Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin
NPK katalog, koda 2370754011

Naziv:

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2021

Predhodniki:

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (54300011)

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23)

Raven kvalifikacije:

SOK 3, EOK 3


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (2370754011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

-prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,

-prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,

-ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

4.2NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-pripravo kandidata na delo

-pravilna priprava materiala

-pravilna priprava delovnih sredstev

-upoštevanje pravil iz varstva pri delu

20

Izvedba

-obvladovanje določenega zaporedja opravil

-kakovost polizdelka ali izdelka

-racionalno porabo materiala in energije

-upoštevanje pravil varovanja zdravja, okolja in varnosti pri delu

-upoštevanje vseh navodil za delo

40

Dokumentacija

-dnevnik zapisov praktičnih opažanj pri delu

20

Zagovor

-utemeljitev izvedenih postopkov in sredstev za delo

20


Izločilna merila:

-neupoštevanje predpisov v zvezi z delom in varstvom pri delu

- nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Proizvodna hala z naslednjimi stroji:

stroj za stiskanje

stroj za ekstrudiranje in obdelavo

stroj za ekstrudiranje in obdelavo

stroj za vlivanje in vsipavanje

stroj za impregniranje

pomožni podporni stroji in naprave

osnovno ročno orodje ter merilna sredstva

tehnično tehnološka dokumentacija

osnovni in pomožni materiali in polizdelki

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposabljanjem svetovalcem

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja kemije, strojništva, elektrotehnike ali varstva pri delu ter najmanj 5 let delovnih izkušenj v industriji za predelavo nekovinskih rudnin in

en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj v industriji za predelavo nekovinskih rudnin in

tretji član mora izpolnjevati merila navedena v prvi ali drugi alineji.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.


11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje

pripravi zmes za izdelavo različnih materialov in orodij

-dozira, tehta surovine in komponente glede na recepturo

-izvaja različne meritve (merska in količinska primernost, čistost)

-pozna volumenske in težne dozatorje

-obvlada metode tehtanja

- obvlada različne načine priprave zmesi

predstavi dnevnik zapisov praktičnih opažanj pri delu

našteje vire onesnaževanja v okviru delovnega procesa ter njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje

opiše različne materiale in njihove lastnosti

opiše postopke za odkrivanje in odpravljanje napak na surovinah

opiše ali demonstrira različne načine priprave zmesi

pripravi zmes za izdelavo polizdelka:

-si nadane osebno varovalno opremo

-preuči delovni načrt in tehnološko dokumentacijo

-pripravi materiale po delovnem nalogu

-vizualno in s čitalcem preveri ustreznost komponent

-dozira in stehta surovine ter komponente

- gospodarno ravna z materiali

upravlja s stroji za stiskanje, ekstrudiranje in obdelavo ter vlivanje in impregniranje


upravlja stroj za stiskanje:

-prevzame delovni proces

-kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)

-doda sestavne elemente izdelka

-stiska izdelek/polizdelek

-pozna sestavne dele in funkcije stroja

-pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka

upravlja s stroji za ekstrudiranje in obdelavo:


-prevzame delovni proces

-kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-zamenjuje orodja

-pozna sestavne dele in funkcije stroja

-pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka

-

upravlja s stroji za vlivanje in impregniranje:


-prevzame delovni proces

-kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-vliva, dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)

-pozna sestavne dele in funkcije stroja

-pozna tipe in specifike modelov

- pozna materiale in lastnosti polizdelka/izdelka

opiše sestavne dele strojev, njihove funkcije ter postopke preventivnega vzdrževanja strojev

opiše možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev

demonstrira delovni proces na enem od sledečih strojev po izboru komisije:

-upravlja stroj za stiskanje:

-zagotovi ustrezno orodje na stroju

-vklopi stroj

-pripravi sestavine izdelka glede na delovni nalog

-dozira zmes in doda sestavine po delovnem nalogu

-stisne izdelek

-vizualno oceni kakovost in odloži izdelek

-nadzira količino izmeta

-pravilno ravna z odpadnim materialom in ga pravilno sortira

upravlja stroj za ekstrudiranje ali obdelavo:

-zagotovi ustrezno orodje na stroju

-vklopi stroj

-dozira zmes in doda sestavine po delovnem nalogu

-iztisne ali obdela izdelek

-vizualno oceni kakovost izdelka

-nadzira količino izmeta

-pravilno ravna z odpadnim materialom in ga pravilno sortira

upravlja stroj za vlivanje in impregniranje:

-pripravi sestavine izdelka po delovnem nalogu

-vklopi stroj (vliva, vibrira)

-dozira zmes po delovnem nalogu

-vizualno oceni kakovost in odloži izdelek

-nadzira količino izmeta

-pravilno ravna z odpadnim materialom in ga pravilno sortira


mehanično obdeluje polizdelke/izdelke

-prevzema polizdelke

-prevzame stroj in nastavi potrebne parametre

-kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu

-vibrira maso za izdelke

-lepi sestavne dele izdelkov

-izsekuje obdelovanec

-pozna načrte za obdelavo

-pozna fizikalne lastnosti polizdelkov

- pozna pripomočke za kontroliranje polizdelkov in izdelkov

mehanično obdela izdelek:

-prevzame in preveri izdelke, če ustrezajo delovnem nalogu

-nastavi parametre obdelovalnega stroja glede na izdelek

-obdeluje izdelek glede na delovni nalog

- kontrolira izdelek z ustreznimi merilnimi napravami

suši in termično obdeluje polizdelke/izdelke

-pripravi polizdelke za naravno sušenje

-nadzira sušenje s spremljanjem parametrov

-pripravi polizdelke za žganje

-pripravi in upravlja peči za žganje

-pozna lastnosti polizdelkov pod vplivom klimatskih in termičnih dejavnikov

- pozna stroje in naprave za sušenje

izvede postopek obdelave izdelka:

-namesti izdelek na nosilce za sušenje in žganje

-nadzira parametre med sušenjem ali žganjem skladno z delovnim nalogom

-racionalno uporablja energijo, energente in odpadne surovine


označuje izdelke

-strojno in ročno označuje izdelke

-pozna stroje in naprave ter razume tehnološka navodila za označevanje izdelkov

- razume pomen signatur

označi izdelke:

-prevzame izdelek po nalogu

-pripravi označbe za izdelke

- ustrezno označuje izdelke po delovnem nalogu


12. Literatura, strokovno gradivo

-Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)

-Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)

-Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05 in 43/11 – ZVZD-1)

-Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

-Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

-Smerdu, A. (2009) Kemija, snov, spremembe, Jutro založništvo, d.o.o.

-Smolnikar, Valentina (1996) Brusi v keramičnem vezivu (diplomska naloga) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Maribor

-Vodopivec, Janez (1998) Logistična ureditev proizvodnje kemičnih brusov, Fakulteta za strojništvo, Maribor

-FEPA Standard for fused of aluminium oxside and silicion carbide abrasives grains 44-GB-1986 R, 2007

-Kraut, Bojan in sodelavci (2019) Krautov strojniški priročnik; 17. slovenska popravljena izdaja, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

-Interna tehnična gradiva podjetja Weiler Abresives (2015)

-ISO standardi: ISO 900, ISO 14001, ISO 2859

-Praktične smernice Direktiva o kemičnih dejavnikih 98/24/ES13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

-mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga

-mag. Iva Mlinšek Lešnik, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor

-Andrejka Vidovič, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor

-Zlatko Jereb, Weiler Abrasives, d.o.o., Maribor


Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje