Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica
NPK katalog, koda 1366207011

Naziv:

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (70454431)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica (1366207011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Glasbeni redaktor/glasbena redaktorica 13662070 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju dela glasbenega redaktorja. Delovne izkušnje kandidat dokaže z dokazili o samostojnem delu na najmanj treh različnih in raznovrstnih medijsko realiziranih projektih s področja dela glasbenega redaktorja (glasbena oprema, vodena glasbena oddaja, intervju, reportaža, poročilo, komentar, recenzija). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja izdelek (zbirka realiziranih projektov s področja dela glasbenega redaktorja), in sicer tako, da v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.) zbere realizirane projekte, ki so navedeni z dokazili v prijavni vlogi (osebna zbirna mapa) za pridobitev kvalifikacije. Izdelek mora biti pripravljen v obliki več glasbenih oddaj s priloženo ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za načrtovanje in izvedbo oddaj (scenarij, dispozicija, besedilo,…).5. Merila preverjanja

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izvedba

celovit načrt izvedbe posameznih projektov iz oddane zbirke projektov

70

stopnja skladnosti izvedbe z načrtom

razumljivo in jedrnato izražanje in sporočanje

izkazovanje poznavanja glasbenega področja

smiselna uporaba glasbenih in zvočnih elementov

celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije (scenarij, dispozicija, besedilo …)

Zagovor

sistematičnost in preglednost predstavitve oddane zbirke projektov

30

dobro poznavanje glasbenega področja skladno s poklicnim standardom in vezano na oddano zbirko projektov

Izločilna merila:

 • neupoštevanje predpisov s področja avtorske in sorodnih pravic,
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve glasbenega izdelka (CD/DVD-predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom, ozvočenje itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja dela glasbenega redaktorja ali opravljen NPK Glasbeni redaktor,
 • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja dela glasbenega redaktorja,
 • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela predlog vsebinske zasnove glasbenih oddaj
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje z glasbenega področja v časopisih, strokovnih revijah in drugih medijih
 • poišče, izbere in predlaga glasbene teme v okviru programskega načrta in v sodelovanju z uredništvom
 • zbere glasbeno gradivo
 • sestavi zaporedje skladb
 • izdela oz. sodeluje pri izdelavi scenosleda glasbene oddaje
 • izbere glasbenika, izvajalca ali drugega poznavalca – gosta/e oz. sogovornika/e (v nadaljevanju: gost)
 • seznani se z delom in kulturnim krogom, iz katerega gost izhaja
 • določi razmerje med glasbenim in govorjenim delom oddaje
 • se dogovori z gostom o načinu izvedbe oddaje
 • se dogovori s snemalno ekipo ali realizatorjem o morebitnih posebnih izvedbenih zahtevah oddaje
 • obvlada različne glasbene zvrsti in njihove značilnosti
 • pozna osnovne sestavine programskega načrta
 • poišče ustrezno glasbeno gradivo
 • pozna tipe oddaj in zna temu ustrezno prilagoditi scenosled glasbene oddaje
 • zna določiti posebne zahteve glasbene oddaje
 • zna sestaviti ustrezno zaporedje skladb glede na tematsko zasnovo oddaje
 • pozna delo svojega gosta in posebnosti kulturnega kroga, iz katerega ta izhaja
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • vzpostavlja stike in komunicira z akterji na glasbenem področju
Utemelji pripravo glasbene opreme:
 • pripravi pisni seznam predvajanja z vsemi potrebnimi elementi (avtor, izvajalec, naslov, založba, čas …)
 • utemelji izbor in zaporedje glasbenih skladb glede na temo in trajanje oddaje
 • upošteva načela racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • opravlja delo tako, da ne ogroža sebe, imetja/lasstnine in okolja
vodi glasbene oddaje
 • povezuje zaporedje skladb z ustreznimi govornimi vložki
 • vzpostavi stik z gostom/i
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • podaja preverjene pomembne informacije
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • skrbi za pravilno izgovarjavo tujih besed, poimenovanj izvajalcev in skladb
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • govori logično, tekoče in brez govornih napak
 • komunicira s sodelavci (tehnik, asistent, režiser …)
 • obvlada vsebino glasbene oddaje, ki jo vodi
 • zna uvrstiti izvajalca v širši kontekst
 • komunicira ustrezno mediju
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • uporablja pravila slovenskega knjižnega in pogovornega jezika
 • pozna osnove izgovarjave besed v tujih jezikih
 • uporablja strokovno terminologijo
Utemelji izvedbo intervjuja:
 • utemelji izbor gosta
 • utemelji in predstavi nabor vprašanj
 • utemelji način izvedbe in vodenja intervjuja
 • izkaže poznavanje obravnavane tematike in gosta
 • prikaže uporabo terenske snemalne naprave, ki jo najpogosteje uporablja
 • izkaže znanja iz osnov pisnega in ustnega komuniciranja
 • upošteva načela racionalne uporabe energije, materiala in časa
Predstavi glasbeno oddajo:
 • utemelji zasnovo oddaje (izbor teme, glasbenih del, avtorjev …)
 • opiše način nastajanja in izvedbe oddaje
zasnuje in opravlja intervjuje z gosti glasbenih oddaj
 • pripravi in postavlja ustrezna vprašanja glede na vsebino intervjuja
 • pripravi intervjuvanca na intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu ali na terenu
 • posname ali v živo izvede intervju
 • postavlja ustrezna dodatna vprašanja glede na potek intervjuja
 • komunicira s sodelavci (tehnik, asistent, režiser …)
 • komunicira tematiki primerno
 • pozna različne vrste intervjujev
 • obvlada tematiko intervjuja
 • pozna delo in ozadje delovanja intervjuvanca
 • zna zastavljati jasna in smiselna vprašanja glede na potek intervjuja
 • zna motivirati sogovornika
 • uporablja snemalne naprave in različne mikrofone
 • uporablja pravila slovenskega knjižnega in pogovornega jezika
 • ustrezno prevzema tuje besedišče v slovenski jezik
 • zna se pravilno odzivati na etično vprašljive situacije (sovražni govor, preklinjanje …)
 • zna komunicirati s sodelavci in jim dajati jasna ter ustrezna navodila
Obrazloži reportažo ali poročilo:
 • utemelji izbor teme
 • opiše način nastajanja in izvedbe
 • opiše razliko med reportažo, poročilom, komentarjem in recenzijo
sodeluje pri snemanju, obdelavi in izdelavi končne podobe glasbene oddaje
 • pripravi glasbeni material za uporabo v programu
 • sodeluje pri obdelavi in arhiviranju zvočne podobe oddaje
 • pozna osnove tonske tehnike
 • uporablja ustrezno programsko opremo (računalniško)
Utemelji komentar ali recenzijo:
 • utemelji izbor teme
 • izkaže poznavanje obravnavane tematike
 • utemelji subjektivne sodbe, izražene v komentarju oz. recenziji
skrbi za redno bogatitev glasbenega (radijskega) arhiva
 • daje pobude za nakup glasbenih posnetkov
 • daje pobude za snemanje koncertov in obnovo ter posodabljanje glasbenega arhiva
 • zagotovi tehnično podporo za izvedbo snemanja
 • preveri in uredi medsebojne obveznosti na področju avtorskih in sorodnih pravic
 • ureja bazo podatkov avtorjev in izvajalcev
 • spremlja aktualna dogajanja na glasbenem področju
 • pozna razvoj glasbenih zvrsti
 • pozna kakovostne glasbene presežke
 • pozna osnove tehnične izvedbe snemanja
 • upošteva predpise s področja avtorskih in sorodnih pravic
 • pozna različne nosilce zvoka ter načine njihovega arhiviranja in prenašanja
Izkaže poznavanje naslednjih področij:
 • znanje pri delu z glasbenim arhivom
 • poznavanje pravil o avtorskih pravicah
 • poznavanje osnov radijske produkcije (organizacijsko in tehnično; komunikacija, načrtovanje dela)
 • predstavi znanje v zvezi z glasbenim dogajanjem skladno s težiščem dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Barbarič, Peter: Okopi slave – štiri desetletja rocka & popa (Vitrum, 1996).
 2. Bašin, Igor: Novi rock: rockovski festival v Križankah, 1981–2000 (Subkulturni azil, 2006).
 3. Štamcar, Miha & co.: Dueti: prispevki k slovenski popularni glasbi (UMco, 2006).
 4. Janjatović, Petar: Ilustrovana ex Yu rock enciklopedija 1960–2000 (dopolnjena izdaja), Prometej, Novi Sad, 2001.
 5. Larkin, Colin: The Encyclopedia of Popular Music, Omnibus Press, 2011.
 6. Ainsley, Robert: The Encyclopedia of Classical Music, Carlton, 1999.
 7. Vogrinc, Jože: Popularna glasba – eseji ob poslušanju, Subkulturni azil, 2012.
 8. Sweeney, Philip: Directory of world music, Virgin books, 1991.
 9. Glasbene strani: www.rockline.si, www.paranoid-zine.com, www.rockonnet.com, http://www.rockobrobje.com/, http://www.kanonfutr.net/, http://www.rockol.it/
 10. http://www.hitparadeitalia.it/,http://rsqmag.com/, http://muzika.bosnia.ba/ http://www.muzika.hr/default.aspx, www.allmusic.com http://www.popboks.com/rubrika.php?ID=9
 11. Strategija prehoda radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji http://www.apek.si/sl/datoteke/File/2007/javni%20razpisi/strategija_razvoja_rad_tv_programov_rs_del_osn.pdf
 12. Radio production worktext, Reese David, Gross Lynne, Gross Brian, Taylor & Francis, 2012.
 13. MvLeish, Robert: Radio Production, Taylor & Francis, 2012.
 14. White, Paul: The Producer's Manual – All you need to get Pro, Sample Magic, 2012.
 15. Allen Hendricks, John, Mims, Bruce: Keith's Radio Stations – broadcast, satellite and internet, CRC Press, 2014.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 1. Dragan Bulič, Radio Slovenija
 2. Jernej Vene, Radio Slovenija
 3. Arnold Marko, Radio Študent
 4. Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 5. Dr. Peter Purg, IAM Inštitut
 6. Ivan Oven, MK
 7. Irena Brglez, GZS

Koordinacija pri pripravi kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 1. Arnold Marko, Radio Študent
 2. Dr. Mitja Reichenberg, SAE Institute
 3. Jernej Vene, Radio Slovenija
 4. Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 5. Dr. Peter Purg, UNG
 6. Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje