Oskrbnik/oskrbnica
poklicni standard, koda 22713060

Naziv:

Oskrbnik/oskrbnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Oskrbnik/oskrbnica (81400071)

Klasius-P16:

Storitve za gospodinjstva (1011)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oskrbnik/oskrbnica (22713060)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. samostojno načrtovati, pripraviti, izvajati in kontrolirati delo
 2. sprejemati goste in organizirati njihovo bivanje na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 3. urejati in vzdrževati prostore in okolico za namen turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 4. pripravljati in servirati hrano in pijačo gostom na turistični kmetiji in/ali v penzionu skladno z uveljavljenimi standardi v dejavnosti
 5. vzdrževati osebno higieno in higieno ter urejenost kuhinje, namestitvenih in drugih prostorov, dvorišča in spremljajočih objektov ter odgovorno skrbeti za izvajanje predpisov sistema HACCP v okviru dejavnosti
 6. načrtovati, organizirati, voditi in promovirati turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 7. pri svojem delu samostojno komunicirati z gosti, s sodelavci in z dobavitelji oz. drugimi poslovnimi partnerji
 8. zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela za potrebe turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 9. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 10. odgovorno in ekonomično uporabljati surovine, naprave, energijo in čas
 11. ohranjati kulturno dediščino
 12. varovati lastno zdravje in okolje ter zagotavljati izpolnjevanje predpisov, vezanih na varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • načrtuje tekoče delovne procese
 • organizira delo
 • pozna in razume osnovna praktična pravila delovnih procesov
 • zna predvideti potreben čas za določeno delo in dejavnike, ki ga vodijo k cilju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke in materiale za delo
 • izbere in pripravi naprave, orodja in materiale glede na vrsto del
 • zna izbrati ustrezno napravo, pripomoček in material za določeno vrsto dela
 • pozna delovanje in vzdrževanje oz. zna organizirati vzdrževanje naprav, orodij, sredstev in materialov, ki jih uporablja, ter ravnanje z njimi
 • pozna in upošteva pravila osebne higiene
Operativna dela načrtuje, organizira in vodi turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi ali sodeluje pri pripravi letnega delovnega načrta
 • načrtuje porabo proizvodov za potrebe turistične in/ali gospodinjske dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • sodeluje pri načrtovanju in organizira vzdrževalna dela za potrebe turistične in/ali gospodinjske dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • zbira in posreduje informacije o lokalnem dogajanju
 • sodeluje pri pripravi hišnega reda
 • pozna značilnosti lokalnega okolja
promovira turistično dejavnost na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • oblikuje turistično ponudbo na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • promovira izdelke in storitve (izvaja promocijske aktivnosti, se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih) za turistično kmetijo in/ali penzion
 • skrbi za promocijski material
 • sodeluje s turističnimi agencijami
 • pozna vsebino turistične ponudbe
 • pozna in spremlja novosti in trende v turizmu
ureja in vzdržuje prostore na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pospravlja in ureja sobe in druge prostore za goste
 • čisti, pospravlja in ureja kuhinjo in pripravljalnico
 • čisti, pospravlja in ureja skladiščne prostore
 • uredi družabne prostore glede na različne priložnosti
 • izdela menijske kartice, darila in posvetila
 • izdela dekorativne izdelke in dekoracije
 • uredi okolico nastanitvenega objekta
 • pozna osnove ureditve prostorov za potrebe gosta glede na kategorizacijo nastanitvenega obrata
 • pozna osnove dobre higienske prakse
 • pozna pravila skladiščenja živil
 • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev in pravilnega ravnanja z njimi
 • pozna načine čiščenja in vzdrževanja stanovanjske opreme in prostorov
 • pozna osnovna načela ureditve okolice
 • pozna osnovna načela estetske izdelave dekorativnih izdelkov
sprejme goste in organizira njihovo bivanje na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi dobrodošlico ob sprejemu
 • seznani goste s hišnim redom
 • predstavi gostom turistično kmetijo oziroma penzion in njegovo ponudbo
 • predstavi gostom kraj ter ponudbo kraja in okolice
 • posreduje gostom promocijski material
 • seznani goste s prireditvami v kraju in okolici
 • pripravi in vodi animacije za različne skupine gostov
 • pripravi informacijsko mapo za goste
 • zna različnim ciljnim skupinam gostov ponuditi/predstaviti možnosti za aktivno preživljanje prostega časa
 • pozna turistično ponudbo kraja in okolice
 • zna na primeren način seznaniti goste o dogajanju na turistični kmetiji oziroma penzionu in okolici
pripravlja in servira hrano in pijačo gostom na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pripravi časovni načrt delitve obrokov
 • sestavlja jedilnike in jedilne liste
 • pripravi hrano tako, da upošteva lokalne posebnosti
 • pripravi hrano tako, da upošteva osnovna načela zdrave prehrane
 • pripravlja prehrano za posebne potrebe gostov
 • pripravlja alternativne oblike prehrane
 • pripravi pogrinjek za goste za različne priložnosti
 • servira hrano in pijačo gostom
 • pozna organizacijo dela v kuhinji
 • pozna alergene
 • pozna osnovne tehnološke postopke priprave hrane
 • pozna sodobna načela zdrave prehrane
 • zna sestavljati različne jedilnike glede na vrsto obroka
 • zna pripravljati hrano za različne priložnosti in potrebe gostov
 • pozna osnovna pravila strežbe gostov
nabavlja in vzdržuje tekstilije
 • načrtuje in organizira nakup tekstilij
 • loči tekstilije glede na material in uporabo
 • pere tekstilije
 • suši in lika tekstilije
 • zlaga in pospravi tekstilije
 • izdela in popravi enostavne tekstilne izdelke
 • pozna pravila ločevanja umazanega perila
 • prepozna vrste nečistoče in uporabi ustrezno pralno sredstvo
 • pozna pravila razvrščanja tekstilij za vzdrževanje
 • pozna načine zlaganja in spravljanja tekstilij
ohranja kulturno dediščino
 • uporablja naravne materiale
 • ohranja tradicionalne domače praznike in običaje regije
 • ohranja slovenske narodne jedi
 • pozna krajevne naravne in kulturne značilnosti
 • pozna krajevne in praznične običaje
 • pozna krajevno turistično ponudbo
 • pozna slovenske narodne jedi po pokrajinah
 • pozna ljudsko izročilo iz svojega okolja
Administrativna dela vodi in ustrezno hrani evidence in potrebne dokumente za potrebe turistične kmetije in/ali penziona
 • vodi knjigo gostov na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • vodi in upravlja z evidenco rezervacij
 • vodi evidenco zalog in porabljenih živil ter pijač
 • vodi evidence skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • vodi evidenco drobnega inventarja
 • pozna načine vodenja posameznih vrst evidenc in zna evidence izpolniti
 • pozna in vodi obvezno poslovno dokumentacijo
 • pozna predpise o varovanju osebnih podatkov in jih izvaja
Komercialna dela nabavlja in prevzema blago ter prodaja pridelke in storitve za potrebe turistične kmetije in/ali penziona
 • organizira nakup živil
 • organizira nakup inventar in potrošni material
 • pripravi kalkulacijo cene storitve
 • dogovarja se za promocijske aktivnosti na turistični kmetiji in v penzionu
 • spremlja zalogo in porabo proizvodov v skladišču
 • izstavlja račune
 • vodi evidenco prihodkov in odhodkov
 • pozna osnove ekonomike pri vodenju turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • zna poiskati in izbrati kakovostno tržno blago za potrebe turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zagotavlja kakovost ponudbe in storitev
 • delo opravlja skladno s predpisi za izvajanje turistične dejavnosti na turistični kmetiji in/ali v penzionu
 • vodi evidenco po pravilih HACCAP
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna osnove kakovostno opravljene storitve
 • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne rabe energije, materiala in časa
 • pozna sistem dobre higienske prakse
Vzdrževanje in popravila skrbi za redno vzdrževanje gospodinjskih strojev in inventarja
 • poskrbi za redno vzdrževanje gospodinjskih aparatov in strojev
 • poskrbi za redno vzdrževanje kuhinjskega in strežnega inventarja
 • poskrbi za redno vzdrževanje hišnega inventarja
 • organizira generalno čiščenje prostorov in opreme
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja
 • pozna ustrezne servisne službe
Komunikacija komunicira z gosti, s sodelavci in z dobavitelji oz. z drugimi poslovnimi partnerji
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z gosti
 • svetuje in pomaga gostom pri reševanju problemov, nastalih v času njihovega bivanja
 • ravna skladno s pravili lepega obnašanja
 • zna izbrati primeren način komunikacije za reševanje problemov, pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pri komunikaciji z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji uporablja osnovna načela poslovne komunikacije
 • pozna osnove poslovne komunikacije
 • pozna pomen in osnove verbalne in neverbalne komunikacije
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pri komunikaciji z različnimi deležniki uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje svoje zdravje in zdravje drugih pri delu na delovnem mestu
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi v zvezi z varstvom pred požarom
 • dela skladno s smernicami dobre higienske prakse
 • pozna sistem dobre higienske prakse
 • pozna osnovne predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnovne predpise o požarni varnosti
varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • ekološko ravna z različno embalažo in odpadnim materialom
 • varčno ravna z energijo, vodo in s čistilnimi sredstvi
 • pozna osnovne predpise o varovanju okolja, zdravja in pred požarom ter ravna skladno z njimi
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja in izvaja ukrepe v zvezi s tem

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marjana Vršnik, Turistična kmetija Govc-Vršnik, Robanov kot
 • Vilma Topolšek, Turistična kmetija Urška, Stranice
 • Milena Kulovec, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Matjaž Mate, Hotel – restavracija Tomi Portorož
 • Vladimir Hvala, Hotel-restavracija Hvala, Kobarid
 • Peter Rajšek, OZS
 • Simeona Rakun, ŠC Šentjur
 • Lidija Bauman, ŠC Šentjur
 • Bernarda Obreza, ŠC Šentjur
 • Bernarda Vodopivec, ŠC Šentjur
 • Danica Mikula, ŠC Šentjur
 • Veronika Gorjanc, Srednja biotehniška šola Kranj
 • Majda Kolenc Artiček, Srednja biotehniška šola Kranj
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinator: Urška Marentič, CPI

Koordinator: Majda Stopar, CPI

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Vasja Ilešič, 5 START, d. o. o.
 • Marko Budja, Mlada lipa - gostišče - restavracija Marko Budja, s.p.
 • Urška Topolšek Planinšek, Turistična kmetija Topolšek
 • Marinka Korošec, Kmetijsko gozdarska zbornica
 • Andreja Krt Stopar, Kmetijsko gozdarska zbornica

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje