Valjavec/valjavka (1364225011)

Naziv:

Valjavec/valjavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Valjavec/valjavka (52100101)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Valjavec/valjavka (1364225011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Valjavec/valjavka s kodo13642250 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju valjanja kovin

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • praktično preverjanje z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

­pregledtehnološke dokumentacije

­priprava delovnega mesta in pripomočkov

10

Izvedba

­uporaba osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo

­priprava strojev in naprav za valjanje kovin

­pravilna tehnološka izvedba procesa valjanja

60

Dokumentacija

­ustrezno izpolnjena delovna dokumentacija

­zapisi skladni z zahtevami sistema kakovosti

10

Ustni zagovor

­obrazložitev izpolnjene dokumentacije

­razumevanje izvedenih tehnoloških postopkov

­razumevanje strokovne terminologije

20

IZLOČILNA MERILA:

 • opustitev ali nepravočasna kontrola delovanja varnostnih sistemov na delovni opremi,
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba delovne opreme in neupoštevanje navodil za delo,
 • nerazumevanje delovne dokumentacije,
 • nepoznavanje vzrokov in ukrepov za odstranitev vzrokov slabe kakovosti valjancev

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • valjarna linija

 • transportne naprave in drugi pripomočki za valjanje
 • merilne/kontrolne naprave
 • osebna varovalna oprema
 • tehnološka navodila in navodila za varno delo
 • navodila za varno delo s talilno pečjo

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih imata:

 • dva člana najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja valjanja kovin
 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja metalurgije ali strojništva in pet let delovnih izkušenj s področja valjanja kovin

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces valjanja kovin skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre valjanja,
 • razume osnovne pojme plastičnega preoblikovanja kovin (napetost tečenja, preoblikovalno trdnost in deformacijo)
 • glede na tehnologijo valjanja nastavlja optimalne tehnološke parametre valjanja
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja strojev in procesa valjanja
 • zalaga material v peči (pri toplem valjanju)
 • ugotavlja eventualno zamenjavo vložka pred zalaganjem v peč (zlitine-jekla) z metodo iskrenja
 • nadzira ogrevanje vložka skladno s tehnološkimi predpisi in ukrepa na osnovi spremljanja parametrov procesa (pri toplem valjanju)
 • pozna optimalne ogrevne temperature in načine prehajanja toplote na izbrani vložek pri toplem valjanju
 • izklopi peč po varnostno-obratovalnih navodilih
 • pozna osnovne merilno-regulacijske elemente ogrevne peči pri toplem valjanju
 • transportira material iz peči do agregata za valjanje
 • izbira in vgrajuje potrebno orodje in priprave
 • med postopkom valjanja meri in nadzira dimenzije, obliko in temperaturo obdelovanca
 • pozna območje plastičnosti za posamezne skupine zlitin in kovin
 • prepoznava vzroke in napake, nastale med procesom valjanja in jih sistematično spremlja
 • izbere parametre rezanja valjancev
 • izvaja ohlajanje obdelovancev v skladu s tehnološkim postopkom
 • pozna osnovne strukturne spremembe, ki nastajajo med procesom ohlajanja kovin in zlitin
 • razume prednosti ravnanja obdelovancev v vročem,
 • označuje končne izdelke, tehnološke odpadke in neustrezne izdelke
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave
 • spremlja tehnološki postopek in izbrano tehniko valjanja
 • izbere osnovne parametre tehnologije valjanja
 • pozna osnove fizikalnih in kemijskih lastnosti železnih ali neželeznih kovin
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih valjanja
 • razlikuje napake na valjanih izdelkih in vzroke za njihov nastanek
Pripravi stroje, naprave in orodja za valjanje:
 • preveri ali prejeta osebna varovalna oprema ustreza predpisom za to delovno mesto
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • poskrbi za ustrezno osebno varovalno opremo
 • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
 • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
 • opiše ukrepe v primeru požara
 • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pregleda in obrazloži delovno dokumentacijo,
 • uredi delovno mesto skladno s tehnološkimi navodili in navodili o varnem delu
 • preveri in pripravi vložni material za valjanje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
 • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za postopek valjanja
 • prevzame, pregleda in pripravi peč za ogrevanje vložka (pri toplem valjanju)
 • prevzame, pregleda in pripravi stroj za valjanje
 • prevzame, pregleda in pripravi transportne naprave
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov
 • preveri razpoložljivost (temperatura, tlak) mazalnih, hidravličnih in hladilnih sistemov
 • pripravi potrebno pomožno orodje za valjanje
 • pripravi potrebno merilno opremo za nadzor dimenzije valjanca
 • preveri parametre ogrevanja (pri toplem valjanju) in valjanja ter jih razloži
 • izvede nastavitve parametrov ogrevanja (pri toplem valjanju) in valjanja materiala skladno z delovno dokumentacijo in tehnološkimi navodili
 • pripravi in nastavi valjarno linijo
 • opozori prisotne v delovnem procesu na zagon naprav
 • skladno s tehnološkimi navodili in navodili za varno delo izvede zagon naprav za ogrevanje (pri toplem valjanju) in valjanje
 • preizkusi delovanje posameznih naprav in usklajenost delovanja celotne procesne linije
 • izpolni dokumente, ki jih zahtevajo tehnološka navodila
Izvede ogrevanje (pri toplem valjanju) in valjanje:
 • upošteva navodila za varno delo
 • opiše tehnologijo valjanja kovin
 • obrazloži osnovne fizikalne in kemične lastnosti valjanca ter njihov vpliv na proces valjanja
 • preveri in po potrebi korigira nastavitve peči za ogrevanje in vložek transportira v pečni prostor (pri toplem valjanju)
 • zagotavlja sledljivost vložka v fazi ogrevanja (pri toplem valjanju)
 • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za ogrevanje (pri toplem valjanju)
 • valjanec transportira iz peči za ogrevanje do naprave za valjanje in preveri ustreznost temperature (pri toplem valjanju)
 • valjanec zvalja na stroju za valjanje (ročni/avtomatski režim) in ga transportira do naslednjega stroja ali na hladilno klop
 • zagotavlja sledljivost valjanca v fazi valjanja in ohlajanja
 • po potrebi razreže valjanec
 • preveri površino in dimenzije valjanca ter označi oziroma izloči neustrezen valjanec oziroma del valjanca
 • v primeru odstopanja dimenzije ali slabe površine valjanca izvede ustrezne ukrepe za odpravo neskladja
 • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri valjanju
 • našteje možne napake pri valjanju in opiše vzroke za nastanek
 • opiše ukrepe v primeru določene napake na valjancu
 • pripravi vzorce valjanca oziroma valjanec za različne analize po predpisani tehnološki dokumentaciji
 • spremlja delovanje ogrevne peči (pri toplem valjanju), naprave za valjanje, mazalnih, hidravličnih in hladilnih sistemov ter njihovo delovanje po potrebi korigira
 • izklopi stroje in naprave za valjanje po varnostnoobratovalnih navodilih
 • izpolni dokumentacijo o delu
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za valjanje ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa valjanja in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju strojev in naprav
Izkaže razumevanje tehnološkega procesa:
 • pojasni, katere parametre spremlja na strojih za valjanje kovin in kakšne so ciljne vrednosti
 • pojasni, v katerem primeru mora spremeniti parametre na stroju za valjanje kovin
 • našteje možne nepravilnosti v delovanju strojev in naprav ter pojasni, na kak način jih prepozna
 • opiše postopke ukrepanja v primeru nepravilnega delovanja
 • pojasni, na kakšne načine poskrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • pojasni, zakaj je pomembno skrbeti za racionalno rabo energije in materialov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Vodopivec, Franc. Kovine in zlitine, –Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, 2002.
 • Vehovar, Leopold. Nerjavna jekla in njihova korozijska odpornost, –Ljubljana, 2010.
 • Tolar, Miha. Elektrojeklarstvo, –SIJ Acroni, Jesenice, 2006.
 • Arh, Jože. Jeklarstvo, Železarsko-izobraževalni center Jesenice, Jesenice, 1979.
 • Honeycombe, Robert in Hancock, Peter, Ažman, Slavko – prevod. Jekla - Mikrostruktura in lastnosti, Jesenice, 2009.
 • Kveder, Aleksander. Metalurški priročnik, –Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1972,
 • Perne, Janko. Tehnologija plastičnega preoblikovanja, Ljubljana, 1986.
 • Rešek, Franjo. Tehnologija gradiv, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1975.
 • Zupančič, Franc, Anžel, Ivan. Gradiva, Visokošolski učbenik, Univerza Maribor, 2007.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS št. 43/11, 3.12. 2011.
 • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12, 14. 01.1994.
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS št. 101/2004.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne, d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
Koordinatorica pri pripravi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Bojana Sever, CPI
Delovna skupina za pripravo revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Nina Potočnik, Skupina Impol
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
Koordinator priprave revizije Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Klement Drofenik, CPI
Publikacija

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje