Oskrbnik/oskrbnica
NPK katalog, koda 2271306011

Naziv:

Oskrbnik/oskrbnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Oskrbnik/oskrbnica (81400071)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oskrbnik/oskrbnica (2271306011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oskrbnik/oskrbnica 22713060 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj osnovnošolska izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Storitev in zagovor.

Kandidat s praktično izvedbo storitve oz. naloge dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob izvedbi storitve poteka tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljene storitve in strokovni zagovor opravljene storitve.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, zaščitna obleka, higiena rok)

10

strokovnost, kreativnost pri sestavi elementov ponudbe

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (živil)

Izvedba

obvladovanje določenega zaporedja opravil

60

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

pravilna izbira in izvedba postopkov v procesu dela

ekonomična uporaba materialov, živil, energije, časa

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

upoštevanje sanitarno-higienskih pravil in predpisov HACCP (pospravljanje in urejanje kuhinje, ekološko ravnanje z različnimi odpadki)

izgled in okus jedi

kakovost storitve

Dokumentacija

preglednost, uporabnost, strokovna ustreznost dokumentacije (evidence, recepture, zahtevek za živila, kalkulacije ipd.)

10

Ustni zagovor

komunikativnost pri predstavitvi in zagovoru opravljenega dela

20

Izločilna merila

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil in varstva pri delu

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve skladno s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 48/2010).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • kuhinja z ustreznim inventarjem

 • prostori za goste – sprejemnica, jedilnica, sanitarije
 • strežni inventar: perilo, porcelan, steklenina, pribor, kovinska posoda, mala namizna oprema, pomožni strežni inventar
 • soba za goste, oprema in pripomočki za urejanje sobe
 • stroji, pripomočki in sredstva za vzdrževanje tekstilij (likalnik, pralni in sušilni stroj, čistila za pranje tekstila)
 • dvorišče/okolica za urejanje
 • ročno vrtno orodje

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju ali v gostinstvu in
 • en član višjo strokovno izobrazbo s področja gostinstva in 5 let delovnih izkušenj na področju gostinstva in
 • en član srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri in 5 let delovnih izkušenj na področju turizma na podeželju ali v gostinstvu

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje, organizira in vodi turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi ali sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta
 • načrtuje porabo proizvodov za potrebe turistične in/ali gospodinjske dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • sodeluje pri načrtovanju in organizira vzdrževalna dela za potrebe turistične in/ali gospodinjske dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • zbira in posreduje informacije o lokalnem dogajanju
 • sodeluje pri pripravi hišnega reda
 • pozna značilnosti lokalnega okolja
Izdela načrt dejavnosti na turistični kmetiji oziroma penzionu:
 • načrtuje aktivnosti in sodeluje pri izdelavi časovnega načrta
 • opredeli kadrovske potrebe za izvedbo posamezne aktivnosti
 • pripravi seznam potrebnih sredstev za izvajanje turističnih dejavnosti
 • izdela kalkulacijo stroškov storitve in predstavi cenik storitev
 • izračuna lastno ceno storitve
promovira turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • oblikuje turistično ponudbo na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • promovira izdelke in storitve (izvaja promocijske aktivnosti, se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih) za turistično kmetijo in/ali penzion
 • skrbi za promocijski material
 • sodeluje s turističnimi agencijami
 • pozna vsebino turistične ponudbe
 • pozna in spremlja novosti in trende v turizmu
Izdela ponudbo turistične dejavnosti na turistični kmetiji oziroma penzionu:
 • sestavi turistično ponudbo, tako da upošteva aktualne trende smernice v turizmu
 • v turistično ponudbo vključuje ljudska izročila iz svojega okolja
 • izdela načrt promocije, predvidi potrebna sredstva, oblike in časovni okvir promocije
 • predvidi možne načine sodelovanja med turističnimi agencijami
 • oblikuje ustrezno promocijsko gradivo
 • upošteva načela estetike
 • upošteva načela etike
 • predstavi lastno turistično ponudbo
 • pri komunikaciji z različnimi deležniki uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
ureja in vzdržuje prostore na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pospravlja in ureja sobe in druge prostore za goste
 • čisti, pospravlja in ureja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti, pospravlja in ureja skladiščne prostore
 • uredi družabne prostore glede na različne priložnosti
 • izdela menijske kartice, darila in posvetila
 • izdela dekorativne izdelke in dekoracije
 • uredi okolico nastanitvenega objekta
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta glede na kategorizacijo nastanitvenega obrata
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna pravila skladiščenja živil
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev in pravilnega ravnanja z njimi
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnovna načela ureditve okolice
 • pozna osnovna načela estetske izdelave dekorativnih izdelkov
Uredi bivalne prostore za goste in druge prostore na turistični kmetiji ali v penzionu (po izbiri komisije):
 • pripravi pripomočke, stroje in materiale za različne vrste del
 • razlikuje med kemičnimi in mehanskimi čistilnimi sredstvi
 • izbere ustrezne načine čiščenja in čistilnih sredstev
 • upošteva varnostna navodila pri uporabi čistil
 • upošteva sanitarno-higienske predpise ter uporablja osebna zaščitna sredstva
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in čistilnimi sredstvi

Izdela meni karto/dekorativni izdelek/aranžma za izbrano priložnost (po izbiri komisije):
 • pripravi delovni prostor, pripomočke in orodja
 • izbere ustrezen material
 • oblikuje izdelek ali aranžma
 • upošteva načela estetske izdelave dekorativnih izdelkov
 • upošteva navodila za varno delo
 • počisti delovni prostor, pripomočke in orodja
Uredi okolico (po izbiri komisije):
 • izbere in pripravi orodja in pripomočke za ureditev okolice
 • izbere in pripravi pripomočke za oskrbo rastlin
 • pospravi in uredi dvorišče
 • oskrbi cvetlična korita, cvetlične grede, grmovnice
 • poskrbi za vrtni inventar (klopi, gugalnice ...)
sprejme goste in organizira njihovo bivanje na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi dobrodošlico ob sprejemu
 • seznani goste s hišnim redom
 • predstavi gostom turistično kmetijo oziroma penzion in njegovo ponudbo
 • predstavi gostom kraj ter ponudbo kraja in okolice
 • posreduje gostom promocijski material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • pripravi in vodi animacije za različne skupine gostov
 • pripravi informacijsko mapo za goste
 • zna različnim ciljnim skupinam gostov ponuditi/predstaviti možnosti za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • zna na primeren način seznaniti goste o dogajanju na turistični kmetiji oziroma penzionu in okolici
Pripravi prostor za dobrodošlico ob sprejemu gostov (po izbiri komisije):
 • pripravi pripomočke in materiale za delo
 • uredi prostor za sprejem gostov
 • pripravi propagandni material
 • ponudi napitek ali prigrizek
Sprejme goste in predstavi kmetijo oz. penzion:
 • predstavi družinske člane in zaposlene
 • predstavi dejavnosti in prireditve na kmetiji oz. v penzionu in okolici ter možnosti aktivnega vključevanja gostov
 • predstavi značilne praznike, običaje in jedi svoje regije
 • predstavi kulturno-zgodovinske in naravne znamenitosti kraja
 • posreduje gostom mape s propagandnim gradivom
 • upošteva pravila bontona
 • prijavi in odjavi gosta
 • pripravi obračun opravljene storitve
 • vodi ustrezno evidenco in upošteva predpise o varovanju osebnih podatkov
pripravlja in servira hrano in pijačo gostom na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi časovni načrt delitve obrokov
 • sestavlja jedilnike in jedilne liste
 • pripravi hrano tako, da upošteva lokalne posebnosti
 • pripravi hrano tako, da upošteva osnovna načela zdrave prehrane
 • pripravlja prehrano za posebne potrebe gostov
 • pripravlja alternativne oblike prehrane
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna alergene
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna sodobna načela zdrave prehrane
 • zna sestavljati različne jedilnike glede na vrsto obroka
 • zna pripravljati hrano za različne priložnosti in potrebe gostov
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
Pripravi jed (po izbiri komisije):
 • uredi sebe za delo tako, da upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravi kuhinjo in izbere pripomočke za delo
 • naroči potrebna živila
 • prevzame živila in ugotovi uporabnost in kakovost živil
 • sestavi jedilnike za obroke
 • pripravi jedi (tudi krajevne in regionalne)
 • upošteva načela zdrave prehrane
 • jedi porcionira in dekorira
 • opravlja delo po pravili HACCP
 • upošteva navodila za varno delo
 • očisti in pospravi kuhalno posodo in pripomočke
 • očisti delovne površine
 • sortira organske in anorganske odpadke
 • upošteva predpise o varovanju okolja
Pripravi pogrinjek (po izbiri komisije):
 • uredi sebe za delo v strežbi
 • pripravi strežni inventar
 • pripravi pogrinjek glede na izbrano priložnost
 • izdela namizno dekoracijo
 • opravlja delo po pravilih HACCP
 • upošteva navodila za varno delo
Servira gostu hrano in pijačo (po izbiri komisije):
 • se uredi za delo v strežbi
 • postreže obroke in posamezne jedi
 • postreže pijačo in tople napitke
 • deservira
 • uredi mizo po odhodu gosta
 • upošteva pravila lepega vedenja v stikih z gosti
nabavlja in vzdržuje tekstilije
 • načrtuje in organizira nakup tekstilij
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
Čisti in vzdržuje tekstilije (po izbiri komisije):
 • pripravi delovno mesto, pripomočke in stroje
 • loči tekstilije po barvi, materialu in umazanosti perila
 • ročno očisti trdovratne madeže z ustreznim čistilnim sredstvom
 • glede na oznake na vzdrževalni etiketi tekstilnega izdelka izbere ustrezno pralno sredstvo in ustrezen program pranja
 • razvrsti perilo za strojno sušenje ali perilo obesi na sušilo
 • lika, zlaga in pospravlja perilo v omaro
 • upošteva navodila za varno delo
 • racionalno rabi material, čas in energijo
ohranja kulturno dediščino
 • uporablja naravne materiale
 • ohranja tradicionalne domače praznike in običaje regije
 • ohranja slovenske narodne jedi
 • pozna krajevne naravne in kulturne značilnosti
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna krajevno turistično ponudbo
 • pozna slovenske narodne jedi po pokrajinah
 • pozna ljudsko izročilo iz svojega okolja
Pripravi in vodi animacije ob izbranem običaju (po izbiri komisije):
 • načrtuje izvedbo dejavnosti ob izbranem običaju (trgatev, ličkanje koruze ipd.)
 • pripravi prostor, pripomočke in orodja
 • pripravi promocijski material
 • predstavi gostom dejavnosti ob izbranem običaju
 • pri opremi različnih ambientov uporablja naravne materiale
 • upošteva pravila bontona

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Žerovec, M., Polak, T. B., Koklič, S.: Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turističnogostinski zbornici Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.
 • Senica, Metoda: Turizem in rekreacija na podeželju, učbenik [Elektronski vir; način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Turizem_in_rekreacija_na_podezelju-Senica.pdf. - Projekt Impletum], Zavod IRC, 2011
 • Zalar, Jože, Vrandečič, Jure, Hrovatin, Alenka, Suwa Stanojević, Milena: KUHARSTVO: Osnove v gostinstvu, tehnologij pripravljanja jedi, recepti, 2008.
 • Gostečnik, Darinka: Sladice, učbenik, DZS, 2015.
 • Hrovat, M.: Surovine v pekarstvu in slaščičarstvu, učbenik, Tehniška založba Slovenije, 2000.
 • Kodele, Alenka: Torte in tortice, Kmečki glas, 2014.
 • Mrzlikar, Helena: Dobra zdrava hrana: Učna pot od živila do jedi – vodnik zdravega prehranjevanja, ČZD Kmečki Glas, 2014.
 • Drobnič Škrjanec, Saša: Jedi iz sklede, ČZD Kmečki Glas, 2017.
 • Rangus, Marjetka, Kužnik, Lea: Okusi Posavja ČZD Kmečki Glas, 2017.
 • Bogataj, Janez: Na Gorenjskem je fletno in okusno, ČZD Kmečki Glas.
 • Pucer, Alberto: Ko zadiši po istrski kuhinji, ČZD Kmečki Glas.
 • Renčelj, Stanko: Okusi Krasa, ČZD Kmečki Glas.
 • Renčelj, Stanko: Prekmurske dobrote, ČZD Kmečki Glas.
 • Kuhar, Boris: Dolenjska in belokranjska kuhinja, ČZD Kmečki Glas.
 • Benko, Marija, Špolad Žuber, Božica: Jedi na Kobariškem, ČZD Kmečki Glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Peter Rajšek, Obrtna zbornica Slovenije
 • Mateja Klemenčič, ŠČ Velenje
 • Anica Ule Maček, ŠČ Zagorje
 • Vida Babšek, ŠC Ptuj
 • Veronika Gorjanc, BC Naklo
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Urška Marentič, CPI

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vasja Ilešič, 5 START, d. o. o.
 • Marko Budja, MLADA LIPA - GOSTIŠČE - RESTAVRACIJA MARKO BUDJA, s. p.
 • Urška Topolšek Planinšek, Turistična kmetija Topolšek
 • Marinka Korošec, Kmetijsko gozdarska zbornica
 • Andreja Krt Stopar, Kmetijsko gozdarska zbornica

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje