti vozila
 • oskrbi vozilo z gorivom, mazivi, ostalimi tekočinami in s sredstvi s področja osnovnega vzdrževanja (po potrebi)
 • gospodarno ravna z viri
 • pojasni vzdrževanje higiene vozila in delovne opreme
komunicira s sodelavci in z ostalimi deležniki ter koordinira delo manjše skupine
 • vzpostavlja in vzdržuje komunikacijo s sodelavci
 • komunicira z naročniki-uporabniki storitev in ostalimi deležniki
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje enostavne konfliktne situacije (po potrebi)
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z vodjem
 • uporabnike storitev informira o poteku dela
 • koordinira delo manjše skupine sodelavcev
 • upošteva načela timskega dela in poslovnega bontona
 • pozna sistem upravljanja komunalne infrastrukture
 • pozna pravilno izvajanje procesov dela
Ukrepi ob konfliktni situaciji na terenu
 • v simulirani situaciji predstavi ukrepanje ob konfliktni situaciji
 • pojasni svoje odločitve za posamezne korake
 • uporablja strokovno terminologijo
Vloga koordinatorja v delovni skupini
 • v simulirani situaciji predstavi koordinacijo manjše delovne skupine na konkretnem primeru
 • pojasni vlogo koordinatorja v okviru delovne skupine
 • pojasni pomembnost sodelovanja in komunikacije z nadrejenimi
 • našteje dejavnike tveganja, ki izhajajo iz nekooperativnih odnosov
ukrepa v primeru prometne ali delovne nesreče
 • izvaja predpisane postopke in uporablja dokumentacijo za primer prometne nesreče
 • izvaja predpisane postopke in uporablja dokumentacijo za primer nesreče pri delu
Ukrepi glede na kategorijo prometne nesreče (simulirana situacija po izboru komisije)
 • oceni resnost poškodb
 • načrtuje ukrepe
 • predstavi dejavnike ogrožanja varnosti zdravja, prometa in okolja
 • predstavi izvedbene ukrepe
 • po potrebi izpolni obrazce
Ukrepi v primeru nesreče pri delu (simulirana situacija po izboru komisije)
 • oceni resnost poškodb
 • načrtuje ukrepe
 • obvesti nadrejene oz. odgovorne službe
 • predstavi dejavnike ogrožanja varnosti zdravja
 • predstavi izvedbene ukrepe
 • po potrebi izpolni obrazce

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o zaporah na cestah
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
DRUGO
 • Bole, D. in drugi (2005). Varna vožnja: priročnik za voznike. Ljubljana, Avto-moto zveza Slovenije.
 • Navodila za delo za vozilo, ki ga bo na dan preverjanja upravljal (če bo prvič delal na tem vozilu)
 • Slokan, I. (2003). Nizke zgradbe, temeljenje, vodovod, kanalizacija, učbenik. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, d. d.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • mag. Iztok Rozman, GZS, Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje