Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
NPK katalog, koda 2437243011

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (34010531)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (2437243011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev 24372430 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja vzdrževanja informacijsko- komunikacijske opreme in storitev ali
 • dokazila o samostojnem delu na področju vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev, ki se dokazujejo z verodostojnimi listinami (referenčna pisma in/ali poročila o opravljenem delu s podpisom odgovorne osebe in/ali pogodbe in/ali dokazilo o študentskem delu itd.), iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela v trajanju najmanj enega leta in vsebina opravljenega dela.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom in praktična naloga z zagovorom

Kandidat pred neposrednim preverjanjem pripravi izdelke po izboru in navodilih komisije:
 • krajši program z izvorno kodo v določenem programskem jeziku ter skripte za avtomatizacijo določenih opravil (kreiranje varnostne kopije zahtevanih podatkov) in
 • interna navodila za ravnanje ob danem scenariju (npr. uporaba nove informacijsko-komunikacijske opreme/storitve, ravnanje ob izrednih dogodkih, namestitev ali menjava digitalnih potrdil, obravnava zlonamerne e-pošte, prijava napak …) ter
 • pripravi vsaj dve novici iz strokovne literature.
Navodila za pripravo izdelkov, ki jih mora kandidat pripraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat z izdelki dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda.

Ob predstavitvi izdelkov na preverjanju kandidat opravi tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj in spretnosti, ki so vključene v posamezno operativno delo v poklicnem standardu Vzdrževalec/vzdrževalka informacijsko-komunikacijske opreme in storitev.

Kandidat lahko izdelke priloži k osebni zbirni mapi (v postopku svetovanja).


5. Merila preverjanjaNačini preverjanja

Delež (%)

5.1

Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom

30

5.2

Praktično preverjanje z zagovorom: praktična naloga z zagovorom

70


5.1 Praktično preverjanje z zagovorom: izdelek z zagovorom


Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Izvedba (izdelek – strokovna naloga)

- tehnična izvedba rešitve

80

Zagovor

- predstavitev izdelkov

- jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost
danih odgovorov

20


5.2 Praktično preverjanje z zagovorom: praktična naloga z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

- postopek izvedbe

10

Izvedba (praktično preverjanje)

- uporaba ustreznih sredstev

- tehnična izvedba rešitve

70

Zagovor

- zagovor izvedbe praktičnih nalog

- jasnost, pravilnost, natančnost in celovitost
danih odgovorov

20


IZLOČILNA MERILA

 • neupoštevanje pravilnega zaporedja opravil
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in navodil
 • nepoznavanje osnovne informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (npr. vloga usmerjevalnika in njegova priključitev, namen in nastavitev požarne pregrade ...).


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami se lahko prilagodijo oblike in trajanje preverjanja ter sestava komisij za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Podrobnejši opis zgoraj navedenih prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS 82/14, člen 9, 10 in 11).


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • računalniško opremljena učilnica z ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo (usmerjevalnik, stikalo, strežnik, delovna postaja ...) in z dostopom do interneta
 • nameščena sistemska in uporabniška programska oprema (npr. odprtokodno razvojno okolje/programski jezik, podatkovna baza, omrežni simulator in podobno)
 • sestavni deli računalnika in orodje, potrebno za montažo.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja računalništva ali informatike ali elektronskih komunikacij in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja računalništva ali informatike in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 s področja računalništva ali informatike ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji s področja računalništva ali informatike najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja računalništva ali vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme in storitev in
 • en član mora izpolnjevati pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdeluje preprosto programsko opremo
 • programira v vsaj enem splošno namenskem programskem jeziku (Python, Java, javascript, C++, C-Sharp ...)
 • piše krajše programe za različne platforme (vgradne, spletne …)
 • uporablja osnovne funkcionalnosti orodij za razvoj programske opreme
 • uporablja odprtokodne rešitve za izdelavo preproste programske opreme
 • sledi razvoju računalništva in informatike na svojem delovnem področju
Kandidat na podlagi predhodno
pripravljenih izdelkov:
 • predstavi pripravljen preprost program (5.1)
sledi razvoju informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sledi strokovni literaturi in jo uporablja
 • preizkusi delovanje nove informacijsko-komunikacijske opreme
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...), odkriva pomanjkljivosti ter identificira in odpravlja šibke točke informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja odprtokodne rešitve informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • uporablja standarde (RFC, IEEE, ITU ...)
 • predstavi uporabo ali opiše način uporabe izbrane informacijsko-komunikacijske opreme ali storitve (5.2)
 • predstavi vsaj dve novejši strokovni novici (nove tehnologije, nova orodja, nove metode …) iz splošne strokovne literature (5.1)
analizira potrebe uporabnika/naročnika in izbere ustrezno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • uporablja tehnična navodila
 • usklajuje tehnične rešitve z uporabniki
 • daje predloge pri izbiri informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • izdela predlog za naročilo potrebne opreme in materiala za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nabavi potrebno opremo in material za potrebe informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • izbere ustrezna orodja za namestitev in priklop strojne opreme
 • razume pomen in vlogo operacijskega sistema
 • uporablja preproste različne storitve v oblaku (XaaS)
 • pozna različno omrežno opremo (stikala, usmerjevalnik ...), storitve (zagon in priključitev v omrežje, pošta, zasebna omrežja, VoIP, imeniška storitev ...) in njihove protokole (IP, TCP, TSL, UDP, HTTP, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, DNS …)
Kandidat dokazuje znanja na podlagi vprašanj/primera po izboru komisije:
 • oceni ustreznost danega predloga (npr. predračuna) informacijsko-komunikacijske opreme in/ali storitev za dane zahteve, ga po potrebi popravi/dopolni/izboljša ter pripravi osnovno kalkulacijo dela in komponent (5.2)
 • našteje orodja, ki jih potrebuje za inštalacijo ali zamenjavo določene strojne opreme (5.2)
namešča in konfigurira manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • namešča in konfigurira manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve (na namiznih računalnikih, omrežja pisarniškega okolja, uporabniška programska oprema ...)
 • sestavi računalnik/strežnik skladno z načrti in s proizvajalčevimi navodili, zamenja komponente
 • poveže naprave na javno telekomunikacijsko omrežje
 • namesti programe za obvladovanje varnostnih incidentov (za odkrivanje zlonamerne kode; za nadzor in preprečevanje vdorov v sistem (IDS, IPS, požarna pregrada, za beleženje incidentov ...))
Kandidat naslednje naloge izvede pred komisijo:
 • izdela delovni načrt
 • pripravi in pregleda komponente
 • sestavi računalnik
 • preveri delovanje računalnika
 • namesti in nastavi operacijski sistem
 • zabeleži izvedena dela
 • testira delovanje računalnika
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zahteve po varnem ravnanju s komponentami
 • poveže računalnik na telekomunikacijsko omrežje
 • preveri delovanje in po potrebi namesti programe za obvladovanje varnostnih incidentov (požarni zid, antivirusni program)
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas (5.2)
nudi podporo uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • pripravi krajša navodila za uporabo informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • nudi podporo in tehnično pomoč uporabnikom informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • sprejema prijave napak, odpravlja enostavne napake na informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (OTRS ...)
 • nudi podporo pri uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil (dostop do storitev, podpisovanje e-pošte in dokumentov)
 • daje predloge na svojem področju pri ozaveščanju uporabnikov o varni uporabi informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • predlaga rešitve pri nakupu informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
Kandidat na podlagi predhodno
pripravljenih izdelkov:
 • predstavi pripravljena krajša navodila za ravnanje ob danem scenariju (npr. uporaba nove informacijsko-komunikacijske opreme/storitve, ravnanje ob izrednih dogodkih, namestitev ali menjava digitalnih potrdil, obravnava zlonamerne e-pošte, prijava napak …) (5.1)
upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • upravlja informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve na daljavo (SNMP, MIB, YANG, NETCONF, CACTI in druga RRD-orodja, upravljanje storitev v oblaku ...)
 • zbira sistemska opozorila informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (syslog ...)
 • izvaja procesno obdelavo podatkov o informacijsko-komunikacijski opremi in storitvah (skripte ...)
 • administrira posamezne osebne računalnike (Linux, MS Windows …)
 • izdeluje varnostne kopije sistemskih in uporabniških podatkov, izvaja njihovo obnavljanje in skrbi za varno hranjenje varnostnih kopij
 • uporablja manj zahtevno informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve za omejevanje omrežnega dostopa (požarna pregrada ...)
 • uporablja varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (AAA, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji)
Kandidat na podlagi predhodno
pripravljenih izdelkov izvede pred komisijo naslednje naloge:
 • se poveže s programom za oddaljeni dostop do oddaljenega računalnika in tam zažene program za pregled izrabe virov, pregleda dogodke, napiše in zažene pripravljeno skripto, ki ustvari varnostno kopijo zahtevanih podatkov in jo prenese na svoj računalnik (5.1/5.2)
vzdržuje informacijsko-komunikacijsko opremo in storitve
 • izvaja redna vzdrževalna dela v okviru svojih pristojnosti skladno s proizvajalčevimi navodili
 • aktivira pogodbenega vzdrževalca
 • namešča in zamenjuje sklope informacijsko-komunikacijske opreme in storitev
 • posodablja programsko opremo (sistemsko, vmesno, uporabniško ...)
 • zagotavlja pravočasno obnavljanje licenc, domen, certifikatov ipd.
Kandidat naslednje naloge izvede pred komisijo:
 • odpravi lažjo napako na računalniški strojni opremi:
  • pregleda računalnik
  • diagnosticira napako/napake v računalniški strojni opremi
  • pripravi operativni načrt vzdrževanja oz. opiše postopek priprave načrta vzdrževanja in izvedbe vzdrževalnih del
  • presodi, ali lahko napako odpravi sam ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • odpravi lažjo napako
  • dokumentira izvedeno delo
  • našteje najpogostejše napake posameznih računalniških naprav
  • opiše ravnanje z odpadnimi komponentami
  • našteje varovalna sredstva in opremo ter opiše njihovo funkcijo
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • racionalno rabi energijo, material in čas (5.2)
 • razloži pomen posodabljanja programske opreme. (5.2)
 • razloži pomen licenc, domen, certifikatov ipd. ter potrebo po njihovi pravočasni obnovitvi (5.2)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Krebelj, P., Perič Vučko, M. (2017): Računalniška omrežja, Pipinova Knjiga. Podsmreka.
 • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html
 • https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Aleš Volčini, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana , Ljubljana
 • Melita Kompolšek, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje