Suhorobar žličar/suhorobarka žličarka
poklicni standard, koda 15881700

Naziv:

Suhorobar-žličar/suhorobarka-žličarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

suhorobar – žličar / suhorobarka – žličarka (25020631)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Suhorobar-žličar/suhorobarka-žličarka (15881700)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 2. samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 3. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa
 4. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 5. tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja
 6. izbrati ustrezne materiale in izdelati lesene žlice, kuhalnice, škarje in pincete
 7. ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija dela
 • predvidi tehnološki postopek izdelave žlic, kuhalnic, škarij in pincet
 • izbere pripomočke in šablone
 • pripravi lesnoobdelovalne stroje in naprave za izdelavo izdelka
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije za varovanje okolja
 • zna izbrati ustrezne materiale za žlice, kuhalnice, škarje in pincete
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta
 • izbere ustrezna delovna sredstva za izdelavo žlic, kuhalnic, škarij in pincet
 • preveri brezhibnost delovnih sredstev
 • samostojno pripravi delovno mesto in nastavi obdelovalne stroje
 • delovno mesto uredi tako, da zagotavlja minimalne standarde ergonomije in urejenosti
Operativna dela izdelava lesenih kuhalnic, žlic, škarij in pincet
 • izbere ustrezen les
 • pripravi in dimenzionira deščice
 • zarisuje in obrezuje deščice
 • obdela držalo in glavo žlice in ju obrusi
 • lesene kuhalnice in žlice oblikuje, izrezka in obrusi
 • sestavne dele lesenih škarij in pincet oblikuje, izrezka in obrusi
 • lesene škarje in pincete sestavi z ustrezno lesno vezjo
 • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezen izdelek
 • pozna lastnosti in strukturo lesa
 • pozna ustrezne lesne zveze, njihovo pripravo in sestavo
 • zna oblikovati in zarisovati elemente za žlice in kuhalnice, škarje in pincete
 • obvlada ročno in strojno obdelavo posameznih delov
 • pozna temeljne značilnosti žličarske dediščine
Administrativna dela izpolnjevanje delovne dokumentacije
 • izpolnjuje osnovno dokumentacijo za vodenje obrti
 • pozna delovno dokumentacijo in jo zna izpolnjevati
 • uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela nabava materialov in prodaja izdelkov
 • nabavlja različne izdelovalne materiale za žlice, kuhalnice, škarje in pincete
 • pozna tržne prijeme in pravila pri nabavi in prodaji
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, s certifikati in (ali) z zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • pozna osnove promocijske dejavnosti
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • zaveda se pomena suhorobarske dediščine in jo zna predstaviti
Zagotavljanje kakovosti kontrola materialov, polizdelkov in izdelkov
 • kontrolira količine in dimenzije izdelanih materialov
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • zna uporabljati ustrezne merilne pripomočke
 • zna spremljati kakovost materialov in obdelave elementov glede na merila kakovosti
 • pozna merila kakovosti za izdelavo žlice, kuhalnic, škarij in pincet
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje strojev in naprav
 • pregleduje, čisti in vzdržuje naprave in stroje ter ostri orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pravila in navodila za osnovno vzdrževanje strojev in naprav
Komunikacija komunikacija s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira s strankami pri predaji naročil, nabavi materialov in prodaji izdelkov
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja in okolja
 • uporablja varnostne naprave na strojih in pri delu ter osebno varovalno opremo
 • pri delu upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnove predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Pavel Hočevar, OOZS Ribnica
 • Jani Mate, Razvojni center Kočevje – Ribnica
 • Matjaž Nosan, Srednja šola Kočevje
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Ludvik Debeljak, suhorobar
 • Igor Leban, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje
7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Darja Štarkl, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje
8. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Franc Vesel, suhorobar
 • Sašo Hočevar, suhorobar
 • Helena Pucelj, suhorobarka
 • Barbara Nosan, suhorobarka
 • Pavel Hočevar, OZS
 • Matjaž Nosan
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje