Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda
poklicni standard, koda 11264220

Naziv:

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Javna higiena in komunalne storitve (1021)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Voznik/voznica delovnih vozil za področje odpadnih voda (11264220)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati in organizirati lastno delo in delo manjše skupine sodelavcev v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju komunalnih odpadnih voda
 • gospodarno ravnati z vozili, napravami, opremo, materiali in drugimi viri
 • zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja oziroma strank
 • komunicirati s sodelavci in z ostalimi deležniki
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pripraviti pogoje za izvedbo vzdrževalnih del na kanalizacijskem sistemu na terenu
 • upravljati delovno vozilo glede na različne zahteve procesov na kanalizacijskem sistemu ali čistilni napravi
 • odvažati odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
 • redno pregledovati in vzdrževati brezhibno stanje vozila
 • komunicirati s sodelavci in z ostalimi deležniki ter koordinirati delo manjše skupine
 • ukrepati v primeru prometne nesreče ali nesreče pri delu skladno s predpisi in svojimi pristojnostmi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo manjše skupine sodelavcev
 • načrtuje in analizira delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • upošteva pravila ter predpise s področja strokovnih del
 • uporablja delovno dokumentacijo
 • upošteva predpise ter pravila, ki urejajo posameznikovo delo s področja cestnoprometnih predpisov, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja
 • upošteva zahteve standardov kakovosti
 • razume principe organizacije dela
 • uporablja podatke geografsko-informacijskega sistema (katastra)
Priprava dela oz. delovnega mesta preveri osebno opremo, vozilo ter opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • uporabi osebno varovalno opremo za izvedbo nalog in preveri uporabo osebne varovalne opreme sodelavcev v vozilu
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri opremo glede na vrsto delovišča
 • preveri podatke o tehnični ustreznosti vozila
 • preveri brezhibnost delovanja in tehnično ustreznost vozila ter drugih hidravličnih sistemov
 • izpolni predpisano dokumentacijo in preveri posebna navodila
 • pripravi delovno dokumentacijo
 • upošteva odgovornosti voznika
 • pozna namen in tehnične lastnosti vozila, terenske opreme in dodatne osebne varovalne opreme
 • pozna postopke upravljanja vozila
Operativna dela pripravi pogoje za izvedbo del na terenu
 • dogovori postopek dela z upravljavcem kanalizacijskega sistema
 • zavaruje delovišče
 • preveri koncentracijo nevarnih plinov v objektu in podatke ustrezno zabeleži
 • uporabi dodatno osebno varovalno opremo (po potrebi)
 • pripravi vozilo in dodatno opremo za izvajanje naloge
 • pozna morebitne nevarnosti ob vstopu v objekt
upravlja vozilo glede na različne zahteve procesov na kanalizacijskem sistemu ali čistilni napravi
 • upravlja vozilo in specialno opremo glede na tip naloge
 • upravlja s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
 • izvede postopek izčrpavanja, (prevzema) in odvoza blata iz greznice in male komunalne čistilne naprave
 • izvede postopek čiščenja kanalizacijskega omrežja s čistilno glavo
 • očisti delovišče po opravljenem delu
 • preda izpolnjeno delovno dokumentacijo naročniku in nadrejenemu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • pozna postopek čiščenja kanalizacijskega sistema in objektov na kanalizacijskem sistemu (peskolovi, ločevalniki maščob, črpališča …)
odvaža odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
 • seznani se s prevzemniki posamezne vrste odpadka
 • dogovori prevzem odpadka s prevzemnikom
 • izpolni in potrdi delovno dokumentacijo pri prevzemniku
 • preda odpadek
 • očisti delovišče po opravljenem prevzemu (po potrebi)
 • pozna odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju kanalizacijskega sistema in čiščenju odpadne vode
redno pregleduje in vzdržuje brezhibno stanje vozila
 • opravlja dnevne in tedenske preventivne preglede:
  • vizualno pregleda vozilo
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
  • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
  • preveri stanje in tlak pnevmatik
  • preveri osnovno in zimsko opremo …
 • odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti na vozilu in opremi v okviru svojih pooblastil
 • ukrepa v primeru zaznane napake na vozilu in ob večjih okvarah ali poškodbah
 • redno vzdržuje vozilo ter higieno vozila in delovne opreme
 • izvaja oskrbo vozila z gorivom
 • zagotavlja strokovno usposobljenost za opravljanje del skladno z zakonodajo

komunicira s sodelavci in z ostalimi deležniki ter koordinira delo manjše skupine
 • vzpostavlja in vzdržuje komunikacijo s sodelavci
 • komunicira z naročniki-uporabniki storitev in ostalimi deležniki
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje enostavne konfliktne situacije (po potrebi)
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z vodjem
 • uporabnike storitev informira o poteku dela
 • koordinira delo manjše skupine sodelavcev
 • upošteva načela timskega dela in poslovnega bontona
 • pozna sistem upravljanja komunalne infrastrukture
 • pozna pravilno izvajanje procesov dela
ukrepa v primeru prometne ali delovne nesreče
 • izvaja predpisane postopke in uporablja dokumentacijo za primer prometne nesreče
 • izvaja predpisane postopke in uporablja dokumentacijo za primer nesreče pri delu
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo, vodi evidence in poroča nadrejenim
 • vodi evidenco o svojem delu in delu skupine
 • vodi evidenco o okvarah in poškodbah vozila
 • preda izpolnjeno delovno dokumentacijo
 • vpisuje podatke v potni nalog
 • poroča o realizaciji nalog
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenih del
 • strokovno in pravočasno opravi delovne naloge
 • gospodarno ravna z viri (material, čas, energija)
 • izvaja dela skladno z navodili in s postopki
 • razume standarde kakovosti na deloviščih
 • razume pomen kakovostno opravljenega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu, predpise o varstvu pred požarom in posebne varnostne ukrepe za varstvo okolja
 • upošteva previdnostno načelo
 • pozna najpogostejše nevarnosti in tveganja za zdravje in okolje v okviru svojega dela ter ukrepe, ki jih preprečujejo oz. zmanjšujejo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Iztok Rozman, GZS Združenje komunalnega gospodarstva, Ljubljana
 • mag. Mojca Vrbančič, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
 • dr. Marjetka Levstek, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o., Domžale
 • Majda Marolt, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Ljubljana
 • Alan Peroša, Marjetica Koper, d. o. o., Koper
 • Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Velenje
 • Sabina Senica, Kostak, d. d., Krško
 • mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • dr. Tanja Mohorko, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Poglej katalog

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje