Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
NPK katalog, koda 2108210011

Naziv:

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2023

Predhodniki:

refleksoterapevt / refleksoterapevtka (37505271)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Šesta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (26)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (2108210011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Refleksoterapevt/refleksoterapevtka 21082100 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa, ki se dokazujejo s potrdilom, ki dokazuje opravljen preizkus znanja in ga izda institucija, ki izvaja verificiran program.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

strokovnost izvedbe razgovora z uporabnikom

10 %

ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora in pripomočkov)

anamneza uporabnika in strokovna priprava uporabnika na storitev

Izvedba

kakovost izvedbe storitve (izvajanje tehnik, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

50 %

prepoznavanje in upoštevanje motenih refleksnih con na stopalih, dlaneh in ušesih ter poznavanje in upoštevanje reakcij in kontraindikacij pri refleksoterapiji

Dokumentacija

celovito in ustrezno pripravljena dokumentacija – nastavi kartoteko uporabnika in jo ustrezno izpolni

10 %

Ustni zagovor

točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oziroma odgovorov na dodatno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

30 %

Izločilna merila:
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil
 • opravljanje storitve na način, ki ogroža zdravje uporabnika ali povzroča poškodbe

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih?prilagoditev je naveden v Pravilniku,? ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list, RS 82/14, členi 9, 10 in 11).9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • primeren prostor (intimen, čist, primerno ogret, prostor za garderobo, umivalnik s toplo vodo …)
 • stol za refleksoterapevta: vrtljiv z možnostjo nastavljanja in spreminjanja višine na hidravliko ali elektriko, z možnostjo spreminjanja naklona hrbtnega dela in sedeža
 • masažna miza ali masažni stol
 • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene in za opravljanje refleksoterapije

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih: • en član ima izobrazbo najmanj na ravni SOK 7, oziroma certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Refleksoterapevt/refleksoterapevtka in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela,
 • en član ima izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 s področja zdravstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije, kar kandidat dokazuje z verodostojnimi listinami (na primer: referenčna pisma, poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe, pogodbe, dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas in vsebina opravljenega dela in
 • en član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravi uvodni razgovor in pripravi uporabnika na terapijo
 • sprejme uporabnika in prisluhne njegovim potrebam
 • poizve za razlog obiska pri refleksoterapevtu
 • zapiše anamnezo in preveri kontraindikacije
 • uporabniku predstavi refleksoterapijo in reakcije ter opozori, da refleksoterapija ne nadomešča medicinske diagnostike in zdravljenja
 • zagotavlja udobje uporabnika in izbere najustreznejši položaj
 • razume in ločuje reakcije med terapijo in po terapijah
Pripravi uporabnika na izvedbo refleksoterapije in izvede simuliran razgovor
 • na podlagi simulacije opravi informativni razgovor z uporabnikom in povzame anamnezo ter razloži pomen le-te
 • razloži potek refleksoterapije in ugotavlja uporabnikove želje
 • zbere ključne informacije o uporabniku (preveri starost, kronične bolezni, alergije, trenutno počutje, zdravstvene posebnosti) ter pri tem upošteva etični kodeks ravnanj pri delu z ljudmi
 • predstavi minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje za opravljanje dejavnosti
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • razloži možne reakcije in kontraindikacije
 • razloži zaplet, ki bi lahko nastal zaradi neupoštevanja kontraindikacij
 • pripravi poročilo o izvedenem pregledu oziroma razgovoru
 • z zbranimi podatki ravna skladno s predpisi varovanja osebnih in občutljivih podatkov
izdela A-test
 • izvede vidni in palpitacijski del A-testa
 • prepozna in razvrsti motene cone
Izvede A-test
 • izvede vidni in palpitacijski del A-testa
 • razloži, kako prepozna motene cone in loči različne motene cone med seboj
 • prepozna in razvrsti motene cone
 • zbrane informacije uredi v dokumentacijo
izdela terapevtski načrt
 • izdela terapevtski načrt na osnovi A-testa in ga predstavi uporabniku
 • v soglasju z uporabnikom izbere najustreznejšo refleksoterapevtsko tehniko
 • izdela in predlaga terminski načrt terapij
 • terapevtski načrt prilagodi spremembam
 • svetuje v okviru lastnih kompetenc
 • predvidi čas, potreben za izvedbo terapevtskega načrta
Izdela terapevtski načrt za uporabnika
 • predstavi in utemelji ugotovitve A-testa in na osnovi le-tega izdela terapevtski načrt in ga predstavi
 • dogovori se za potek in izvedbo terapevtskega načrta in pri tem zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • pojasni spremembe v odzivnosti refleksnih con uporabnika med terapevtskim procesom
 • dopolni, prilagodi in spremeni terapevtski načrt skladno z ugotovitvami in uporabnika z njimi seznani
 • uporabniku v simulirani situaciji svetuje o terminskem načrtu terapij in poda navodila za morebitne reakcije
 • predvidi potreben čas izvedbe storitve in porabe materiala
 • seznani uporabnika o predvidenem strošku storitve
 • pri podajanju navodil se jasno izraža in uporablja strokovno terminologijo
izvaja refleksoterapijo stopal
 • uporabniku razloži, kako prezrcalimo telo na stopala
 • uporabi različne masažne tehnike za ogrevanje in razgibavanje stopal
 • izvede različne tehnike obdelave refleksnih con na stopalih
 • opazuje in zazna reakcije uporabnika med terapijo
 • ovrednoti uporabnikove reakcije in prilagodi intenziteto pritiska njegovim odzivom
 • obvlada topografijo vseh refleksnih con na stopalih, vključno z refleksnimi conami zob in refleksnimi conami palca, kot mikrosistema
 • uporablja tehnike za uporabnikovo pomirjanje
Izvede refleksoterapijo stopal
 • pripravi delovno mesto in pripomočke skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in se psihofizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pojasni način preslikave telesa na stopala
 • na uporabniku demonstrira različne tehnike za ogrevanje in razgibavanje stopal ter pojasni njihov namen
 • v simulirani situaciji na uporabniku demonstrira različne tehnike obdelave vseh refleksnih con na stopalih
 • pri izvedbi refleksoterapije opazuje, zazna in vrednoti reakcije uporabnika ter pojasni prilagoditev intenzitete pritiska glede na uporabnikov odziv
 • pojasni uporabo tehnik obdelave vzročnih in simptomatskih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • predstavi tehnike pomirjanja uporabnika
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja refleksoterapijo dlani
 • uporabniku razloži, kako prezrcalimo telo na dlani
 • uporabi različne masažne tehnike za ogrevanje in razgibavanje dlani
 • izvede različne tehnike obdelave refleksnih con na dlaneh
 • opazuje in zazna reakcije uporabnika med terapijo
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagodi intenziteto pritiska njegovim odzivom
 • obvlada topografijo vseh refleksnih con na dlaneh
 • uporablja tehnike za pomirjanje uporabnika

Izvede refleksoterapijo dlani
 • pripravi delovno mesto in pripomočke skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in se psihofizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pojasni način preslikave telesa na dlani
 • na uporabniku demonstrira različne tehnike za ogrevanje in razgibavanje dlani ter pojasni njihov namen
 • v simulirani situaciji na uporabniku demonstrira različne tehnike obdelave vseh refleksnih con na dlaneh
 • pri izvedbi refleksoterapije opazuje, zazna in vrednoti reakcije uporabnika ter pojasni prilagoditev intenzitete pritiska glede na uporabnikov odziv
 • pojasni uporabo tehnik obdelave vzročnih in simptomatskih con in vrednoti odzivnost le-teh
 • predstavi tehnike pomirjanja uporabnika
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja refleksoterapijo ušes
 • uporabniku razloži, kako prezrcalimo telo na ušesa
 • uporabi različne masažne tehnike za ogrevanje in sproščanje ušes
 • uporabi različne tehnike obdelave refleksnih con na ušesih
 • opazuje in zazna reakcije uporabnika med terapijo
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagodi intenziteto pritiskanja njegovim odzivom
 • obvlada topografijo vseh refleksnih con na ušesih
 • uporablja tehnike za pomirjanje uporabnika
Izvede refleksoterapijo ušes
 • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pojasni način preslikave telesa na uho
 • na uporabniku demonstrira različne tehnike za ogrevanje ušesa ter pojasni njihov namen
 • v simulirani situaciji na uporabniku demonstrira tehniko refleksoterapije ušes, ob upoštevanju topografije refleksnih con
 • pri izvedbi refleksoterapije opazuje, zazna in vrednoti reakcije uporabnika ter pojasni prilagoditev intenzitete pritiska glede na uporabnikov odziv
 • predstavi tehnike pomirjanja uporabnika
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja nevrološko (protibolečinsko) refleksoterapijo
 • uporabniku razloži namen nevrološke refleksoterapije
 • uporabi tehniko za tretiranje nevroloških točk
 • izbrano tehniko izvede v soglasju z uporabnikom
 • umesti nevrološke točke na stopala
 • opazuje in zazna reakcije uporabnika med terapijo
 • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagodi intenziteto pritiska njegovim odzivom
 • razlikuje med refleksnimi conami in nevrološkimi točkami
 • uporablja sheme nevroloških točk
 • razlikuje med normalno in povečano občutljivostjo nevroloških točk
 • pozna delitev in delovanje živčnega sistema
 • pozna kontraindikacije za izvajanje nevrološke refleksoterapije
 • razume različne bolečinske krivulje
 • pozna obremenitveno spiralo
 • razume osnovno delitev vegetativnega živčevja in ga umešča na stopala
 • pozna tehnike za umirjanje vegetativnega živčnega sistema
 • umesti nevrološke točke za senzorični in motorični homunkulus (somatotipična delitev) na palce stopal in pozna tehniko za njihovo obdelavo
Izvede nevrološko refleksoterapijo
 • pripravi delovno mesto in pripomočke skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in se psihofizičnopripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo nevrološke refleksoterapije in izbere primerno tehniko pritiska na nevrološke točke glede na težave uporabnika
 • v simulirani situaciji določi nevrološke točke glede na simptomatiko uporabnika
 • demonstrira primerno tehniko pritiska na nevrološke točke
 • demonstrira tehniko pritiska glede na bolečinsko krivuljo in jo povezuje s simptomatiko uporabnika
 • pojasni kontraindikacije za izvajanje nevrološke refleksoterapije
 • opiše razliko med refleksnimi conami in nevrološkimi točkami
 • predstavi načrtovanje nadaljnjega poteka nevrološke terapije glede na obremenitveno špiralo
 • določi nevrološke točke motoričnega in senzoričnega humunkulusa in pojasni uporabo tehnike obdelave humunkulusov
 • demonstrira tehniko za umiritev vegetativnega živčnega sistema na nevroloških točkah paravertebralnih ganglijev
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja metamorfno tehniko
 • izvede metamorfno tehniko na stopalih, dlaneh in glavi
 • predstavi klientu kontraindikacije in možne pojavne oblike preobrazbe
 • pokaže prenatalni vzorec na stopalih, dlaneh in glavi
 • izvaja položaj praktika
 • predstavi klientu, kako izvede metamorfno tehniko na sebi
 • razlikuje med refleksoterapijo in metamorfno tehniko
 • pozna vplive, ki v prenatalnem obdobju vplivajo na razvoj ploda
 • pozna analogije, ki širijo razumevanje praktika
 • obvlada lastno naravnanost nevmešavanja (odmaknjenosti)
Izvede metamorfno tehniko
 • pripravi delovno mesto in pripomočke skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in se psihofizično pripravi za delo s klientom
 • pripravi klienta za izvedbo metamorfne tehnike
 • demonstrira metamorfno tehniko in klientu jasno razloži delovanje metamorfne tehnike in pojavne oblike preobrazbe
 • klientu razloži razvoj ploda skozi prenatalni vzorec
 • pojasni vplive, ki delujejo v prenatalnem obdobju, jih razdeli in razloži klientu
 • klientu svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike na drugih in sebi z možnostjo supervizije
 • klientu razloži razliko med praktikom in terapevtom in razliko med klientom in uporabnikom
 • pripravi analizo informacije odzivnosti posameznih področij na coni hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
 • na podlagi simulacije opravi razgovor s klientom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja tehniko obdelave refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 • izvede tehnike obdelave refleksnih con čaker
 • opazuje in zazna odzive uporabnika
 • dolžino tretiranja prilagodi odzivom uporabnika
 • razume delovanje čaker in njihove lastnosti
 • razume povezave med čakrami in endokrinim sistemom
 • razume topografijo refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
Izvede tehniko obdelave refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 • pripravi delovno mesto in pripomočke skladno s sanitarno-higienskimi predpisi in se psihofizično pripravi za delo z uporabnikom
 • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike obdelave refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
 • določi lego refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh ter pojasni pomen, lastnosti in delovanje čaker
 • demonstrira tehnike obdelave refleksnih con čaker
 • pri izvedbi obdelave refleksnih con čaker na stopalih ali dlaneh opazuje, zazna in vrednoti reakcije uporabnika ter temu prilagodi tehniko obdelave refleksnih con čaker
 • na podlagi simulacije opravi razgovor z uporabnikom in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI:

DRUGO:
 • Froneberg, G. in Fabian, G. (1992). Manuelle Neurotherapie, Nervenreflextherapie am Fuß. Heidelberg: HAUG.
 • Korenc – Lafer, J. (2009). Z refleksoterapijo do boljšega zdravja. Ljubljana: Studio 37.
 • Lett, A. Reflex zone therapy for Health Professional, (ISBN 0-443-06015-0).
 • Wagner, F. (1984). Reflexzonen massage. Wien: Veritas-Verlag.
 • Marquardt, H. (2020). Refleksoterapija stopal : temeljni učbenik. Ljubljana: Vida.
 • Saint-Pierre, G. in Shapiro, D. (2010). Die Metamorphische Methode. Saarbrücken: Neue Erde Verlag GmbH.
 • Saint-Pierre, G. in Thompson, D. (2007). Die Kernprinzipien der Metamorphischen Metode, Saarbrücken: Neue Erde Verlag GmbH.
 • Vrhunc, M. (2011). Refleksnoconska masaža. Ljubljana: Zavod IRC.
 • Wills, P. (1995). The reflexology manual. Rochester, Vermont: Healing Arts Press.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Maja Vrhunc, Združenje za integralno refleksoterapijo Slovenije, Ljubljana
 • Simona Budna, Refleksoterapija ? Simona Budna, s.p., Ljubljana
 • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branka Mušič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • dr. David Ravnik, Univerza na Primorskem, Koper

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje