Kamerman/kamermanka
NPK katalog, koda 2516642011

Naziv:

Kamerman/kamermanka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Kamerman/kamermanka (21300341)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kamerman/kamermanka (2516642011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Kamerman/kamermanka 25166420 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČINI PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela kamermana/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV-delo, pri katerem je sodeloval/a v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.).

Strokovna naloga vsebuje:
 • načrt postavitve kamer v tlorisu scenografije za določen posnetek,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarne varnosti,
 • doprinos kamermana/ke - kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a.

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izvedba

usklajenost načrta kamer z AV-delom, pri katerem je sodeloval

natančnost in doslednost pri upravljanju kamere za izvedbo snemanja/prenosa (AV-dela, pri katerem je sodeloval)

upoštevanje tehničnih standardov

racionalna raba časa, materialov in virov za delo

upoštevanje estetsko vizualnega izražanja, ki ga zahteva projekt

75

Zagovor

zagovor predstavitve in obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja del kamermana/ke

25

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • en član z najmanj univerzitetno izobrazbo snemalske ali režiserske smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja in
 • en član z najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja AV ter
 • en član z najmanj srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja ali opravljen NPK Kamerman/kamermanka in 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z izvajalci
 • upošteva scenarij, snemalno knjigo ali koncept snemanja
 • upošteva režiserjeva navodila in se nanje ustrezno odziva
 • v okviru dogovorjenega in režiserjevih navodil pripravi najboljše možne posnetke
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre (goriščnico)
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere
 • pozna kamero in vse nastavitve kamere
 • zna sestaviti in podreti kamero s pripadajočo opremo
 • dela na kameri iz roke (brez stativa in piedestala)
 • sodeluje s tehnično in z izvedbeno ekipo
 • pazi na filmske smeri in osi gibanja
 • prilagodi posnetke grafični opremi in specialnim efektom
 • obvlada strokovno televizijsko izrazoslovje
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu več kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
 • pozna pravila bontona, zlasti glede komuniciranja z režiserjem in nastopajočimi
 • pozna zakonitosti televizijskih žanrov (kulturni, informativni, zabavni in športni)
 • obvlada postopke snemanja različnih televizijskih žanrov
Predstavi AV-delo (v strokovni nalogi)
 • predstavi svoje kamermansko delo in doprinos v projektu
 • seznani se z vsebino dogodka glede na žanr (prebere scenarij, izvedbeni projekt ipd.)
 • predstavi pomen in število vaj za posamezni projekt
 • predstavi pomen kadriranja
 • predstavi način sporazumevanja z izvedbeno in s tehnično ekipo
 • obrazloži sodelovanje z režiserjem pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje
 • pojasni zakonitosti izrezov in kompozicije
 • predstavi optične zakonitosti objektivov
 • predstavi lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer in pripomočkov za gibanje kamer
 • utemelji prostorske sheme za potrebe snemalnega prizorišča
 • predstavi osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • obrazloži potrebne predpise o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • predstavi upoštevanje pravil likovne estetike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Drozg, Janez: Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, CIP 792.027:654.17 (075.8), Ljubljana, 2002.
 • Tanhofer, Nikola: O boji, Novi Liber, Zagreb, 2000.
 • Davis, Desmond: Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana, 1991.
 • Maksim Košir, Igor: Televizijski vademecum, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2007.
 • Žižek, Fran, Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2003.
 • Jones, Peter: Tehnika televizijskega kamermana, Prevod RTV Slovenija, Ljubljana, 1980.
 • Arijon, Daniel: Gramatika filmskega jezika, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988.
 • Wurtzel, Alan, R. Acker Stephen: Television Production - third edition, McGRAW-HILL Book company, ISBN 0-07-072126-2, 1989.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Rok Škodlar, kamerman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Radovan Čok, filmski snemalec, DSFU
 • Gregor Kitek, Videoprodukcija Kregar, VPK
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Katarina Podgoršek, sekcija fotografov, OZS
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, CPI
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Borut Kumperščak, Uniki d.o.o.
 • Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 • Mag. Klemen Pečnik, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 • Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 • Boštjan Rigler, Pro Plus
 • Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 • Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 • Denis Miklavčič, sindikat Glosa
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+N Prikaže prijavni obrazec za novice
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje